24 декември 1991

София, 24 декември 1991 година
        Брой 252 (527)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


 ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

Съобразно своя статут и по силата на получените пълномощия като официален разпространител на решенията и документите на Централната избирателна комисия, ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" започва да представя кандидатските двойки за президент и за вицепрезидент на Републиката, регистрирани за изборите на 12 януари 1992 година, както и техните предизборни платформи. Материалите, които публикуваме, са ни предоставени от предизборните щабове на кандидатите.


София, 24 декември - ПРЕДСТАВЯМЕ ИЗДИГНАТИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ПРОФ. ДОКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ СИЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА И КАНДИДАТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ О.З. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ СТАНЧО МАНЕВ МИТЕВ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. БЮЛЕТИНА - ОРАНЖЕВА.

 

Следват биографиите на кандидатите и пълен текст на предизборната им платформа.


 СИЙКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

Родена на 22 август 1936 г. в София. Висшето си инженерно-икономическо образование получава в Московския институт по управление, който завършва в 1959 г. Защитава дисертация за кандидат на науките (доктор) през 1969 г. в областта на технико-икономическата ефективност на общественото производство.

Девет години чака тоталитарните структури в България да определят мястото на защита на докторската й дисертация в областта на регионалното управление, след което през 1979 г. защитата се осъществява в Икономическа академия - Краков, Полша, където кандидатката за президент получава най-високата научна степен - хабилитиран доктор по регионално прогнозиране и моделиране на йерархични структури. С легализацията на докторската си дисертация става първия доктор в България в областта на регионалната икономика (1979 г.)

През 1983 г. кандидатката получава научното звание старши научен сътрудник - I-ва степен (професор) във Висшия институт за народно стопанство - Варна, по специалност икономика организация и управление на общественото производство и територията.

Кандидатката има 6 монографии, над 150 научни труда и е осъществила 40 експериментални проекта, стратегии, териториално-устройствени планове, икономико-математически модели, инженерно и социално проектиране на средата за труд, разработки за приватизация, комплексни свободни зони и други.

Има дългогодишен производствен опит като управленец, научен работник, консултант, професор в Профсъюзната школа, съветник на министър, главен редактор на вестник. През учебната 1991/92г. е стипендиант на НАТО.

Безпартийна до 10 ноември 1989 г., след което активно се включва в управлението на демократичните процеси, смяна на политическата и икономическата система с нов социално-пазарен тип.

Има амбицията да помогне на българския народ за излизане от политическата, икономическата, социалната и психологическата криза; в осигуряване на националната сигурност, суверенитета и териториалната цялост на държавата; в предпазване от социални взривове, за икономически стабилитет, единство на нацията, нейния просперитет и имплантиране на България към европейските, световни и планетарните структури.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 СТАНЧО МАНЕВ МИТЕВ

Роден на 3 март 1924 г. в с. Леденик, Великотърновско. Средното си образование завършва във Великотърновската мъжка гимназия, след което постъпва в Българската армия. През 1945 г. завършва осеммесечен курс във Военното училище в София. От 1949 г. до 1951 г. учи във Военната академия "Фрунзе” в Москва, а през 1964 г. завършва Генерал-щабната академия на Въоръжените сили на бившия Съветски съюз. След завръщането си в България заема различни длъжности в Генералния щаб на Българската армия. Защитава дисертация за кандидат на военните науки.
Седем години е началник-щаб на Сухопътните войски, след което става първи заместник на началника на Генералния щаб на Българската армия.

Като офицер и генерал в Българската армия е разработил и публикувал редица научни трудове в областта на военната наука, стратегия и оперативното изкуство. В последните години участва в изясняването на проблемите на националната сигурност и разработването на военната доктрина на демократична България. Желае да даде своя принос за националната сигурност, суверенитета и териториалната цялост на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

ПЛАТФОРМА НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП (ЧАСТ ПЪРВА) НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ"

За първи път в новата история на България ще се избира държавен глава пряко от народа, който според Конституцията - 1991 г. олицетворява единството на нацията и представлява страната в международните отношения.

Настоящата предизборна платформа се издига над програмите на основните политически сили, партии и движения, над парламентарна и извънпарламентарна опозиция и няма нищо общо с политическите пристрастия и борби на една или на други групировки в държавата.

