24 януари 1991

СОФИЯ, 24 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 17 /292/

СОФИЯ, 24 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/.


БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ИЗХОЖДА ОТ ГЛЕДИЩЕТО, ЧЕ ПАРТИИТЕ СА НЕОТМЕННА СЪЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО. ТЕ СА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ПРАВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА. ОТ ТЯХ СЕ ОЧАКВА:
 
- ДА КУЛТИВИРАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ - ТОЛЕРАНТНОСТ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕН ДИАЛОГ ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ЗА ПРОЗРЕНИЕ НА ОБЩОТО, СВЪРЗАНО С НЕОБХОДИМОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЕДИНСТВО;

- ДА ФОРМИРАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ, КОИТО ДА НОСЯТ НОВИ ИДЕИ И НОВА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА; ДА ВЪЗПРИЕМАТ ВЛАСТТА НЕ КАТО ПРИВИЛЕГИЯ, А КАТО ДЪЛГ И СЛУЖЕНЕ НА НАРОДА;

- ДА ОБОГАТЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ СПЕКТЪР С ИДЕИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО И НАВРЕМЕННО РЕАГИРАНЕ НA ДИНАМИЧНО ИЗМЕНЯЩАТА СЕ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ИДЕОЛОГИИТЕ ОТ 19 ВЕК В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ Е НЕДОСТАТЪЧНО; ТЕ НЕ МОГАТ ДА ОСМИСЛЯТ ДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ НА НАШАТА ЕПОХА, КОЯТО ИМА СВОЯ СОБСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- БЪРЗИ ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЛИТИКА.
- ГАЛОПИРАЩА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНА ЕВРОПА И НАЧАЛО НА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЦЯЛА ЕВРОПА.
- УРЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ;
ПОСТЕПЕННО ПРИВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРА, ФИНАНСОВОТО И БАНКОВОТО ДЕЛО ВЪВ
ВСЕОБЩА СВЕТОВНА СИСТЕМА.
- КРАЙ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ДОГМАТИКА - ЗАЛЕЗ НА КОМУНИЗМА.
- УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ КАТО УНИВЕРСАЛНА ФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ОБЩЕСТВА.
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА В СВЕТОВЕН ОБХВАТ.

СЪОБРАЗЯВАЙКИ СЕ С ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ, КОЕТО В КРАЯ НА ВЕКА УТВЪРДИ ОБЩОВАЛИДНИ СТРУКТУРИ И СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ, БДФОРУМ КАТО ПАРТИЯ СЕ ОСНОВАВА НА ПРИНЦИПНАТА ЕДНАКВОСТ В ОЦЕНКИТЕ И УБЕЖДЕНИЯТА НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ОТНОСНО ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО, ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, КАКТО И НА ПРИНЦИПНАТА ЕДНАКВОСТ НА СХВАЩАНИЯТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И МЕТОДИ НА ДЕЙСТВИЕ. ЕДИНСТВОТО МЕЖДУ НАС, КОЕТО Е ПРИНЦИПНО, НЕ ИЗКЛЮЧВА РАЗЛИЧИЕ В ПОДРОБНОСТИТЕ, КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ НА ПОСТОЯННА ЕВОЛЮЦИЯ, СЪОБРАЗНО С ДИНАМИКАТА И РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. ТОВА ОПРЕДЕЛЯ И НАИМЕНОВАНИЕТО НА НАШАТА ПАРТИЯ - ФОРУМ, КОЕТО СЪОТВЕТСТВУВА НА ИЗЛОЖЕНОТО ВИЖДАНЕ.

НАШИТЕ ОСНОВНИ ОЦЕНКИ И ПРИНЦИПНИ УБЕЖДЕНИЯ СА СЛЕДНИТЕ:

ПЪРВО - ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

1. В ЦЕНТЪРА НА НАШИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ПОГЛЕД, МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА, Е ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ.

2. СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО СА ВЕЧНИ ДУХОВНИ И МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ.

3. СВОБОДАТА ОСИГУРЯВА НА ЛИЧНОСТТА ПРАВОТО ДА РАЗВИВА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СИ ВЪЗМОЖНОСТИ. РАБОТАТА ПО СВОЙ ИЗБОР СЪЗДАВА НЕОБХОДИМОТО САМОЧУВСТВИЕ НА СВОБОДНИЯ ЧОВЕК.

4. СВОБОДАТА Е РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА И ЕДНАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗЯВА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ - ИКОНОМИКА, КУЛТУРА, ДЪРЖАВНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЛА.

5. СВОБОДАТА ОЗНАЧАБА СВОБОДА ОТ НАСИЛИЕ И ПРИНУДА. ТЯ ПРЕДПОЛАГА ТОЛЕРАНТНОСТ, ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА, ГРАЖДАНСКИ МИР.

6. ОБЩЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ДА ГАРАНТИРА ЛИЧНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИНА КАТО ВЕЧНИ ЧОВЕШКИ ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ. ВСЯКА ЛИЧНОСТ ТРЯБВА ДА ИМА СВОЯ ШАНС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ. В ОСИГУРЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР ЛИЧНОСТТА ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВУВА МОРАЛНО И С ЧУВСТВО НА ОТГОВОРНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНАОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /НООГ "ДФ"/, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /КС НА СДС/, КАКТО И ПРИЛОЖЕНАТА КЪМ НЕГО ДЕКЛАРАЦИЯ НА НООГ "ДФ" ОТ 11 МАЙ 1990 ГОДИНА.


Г-Н ДИМИТРОВ,

ПРИ РАЗГОВОРА, ПРОВЕДЕН НА 14 ЯНУАРИ 1991 Г. С ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /НООГ "ДФ"/ ВИЕ ПОВДИГНАХТЕ ВЪПРОСА ЗА ДОИЗЯСНЯВАНЕ НА НЯКОИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ПОВОД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", ПРОВЕДЕНО НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОД.

ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 1990 ГОД. ЧЛЕНОВЕТЕ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" СЕ УБЕДИХА, ЧЕ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС ГЛЕДА С ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ И НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДНИЯ ОРГАН НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ/, АКО ТОВА НЕ Е В ИНТЕРЕС НА НЯКОИ ХОРА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС. НЕЗАВИСИМО ОТ "ГЛЕДАНЕТО ПРЕЗ ПРЪСТИ" НА НАС, ТОВА ПРАВО НИ Е ДАДЕНО ОТ НАШИЯ УСТАВ - УСТАВА НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ".

ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ВИЕ СПОМЕНАХТЕ, БИХМЕ ПРЕДСТАВИЛИ ВЕДНАГА НА НЕЗАВИСИМА КОМИСИЯ ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ И ЛИЧНО ВИЕ НАПРАВИТЕ СЪЩОТО.

НО ВСЕ ПАК ОСТАВА ЕДИН ВЪПРОС:
КАК БИХТЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ПРИЮТЕНИТЕ ОТ ВАС ЕДИН-ДВАМА ЧОВЕКА ОТ НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", СЛЕД КАТО ОЩЕ НА 11 МАЙ 1990 ГОД. С ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРЕДСТАВЕНА В КС НА СДС, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ОТНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЦЯЛОТО ПРЕДИШНО Т. НАР. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА НООГ "ДФ". ВПОСЛЕДСТВИЕ НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ХОРА НЕ САМО ОТЛАГАХА НЕПРЕКЪСНАТО ВЗЕТОТО ВЕЧЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 23 ЮНИ 1990 ГОД., НО И ПРИСВОИХА ВСИЧКИТЕ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", БЕЗ ДА ДАДАТ И НАЙ-МАЛКИ ОБЯСНЕНИЯ.

ИНТЕРЕСНО КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА КОМЕНТАРЪТ ПО ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ НА КС НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" С ДОКУМЕНТА, КОЙТО ПРИЛАГАМЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА НООГ "ДФ" ОТ 11 МАЙ 1990 ГОД.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЪГЛАСНО ТЕКСТА.

СОФИЯ, 16 ЯНУАРИ 1991 ГОД.    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ": ИВ. СТОЯНОВ


***
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДС ГОСПОДИН ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ СДС ГОСПОДИН ПЕТКО СИМЕОНОВ

ПОЛУЧИХ ЕКЗЕМПЛЯРА!
/п/ Д. ГЛАДИЧЕВ
   
12 МАЙ 1990 Г.
17.15 Ч.

ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДИГАНЕТО НА КАНДИДАТУРИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПАРЛАМЕНТА И ПОЛЗВАИКИ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕ В ТРИДНЕВЕН СРОК, НАЧИНАЯ ОТ 11 МАЙ 1990 ГОДИНА, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /ДФ/ - ЧЛЕН НА СДС - ПРАВИ СЛЕДНАТА

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 3 МАЙ 1990 ГОДИНА, БЯХА РАЗГЛЕДАНИ КАНДИДАТУРИ ЗА ДЕПУТАТИ В БЪДЕЩОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ СТРАНА НА ДФ. НА ЗАСЕДАНИЕТО ПРИСЪСТВА КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 14 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ ОТ 22 ДУШИ. ТРИМА ЧЛЕНОВЕ - Г-ЖА ЕЛЗА КОСТОВА, Г-ЖА ТЕМЕНУГА ПЕТРОВА И Г-Н БОРИСЛАВ РОЗЕВ, БЯХА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПОСОЧЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ, НО В ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ СЪЩО ЗАЯВИХА СЪГЛАСИЕ И ПОДДРЪЖКА С ИЗДИГНАТИТЕ ПО ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН /ОТДОЛУ ОТ СЕКЦИИТЕ/ КАНДИДАТУРИ. ТЕЗИ КАНДИДАТУРИ СА:

1. ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ - ПО ПРОФЕСИЯ ИНЖЕНЕР-ХИМИК, ПОСОЧЕН ОТ ОБЩИНА "ВЪЗРАЖДАНЕ" - ДФ С ПРОТОКОЛ; ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ".
2. ЦВЕТАН АСПАРУХОВ ЦВЕТКОВ-ГОЛУБАРЕВ - ДОЦЕНТ, К.И.Н., ПОСОЧЕН ОТ ОБЩИНА "МЛАДОСТ" - ДФ С ПРОТОКОЛ; ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ”.

ДОПЪЛНИТЕЛНО КАТО КАНДИДАТ БЕШЕ ПОСОЧЕН ОТ Г-Н СВЕТОЗАР ИВАНОВ И Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, ПО ПРОФЕСИЯ ФИЗИК, БЕЗ ПРОТОКОЛ ОТ СЕКЦИЯ НА ДФ КАТО НЕЗАВИСИМ; СЪШИЯТ НЕ Е ЧЛЕН НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ".

ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ПРИСЪСТВАХА И Г-Н СВЕТОЗАР ИВАНОВ, Г-Н НИКОЛАЙ МЕРАНЗОВ, Г-ЦА СВЕТЛАНА СПАСОВА. ОТСЪСТВАШЕ Г-Н ПАВЕЛ ГЕНОВ МАЗЪЛОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДФ - ПО НЕИЗВЕСТНИ ПРИЧИНИ.

ТРИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ КАНДИДАТУРИ ОТ ДФ БЯХА ОДОБРЕНИ СЛЕД НАЙ-ПОДРОБНО И ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ ОТ КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ. САМО ИВАН СТОЯНОВ И ЦВЕТАН ГОЛУБАРЕВ ПРЕДСТАВИХА ПЪЛНИ АВТОБИОГРАФИИ ПО ПРИМЕРНИЯ ВЪПРОСНИК, ПРЕДСТАВЕН ОТ ЦИК ПРИ СДС. ГЛАСУВАНЕТО ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ КАНДИДАТИ БЕШЕ ТАЙНО, САМОСТОЯТЕЛНО ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ И ПОИМЕННО. ТАКА БЯХА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРИТЕ КАНДИДАТУРИ И СЪС СЪОТВЕТНИТЕ АВТОБИОГРАФИЧНИ ДАННИ, ПРИДРУЖЕНИ СЪС СНИМКА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ, БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ПРЕБРОИТЕЛКАТА ПРИ ГЛАСУВАНЕТО Г-ЖА АНА ИВАНОВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н СВЕТОЗАР ИВАНОВ. ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА МУ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН И ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО, КАТО ИВАНОВ СЕ ЗАДЪЛЖАВАШЕ ДА ПРЕДСТАВИ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ В СРОК ДО 4 МАЙ 1990 ГОДИНА В ЦИК ПРИ СДС.

НА СЛЕДВАЩОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КС НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", СЪСТОЯЛО СЕ НА 9 МАЙ 1990 Г. - ЕДИН ДЕН ПРЕДИ КРАЙНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА КАНДИДАТУРИТЕ, Г-Н СВЕТОЗАР ИВАНОВ ПОКАЗВА НЯКАКЪВ ПРОТОКОЛ ОТ СДС - БУРГАС, С КОЙТО Г-Н ПАВЕЛ ГЕНОВ МАЗЪЛОВ Е ПОСОЧЕН КАТО ТЕХЕН КАНДИДАТ. НА ТОВА ЗАСЕДАНИЕ ПРИСЪСТВАТ САМО 10 ЧЛЕНОВЕ НА КС НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", А Г-Н МАЗЪЛОВ ОТНОВО НЕ ДОЙДЕ. НА ПОСОЧЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НЕ БЕШЕ ПРОВЕДЕНА ОБСТОЙНА ПРОВЕРКА НА НЕГОВАТА АВТОБИОГРАФИЯ, НА ЦЯЛОСТНИЯ НЕГОВ ЖИВОТ И ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДИ И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА. ТУК СЛЕДВА ДА ПОСОЧИМ СЛЕДНИЯ ФАКТ. НА ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ, ПРОВЕДЕНО НА 18 АПРИЛ 1990 Г., БЕШЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ЗА СНЕМАНЕ НА Г-Н МАЗЪЛОВ ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДФ И ЗА ИЗВАЖДАНЕТО МУ ОТ СЪСТАВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО ПРИЧИНИ:

- ГРУБО И АРОГАНТНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КОЛЕГИТЕ СИ;
- ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕ НА ДФ /ДЪЛЖАЩО СЕ НАЙ-ВЕЧЕ НА ПОСТОЯННОТО МУ ПРИСЪСТВИЕ В СГРАДАТА НА СДС, ПОДПЛАТЕНО С ИЗВЕСТНИ ПОЗНАНСТВА И Т.Н./. НА СЪЩОТО ЗАСЕДАНИЕ БЯХА ОТПРАВЕНИ ОСТРИ ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ Г-Н СВЕТОЗАР ИВАНОВ, Г-Н НИКОЛАЙ МЕРАНЗОВ И Г-ЦА СВЕТЛАНА СПАСОВА ЗА СЛАБО УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО СЕКЦИИ И ПО ПОПУЛЯРНОСТТА НА ДФ. НА СЪЩОТО ТОВА ЗАСЕДАНИЕ БЯХА СУСПЕНДИРАНИ ПРАВОМОЩИЯТА НА Г-Н СВЕТОЗАР ИВАНОВ И Г-Н НИКОЛАЙ МЕРАНЗОВ, КАТО СЕ ОБРАЗУВА ОПЕРАТИВЕН СЪВЕТ ОТ 5 ЧОВЕКА ЗА РЪКОВОДЕНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ".

НА ПОРЕДНОТО НИ ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 24 АПРИЛ 1990 Г. В СГРАДАТА НА СДС, БЕШЕ ВЗЕТО КОМПРОМИСНО РЕШЕНИЕ /ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И НА ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В СДС/ ДА СЕ ОСТАВЯТ ПРОБЛЕМИТЕ ПО ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО ТРИО - ИВАНОВ, МЕРАНЗОВ, МАЗЪЛОВ - ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ СЛЕД ИЗБОРИТЕ.

