24 януари 1994


София, 24 януари 1994 г.
Брой 16 /1061/


София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, НАПРАВЕНО ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 23 ЯНУАРИ 1994 ГОДИНА


Българска партия Либерали подкрепя напълно обръщението на президента на Република България, свързано с нарастващата престъпност, направено пред Българското национално радио.

Споделяме загрижеността на д-р Желев за безсилието на изпълнителната власт да пресече гангстерската война и зараждащите се мафиотски структури, както и нежеланието на политическите сили, представени в парламента, да поемат отговорност за рязкото нарастване на престъпността и корупцията в страната. Бездействието на официалните институции пред тази заплаха поставя на изпитание българската държавност.

Ето защо Българска партия Либерали настоява за:

1. Спешни кадрови промени във висшето ръководство на МВР и назначение на директор на НСС.

2. Безкомпромисно прилагане на Закона за МВР и националната полиция от служителите на това ведомство и издигане на авторитета на българските полицаи и служители в МВР.

3. Спешно внасяне и приемане от Народното събрание на законите, свързани със службите на МВР, реформата на съдебната система, промените в Наказателния и в Наказателно-процесуалния кодекс и статута на държавния служител.

Българска партия Либерали подготвя национална програма за превенция и борба с престъпността, която ще бъде предложена на органите за местно самоуправление и на централната изпълнителна власт.

Българска партия Либерали декларира, че ще подкрепя и подпомага президента на Република България в действията му за защита на конституцията, на обществения ред и сигурността на българските граждани и в усилията му за мобилизирането на държавните институции в борбата срещу престъпността и корупцията.

София, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА. Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Днес, 21 януари 1994 година, в 19 часа, след общо събрание на протестиращи студенти и подкрепящи ги преподаватели се пристъпи към окупационна стачка на Софийския университет /СУ/ "Св. Климент Охридски". Стачката е крайна стъпка на протест против безотговорното отношение към българското образование и наука. Действията на студентите имат синдикален характер. Сформира се Стачен комитет от представители на отделните факултети.

Ние изискваме:

1. Реални корекции в проектобюджета, а именно - за наука и образование да бъдат заделени не по-малко от 2% от брутния национален продукт, а не цинично предвидените 0,3%. Във връзка с това ние се солидаризираме изцяло с исканията на академичната общност.

2. Запазване на държавната поръчка във висшето образование.

3. Формиране на система за кредитиране на студентите с платено обучение, за да бъдат изравнени техните права за ползване на общежития, столове, градски транспорт, медицинско обслужване.

4. Да не се посяга под никаква форма към извънбюджетните сметки на университета, единствен източник за финансиране на университетската наука.

5. Да се спрат посегателствата върху стипендиите и да бъдат изплащани в срок от бюджета.

Стачкуващите студенти подкрепят справедливите искания, отразени в декларацията на академичния съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ВЪПРОСА ЗА БЕЗПЛАТНОТО ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. Документът е адресиран до министъра на образованието и науката.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с точка втора на декларацията ни от 21 януари 1994 г. държим да изтъкнем следното:

Непрекъснатият спад в жизнения стандарт на населението и изключителната важност на образованието и науката за бъдещето на България налагат запазването на постоянни квоти за безплатно обучение във всички държавни висши учебни заведения. Остро възразяваме срещу опитите терминът "безплатно образование" да бъде подменен и практически обезсилен от твърде общото и законово неизяснено понятие "държавна поръчка". Доколкото последното е придобило гражданственост, ние смятаме, че то не може да се тълкува разширително и трябва да се използва само като синоним на "безплатно образование". Следователно въвеждането на такси за студентите от държавната поръчка, независимо от размера им, се явява акт не само укорим от морална гледна точка, но и противоречащ на конституцията, чиито разпоредби съгласно чл.5 ал.2 имат непосредствено действие. Според преамбюла на конституцията Република България е държава не само правова, но и социална. Ето защо е недопустимо студенти, постигнали високи резултати в обучението си, да бъдат лишени от възможност за следване поради факта, че са социално слаби. Чл.53 ал.З, изр. 2 изрично заповядва запазването на безплатното обучение като форма на висшето образование. Обстоятелството, че то се осъществява "при определени от закона условия", не означава, че се допуска по изключение. Така формулирано, изр.2 се явява антитеза на изр.1 и е основание за паралелно въвеждане на платено обучение, а не за отмяна на безплатното. Още повече че ал.6 на същия член 53 изисква от държавата да насърчава образованието, като го финансира. В заключение нека припомним, че най-важната инвестиция за всяка държава е нейният интелектуален потенциал.

София, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В СТРАНАТА /17 ЯНУАРИ 1994 Г., БЛАГОЕВГРАД/


Отбелязвайки с болка и загриженост последните изстъпления на организираната престъпност, изразили се в поредица от престрелки в столицата и страната, в които като по чудо не станаха жертва невинни граждани;

Констатирайки с безпокойство, че в стълкновенията между престъпниците активно участие вземат и представители на различни отдели на службата за сигурност, което е недвусмислено доказателство за огромната корупция в среди, на които гражданите и обществеността са поверили защитата на своята сигурност и човешки права;

Като взе предвид, че за това плачевно състояние на органите на Вътрешно министерство основна вина носи бездейният и ялов кабинет на премиера Беров,

Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" се обръща към Министерския съвет със следните предложения:

1. Да се предвидят необходимите средства в бюджета за 1994 г., гарантиращи адекватното изпълнение на задълженията, които има по закон Министерството на вътрешните работи /МВР/, за да постигне задоволителна степен на сигурност на имуществото и живота на българските граждани.

2. Да се извърши прочистване на МВР от корумпирани и некомпетентни кадри, обслужващи не изконните интереси на гражданите, а тези на различни престъпни и икономически групировки.

3. Като най-достоен акт Конфедеративният съвет оцени подадената оставка на вътрешния министър г-н Виктор Михайлов и счита, че ако за неговите колеги от кабинета понятията съвест, чест и достойнство не са загубили напълно своя смисъл, то най-добре е те да последват неговия достоен пример.

Благоевград, 17 януари 1994 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р К.Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И ТОПЛОЕНЕРГИЯТА ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1994 Г.


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия изказва своето възмущение от новото безконтролно увеличение на цените на електроенергията и топлоенергията от 1 февруари 1994 г.

Вместо да търси максимални икономии, ръководството на Комитета по енергетика /КЕ/ отива към поредното драстично повишение на цените.

Удивляват доверието и търпението на правителството към една управа, която приема като "малка счетоводна грешчица" разходи за 1 милиард и 300 милиона лева.

Прави впечатление щедрата ръка, с която и след това се прави "обосновката" на бъдещите разходи. Без сериозна икономическа мотивировка Комитетът по енергетика ни поднася цени, непосилни за широките слоеве на населението.

Считаме за недопустима търпимостта към политиката на изнудване, следвана от КЕ, която вече застрашава не само правителството, но и гражданския мир.

София, 20 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА И СЕРТИФИКАЦИЯТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Българският съюз на стандартизаторите /БСС/ като национална, независима, неполитическа обществена организация с идеална цел, обединяваща специалистите в България, посветили живота си на стандартизацията, с чувство на тревога и болка

З а я в я в а:

Стандартизацията и сертификацията в България са в катастрофално състояние.

Стандартизацията е научно-техническа, нормотворческа и експертно-техническа дейност, която има решаващо значение за развитие на икономиката, техниката и социалната сфера. Сертификацията удостоверява съответствието на качеството на стоките и на услугите със стандартите.

Едно от важните условия за приемане на България в Европейския съюз е хармонизирането на българските стандарти и на Националната система за стандартизация и сертификация с европейските.

Решаването на тези задачи е възложено на Комитета по стандартизация и метрология, който функционира под диктата на г-н Йордан Йорданов.

През 1993 г. у нас са хармонизирани със световните стандарти 69 български държавни стандарта /БДС/ и са въведени в БДС като идентични 2 европейски /EN/. За същия период обаче световните и европейските организации са утвърдили нови 1084 световни и 149 европейски стандарта. Темповете на хармонизиране на нашите стандарти сега със световните са 10 - 12 пъти по-ниски от необходимите, а с европейските - 70 пъти. В момента действат над 5000 световни и над 1000 европейски стандарта, чието въвеждане в БДС е необходимият минимум за осигуряване на стокообмена с Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия. Според изследвания, проведени в Европейската общност, липсата на хармонизирани стандарти между търговските партньори носи значителни загуби.

Още по-тягостна е картината в сертификацията. Комитетът не е направил почти нищо за изграждането на Националната сертификационна система и за разгръщане на дейността по изпитване и сертификация в съответствие с европейските изисквания. Значително се намалява конкурентоспособността на българските стоки. Това води до загуба на пазари, блокира търговския стокообмен, увеличава безработицата и руши авторитета на Република България като стопански партньор. Липсата на международно признати национални сертификати е причина българските стоки да се предлагат на международните пазари на значително по-ниски цени. Създават се условия за проникване на вътрешния пазар на стоки, опасни за живота и здравето на гражданите.