Изборите за народни представители, общински съветници и кметове - 1991 г. не решиха съдбата на България и заклеймиха старите политически, държавни и организационни структури както в центъра, така особено в административно-териториалното деление на страната. Смяната на политическата и на икономическата система е предстояща.

Президентските избори - 1992 г. по мажоритарната система не би следвало да имат цветова политическа окраска и да нарушават конституцията в частта на равни права за участие в предизборната кампания. Би следвало да се изяснят личните качества, професионализмът и потенциалните възможности на кандидатите за решаване съдбините на България и за сплотяване на нацията.

В лицето на нашия тандем за президентски екип се разкрива една полезна симбиоза на граждани, които взаимно се допълват като специалисти с високи научни степени и звания, богат жизнен, обществен и научно-приложен опит, редица реализации в практиката, необременени от партийни пристрастия в миналото и били винаги с активна гражданска позиция и неодобрение на грубите тоталитарни методи и подходи.

България трябва да продължи приближаването си към демокрация и реализация на пълния си човешки и икономически потенциал на основата на ново свободно независимо развитие с крайна цел - висок социален стандарт, благоденствие и просперитет на нацията.


I. Доктрина за националната сигурност и суверенитет

Първостепенна задача на всеки българин е грижата за националната сигурност, териториалната цялост и суверенитета на Република България. Президентът като върховен главнокомандващ на въоръжените сили носи изключителната отговорност за националната сигурност на страната. Периодът на убеждаване във важността на проблема, методологическото, терминологическото и организационно-техническото изясняване, съпроводено често с прикрит стремеж за извличане на политически дивиденти, завърши. Предстои вземането на конкретни управленски решения и осъществяването на реални действия в стратегически и тактически план.

В центъра на нашата платформа стои разработването, обсъждането и приемането от Народното събрание на доктрина за национална сигурност.

Не става дума за поредната текуща концепция, а за доктрина, т.е. за една стройна система от научно обосновани възгледи и принципи, система от критерии и фактори, от които да зависи националната сигурност, а така също работата на националните и международните институции, структури и организационни механизми.

Въз основа на приетата от Народното събрание доктрина ще се определят перспективните и текущите задачи на различните институции, ведомства, организации и обществени сили. При това догматичното възприемане на чужд опит и внушения би било крайно вредно, както показва горчивият собствен опит и съвременният научен анализ.

Понастоящем президентската институция работи "на парче". Който я покани в международен план, тя прави посещения, поклони и декларации за успешен старт на икономическата реформа на гърба на цял един социално слаб народ.

Трудно ще се заблуди международната общественост, че 3 млн. души гладуват, 2 млн. и 300 хил. пенсионери, запасното офецерство, младежта и младите семейства, студентите, хората без жилище са без социална сигурност и държавно-социална закрила. 500 000-ната армия от безработни ще расте; никой не мисли за икономическата, социалната и екологическата сигурност на хората в промишлените гиганти.

В областта на националната сигурност и суверенитета нашата платформа предвижда да се изгради нова единна информационна, правна, нормативно регулираща и управленска система за граждански и военни цели с конкретно привързване към координатите на територията. Тя ще осигури информационна и нормативна база, пакет от закони, укази на президента, стратегически концепции съобразно конкретните условия и т.н. Трябва да се включи и национална подсистема за предупреждаване за опасност и заплаха на сигурността на държавата (политическа, социално-демографска, икономическа, регионална и военна) и нейното вписване в общоевропейската и в регионалната балканска система. Особено важна подсистема ще бъде тази за ускорено изграждане и функциониране, за ръководство и привеждане на състава и структурата на силите, осигуряващи националната сигурност в пълно съответствие с новите процеси и конверсията в Източна Европа и в света.

Нашата платформа предвижда да се спечели стабилност и сигурност за България, вписана в новите реалности на Балканите, в Европа, в междуконтиненталните и в планетарните структури. България трябва да се имплантира към един нов модел за сигурността и стабилитета на Европа, който предвижда нови подрегиони, перспективите на една болезнена социална трансформация и рисковете за социални взривове при преминаване от централизирано-регулирана към социално-пазарна икономическа система.


