25 ноември 1991

София, 25 ноември 1991 година

Брой 231 (506)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 


София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО ПИСМО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЦЕНТЪР И СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ОТПУСНАТИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

I. С Решение номер 317 на Министерския съвет от 16 септември 1991 г. в т. 1 (а и в т. 7 и 8) се отпускат безвъзмездно 7 200 000 лева за партии и коалиции, спечелили депутатски места в изборите за Народно събрание. Обвързването за безвъзмездност на заема със спечелените депутатски места в изборите е в противоречие с чл. 61 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК), където се говори за допълнителни средства (или възстановяване) пропорционално на спечелени от тях гласове. Тъй като у нас законът има приоритет пред нормативните актове, издавани от Министерския съвет, се налага преразглеждане на този текст. Ако се спази Решение 317 в този му вид, ще съществува значителна несправедливост, тъй като освен че на практика три партии си разпределиха мандатите, полагащи се на партиите, непреминали 4 % бариера, сега те трябва да получат и допълнителни средства, източникът на които ще бъдат суми от същите тези партии, непреминали бариерата. Получава се едни партии да финансират други.

Единственото законообосновано решение може да бъде следното:

общият брой на действителните гласове е 5 5490 837 души; безвъзмездно отпуснатата сума е 7 200 000 лева; като се раздели тази сума на броя на действителните гласове, се получава 1 299 4427 лв., или закръглено = 1,30 лв. "цена" за един глас.

Като се вземат предвид резултатите от Централната избирателна комисия (ЦИК), се получават следните суми, които трябва да се считат за безвъзмездно отпуснати на партиите и коалициите:

За СДС - либерали          - 202 585,71 лв.

За СДС - център            - 230 485,50 лв.

За БЗНС - Н. Петков        - 247 590,20 лв.

За БЗНС-единен             - 288 267,60 лв.

Като допълнително основание трябва да посочим и факта, че с тези суми се финансираше и кампанията за местните избори, където имаме реални резултати, изравними в спечелени места за кметове и съветници, а не на депутати.

 

II. Едностранно определеният едномесечен срок за възстановяване на средствата, залегнал в Решение номер 317 на Министерския съвет, е изключително кратък и ни поставя в невъзможност да го спазим. Липсата на приходи и нерешеният въпрос за финансирането на политическите партии налагат да се обърнем към вас със следното предложение:

Партиите и коалициите да представят отчет за изразходваните средства, които не могат засега да бъдат възстановени в републиканския бюджет, а плащането на този дълг да бъде разсрочено като безлихвен заем за срок от 1 година.

Стриктното изпълнение на т. 10 от Решение 317 на Министерския съвет фактически ще доведе до физическо унищожаване на политически партии от извънпарламентарната опозиция. Това е в явно противоречие с декларациите на всички политически сили за необходимостта от преход от посттоталитарно към плуралистично гражданско общество.

София, 14 ноември 1991 г.

За БЗНС (единен): Ц. Барев

За БЗНС - Н.Петков: М. Дренчев

За СДС-пентър: П. Дертлиев

За СДС-либерали: А. Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 11 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА НА КОМИСИИТЕ ЗА ЕДИНСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ ПРИ БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И БЗНС - ЕДИНЕН.

 

На заседанието, проведено на 11 ноември 1991 година на комисиите за единство на земеделските сили, се разгледаха въпросите за дейността на ръководствата на БЗНС със седалище "Янко Забунов" N 1 за периода 1945-1989 година.

A. Участие в управлението на страната на всички нива като съюзник на БКП.

Б. Дейността на политическите ръководства на БЗНС - ул. "Янко Забунов" N 1 при разтурването и репресиите срещу БЗНС със секретар Никола Петков и неговите поделения (Български земеделски младежки съюз, Академичен земеделски съюз, женски секции и други).

B. Ролята на БЗНС - ул. "Янко Забунов" N 1, при ликвидирането на частното земеделие и насилствената болшевишка колективизация, довела до обезлюдяване на българското село.

Г. Извършените от Петър Танчев и неговото обкръжение престъпления спрямо Земеделския съюз и България.

Д. Пълнотата на обявените от БЗНС и БЗНС (е) списъци за конкретните виновници и действалата и действащата номенклатура.