Българският съюз на стандартизаторите смята, че основната причина за всичко изложено е некомпетентното ръководство на г-н Йордан Йорданов. Той разруши съществуващата система по стандартизация и сертификация, без на нейно място да създаде дееспособна национална система и институция от европейски тип. Продължава безцеремонната разправа с висококвалифицирани специалисти - хабилитирани лица, международно лицензирани експерти и дългогодишни специалисти от комитета. Практически е ликвидирана научноизследователската дейност по стандартизация и сертификация в Комитета, а научният потенциал на страната е изолиран от решаването на важните въпроси на реформата, в т.ч. и БСС. Заедно с няколко приближени нему служители г-н Йорданов наложи административна диктатура, която не позволи да се направи нещо полезно в областта на стандартизацията и сертификацията въпреки положените усилия от Българския съюз на стандартизаторите за сътрудничество.

Управителният съвет на БСС неколкократно информира правителството по тези въпроси и категорично

Н а с т о я в а:

1. Председателят на Комитета по стандартизация и метрология г-н Йордан Йорданов да бъде освободен незабавно от заеманата длъжност.

2. Да се създадат необходимите условия за незабавно провеждане на структурната реформа в стандартизацията и сертификацията.

Декларацията е приета с явно гласуване от Управителния съвет на Българския съюз на стандартизаторите на 18 януари 1994 г.

София, 20 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСС: проф. д.н.т. инж. Бр.Сандалски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕТИКА И ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ПО ПОВОД НА АКЦИИ СРЕЩУ БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до Националния щаб на Национално движение "Зелени патрули".


От 1992 г. се подновиха масовите акции за избиване на бездомни кучета с не по-малка жестокост от тези, които се извършваха в недалечното ни минало.

Докога в България няма да има правна защита за животните и под циничната загриженост за здравето на хората ще се облагодетелстват садисти и убийци, които дерат живи животни и които във всяка друга страна ще бъдат съдени за действията си.

Докога в България ще съществува указ от 1948 г., несъобразен с международните норми и даващ възможност на властите за спекулативно използване под лъжливото заплашване от заразата "бяс”.

Ние сме документирали "демократичните” методи за разправа с животните в София, където платени от общината хора с метални примки удушават беззащитните животни, доубиват ги с метални щанги, а след това ги заравят с багер.

В покрайнините на София и в провинцията хайки от полицаи, ловци със заповед от кметовете стрелят в населени места като Перник, Мадан, Смолян, Русе, Варна, Шумен и други градове. Ние бяхме свидетели как ловната дружина от Божурище, придружена от полицаи и изпратена от кмета на Божурище г-н Петков, на 16 януари 1994 г. в 11 часа в центъра на селото започнаха стрелба и убиха кучета.

Настояваме незабавно:

1. Да се анулира указ N 9393 от 9 юни 1948 г., издаден от президентството на Народното събрание, и разпореждане N 295 от 27 февруари 1960 г. на Министерския съвет.

2. Да бъде приоритетно приет закон за защита на животните, с чийто законопроект ние отдавна сме готови.

3. Да бъдат прекратени масовите акции за избиване на животните, действия, които противоречат на всички документи, обвързващи и нашата страна.

4. Да се забрани производството на кожени изделия от котки и кучета.

5. Да бъдат подписани петте конвенции за благосъстоянието на животните, чрез които нашата страна би могла да стане равностоен член на Съвета на Европа.

Ние сме уведомили за всичко това Световната организация за защита на животните и Кралското дружество за борба срещу жестокостите и ще продължаваме да уведомяваме и останалите София световни организации.

София, 19 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕТИКА И ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ: доц. Емилия Спасова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 24 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТГОВОР "КАКВО ПРЕДЛАГАТ БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ?" /ЧАСТ ПЪРВА/. Документът е изработен от експерти на Българската социалдемократическа партия на базата на постъпили въпроси, които засягат дейността на българските социалдемократи.


 1. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

1. Какво представляват социалдемократите?

- Обикновени хора, които много искат обществото ни да се избави по-бързо от тоталитарното минало и да заживее нормален цивилизован живот. Сред нас има представители на най-различни професии - учители, лекари, инженери, работници, служещи, бизнесмени, юристи, представители на художествено-творческата интелигенция, дейци на науката, изявени у нас и в чужбина. Социалдемократите се обединяват от моралните ценности и програмните цели на своята партия, която предлага на обществото път към свободата, справедливостта и солидарността между хората.

2. Кога и от кого е създадена БСДП?