II. Демократично развитие и нов тип социално-пазарна икономическа система

Предизборната платформа освен на въпроса "какво" трябва да отговори на въпроса "как". Бъдещото демократизиране на страната почива на трите крайъгълни камъка на демокрацията, че хората се раждат равни, имат неотменими права на живот и избират правителства, които да защитават тези права. В момента се провежда безпазарен грабеж, цари хаос и спекула и е нарушено основното право на живот - свободно и безпрепятствено да се консумират стоки от първа необходимост, лекарства и други; поставено е на карта биологическото оцеляване; гладът, болестите и смъртта стават ежедневен спътник, смъртността от края на 1989 г. се е увеличила извънредно много; резкият спад на производството и икономическите темпове на развитие, намаляването на обществения национален продукт, бюджетният дефицит, увеличаващите се международни дългове - всичко това говори, че не са намерени верните механизми за по-нататъшно комплексно социално-икономическо, регионално и екологическо развитие на страната. В тази връзка нашата платформа предлага нов социално-пазарен модел, който има обратна посока на сегашния,

а именно от производството на висококачествена и конкурентоспособна продукция чрез стратегически маркетинг към вътрешните и външните пазари. Излизането на международните пазари масово с 2-3 производи с българската марка. Тежестта пада върху технико-икономическото, организационно-техническото и екологическото укрепване на самото производство; инженерно и социално проектиране на средата за труд, вдигане на крака на нерентабилни предприятия от типа на Радомир-метал, на крупните промишлени гиганти и след това тяхното приватизиране. Икономическите механизми на пазарното стопанство ще се връзват със социалната цена, социалната сигурност, социалните резултати и последствия.

В противен случай социалният взрив е налице и е бобма със закъснител за националната сигурност отвътре.

Приетият курс на шокова терапия е неприложим за България, защото 85 % от населението е под социалния минимум. Шоковата терапия е валидна застрани, където социално слабите категории са само 10-15 % от населението и средният гражданин е достатъчно заможен и сигурен, за да поеме икономическата закрила на социално слабите. За безработните например трябва да се въведе данък за безработица, с който да се осигури 2/3 от номиналната заплата, която е получавана преди освобождаването.

Всички политически платформи предвиждат демократизиране, но се различават по отношението си към собствеността на средствата за производство, т.е. оттук произтичат нюансите в икономическите и социалните платформи.

Ефективността на бъдещата икономическа система в нашата платформа е свързана главно с частната собственост. Свободни хора може да има, когато контролният пакет собственост се намира в ръцете на много собственици.

Частната собственост е най-демократичната, най-гъвкавата и печелившата собственост. Демокрация без частна собственост няма, а частна собственост без демокрация не съществува. Осъществяването на процесите на пълна, комплексна, поетапна приватизация, която да започне с рентабилните производства и дейности, многовариантно подготвяне на кухнята за приватизиране на всяко предприятие в зависимост от неговата специфика, изследване на вариантите на акционерни дружества, работническо акционерство, коопериране, смесено участие на държавни и частни капитали, чуждестранно участие и други.

Свободата трябва да разкрепости инициативата и творчеството на личността и нацията.

Науката, фундаменталните, научно-приложните изследвания, изобретенията, рационализациите, непубликуваните научни разработки, потисканите учени по време на тоталитаризма и техните трудове, дисертации, проекти, експерименти трябва да видят бял свят и да станат достояние в България и в целия свят.

Свободният пазар на идеи, капитали и стоки и възможността за развитие на нови ефективни производства, реинвестиции и печалби както за чуждите, така и за нашите частни капитали ще бъдат основата на бъдещото развитие. Икономическите механизми на пазарното стопанство - цени, данъци, кредити и др., трябва по нов начин да се съчетават със социалните елементи и социалното осигуряване.

Едно регулиране в икономическия и в социалния елемент може да се постигне чрез създаване на широка мрежа от малки и средни предприятия като скелет на бъдещото пазарно стопанство, който да разкрие нови работни места и икономически и социално да заинтересува големи групи от обществото.