ЗА РАЗОЧАРОВАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ МАНИПУЛАЦИИТЕ НА ТЕЗИ ГОСПОДА ПРОДЪЛЖИХА И СЛЕД ТЕЗИ ДАТИ. ПОД ОПРАВДАНИЕ, ЧЕ КВОТАТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЦИК НА СДС, ЗА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ТРИМА КАНДИДАТИ /ЗА КОЕТО ДФ НЕ Е ОФИЦИАЛНО УВЕДОМЕН ОТ ЦИК ПРИ СДС/, ТЕЗИ ГОСПОДА НАЛАГАТ СТРАНИЧНИ КАНДИДАТУРИ С ЦЕЛ ЕЛИМИНИРАНЕ НА ЗАКОННО ПОСОЧЕНИТЕ ИВАН СТОЯНОВ И ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ. ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ СЧИТАМЕ ПРЕДСТАВЕНАТА КАНДИДАТУРА НА Г-Н МАЗЪЛОВ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА ПОРАДИ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. НИКОЙ ОТ ДФ НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ Г-Н П. МАЗЪЛОВ ЗА ЕВЕНТУАЛЕН КАНДИДАТ НА НЯКОИ ОТ СЕКЦИИТЕ НА ДФ В СТОЛИЦАТА И В СТРАНАТА.
2. Г-Н МАЗЪЛОВ ЖИВЕЕ В ОБШИНА "СРЕДЕЦ" И ВЪОБЩЕ Е НЕИЗВЕСТЕН ТАМ /В СЕКЦИИТЕ НА ДФ/. В СДС ТОЙ ИЗПЪЛНЯВА ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ОХРАНАТА НА МИТИНГИТЕ.
3. КАНДИДАТУРАТА НА Г-Н МАЗЪЛОВ НЕ Е ПРЕДСТАВЕНА ОТ СЕКЦИЯ НА ДФ С ПРОТОКОЛ, НЕ Е РАЗГЛЕЖДАНА И ОБСЪЖДАНА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ /КАКТО И НЕГОВАТА АВТОБИОГРАФИЯ/ И НЕ Е ПРАВЕНО НИКАКВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ТАЗИ НАСОКА.
4. Г-Н СВЕТОЗАР ИВАНОВ, ВЪПРЕКИ ЧЕ БЕШЕ ЗАДЪЛЖЕН ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ ДА ПРЕДСТАВИ В ЦИК ПРИ СДС ДОКУМЕНТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ СТОЯНОВ, ЦВЕТКОВ И НИКОЛАЕВ В СРОК ДО 4 МАЙ 1990 Г., НЕ ЗАЩИТИ РЕШЕНИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ И НЕ ИЗПЪЛНИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
5. "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВА ТРИТЕ БРОЙКИ, ОТПУСНАТИ КАТО КВОТА НА ДФ, ДА БЪДАТ ЗАЕТИ ОТ ЗАКОННО ИЗБРАНИ КАНДИДАТИ - ЦВЕТАН АСПАРУХОВ ЦВЕТКОВ, ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ И НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, ЧИИТО ДОКУМЕНТИ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ ДО 4 МАЙ 1990 ГОДИНА.

ПРИ ТЕЗИ КАТЕГОРИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ФАКТИ И ПРЕДВИД ДЕКЛАРИРАНОТО ОТ ЦИК ПРИ СДС ПЪЛНО ДЕМОКРАТИЧНО НАЧАЛО В СИСТЕМАТА ПО ИЗДИГАНЕТО НА КАНДИДАТУРИТЕ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" СМЯТА:

1. УТВЪРЖДАВА КАТО ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАКОННИ И ДЕМОКРАТИЧНО ИЗБРАНИ ОТ СЕКЦИИТЕ НА ДФ И ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ ПРЕДСТАВЕНИТЕ, РАЗГЛЕДАНИТЕ И УТВЪРДЕНИТЕ - ИЗБРАНИ ЧРЕЗ ТАЙНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С КВАЛИФИЦИРАНО ПРИСЪСТВИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ДФ - СЛЕДНИ КАНДИДАТИ:
- ЦВЕТАН АСПАРУХОВ ЦВЕТКОВ - ТЕЛ. 74-74-58
- ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ - ТЕЛ. 80-24-79
- НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ

2. ПРЕДСТАВЕНАТА КАНДИДАТУРА НА Г-Н ПАВЕЛ МАЗЪЛОВ Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, МАНИПУЛИРАНА И ЗА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ТЯ НЕ Е ДЕЙСТВИТЕЛНА.

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ДФ СЧИТА, ЧЕ СПУСНАТИ С ПАРАШУТ КАНДИДАТИ НЕ СА ЖЕЛАНИ ПРИ ЕДИН ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ, КАКЪВТО ИСКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ СДС, А НАЙ-МАЛКО БИ ГИ ПРИЕЛ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ”.

3. ПО ТЕЗИ ПРИЧИНИ ДФ ОПРЕДЕЛЯ НАЧИНА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА НА Г-Н МАЗЪЛОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, ПРОТИВОЗАКОНЕН И ПРОТИВОРЕЧАЩ НА НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

4. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ДФ ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА В СДС ДО СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА Г-Н СВЕТОЗАР ИВАНОВ, Г-Н НИКОЛАЙ МЕРАНЗОВ, Г-Н ПАВЕЛ МАЗЪЛОВ И Г-ЦА СВЕТЛАНА СПАСОВА ЗА ДОПУСНАТИ МНОГОБРОЙНИ ВЗЕТИ ЕДНОЛИЧНО РЕШЕНИЯ /БЕЗ КОНСУЛТАЦИЯ С КС НА ДФ/ И ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СИ ВИЖДАНИЯ КАТО РЕШЕНИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ". ЗА СВОИТЕ РЕШЕНИЯ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ДФ УВЕДОМЯВА ОФИЦИАЛНО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СДС И ЦИК ПРИ СДС.

В СЛЕДВАЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА ДФ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРЕДСТАВИ СВЕДЕНИЯ И ФАКТИ ЗА ДЕСТРУКТИВНАТА, ПАСИВНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА БЕЗДЕЙСТВЕНОСТ, ПРОЯВЕНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 7 МЕСЕЦА - ОТ НОЕМВРИ 1989 Г. - ОТ СТРАНА НА ГОСПОДАТА СВ. ИВАНОВ, П. МАЗЪЛОВ, Н. МЕРАНЗОВ И НА Г-ЦА СВ. СПАСОВА.