- Българската социалдемократическа партия /БСДП/ е създадена на 2 август /20 юли/ 1891 г. на връх Бузлуджа от група млади български интелигенти, получили своето образование в Западна Европа. Още от началото на съществуването й в нея се оформят две идейно-политически течения  - "социален демократизъм" и "революционен марксизъм". Първото се обединява около Янко Сакъзов, а второто - около Димитър Благоев. На тази основа още през 1903 г. се обособяват две самостоятелни политически партии. Димитър Благоев организира привържениците на "тесния" социализъм, които следват предписанията на класово-революционния марксизъм, а около Янко Сакъзов, Евтим Дабев и Константин Бозвелиев се обособява бъдещата Българска социалдемократическа партия, която определя борбата за демокрация във всички области на живота като своя главна задача.

За разлика от "тесните" социалисти на Димитър Благоев, които през 1919 г. възприемат ленинизма и слагат началото на БКП, българските социалдемократи избират за свое знаме идеите на Янко Сакъзов, Едуард Бернщайн, Карл Кауцки, Жан Жорес, Емил Вандервилд, Ото Бауер и други представители на творческата социалдемокрация. Те са привърженици на еволюционния път на развитие на обществото и не признават насилието над личността в името на каквато и да е цел. За разлика от комунистите, които бързо се превръщат в тайно общество на мрачни фанатици терористи, българските социалдемократи неуморно се трудят за благото на трудовите хора. През 1908 г. БСДП излиза с ръзгърната програма за развитие на социалното законодателство в защита на работниците и на малоимотните граждани. По нейно настояване през 1919 г. за първи път в България се въвежда 8-часов работен ден и се премахват детският и нощният женски труд. Под влияние на БСДП придобива широко развитие кооперативното движение и България скоро застава на второ място в Европа - след Холандия. Последователни републиканци, българските социалдемократи винаги са в челните редици на борбата за отстояване правата и свободите на гражданите, гарантирани от Търновската конституция. За тази си дейност те често са обект на репресии от страна на властниците. Кръстю Пастухов - един от техните лидери, за антимонархически действия е заточен през 1935 г. в концлагера на остров "Св. Анастасия” /о."Болшевик"/.

БСДП винаги е била обект на особена ненавист и от страна на комунистите. По заповед от Москва те обявяват българските социалдемократи за ”социалфашисти", въпреки че приветстват през 1939 г. договора "Рибентроп-Молотов”. Едва след 22 юни 1944 г.БКП се насочва към по-тясно сътрудничество с останалите антифашистки сили. Но не всички вярват на комунистите. Кръстю Пастухов и д-р Атанас Москов остават резервирани към идеята на Георги Димитров за създаването на т.нар. Отечествен фронт. По-късно си плащат за това: единият - с мъченическа смърт, а другият - с дълги години в лагери и затвори.

Докарана на власт от шепа професионални превратаджии под закрилата на червеноармейските щикове, Българската комунистическа партия през 1948 г. успява да се справи със своите вечни противници - българските социалдемократи. Парламентарната група на БСДП в тогавашното Народно събрание след нечовешки мъки в подземията на Държавна сигурност /ДС/ е хвърлена в затвора, а партията е обявена за саморазпуснала се. В своята слепота комунистите забравят да забранят БСДП и след 10 ноември 1989 г. се оказва, че юридически партията на българските социалдемократи не е преставала да съществува през 45-те години тоталитарно комунистическо управление. Този факт направи по-лесно възстановяването на дейността на БСДП, което стана на 26 ноември 1989 г. Възстановяването се извършва от оцелелите от комунистическия ад д-р Атанас Москов, д-р Петър Дертлиев, инж.Груди Панчев, инж. Александър Константинов и др., около които скоро се образува ядро от по-млади хора. Възстановената БСДП бързо се превръща в притегателен център за повечето антикомунистически сили.

На 7 декември 1989 г. партията е сред учредителите на Съюза на демократичните сили /СДС/ с почти осемдесет хиляди членове и 28 народни представители в Седмото Велико народно събрание. Социалдемократическите парламентаристи показаха изключителен професионализъм и висока работоспособност. Те изпълниха задачата, за която бяха избрани - да изработят и да гласуват първата демократична конституция на България.

За съжаление повечето членове на БСДП тогава бяха просто антикомунисти, с много смътна представа за социалдемократическите идеи и ценности и без никакъв политически и организационен опит. Това, както и превратът, извършен от някои среди в СДС през лятото на 1991 г.,намерил външен израз в гладната стачка на"39-те", доведе до разцепление в партията и до образуването на новата "СДП в СДС" начело с Иван Куртев.