Е. Осъществяването на т.нар. процес на обединение през лятото на 1991 година.
След станалите разисквания комисиите решиха:

1. Отчитат и осъждат вината на ръководствата на БЗНС - ул. "Янко Забунов" N 1 за:
а) участието в управлението на страната на всички нива като съюзник на БКП;
б) вината на политическите ръководства на БЗНС - ул. "Янко Забунов" N 1 за разтурянето и репресиите срещу БЗНС със секретар Никола Петков и неговите поделения;
в) вината за ликвидиране на частното земеделие и насилствената болшевишка колективизация, довела до обезлюдяването на българското село;
г) вината за извършените престъпления от Петър Танчев и неговото обкръжение спрямо Земеделския съюз и България.

2. Отчитат като непълни обявените от ръководствата на БЗНС - ул. "Янко Забунов" и БЗНС (е) списъци за вината и препоръчват изграждане на съвместна политическа комисия за допълването им.

3. Отчитат, че обявеното през лятото на 1991 година обединение на двата земеделски съюза не е станало.

4. Да изградят съвместна комисия относно имуществените и финансовите въпроси на Съюза.

5. Комисиите се договориха изпълнението на настоящия протокол по всяка една точка, до неговото окончателно завършване да бъде възложено на комисии, изградени от конгреса

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИТЕ:

БЗНС - ЕДИНЕН:       БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ
  Димитър Боев:        Георги Даскалов

 

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИТЕ:

Иван Семков       Георги Пинчев
 Светослав Шиваров  Жеко Стоянов
 Росен Липов        Цветан Петров
                    Георги Джоджев
                    Александър Лижев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА (ФНСД) ДО МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ (МРДФ) И ДО МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ (МСДП) ПО ПОВОД НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ (НМС).

 

Изпълнителното бюро на Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД) поздравява Младежката радикалдемократическа федерация (МРДФ) и Младежкия съюз на Демократическата партия (МСДП) по повод на тяхното становище относно така конструирания Национален младежки съвет и изразенато им желание за неговото напускане.

Ние се радваме на факта, че не само ФНСД споделя становището, че организации, тясно свързани или наследници на ДКМС и БКП, не могат да изграждат облика на младежкото движение в България.

София, 16 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

* * *

София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

АПЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МЛАДЕЖКАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ (МРДФ).

 

Младежката радикалдемократическа федерация (МРДФ) призовава всички младежки демократични организации, които не са свързани организационно и персонално с комунистическия режим и неговото социалистическо ехо, да бъде организиран МЛАДЕЖКИ АЛИАНС ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, координиращ усилията на българските младежи за демократизацията на съзнанието на бъдещата зрелост на България.

София, ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

* * *

София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ПОВОД НА ПЪРВАТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА.

 

С радост ви честитя годишнината от основаването на вашия съюз. Специално искам да ви поздравя за удивителната по своите резултати дейност, проведена в рамките само на една година.

Постигнатото от вас ме кара да мисля, че "Царство България” има пред себе си активно и плодотворно бъдеще. Убеден съм, че като жители на град, съхранил богатото си историческо и културно наследство, вие с успех ще продължите да популяризирате идеята за запазване на традиционните български символи, един от които е царската институция. Искрено се надявам и други подобни организации у нас да последват родолюбивия ви пример.

Да живее България!

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО НА РУСЕНСКИЯ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ДО НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО СИМЕОН ВТОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗДРАВЛЕНИЯТА ЗА ПЪРВАТА ГОДИШНИНА НА СЪЮЗА.

 

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО!

Моля, приемете нашите най-искрени и верноподанически благодарности за Височайшата Ви честитка по случай първия рожден ден на съюза!

Вашият телефакс предизвика у нас чувство на гордост и духовен подем в името на великото дело, на което сме посветили скромните си усилия.

Вие сте нашето знаме, упование и надежда!

Бог да Ви пази - за слава на България и спасение на българския народ!

Молим, предайте нашите най-сърдечни поздрави на всички членове на царското семейство.

С високо уважение:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Бакърджиев

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МОЛБА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ЦК НА БКП) ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до средства за масово осведомяване.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ръководството на ЦК на БКП недоумява от наглостта, която си е позволило ръководството на Висшия съвет на БСП с "узаконяването" на сградния фонд на БКП. Това е станало в грубо нарушение на конституцията и на другите закони в страната по следните причини:

1. БСП е незаконно съществуваща партия, защото БКП беше преименувана в грубо нарушение на Устава на БКП, по това време приет на XIV конгрес на БКП, където никъде не е записано, че името на БКП може да се смени чрез референдум. Това е могло да стане само на конгрес.