Преструктурирането може да се осъществи в областта на селското стопанство, преработката на селскостопански суровини, хранително-вкусовата промишленост, леката промишленост, местната промишленост, туризма и други.

Въвеждането на социално пазарно стопанство има за цел повишаване на социалния статус, стабилизиране на положението на средния българин, който ще подпомогне останалите социално слаби категории.

За социално-пазарната икономика трябва да се гарантира равен старт на българина, поради което се налага всички юридически и физически лица да декларират движимо, недвижимо имущество и парични средства в левове и валута, като всичко над законно придобитото се отчужди в полза на държавата и на нейните граждани в условията на приватизацията и получаване на акции, бонове, баучери и други. Макар и закъсняла, може да се проведе една парична реформа, която да обере спекулативните пари в левове и валута.

Икономиката в условията на пазарно стопанство крие много рискове, социално напрежение и социални сътресения, които могат да създадат големи социални разслоения в обществото и да подкопаят националната сигурност на България, ако не се управляват социално-икономическите процеси.

Новият социално-пазарен модел на икономиката трябва да даде възможност всеки да има свободата да консумира и да произвежда. Социално-пазарната икономика трябва да се освобождава от икономическите действия на държавата. Тя трябва да гарантира дееспособността на икономиката, да защитава пазарните условия, да създава предпоставки за свобода на конкуренцията, да осигури европейски, а впоследствие и американски стандрат на живот, да постигне отначало частична, а после пълна конвертируемост на лева като парична единица. (Продължение в следващия брой.)

/Пресслужба "Куриер"/

 

 ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 24 декември - ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ КРУМ САВОВ КРУМОВ - КУМАНОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ВЕНЧЕСЛАВ СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. КАНДИДАТУРИТЕ СА ИЗДИГНАТИ ОТ ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ - БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. БЮЛЕТИНА - БЯЛА С ТРИ ИВИЦИ: ЗЕЛЕНА, ЖЪЛТА, ЗЕЛЕНА.


Следват биографиите на кандидатите и пълен текст на предизборната им платформа.


*  *  *
 
         КРУМ САВОВ КРУМОВ - КУМАНОВ

Роден е на 3 януари 1940 г. в с. Зелениково, Пловдивско, в семейство на интелектуаци, изповядващи идеите на националдемократизма. Баща му е разстрелян през 1946 година по грешка. Женен е, има деца.

През 1960 година завършва Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура и дърворезба.

През 1967 година завършва Техникума по архитектура и строителство в Пловдив, след което се дипломира в Софийския технически институт. Лесотехническия в София - 1978 година.

Работил е като проектант и преподавател.

Профсъюзен деятел, влизал е в много остри конфликти за защита на правата на трудещите се по времето на тоталитарната власт. Занимава се активно с приложно и изобразително изкycтво.

С убежденията си той отстоява свободата, личната инициатива и частната собственост.

Председател е на Българска отечествена партия от учредяването й, бил е заместник-председател на Единния народен съюз, бивш член на Консултативния съвет на политическите сили към президентството.

Владее английски и руски език.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ВЕНЧЕСЛАВ СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ

Роден е на 21 юни 1949 година в гр. Рила, Софийска област, в антифашистко семейство.

Живее в София, завършва средно образование през 1968 година.

От БНА се уволнява през 1970 година. Офицер е от запаса.

Женен е, има двама синове.

През 1976 година се дипломира като редовен студент във ВИИ "Карл Маркс", специалност "Организация и усъвършенстване на управлението".

През 1986 година завършва второ висше образование, специалност "Международни икокомически отношения".

Работи във ВТО "Балканкаримпекс", в Института по външна търговия, към Министерство на външната търговия, във ВТО "Булгаркооп" и в отдела, наблюдаващ външната търговия на България в Комитета за държавен и народен контрол. Участва в проверки, които доказват незаконосъобразни действия, уронващи силно престижа на страната. Проявява твърдост, не се поддава на натиска и публикува материали по особено фрапиращи случаи.

Безпартиен е. Член е на Бюрото на Националния съвет на Движението за демокрация и социална справедливост. Генерален директор е на ООД "24 ноември".