ЗА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ПОДПИСАЛИ:
1. /П/ ИВАН СТОЯНОВ
2. /П/ ЛИЛИ БОТУШАРОВА
3. /П/ ВЕСЕЛ ВАСИЛЕВ
4. /П/ ДИМИТЪР ОРТАКЧИЙСКИ
5. /П/ АНТОН ТОНЧЕВ - С ОСОБЕНО МНЕНИЕ ПО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА
ПЪЛНОМОЩИЯТА В СДС ДО СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
6. /П/ ХРИСТО СТАНЕВ - БЕЗ КАКВОТО И ДА Е ОПОВЕСТЯВАНЕ В (СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
7. /П/ СТОЯН ШОПОВ
8. /П/ ХРИСТО ЛУКОВ
9. /П/ ХРИСТО БАЗЕЛКОВ - САМО ЗА СДС!
10. /П/ ВЛАДИМИР КАРОЛЕВ
11. /П/ ТЕМЕНУГА ПЕТРОВА
12. /П/ АНА ИВАНОВА
13. /П/ ЦВЕТАН ЦВЕТКОВ
14. /П/ ДЖОВАНА БАКЪРДЖИЕВА - БЕЗ ОПОВЕСТЯВАНЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
15. /П/ БОРИСЛАВ РОЗЕВ
16. /П/ ЛЮДМИЛ ИВАНОВ
17. ЕЛЗА КОСТОВА /НЯМА ПОДПИС/
18. ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА /НЯМА ПОДПИС/

СЪГЛАСЕН СЪМ ВЪПРОСИТЕ, ПОСТАВЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА, ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС. ДЕКЛАРАЦИЯТА ДА НЕ ОТИВА В БСП ИЛИ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

/ПОДПИСАЛИ/ В. КАРОЛЕВ, Л. БОТУШАРОВА, В. ВАСИЛЕВ, ХР.БАЗЕЛКОВ, ХР.ЛУКОВ, Д.ОРТАКЧИЙСКИ, А.ИВАНОВА

ГР. СОФИЯ, 11 МАЙ 1990 Г.              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ".


ВЪПРЕКИ МАСОВИТЕ ПРОТЕСТИ НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ПОВОД ТРАГИЧНИТЕ СЪБИТИЯ ВЪВ ВИЛНЮС И УВЕРЕНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНОТО СЪВЕТСКО РЪКОВОДСТВО, ЧЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗАНАПРЕД САМО МИРНИ СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ С ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ, ОТНОВО СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПРЕСТЪПНО ПРОЛИВАНЕ НА НЕВИННА ЧОВЕШКА КРЪВ ТОЗИ ПЪТ В РИГА, СТОЛИЦАТА НА ЛАТВИЯ. ОСОБЕНО СМЕ ПОТРЕСЕНИ ОТ ВАРВАРСКОТО УБИЙСТВО НА ИЗВЕСТНИЯ РЕЖИСЬОР ЮРИС ПОДНИЕКС, ЧИЙТО ФИЛМ "ЛЕСНО ЛИ Е ДА СИ МЛАД” БЕ ЕДИН ОТ СИМВОЛИТЕ НА "ПЕРЕСТРОЙКАТА" В СССР.

КАКТО ПРЕЗ 1956 Г. В БУДАПЕЩА, ПРЕЗ 1968 Г. В ПРАГА И 1979 Г. В АФГАНИСТАН, ТАКА И СЕГА СЪВЕТСКИЯТ ИМПЕРИАЛИЗЪМ ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ СИ
НЕ СЪС СИЛАТА НА АРГУМЕНТИТЕ, А С АРГУМЕНТА НА СИЛАТА. КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ДИКТАТОРИТЕ ХИТЛЕР И СТАЛИН ЗА АНЕКСИРАНЕ НА ПРИБАЛТИКА, ТАКА И СЕГА СЪВЕТСКИТЕ ЧЕРНИ БАРЕТИ РАЗСТРЕЛВАТ ПОРИВА ЗА СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И НЕЗАВИСИМОСТ НА СУВЕРЕННИТЕ НАРОДИ НА ЛИТВА, ЛАТВИЯ И ЕСТОНИЯ. ВСИЧКО ТОВА НЕ Е САМО "ВЪТРЕШНА РАБОТА" НА СССР, ЗАЩОТО РЕЦИДИВИТЕ НА СТАЛИНИЗМА ПОСТАВЯТ ПОД ВЪПРОС НЕ САМО ПРОМЕНИТЕ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, НО И В ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА, А МОЖЕ БИ И В ЦЕЛИЯ СВЯТ.

ЕТО ЗАЩО НИЕ НАСТОЯВАМЕ: 1/ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ СЪВЕТСКИТЕ ВОЙСКИ ОТ ТРИТЕ ПРИБАЛТИЙСКИ РЕПУБЛИКИ И СПОРНИТЕ ПРОБЛЕМИ С ТЯХ ДА СЕ РЕШАВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С МИРНИ СРЕДСТВА; 2/ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗПОЛЗВА ЦЕЛИЯ СИ АВТОРИТЕТ И ВЛИЯНИЕ ПРЕД СЪВЕТСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ ЧАС ПО-СКОРО НА ПОЛИТИЧЕСКИ КОМПРОМИС НА КОНФЛИКТА В ПРИБАЛТИКА. ПОДДЪРЖАМЕ ИСКАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ЛИТВА ВИТАУТАС ЛАНДСБЕРГИС ВИНОВНИЦИТЕ ЗА КРЪВОПРОЛИТИЯТА ДА БЪДАТ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД МЕЖДУНАРОДЕН СЪД КАТО ВОЕННИ ПРЕСТЪПНИЦИ.

21 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 24 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР.


РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРА С МНОГО И НАЙ-РАЗЛИЧНИ ПРОТИВОРЕЧИВИ ТЕНДЕНЦИИ. ОТ ЕДНА СТРАНА, СЕ СЪЗДАВАТ НОВИ ОБЩНОСТИ, КОИТО ИНТЕГРИРАТ МНОЖЕСТВО СТРАНИ ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ДОБРОВОЛНО ВЪЗПРИЕТИ ПРИНЦИПИ, А ОТ ДРУГА, СЕ ПРОЯВЯВАТ СИЛНО ИЗРАЗЕНИ ТЕНДЕНЦИИ КЪМ РАЗПАДАНЕ НА СТАРИ ОБЕДИНЕНИЯ, СЪЗДАДЕНИ ПРИНУДИТЕЛНО. ЕДНА ОТ ТЕЗИ МНОГОНАЦИОНАЛНИ ФОРМАЦИИ Е СССР, КОЙТО ДНЕС УСТОЙЧИВО ВЪРВИ КЪМ РАЗФОРМИРОВАНЕТО СИ.