2. БКП не е разформирована, защото това не зависи от желанията на ръководителите на БСП, които избягаха от БКП и се скриха зад БСП, за да спасят онова, което по нечестен и незаконен начин са грабили, когато бяха членове на Политбюро, министри, секретари на БКП и др. Тези лица от живковисткия висш партиен и държавен екип компрометираха името на БКП и затова побързаха да се отрекат от БКП с цел да излъжат и да измамят целия ни трудов народ. Ръководството на БКП е за предаване на всички, които са вършили престъпления, да бъдат предадени на правораздавателните органи, а онова, което са грабили в нарушение на законите, да им бъде отнето чрез конфискация.

3. Ръководството на БКП не желае да притежава нищо, което е сторено със средства на бюджета. Всичкото това строителство трябва да се отнеме в полза на държавата. Сградният фонд, строен със средства, събирани от комунистите, било от членски внос или с дарения, също трябва да се отнеме от БСП и да се върне на БКП, тъй като то е собственост не на БСП, а е собственост на БКП. Това се отнася за Партийния дом, за бившите районни комитети на БКП в столицата, околийските, общинските, окръжните комитети на БКП в страната, клубовете в столицата и страната.

4. Ако другият сграден фонд е спорен и докато чака решение и изясняване, то партийният дом на "Лъвов мост" (сега Дирекция на полицията), конфискуван от Ал. Цанковото правителство, след 1923 г. е строен със средства на комунистите и трябва да се върне на БКП. Нали има закон за реституцията. Ние настояваме без каквито и да било протакания на първо време да ни се върне тази сграда, докато се изясни въпросът за другия сграден фонд.

5. БКП не е нова партия и тя няма абсолютно нищо общо с беззаконията, които са извършени през тоталитарния режим. Тогава истинските комунисти също бяхме безмилостно репресирани, гонени и преследвани. БКП продължава само прогресивното, което беше в полза на народа и на Родината ни.

Неслучайно ръководството на БСП досега не е отговорило на нито едно наше писмо и искане доброволно да ни отстъпят имуществото, което незаконно владеят, защото те не могат да бъдат собственици на чуждо имущество. Те са само незаконни владелци на имуществото на БКП, което по нечестен начин заграбиха. "Узаконяването" на заграбеното от БКП имущество трябва да се анулира.

Живковисткият елит беше поставил истинските комунисти в идеологическа нелегалност, а на политическите си противници инсценираха процеси, съдеха ги и ги осъждаха, без да имаше извършени приписаните им престъпления. Не са малко случаите, когагто ни приписваха криминални престъпления. Ето това е позора на тоталитарната система и на кадрите, които вършеха дерибейства, с които се подиграваха с правата на човека. Тези кадри сега са в ръководните органи на БСП. Те трябва да се разобличат и да се изправят пред правораздавателните органи да отговарят за вредите и щетите, които нанесоха на трудовия ни народ, на отделни лица и на държавата, която по най-безмилостен начин грабиха.

6. Защо досега се мълчи по въпроса къде отидоха милионите левове, които се удържаха по ведомости на служителите и на работниците уж под формата на помощ за пострадалото население при земетресението в Стражица и околните села? Трябва да се каже открито на народа колко пари са събрани и каква е съдбата им, а ако има извършени престъпления и ако тези пари не са отишли по местопредназначението им, виновните лица незабавно трябва да ги възстановят и да бъдат предадени на съдебните органи.

7. Че партийният дом на "Лъвов мост” е безспорен и че е построен със средства на комунистите, това най-добре знае и господин Стефан Савов, председател на Народното събрание. Следователно той трябва да ни се върне веднага, а за полицията има предостатъчно сграден фонд, където може да се премести. Реституцията трябва да важи за всички лица и ведомства.

8. Редно е клубната база в столицата и в страната да се използва от по 6 партии по график за всеки ден, а не дадена партия да ползва даден клуб един път в месеца, а в другите дни да стои заключен. Също така не е целесъобразно дадени партии да дават предоставената им клубова база под наем на разни търгашески организации, а други партии да нямат нито един клуб.