Владее английски, испански и руски език.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

ПЛАТФОРМА НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП НА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ ЗА
НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ

Всички политически и обществени сили са съгласни, че от две години българското общество е в дълбока социална, духовна, политическа и икономическа криза. Някои говорят, че страната е претърпяла национална катастрофа.

Говорят, обещават, обвиняват. И нито една партия или политическа коалиция не излезе с конкретна програма за спасяване на нацията, не направи нито една реална крачка за излизане от кризата или за предотвратяване на катастрофата.

Нацията враждува, кризата се задълбочава и стигна до предела, от който започва дълбоката бездна, която може да ни погълне всички заедно.

Петстотин хиляди безработни - непознато социално бедствие в цялата история на България. Напълно разрушена структурно е икономиката. Катастрофално пада равнището на производството и производителността натруда. Рязко намалява обемът на националния доход, за да достигне с 30% по-малко от предходната година. Седемдесет процента от населението живее под екзистенцминимума, над 2 милиона пенсионери водят полугладно съществуване. Хиляди млади хора напускат страната. Децата ни не си дояждат, болестите се увеличават застрашително. Народът ни е застрашен от социална деградация. А на югоизточната ни граница една могъща и силна държава, чужда на европейската цивилизация и демокрацията, протяга силно ръце чрез икономическа и духовна експанзия към късовете от нашата територия и от народа, толерирана от своята агентура в България.

Историческият момент е критичен. Пред очите ни се разпадна една велика страна. Изчезна от историята и една от нашите съседни държави. Ще имали за бъдещите поколения майка България?! За да я има, под нашия национален трибагреник трябва да се обединят всички действително демократични и действително патриотични сили.

Парламентарните избори от 18 октомври 1991 г. категорично доказаха дълбокото разединение на нацията, което ни напомня годините преди падането ни под турско робство. Тези избори убедително показаха, че в България нито една от политическите сили не се ползва с доверието на мнозинството на българския народ и не разполага с програма, обединяваща нацията около основните проблеми за нейното съществуване и развитие.

Ето защо ние издигаме глас за национално спасение.

Ние предлагаме на всички политически партии, движения, организации, синдикати, на всички етнически и религиозни общности, на всички гражданки и граждани на България

О Б Щ Е С Т В Е Н   Д О Г О В О Р   З А:

- национално, политическо, социално и религиозно-етническо помирение;
- запазване на териториалната цялост, българската държавност, националния, политическия и икономическия суверенитет;
- мирен преход към ново демократично устройство, преграждане пътя на всякаква нова диктатура;
- икономически просперитет на базата на равнопоставеност пред закона на всички форми на собственост.

Този обществен договор би трябвало да бъде предложен за общонародно обсъждане и да бъде подписан от всички национални патриотични сили.

Главният гарант за спазване на този обществен договор е президентът на Република България.

Кандидатът за президент не може да бъде политически неутрална личност. България не може да повери съдбините си на човек, който няма изградена политическа позиция по основните проблеми на нейното обществено развитие. Но ако този кандидат стане президент и изпълнява само своята или на издигналата кандидатурата му политическа сила концепция, без да се съобразява с останалите политически сили и с интересите на голямото мнозинство от народа, той ще се превърне в национална беда. Президент, който изпълнява програмата на своята партия или коалиция, който участва непосредствено в политическите борби като представител на една от партиите, не може да обединява нацията. За да води народа към единение и общо съгласие по глобалните проблеми на обществото, президентът трябва да може да надживява своите политически пристрастия.

Президентът не трябва да подстрекава към политическа, етническа и религиозна конфронтация, а да бъде арбитър, уважаван посредник, желан от всички общонароден водител.

Президентът е и главнокомандващ. Той е основната фигура в опазване на териториалната цялост, държавния и националния суверенитет на страната. Затова, когато българският народ гласува за президент, той трябва да има достатъчно доказателства, че неговият президент е патриот, че е верен син на България, че няма в своя лична изгода или в изгода на една политическа сила да предава нашите национални интереси на други държави.

Какъв не трябва да бъде бъдещият президент на България, доказва господин Желю Желев.