ЗА ДА ВЪЗПРЕПЯТСТВА ТОЗИ ОБЕКТИВЕН ПРОЦЕС, СЪВЕТСКОТО РЪКОВОДСТВО УПОТРЕБЯВА НАСИЛИЕ. РАЗЛИЧНИ БОЙНИ ЧАСТИ ОКУПИРАТ, РАЗБИВАТ И ПРЕВЗЕМАТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ. ИЗБИВАТ СЕ НЕВИННИ ХОРА, ПРОТИВОПОСТАВЯТ СЕ НАЦИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ, ДЕЗИНФОРМИРА СЕ ОБЩЕСТВОТО. И ВСИЧКО ТОВА СЕ ПРАВИ В ИМЕТО НА НАСИЛСТВЕНОТО ЗАПАЗВАНЕ НА ЦЕЛОСТТА НА СССР.

ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ НЕПРЕКЪСНАТО СЛЕДИ С БЕЗПОКОЙСТВО РАЗВОЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ И НАМИРА ЗА ПРЕСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ВЪРХУШКА, ВЛЯЗЛА В СЪЮЗ С НАЙ-ОТЯВЛЕНИТЕ СТАЛИНИСТКИ И НЕОСТАЛИНИСТКИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪВ ВОЙСКАТА И БЮРОКРАТИЧНАТА СИСТЕМА. В ТОЗИ ВОДОВЪРТЕЖ НА СЪБИТИЯТА ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ОБРАЗ НА Г-Н М. ГОРБАЧОВ СЕ РАЗМИВА И ОТ НЕГО ОСТАВА САМО КОМУНИСТИЧЕСКИЯТ МУ ФАНАТИЗЪМ.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ-ЦЕНТЪР, ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯТА ПОДКРЕПА НЕ САМО НА ПРИБАЛТИЙСКИТЕ НАРОДИ, НО И JA ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, ВЛИЗАЩИ В ГРАНИЦИТЕ НА СССР И БОРЕЩИ СЕ ЗА НАЦИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И СУВЕРЕНИТЕТ.

СОФИЯ, 18 ЯНУАРИ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.


КОМИТЕТЪТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЛЕДИ С НАРАСТВАЩА ТРЕВОГА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛОЖЕНИЕТО В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.

В ЛИТВА И ЛАТВИЯ СЕ НАРУШАВАТ МАСОВО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СЕ СТИГНА ДО ПРОЛИВАНЕ НА КРЪВ И ДАВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ.

РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА ЗАПЛАШВА ДА ДОВЕДЕ ДО ПОСЛЕДИЦИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА СЕ ОТРАЗЯТ ПАГУБНО НЕ САМО ВЪРХУ НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА ТЕЗИ РЕПУБЛИКИ, НО И ВЪРХУ ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В ЦЯЛАТА СТРАНА. НЕГАТИВНИ ОТРАЖЕНИЯ ТЕЗИ СЪБИТИЯ МОГАТ ДА ДАДАТ И ВЪРХУ ГРАДЕНИТЕ С ТОЛКОВА УСИЛИЯ И ЖЕРТВИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НОВИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА И ЦЕЛИЯ СВЯТ.

КАТО СИ ДАВА СМЕТКА ЗА ТРУДНОСТИТЕ И СЛОЖНОСТТА НА ПОЛОЖЕНИЕТО В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, КОМИТЕТЪТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ЗДРАЗИЯТ РАЗУМ ЩЕ НАДДЕЛЕЕ И ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ ЩЕ БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ С МИРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА В РАМКИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ НОРМИ В ИНТЕРЕС НА ВСИЧКИ СЪВЕТСКИ НАРОДИ, В ИНТЕРЕС НА ЗАПАЗВАНЕТО НА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 24 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ЗОНА ЗА СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА В БЪЛГАРИЯ:
ХОНКОНГ" НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО БИ МОГЛО ДА ПРИЕМЕ ДОГОВОРНИТЕ МЕТОДИ ЗА АРБИТРИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ/ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ. СЪОТВЕТНИТЕ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖНИ УСЛУГИ НАПРИМЕР БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ КАТО ОСНОВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИРМИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ В ЗОНАТА. В ДОПЪЛНЕНИЕ КОРПОРАЦИЯ "ЧЕРНО МОРЕ" БИ МОГЛА ДА ИЗИСКВА ОТ НАЕМАТЕЛИТЕ ДА ПРИЕМАТ СЪГЛАШЕНИЯ, СХОДНИ С ТЕЗИ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗА ПОЕМАНЕ НА ШИРОК ДИАПАЗОН ФУНКЦИИ, КОИТО ОБИКНОВЕНО СА ОТ СФЕРАТА НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР. ТЪЖБИТЕ ДО ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ НА СТРАНАТА-СПОНСОР БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ОГРАНИЧАТ ДО ОПРЕДЕЛЕН КРЪГ ВЪПРОСИ - ГЛАВНО ТАКИВА, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И/ИЛИ ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.