БКП е за пълното разграждане на тоталитарната система и е за изправяне на подсъдимата скамейка на всички престъпници, които са нарушили законите, независимо от ранга, който са заемали. Номенклатурата, която е вземала порцион от 1000 до 1500 лева на месец, когато народът гладуваше и мизерстваше, трябва да върнат тези пари с лихвите. Апартаментите, които надвишават 120 кв. метра, каквито бяха законите тогава, също трябва да им бъдат взети. Същото важи и за вилите - резиденциите им. Само по този начин ще възтържествува правдата и демокрацията в Република България. БСП не е правоприемник на БКП, защото БКП си съществува.

София, 13 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА (ЧАСТ ТРЕТА) НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП), ОСНОВАНА НА 1 СЕПТЕМВРИ 1955 ГОДИНА.

 

А. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

1. БНРП си поставя за цел да брани съществуването, свободата и независимостта на българската нация. За разлика от партиите, които стоят на интернационалистически позиции и използват българския народ като средство за постигане на своите цели, за нас благоденствието на българския народ, самата българщина е цел, а всичко друго е само средство за постигането на тази цел. Никакви други интереси не могат да стоят над националните. За защита на териториалната цялост на страната ни и националните интереси на народа ни трябва да се създаде модерно въоръжена армия с висок боен дух, базиращ се на националните български традиции. Уместно е да се започне и създаването на професионална армия не от наемници, а подобна на тая, която съществува в САЩ и Израел, както и да се въведе военна християнска служба. БНРП държи да се възстанови денят на храбростта - Гергьовден - като празник на българската войска, а Архангеловден - като празник на българската полиция.

2. БНРП цели да пази човешките и личните права на всички българи независимо от местоживеенето им, да сложи край на объркването, апатията и унинието по националния въпрос, породени от нихилизма. БНРП ще се ръководи от общите интереси на българската народност, твърдо ще се застъпва за правата и свободите на българските малцинства и етнически групи в чужбина, които ще бъдат подпомагани морално и материално, а нашата общественост ще бъде правилно осветлявана за тях, за политическото и материалното положение и борбите им. БНРП си поставя за цел да върне в пределите на родината колкото е възможно по-голяма част от българската емиграция. Основна задача в това направление е да се създават условия за завръщането на бесарабските и таврийските българи в Родината.Те са добри земеделски стопани, но трябва да имат и възможност за професионална изява чрез заемане на подходящи служебни места. За тях е уместно да ползват две трети от поземления фонд на градовете Хасково, Кърджали и тези в Добруджа. БНРП ще работи съвместно с Патриаршията ни, ако тя има намерение да разкрие свои, български диоцези в страните с компактно българско население и чрез своите свещенослужители внедрява идеята сред българите за завръщането им в Отечеството. Това не важи за населението в откъснатите от България земи. То може да се присъедини към митрополията заедно със земите, насилствено отнети от България чрез народен референдум.

3. При евентуален общ европейски дом, а и без него, БНРП ще пледира и ще търси пътища за етническо обединение на всички българи и български земи на базата на исторически факти и аргументи, с които ще се стреми да попречи на денационализацията на българското самосъзнание. Ние трябва с автентични документи да покажем на хората чия земя обитават, какви са били техните деди и каква огромна историческа роля са играли в развитието на нашето Възраждане, което започва от македонските българи. Трябва да разкрием и какъв принос са имали в пантеона на българските националноосвободителни борби, с какъв чист и самоотвержен български патриотизъм са отдавали живота си за свободата, независимостта и обединението на Мизия, Тракия и Македония в една родина. Време е да прекратим мълчанието си по този въпрос и с гордо вдигната българска глава да предявим историческите си претенции върху нашите земи и народ, така, както това правят германците, унгарците и други високоцивилизовани страни и народи за своите земи и народи. С мълчанието си само потенцираме антибългарските сили и домогвания и сриваме Националната си чест и достойнство пред очите на световната общественост.

БНРП ще се стреми да поддържа здрави връзки с българите в чужбина. Ние ще пристъпим към изграждане на просветни центрове, с които ще поддържаме будно националното съзнание у тези наши сънародници. Трябва да се създадат условия, за да могат те да идват и работят в България. На българите от чужбина трябва да дадем да почувстват, че тук, в България, мислят за тях и живеят с техните грижи и неволи и че те винаги могат да се уповават за каквото и да е при тежки моменти в своя живот на своите братя по плът и кръв от България, да се почувстват като част от тези свои братя.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 25 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

РАЗДЕЛ "ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" (ЧАСТ ТРЕТА) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на раздела "Телекомуникации" е известният американски експерт Клейтън Л. Лескълийт - младши.