Президентът не може да толерира едно правителство, представляващо една от политическите сили когато:

- изостря до краен предел политическата конфронтация;
- изпълнява обещанията си само към своите избиратели;
- нарушава социалния мир, като задълбочава до опасни предели социалните противоречия в обществото;
- няма програма за националната сигурност;
- няма икономическа програма;
- държи в неведение българската общественост относно преговорите с други държави, свързани с националните интереси на България;
- крепи се единствено на парламентарната подкрепа на една партия, доказала практически, че няма българско национално самосъзнание.

Ние решихме да се кандидатираме за президент и вицепрезидент, водени не от някакви материални облаги или от личностни изяви, а от дълбокото си убеждение да дадем своя принос за националното спасение на България, за изграждане на единството на българската нация, за защита на социално слабите, за спиране на социалната деградация на мнозинството от българския народ. Ако народът ни се довери, ще използваме всички конституционни прерогативи за постигане на тези високо благородни цели. Ще огласяваме всички международни договорености, отнасящи се до защита на нашите върховни национални интереси.

В рамките на конституционните правомощия ще съдействаме и ще подкрепяме законодателната и изпълнителната власт.

- санкции срещу онези политически сили и юридически лица, които проповядват верска и етническа омраза, разпалват национални вражди, използват сила или заплашват със сила граждани за изучаване на език, който не е техен майчин, или за смяна на имената;
- решителна борба срещу престъпността, спекулата, незаконното забогатяване, динамичното нарастване на инфлацията и безработицата.

Ще направим всичко съобразно конституционните ни възможности за изграждане на силна българска армия, която да се превърне в главен гарант на нашата национална сигурност и национален суверенитет.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 24 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПРОФ. КРЪСТЮ ПЕТКОВ ДО КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА СИНДИКАЛНОТО ИМУЩЕСТВО.


КОЛЕГИ СИНДИКАЛИСТИ,

След като Законът за конфискацията е вече приет, отпада важният за вас аргумент, че с разделянето на профсъюзното имущество бихте ползвали наследство от една сателитна организация. Тъй като по закон синдикалното имущество е обявено за държавно, пред нас заедно вече би трябвало да стои отговорността за съдбата на синдикалното движение в България.

ПРЕДЛАГАМЕ: да предприемем общи акции за оказване натиск върху парламента и правителството, за да се намери специфично законодателно решение, като КНСБ и КТ "Подкрепа" останат собственици на придобитото от техни членове имущество.

Готови сме да ви предложим пакет от съвместни мерки. Надяваме се, че именно сега емоционално-политическите мотиви ще отстъпят пред общата ни отговорност за бъдещето на синдикатите в България. Въпросът стои така - ще има ли у нас силни синдикати именно сега, когато са най-необходими на хората на наемния труд?

София, 23 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Кр. Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ, ПОДПИСАН ОТ ИЗДИГНАТИТЕ ОТ СЪЮЗА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ КРУМ КУМАНОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ВЕНЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВ. Протестът е адресиран до Народното събрание, до Централната избирателна комисия, до средства за масово осведомяване и до дипломатически мисии в София.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Приетите решения за равнопоставеност на кандидатите за президент в изборите на 12 януари 1992 година вдъхваха надежда, че ще бъдат пресечени всякакви опити за манипулации и неравен старт. Уви, решенията и делата се разминават отново по добре познат ни начин.

На 18 декември 1991 г. в Централната информационна емисия "По света иу нас" бе прочетено обръщение на кандидата за президент д-р Желю Желев.

Защо не бяха допуснати и обръщенията на другите кандидати, включително и нашето, което бе предоставено на Българска телевизия същия ден?

Този случай е пореден удар върху вярата, че предстоящите избори ще бъдат честни и демократични, още повече че това "ухажване” на Българска телевизия към господин Желев не е единствено.

Ето защо ние настояваме да бъдат допуснати до синия екран и обръщенията на всички останали кандидати за президент.

Необходимо е да се създаде комисия към Народното събрание, която да разследва този, а и някои други подобни случаи и да оповести резултатите от разследванията. Това се налага и поради факта, че международната програма на г-н Желев неслучайно е така натоварена точно в края на декември и началото на януари. (Между другото по този начин се въвличат имената на известни държавни дейци от Изтока и Запада за предизборната кампания, което едва ли е толкова неуязвимо от морална гледна точка.)