ПОТЕНЦИАЛЕН ПРИНОС ЗА БЪЛГАРИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ

ВСЕКИ ОПИТ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И ВАЛУТНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ В СВОБОДНИТЕ ЗОНИ - НОВИ ИЛИ СТАРИ, ИЗИСКВА ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА ПРОЕКТА ЗА ДАДЕНИЯ РАЙОН. ПРИ ВСЕ ТОВА БИ БИЛО ПОУЧИТЕЛНО ДА ПОГЛЕДНЕМ КЪМ ИСТОРИЧЕСКИЯ ОПИТ НА ДРУГИТЕ СТРАНИ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ПЪТЕВОДИТЕЛ. ИЗГОДИТЕ В МНОГО СЛУЧАИ СА ОГРОМНИ ДОРИ ЗА СТРАНИ, СПОНСОРИРАЩИ СВОБОДНИ ЗОНИ С ОГРАНИЧЕНА ДЕЙНОСТ:

ИРЛАНДИЯ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО И ПРЕЗ 1959 Г., ШАНЪНСКАТА ЗОНА НАЕ 8000 РАБОТНИЦИ И РЕАЛИЗИРА 20 ПРОЦЕНТА ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗНОС НА СТРАНАТА.

ТАЙВАН. ТАЙВАН БЕШЕ ПЪРВАТА СТРАНА В РАЙОНА, КОЯТО ПРИЕ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОБРАБОТКА НА СТОКИ ЗА ИЗНОС, КАТО В ПЕРИОДА МЕЖДУ 1966 Г. И 1971 Г. СЪЗДАДЕ ТРИ ЗОНИ. СКОРО СЛЕД ИЗГРАЖДАНЕТО ИМ ТАЙВАНСКИТЕ СВОБОДНИ ЗОНИ ОСИГУРИХА 70 000 РАБОТНИ МЕСТА И РЕАЛИЗИРАХА 1,5 МЛРД. ЩАТСКИ ДОЛАРА ГОДИШЕН ИЗНОС. ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ ЗОНИТЕ ДОНЕСОХА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ЧИСТИ ВАЛУТНИ ПРИХОДИ НА СТРАНАТА.

МАВРИЦИЙ. С РАЗВИТИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА СВОБОДНА ЗОНА НА МАВРИЦИЙ БЕШЕ ПОЧТИ НАПЪЛНО ПРЕМАХНАТО ТРАДИЦИОННО ВИСОКОТО НИВО НА БЕЗРАБОТИЦА, НЕЗАВИСИМО ОТ НИСКИЯ ТЕМП НА РАЗВИТИЕ НА СТИМУЛАЦИОННИЯ РЕЖИМ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 12 ГОДИНИ /1970-1982 Г./. ПРОЦЕНТЪТ НА БЕЗРАБОТИЦАТА СПАДНА ОТ 23 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1982 Г. НА ПО-МАЛКО ОТ 4 ПРОЦЕНТА ПРЕЗ 1990 Г. ПОНАСТОЯЩЕМ СЕ ПОЯВЯВА НЕДОСТИГ НА РАБОТНА РЪКА В НЯКОИ ОСНОВНИ СЕКТОРИ. ФИРМИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА СТОКИ ЗА ИЗНОС Е МОМЕНТА СА 530 С 90 000 СЛУЖИТЕЛИ.

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА. ОТ ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ЗОНА ПРЕЗ 1970 г. ДОМИНИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА СЕГА ИМА 18 ДЕЙСТВАЩИ СВОБОДНИ ЗОНИ СЪС 114 000 РАБОТНИ МЕСТА /ПОЧТИ ЧЕТИРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ 1983 Г./ И С ПРИХОДИ НАД 500 МЛН. ЩАТСКИ ДОЛАРА ОТ ЕКСПОРТ САМО ЗА САЩ.

МАЛАЙЗИЯ И ЮЖНА КОРЕЯ. ЗАПОЧВАЙКИ ПРЕЗ 1971 Г., И ДВЕТЕ СТРАНИ ПОЛУЧИХА ЗНАЧИТЕЛНИ ПЕЧАЛБИ. ДО 80-ТЕ ГОДИНИ МАЛАЙСКАТА ПРОГРАМА НАТРУПА НАД 1,4 МЛРД. ЩАТСКИ ДОЛАРА ГОДИШНО ОТ ПРОДАЖБИ В ЧУЖБИНА И ОСИГУРИ НАД 71 000 РАБОТНИ МЕСТА, ДОКАТО ПРОГРАМАТА НА КОРЕЙСКАТА ЗОНА РЕАЛИЗИРА НАД 600 МЛН. ЩАТСКИ ДОЛАРА ОТ ГОДИШНИТЕ ЕКСПОРТНИ ПРОДАЖБИ.

ОТ ДРУГА СТРАНА, СВОБОДНИТЕ ЗОНИ НЯМАХА ЕДНАКЪВ УСПЕХ ВЪВ ВСИЧКИ РАЙОНИ, КЪДЕТО БЕШЕ НАПРАВЕН ОПИТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО ИМ. СВОБОДНИТЕ ЗОНИ В ШРИ ЛАНКА, ГВАТЕМАЛА, ЛИБЕРИЯ, СЕНЕГАЛ И НА ДРУГИ МЕСТА ПОСТРАДАХА ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА НЕСИГУРНОСТ И ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЛНЕНИЯ, КАКТО И ОТ СТИМУЛИТЕ, КОИТО ИЗГЛЕЖДАХА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ИЗЛИШНО СЛОЖНИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТЕЗИ ЗОНИ СЕ ВЛАДЕЕХА И УПРАВЛЯВАХА ОТ БЮРОКРАТИЧНИ ВЕДОМСТВА ЗА РАЗВИТИЕ/УПРАВЛЕНИЕ, А НЕ ОТ ДЕЛОВИ ОРГАНИЗАЦИИ. ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ТОЗИ ОПИТ, СВОБОДНИТЕ ЗОНИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ПОДПОМАГАНИ ОТ СИСТЕМА ОТ СТИМУЛИ СЪС СВЕТОВНА КЛАСА, СТАНАХА ПРЕДПОЧИТАН ПЪТ НА РАЗВИТИЕ ЗА СТРАНИТЕ В КАРИБСКИЯ БАСЕЙН, ЮЖНА АМЕРИКА И АФРИКА.