 

ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

Описанието и анализът на сегашната телекомуникационна инфраструктура, извършено в предишния раздел, помага да се идентифицират проблемите, пред които са изправени телефонната компания и потребителите й в България. Сега съществуват някои планове за разрешаване на част от проблемите, които ще бъдат коментирани по-долу. В този раздел ще бъдат представени изискванията, произтичащи от анализа на недостатъците.

- Необходимо е незабавно да бъдат удовлетворени декларираните заявки за поставяне на 600 000 телефонни линии. Необходимо е също така да се определят акуратно и недекларираните заявки за телефонни постове. Ако се приеме желателна плътност от 40 телефонни поста на 100 жители (средната стойност за индустриализираните страни), се очертават следните нужди от ресурси:

Минимален брой желани линии:3,5 милиона

Сегашен брой линии:2,5 милиона

Минимален допълнителен брой линии:1,0 милион

Оценка на стойността:
- за една линия: $1600 щ.дол. (оценка на Световната банка)
- за един милион линии: $1,6 милиарда щ.дол.
(за допълнителни линии, отчитайки нарастването на населението).

Цената би могла да бъде и по-ниска, защото стойността на работната ръка в България трябва да бъде по-ниска от средната световна цена. Тази оценка на стойността не включва подмяна на съществуващото оборудване. Тъй като обаче е необходима и такава подмяна, общата стойност на подмяната и създаването на нови линии се оценява на около пет милиарда и шестотин милиона долара.

- За да предостави качествени телекомуникационни услуги, които да могат да се състезават с другите страни в региона, България трябва да дигитализира своята телефонна мрежа. Понеже не е реалистично да се мисли за тотална подмяна на съществуващата комуникационна мрежа, може да се очаква дигитализацията да бъде извършена първо в най-критичните точки на мрежата и при следващите й разширения. Ще бъде необходима промяна и на оборудването на някои остарели телефонни централи, които вече не функционрат удовлетворително. Цената на такава мрежа бе вече определена между 1,6 и 5,6 милиарда долара, макар че могат да бъдат необходими и някои допълнителни ресурси.

- Заводите за телекомуникационно оборудване в България трябва да бъдат модернизирани, за да могат да произвеждат съвеменна комутационна, трансмисионна и мултиплексна апаратура. Освен това трябва да се изградят и нови малки производствени мощности за производство на кабели с оптични влакна и модерни чифтни кабели с полиетиленова изолация, необходими за подмяна на голяма част от съществуващата кабелна мрежа и за бъдещите разширения.

- За да може да заплати необходимата модернизация на телекомуникационната си мрежа, България има нужда от осигуряване на финансиране, от съвместни предприятия и от бартърни сделки. Не е реалистично да се очаква, че АС ще бъде в състояние да самофинансира необходимото си разширение и обновяването на телекомуникационната мрежа с брутния си годишен приход (по официалния курс) от 187 милиона долара годишно (по време на посещението в България не бяха достатъчни данни за печалбата).

Необходимо е и пълно преразглеждане на структурата на тарифите и методите на отчитане. В условията на пазарна икономика е задължително съответствието между цени и стойност. Това ще бъде необходимо още повече, за да се осигури финансиране (във всякаква форма) от западни източници.

Необходим е трансфер на технологии за дигитални телекомуникационни системи и производствени процеси. Изисква се и подходящо обучение за правилното обслужване и поддръжка на дигиталните телекомуникационни мрежи. Също така ще бъде необходимо обучение и по новите производствени методи, използвани за дигитално комуникационно оборудване.

- За да се повиши производителността до конкурентоспособно ниво, е необходимо организационно преструктуриране, редуциране на персонала и мотивация на работниците.

 

НАСТОЯЩИ РЕФОРМИ

АС предостави информация за наличие на петнадесетгодишен план за дигитализация на телефонната мрежа в България. Резюме на този план е дадено в приложението, озаглавено "Таблица 20-3 - Социоикономически изисквания за развитие на телекомуникацията в България до 2005 година.

Може да се види, че планът предвижда инсталиране на 3 886 000 линии в България до 2005 година. Според плана се очаква достигане на плътност от 41,7 линии на 100 жители и на 100,8 абонати на 100 домакинства.