Запазваме си правото да реагираме отново, ако на нашия протест не бъде обърнато подобаващо се внимание.

С УВАЖЕНИЕ:

КРУМ КУМАНОВ                                      ВЕНЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВ

София, 20 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРОФ. ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ, ИЗДИГНАТИ ОТ НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ.


След Габрово, Велико Търново, Лозница, Исперих, Разград, Търговище, Шумен, Провадия и Добрич предизборната обиколка на Велко Вълканов - кандидат за президент и на Румен Воденичаров - кандидат за вицепрезидент стъпи на черноморския бряг. На 21 декември (събота) във Варна в дискусия с политически сили от града кандидатите за президент и вицепрезидент обосноваха основните моменти от своята платформа. Критичните бележки към днешната парламентарна практика, която не оставя много място за обсъждане в залата, към честата смяна на позиции, намериха обяснение от представител на СДС - това било "педагогически" метод, въпрос на тактика и политическа игра.

Бивш партиен секретар се постара да попречи на посещението в Кораборемонтния завод "Одесос" и отказа да уважи дори правото на депутатската карта на Вълканов. Затова пък варненци от всички възрасти, препълнили залата на Фестивалния и конгресен център, разговаряха открито с Вълканов и Воденичаров, нескривайки тревогата си за утрешния ден на България.

"Всички са за демокрация, но някои толкова я "обичат", че искат сами да я консумират. Не може да има демокрация там, където няма закони." С подчертана привързаност към законността, към откритостта, към националното помирение вървят кандидатите Вълканов и Воденичаров към изборите на 12 януари 1991 година.

Срещите с избиратели продължиха на 23 и 24 октомври 1991 г. в Бургас, Стара Загора, Ямбол, Елхово, Хасково, Пазарджик.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА СЛАВОМИР ЦАНКОВ, ИЗДИГНАТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


Заставайки пред червената бюлетина, с нараснала отговорност заявявам:

Отхвърлям антидемократичния закон за избор на президент по причини:

1. Уронване на престижа на България сред демократичните страни.
2. Липса на средства и телевизионно време за директна среща с народа.
3. Лишаване от възможност на екипа ни да представи нови идеи пред обществото.
4. Телевизионният запис не позволява да се разкриват факти на корупция и беззаконие, включително и истината за шантажа с Петър Младенов.
5. Освен Желю Желев останалите кандидати нямат достъп до екрана.

Граждани, в настоящия период на скрита диктатура всички българи със собствено достойнство са длъжни да се противопоставят на насилствения натиск.

От името на млада политическа сила, имаща за основа единството и демокрацията, отхвърлям седемминутния запис - пародия, устройваща само "метресата на два режима" Желю Желев.

Нека го оставим сам да се конкурира в президентската кампания.

София, 21 декември 1991 г.

Славомир Цанков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ "ПОДКРЕПА", ПРИЕТО НА 22 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА, ПО ВЪПРОСА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ПОЛЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ВЛАДЯНО ДОСЕГА ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ).


Консултативният съвет "Подкрепа" категорично заявява, че не е делил и няма да дели онова, което не принадлежи на синдикатите и което е неправомерно придобито.

Нито една от организациите, членуващи в Консултативния съвет "Подкрепа", не е влязла в отношения на собственост спрямо имот на КНСБ или държавата. Получената от тях база за нормална социална и синдикална дейност е "предоставена за безвъзмездно ползване" в същия режим, по който са получени всички други сгради на КТ "Подкрепа". За този акт са сезирани своевременно органите на местната изпълнителна власт и държавата.

Изявленията на членове на Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа" за тотално изземане на синдикалното имущество с крайна цел унищожаването на другия синдикат считаме за изповядване на тоталитарна идеология, с което се нарушават уставът и принципното разбиране на нашите членове за свободни и демократични профсъюзи.

Смятаме, че тези изявления се правят съзнателно и имат за цел "да втвърдят" Конфедерацията на независимите синдикати в България и крайнолевите сили в нея. Такива действия или изявления отдалечават обществото ни от демокрацията.