Отслабена и оклеветена, БСДП се яви на парламентарните избори на 13 октомври 1991 г. в коалиция със СДС-център и ги загуби, но запази своето достойнство. Днес тя работи усърдно за консолидиране на силна центристка коалиция, която да се противопостави на двуполюсния модел в нашия политически живот. БСДП участва с около 300 съветници в общинските народни съвети. Неотдавна тя даде съгласие един от най-изявените й лидери да оглави Министерството на правосъдието. Това е известният в цялата страна юрист Петър Корнажев.

Естественото политическо и икономическо развитие на страните от Западна Европа, където комунизмът не успя да се наложи, доказа на дело правилността на социалдемократическите идеи. Образец за това са страни като Швеция, Германия, Австрия, Франция и др. В страните от Източна Европа днес се провежда преход към свободно гражданско общество. Като защитник на интересите на широките слоеве на населението БСДП смята, че това общество освен пазарно, трябва да бъде и социално ориентирано. Целта на българските социалдемократи е демокрация, либерална по дух и социална по съдържание.

3. Кои са най-видните представители на теоретичното наследство на българската социалдемокрация?

Безспорно най-яркото име е Янко Сакъзов. Неговите социалдемократически възгледи намират израз в списанието "Общо дело”, което започва да излиза през 1890 г. Следват имената на Евтим Дабев, Константин Бозвелиев, д-р Петър Джирдов, Коста Лулчев, д-р Атанас Москов, Кръстю Пастухов, Цвети Иванов, на първия директор на вестник "Свободен народ" Григор Чешмеджиев и много други.

4. Каква е връзката с ОФ-правителството на Кимон Георгиев, обявено сутринта на 9 септември 1944 г.?

Това правителство е съставено от четирима комунисти, четирима земеделци - "пладненци", четирима звенари и двама безпартийни интелектуалци.

Мнозинството от БСДП се отнася безкрайно скептично към това участие. Кръстю Пастухов и д-р Атанас Москов нямат доверие на комунистите и се опасяват, че присъствието на съветски войски в страната ще ги улесни по-бързо да въведат своето господство в българския политически живот. Опасенията им се оправдават. През лятото на 1945 г. Григор Чешмеджиев подава оставка и скоро след това умира. Оставка подават и четиримата земеделски министри начело с Никола Петков.

5. Какви последствия има това за самата партия?

Едно малцинство начело със Здравко Митовски, Димитър Братанов и Димитър Нейков приемат условията на комунистите и продължават поддръжката си за правителството на ОФ. Останалата част от БСДП свиква в началото на месец юни 1945 г. своя XXXVII конгрес. За разлика от казионната социалдемократическа формация, станала послушен спътник на БКП, партията ни заедно с БЗНС "Никола Петков" образува опозиция на Отечествения фронт и повежда борба срещу него.

6. Каква е съдбата на тази опозиция?

Безпощаден разгром и физическа разправа. В края на юни 1947 г. "възмутени граждани" нахлуват в печатницата, в която се издава в. "Свободен народ", и я разгромяват. През 1948 г. идва ред за разправа и с партията. Цялата й парламентарна група и Централният й комитет са арестувани, осъдени, хвърлени в затвора, избити. Същата е съдбата и на БЗНС "Никола Петков".

7. Съхранени ли са архивите?

В голяма степен - да, като част от архива на БКП/БСП, отскоро предаден на държавата.

8. Защо БСДП възстанови своята дейност?

За да вземе участие в демократизацията на страната. Ние считаме, че в условията на демокрация нашите идеи ще се превърнат в действителност чрез участие в изборните органи на властта - Народното събрание и общинските съвети. Нашата партия се стреми да участва в законодателната и в изпълнителната власти, за да служи чрез тях на обществото.

9. Много ли сте?

Съвременната политическа партия не е партия на огромната членска маса. БСДП има над 160 общински организации, които обхващат територията на цяла България. В тях членуват над 12 000 души. Разбира се, бихме желали те да бъдат повече. Това желае и към това се стреми всяка партия, защото, за да управлява, тя се нуждае от кадрови потенциал. Макар и бавно, броят на нашите членове расте. До голяма степен бъдещото ни трайно участие във властта ще зависи от количеството на убедените социалдемократи.

10. Как си обяснявате тази малочисленост?

Причините са много. Недостатъчно се познават възможностите, които предлага една съвременна социалдемократическа партия на своя народ. От друга страна, пречат постоянните опити на партията на бившите комунисти да представи себе си за социалдемократизираща се "модерна лява” партия и да обсебва нашите идеи и принципи. Това охотно се поощрява от десницата в СДС и извън него, за да ни представи като "съглашатели” на БКП/БСП.

/Пресслужба "Куриер"/


24.01.1994 г.
15:00:00


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!