Очаква се през 2005 година дигитализацията да достигне удовлетворително ниво. 75,6 % от местните предавателни системи и 58,1 % от комутаторните системи ще бъдат цифрови. За междуградската и международна мрежа тези проценти се очакват да бъдат съответно 95 % и 91 %. Процесът на дигитализация се очаква да включи системи РСМ, дигитално радио и системи с оптични влакна при скорост на предаване 140 Мб/сек. 

 

ВАРИАНТИ НА РЕФОРМИТЕ

През последните десет години България постигна добри резултати в опитите си да осигури повсеместни телефонни услуги за максимално възможна част от населението с основен акцент на градските области. От съществуващия петнадесетгодишен план за развитие на телекомуникационната мрежа се вижда, че АС има представа за стъпките, които са необходими за предоставяне на универсални телефонни услуги на ниво, сравнимо с това на индустриализираните държави. Все пак, изхождайки от факта, че през последните 45 години България не е имала пазарни икономически отношения и че конкуренцията и исканията за подобни ресурси от съседните източноевропейски икономики ще изискват бързо разширение и дигитализация на телефонната мрежа, са необходими допълнителни компоненти към петнадесетгодишния план.

В следващите раздели ще бъдат разгледани няколко варианти и ще бъдат дадени някои препоръки. Това включва преразглеждане на плана за разширение на мрежата, съображения за финансиране, доставка на оборудване и трансфер на технологии.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

София, 25 ноември - В навечерието на изборите за народни представители, общински съветници и кметове (13 октомври 1991 година) Институтът за връзки и сътрудничество в Средиземноморието (ИМКОМ), който е към Сената на Република Франция, се обърна за съдействие към Пресслужба "Куриер", за да бъдат взети интервюта от лидери на седем политически партии. Изборът на лидерите, както и формулирането на въпросите персонално към всеки от тях, е на г-н Ерик Ноло, главен редактор на специализираното политическо издание на ИМКОМ.

Резултатите от изборите са известни. Въпреки това Пресслужба "Куриер" смята, че тези предизборни интервюта ще представляват интерес за специалистите, които професионално следят и анализират обществено-политическия живот в България.
Днес публикуваме пълния текст на интервюто на Ахмед Доган - Председател на Централния съвет на Движението за права и свободи.

Въпрос: Какво очаквате от предстоящите избори за бъдещето на България, както и за турското малцинство, което представлявате?

Отговор: Очаквам стабилизиране и утвърждаване на демократичния процес до степен на необратимост, респективно признаването на турското малцинство като конструктивна сила по пътя на радикалната европеизация на страната.

Въпрос: Потвърждението за съществуването на турска политическа сила в пределите на България не рискува ли да изостри проблемите между двете общности?

Отговор: Потвърждението за съществуването на такава сила е необходима страна на плурализма и на действителната демократизация в страната.

Това не е рисков фактор за националната сигурност на страната, а напротив - предпоставка за стабилизиране на междуетническите взаимоотношения.

Въпрос: Какви са плановете ви за действие и какво предвиждат за турското малцинство, което представлявата? Разбира се, бихме желали отговор във връзка с евентуалното създаване на автономна структура.

Отговор: Като универсално движение за универсални права и свободи на човека и на човешките общности, ние сме загрижени не само за турското малцинство в страната, но и за всички други малцинства, от които се състои българският народ като цяло. Движението за права и свободи винаги е било, е и ще бъде против всякакъв вид автономизъм и сепаратистки тенденции.

Като лоялни български граждани, ние сме за гарантиране на суверенитета и териториалната цялост на страната. Бихме се радвали, ако такава гаранция се дава и от Франция като членка на Съвета за сигурност на ООН.

Въпрос: Бихме желали накрая да знаем вашето мнение за сегашните кризи в Югославия и за положението в Кипър?

Отговор: Положението в Югославия отново напомня на световната общественост, че Балканите са били и могат да се превърнат за пореден път в погреби на Европа. При решението на въпроса за Югославия трябва да се съчетаят два въпроса. Първо - сигурността на Балканите от гледна точка на нейното сегашно статукво, и, второ - гаранцията на правото на човека и човешките общности сами да определят пътя си на развитие.

Що се отнася до статута на Кипър, това е въпрос, който е в компетенциите на ООН, както и на страните-гаранти на тази страна.

Убеден съм, че Кипър ще престане да бъде политически проблем, ако е налице политическа добронамереност на страните, имащи директно отношение към този въпрос. Надявам се, че това ще бъде завоевание на политическия разум в най-близко време.

20 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

11:00:00

25.11.1991 година

Редактор:Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване иа материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!