Припомняме, че преразпределянето на база и имоти, изградени с труда и средствата на работниците, не бива да се делегира изключително на държавата и не бива да става без участиетo на профсъюзите. Съзираме опасност във възможността единствено държавата да разпредели общественото имущество. Би следвало тя да бъде само крайният арбитър в спазването на законността при имуществените взаимоотношения между профсъюзите.

София, 22 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ: Илич Цветков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ (ХДС).


На 21 декември 1991 година (събота) в София се състоя Петата национална конференция на Християндемократичния фронт (ХДФ). След предварителни консултации конференцията взе решение за фактическо обединяване на териториалните организации на Християндемократичния фронт и на Християндемократическата партия в България (Павел Шопов) в нова организация под името ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ (ХДС).

За председател на Християндемократичния съюз беше избран г-н Юлий Павлов; за заместник-председатели - Стефан Караджов и Павел Шопов.

Националната конференция реши да подкрепи кандидатурите за президент на Републиката на д-р Желю Желев и за вицепрезидент на г-жа Блага Димитрова.

Делегатите на конференцията получиха поздравителна телеграма от Християн-социалния съюз в Германия.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 24 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ НОРА АНАНИЕВА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СТЕФАН САВОВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,

Във връзка с инцидента в програмата на Българската телевизия от 22 декември 1991 г., който създаде огромна тревога и напрежение сред българската общественост, НАСТОЯВАМЕ:

1. Да се изяснят конкретните причини за реализацията и особено за ИЗЛЪЧВАНЕТО на подобни предавания. Всеки авторски екип е свободен да осъществява своите творчески идеи, но ръководството на Българска телевизия (БТ) е длъжно да проявява нужното внимание към цялостната програмна политика.

2. Да се потърси най-строга отговорност от цялото ръководство на Българска телевизия по повод инцидента.

3. Да се вземат конкретни мерки за недопускането на подобни прояви в едно от най-влиятелните средства за масово осведомяване, каквато е Българската телевизия.

Става ясно, че през последния месец, след като парламентарното мнозинство на СДС и ДПС силово отстрани г-н Огнян Сапарев от длъжността председател на БТ, в този национален информационен и културен институт се очертават недопустими тенденции и прояви на дезорганизация, граничеща с опасни рецидиви на анархия в програмната политика на БТ. За съжаление Програмният съвет на БТ не е в състояние да осъществява в пълна мяра реалното ръководство на този институт. Липсата на отговорност в определени ръководители създава условия за масова дезинформация и манипулация на българската общественост. За това свидетелстват редица информационни емисии и други предавания с определена политическа насоченост в програмите на Българската телевизия.

Смятаме за необходимо да напомним, че Народното събрание има задължението да избере председател на Българска телевизия, което би следвало да се осъществи в най-кратки срокове. Убедени сме, че сега повече отвсякога се налага сериозно да се обмислят варианти за избирането на личност за ръководител на БТ не по политически мотиви, а единствено съобразени с изискванията за висок ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ОТГОВОРНОСТ И ЗАЧИТАНЕ на общочовешките и националните интереси на обществото и държавата ни.

Надяваме се, че Вие лично ще възложите и ще изискате от Постоянната комисия за радио и телевизия на Народното събрание да приложи своя парламентарен контрол в конкретния случай и да ускори процедурата по избирането на подходящ председател на Българската телевизия.

София, 23 декември 1991 г.

Жан Виденов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП

Нора Ананиева
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПССД

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 24 декември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЕ N 43 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК).


С решение N 324 от 17 декември 1991 г., постановено по дело N 1254/91, Върховният съд на Република България е допълнил решение N 1033 От 16 декември 1991 г., като е предписал на Централната избирателна комисия да регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от централното ръководство на Българския бизнес блок, в нарочния регистър по реда на чл. 6 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.

Изхождайки от изложеното, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите на 12 януари 1992 г. Георги Ганчев Петрушев - роден на 29 август 1939 г., жител на София, като кандидат за президент, и Петър Кирилов Берон - роден на 14 март 1940 г., жител на София, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Българския бизнес блок, с цвят на изборната бюлетина - бял с три черни ивици.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".

18 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Янков
 
СЕКРЕТАР: Мл. Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


09:40:25
24.12.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически ръководител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!