ПОЛИТИЧЕСКИ ЕФЕКТ

СВОБОДНИТЕ ЗОНИ МОГАТ ДА ОКАЗВАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСОКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ. ЕДИН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДИНАМИКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ ПОКАЗВА ЗАЩО ТОВА Е ТАКА. УСИЛИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ НА НАЦИОНАЛНА ОСНОВА ЧЕСТО ПЪТИ БИВАТ БЛОКИРАНИ ОТ ОКОПАЛАТА СЕ БЮРОКРАЦИЯ И ОТ УДОСТОЕНИТЕ С ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ИНТЕРЕСИ. ОБРАТНО, ОПРЕДЕЛЕНИЯТ УСПЕХ НА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА РАДИКАЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕФОРМИ МОЖЕ ДА СЕ ОТНЕСЕ КЪМ ТЯХНАТА ГЕОГРАФСКИ НАСОЧЕНА ПРИРОДА. ТЪЙ КАТО Е ЗАСЕГНАТА САМО ОТ ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА, ИНСТИТУЦИИТЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ЗАПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ, РЯЗКО СЕ МОБИЛИЗИРАТ В РЕВНОСТНА ОПОЗИЦИЯ, КОГАТО СЕ ПРЕДЛАГА НОВА ЛИБЕРАЛИЗИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА /ОГРАНИЧЕНИ/ ЧАСТИ НА ЗОНАТА. ОСНОВНИ ПОДОБРЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ НА ЗОНАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ОТ ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА, БЕЗ ДА БЪДЕ НЕОБХОДИМО ДА ИЗРАЗХОДВАТ ПОЛИТИЧЕСКИ КАПИТАЛ В ГОЛЯМ РАЗМЕР.

СВОБОДНИ ЗОНИ ПРИТЕЖАВАТ И СТРАНИ, НА КОИТО ТРАДИЦИОННО СЕ ОКАЗВА ПОМОЩ В ПРИДОБИВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИОНЕН ОПИТ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ПАЗАРНООРИЕНТИРАНА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ. ТАЙВАН, СИНГАПУР И ЮЖНА КОРЕЯ, ПЪРВОНАЧАЛНО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА ВНОСА, РАЗГЪНАХА НОВА ОРИЕНТИРАНА КЪМ ИЗНОС ПОЛИТИКА В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СТРАНАТА, СЛЕД КАТО ПОСТИГНАХА УСПЕХ В СВОИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СВОБОДНИ ЧАСТНИ ЗОНИ. В ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН ЦЕЛИЯТ ОСТРОВ МАВРИЦИЙ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СЕ ПРЕВЪРНА В ЧАСТНА ЗОНА ЗА СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА. ПРОЦЕДУРИТЕ И ПРАКТИКАТА, ПРОВОДНИЦИ НА РАЗВИТИЕТО НА ЕКСПОРТНИЯ СЕКТОР - ЧЕСТО НЕДОСТАТЪЧНИ И В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР И НЕДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ НАЧАЛНИТЕ СТАДИИ НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА, МОГАТ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ И ДОКАЖАТ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА СВОБОДНА ЗОНА, А ПО-КЪСНО ДА СТАНАТ ИЗТОЧНИЦИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ЕКСПОРТА.

И НАКРАЯ, КАТО КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНАТА ПОЛИТИКА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР, СВОБОДНИТЕ ЗОНИ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ И ЗА ПРОМЯНА В ОБЩИЯ КЛИМАТ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. ТЪЙ КАТО СВОБОДНИТЕ ЗОНИ СА НЕДОСЕГАЕМИ ЗА ДЕФОРМАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТРАДИЦИОННАТА ПОЛИТИКА, ЕДНА УСПЕШНА ПРОГРАМА НА ЗОНАТА С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ПРАВИ ОЧЕБИЙНА РАЗЛИКАТА ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НОВАТА И СТАРАТА ПОЛИТИКА. ДЕМОНСТРАЦИОННИЯТ ЕФЕКТ, ПОЛУЧЕН ОТ УСПЕХА НА СВОБОДНИТЕ ЗОНИ, МОЖЕ ДА ЗАСИЛИ УВЕРЕНОСТТА НА ПОДДРЪЖНИЦИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЯЛАТА ИКОНОМИКА. ПРИ ВСИЧКИ ГОРНИ СЛУЧАИ СВОБОДНИТЕ ЗОНИ МОГАТ ДА СТАНАТ КАТАЛИЗАТОР ЗА ЗНАЧИТЕЛНО ИНТЕГРИРАНЕ В СВЕТОВНИЯ ПАЗАР.

КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ ОПИТЪТ НА УСПЕЛИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ, ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА СВОБОДНА ЗОНА В БЪЛГАРИЯ СА ПРЕВЪЗХОДНИ. СЛЕД КАТО ЗАПОЧНЕ ДА ДЕЙСТВА, ТАКАВА ЗОНА БИ СЪЗДАЛА РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЕСЕТКИ ИЛИ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ В ОТРАСЛИТЕ ЗА ИЗНОС, ЩЕ СТИМУЛИРА НОВИ ВАЛУТНИ ПЕЧАЛБИ И ЩЕ ОТВОРИ ПЪТЯ НА ПОЛЗОТВОРЕН ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ. ПО СИЛАТА НА СВОЯТА ИНТЕГРАЦИЯ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА УСПЕХЪТ НА ФИРМИТЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ В СВОБОДНАТА ЗОНА, БИ БИЛ СЪЩО ВАЖЕН СИМВОЛ НА БЪЛГАРСКАТА УВЕРЕНОСТ И ОБВЪРЗВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ С ШИРОКОМАЩАБНАТА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:50:52    24-01-1991