25 януари 1991

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 18 /293/

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР.


БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ

- ВЕРЕН НА СЪКРОВЕНИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД;
- НЕОТСТЪПНО ЗАЩИЩАВАЩ БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА И НЕЗАВИСИМОСТ;
- СЪЗНАВАЙКИ СЕРИОЗНОСТТА КА ВРЕМЕТО, В КОЕТО ЖИВЕЕМ, И
- ОТЗОВАВАЙКИ СЕ НА МНОГОКРАТНИТЕ ЗАПИТВАНИЯ НА СВОИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ, НАМИРА ЗА НЕОБХОДИМО Дд НАПРАВИ
СЛЕДНАТА

                           Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НАПРАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ПОСТЪПКИ С ЦЕЛ:

1. ДА СЕ ОТТЕГЛИ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР.

2. ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕУТРАЛНА СТРАНА И ДА СЕ ПОИСКА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ДА ГАРАНТИРА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ АПЕЛИРА КЪМ НАШИЯ НАРОД И КЪМ ВСИЧКИ СВОИ ПОДДРЪЖНИЦИ БЕЗКОМПРОМИСНО ДА ЗАЩИТАВАТ ИЗДЕЙСТВАНИТЕ ДОСЕГА СВОБОДИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА.

БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ДЕКЛАРИРА СВОЯТА ГОТОВНОСТ ДА ОСЪЩЕСТВИ ТЕЗИ ЦЕЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯ СВЕЩЕН ДЪЛГ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 22 ЯНУАРИ 1991 Г.                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ХЕЛЗИНКСКАТА ГРАЖДАНСКА АСАМБЛЕЯ ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В ЛИТОВСКАТА РЕПУБЛИКА.


ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ХЕЛЗИНКСКАТА ГРАЖДАНСКА АСАМБЛЕЯ КАТЕГОРИЧНО ОСЪЖДАТ НАХЛУВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛИТОВСКАТА РЕПУБЛИКА С ЦЕЛ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ЗАКОННО ИЗБРАНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИНСТИТУЦИИ НА ЛИТОВСКИЯ НАРОД И УПРАЖНЯВАНЕТО НА НАСИЛИЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ.

ДЕЙСТВИЯТА НА ЦЕНТРАЛНОТО СЪВЕТСКО РЪКОВОДСТВО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОПРАВДАНИ С МОТИВА "ВЪТРЕШНИ РАБОТИ НА СССР".

БЪЛГАРСКИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ХЕЛЗИНКСКАТА ГРАЖДАНСКА АСАМБЛЕЯ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА СОЛИДАРНОСТ С ЛИТОВСКИЯ И ОСТАНАЛИТЕ ПРЙБАЛТИЙСКИ НАРОДИ В ТЯХНАТА БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО, С БОРБАТА НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ, АНТИИМПЕРСКИ СИЛИ В РУСИЯ, В ЦЯЛАТА СЪВЕТСКА СТРАНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.


КОМИТЕТЪТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ГОЛЯМА ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ЖИВОТА НА ГРАЖДАНСКОТО НАСЛЕНИЕ В СТРАНИТЕ, ТЕАТЪР НА ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ. ТОЙ ОТЧИТА, ЧЕ Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО ВОЮВАЩИТЕ СТРАНИ ДА СЕ ПРИДЪРЖАТ СТРИКТНО КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕТО НА ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ.

ОПИТИТЕ НА ИРАКСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА ИЗПОЛЗУВА ВОЕННОПЛЕННИЦИТЕ ЗА ПРОПАГАНДНИ ЦЕЛИ ИЛИ КАТО "ЖИВ ЩИТ" В ИЗБУХНАЛИЯ КОНФЛИКТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НАРУШЕНИЕ НА ОБЩОПРИЕТИТЕ НОРМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И ТРЯБВА ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЕНИ.

КОМИТЕТЪТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В УНИСОН С ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И ЦЕЛИЯ СВЯТ СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ЗАМИСЛИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА КАКВОТО И ДА Е ОРЪЖИЕ ЗА МАСОВО УНИЩОЖАВАНЕ /ХИМИЧЕСКО, БАКТЕРИОЛОГИЧНО ИЛИ ЯДРЕНО/ И ИЗРАЗЯВА СВОЯТА НАДЕЖДА ЗА СКОРОШНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА В РАЙОНА НА ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МИРА И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КУВЕЙТ ОТ ИРАКСКА ОКУПАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /НООГ "ДФ"/, ПРИЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /НКС НА СДС/.


НА ПРОВЕДЕНОТО НА 5 ЯНУАРИ 1991 Г. ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ /СЪГЛАСНО ЧЛ.11 ОТ УСТАВА/ НА НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /НООГ "ДФ"/ И ВЪВ ВРЪЗКА С УТВЪРДЕНИЯ ДНЕВЕН РЕД БЕШЕ ПРОВЕДЕН ИЗБОР НА НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /СЪГЛАСНО ЧЛ. 9 АЛ.1 ОТ УСТАВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/.

- УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ/
- КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
- ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА БАЗАТА НА НАПЪЛНО ЛЕГИТИМНО ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР БЯХА ИЗБРАНИ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ
1. ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ПАРЧЕВ
2. ВЕЛИН НАЙДЕНОВ ВЕЛКОВ
3. ЖИВКА ЯНКОВА МИХАЙЛОВА
4. ДИМИТЪР БОРИСОВ ОРТАКЧИЙСКИ
5. ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГОГОВА
6. СПАС ПЕНЧЕВ ДОЛЧИНКОВ
7. ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ
8. НАДЕЖДА ПЕТРОВА ЧИПЛАКОВА
9. ЛЮБОМИР ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
10. ГРЕТА НИКОЛОВА ХРИСТОВА
11. ИЛИЯ ЦАНКОВ ЦАНОВ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
1. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГОГОВА
2. СТОЯНКА ЛЮБОМИРОВА МИХАЙЛОВА
3. ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ

КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ /КС/ НА НООГ ”ДФ" ОПРЕДЕЛИ КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС ОТ ИМЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:
1. ДИМИТЪР БОРИСОВ ОРТАКЧИЙСКИ
2. ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГОГОВА
3. ЖИВА ЯНКОВА МИХАЙЛОВА
4. ИВАН МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ
5. ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ПАРЧЕВ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР НА РЪКОВОДСТВА НА НООГ "ДФ" И ПРЕДСТАВИТЕЛИ В НКС НА СДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ДОСЕГАШНИТЕПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" В НКС НА СДССВЕТОЗАР ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ, ВЕСЕЛ ВАСИЛЕВ И СВЕТЛАНА СПАСОВА СА НЕЛЕГИТИМНИ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НИКОГО.

ПАВЕЛ ГЕНОВ МАЗЪЛОВ И НИКОЛАЙ МЕРАНЗОВ СА ДЕПОЗИРАЛИ МОЛБИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КС НА "ДФ" ПО ЛИЧНИ ПРИЧИНИ.

ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ДОВЕЛИ ДО ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ, ПОДРОБНО СА ПОСОЧЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КС НА "ДФ" ОТ 12 МАЙ 1990 Г. ДО НКС НА СДС.

ЗА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА УСТАВА НА НООГ "ДФ", ЗА ПРЕСТЪПНО БЕЗДЕЙСТВИЕ И МАНИПУЛАЦИИ, ДОВЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЯТА ДО ПЪЛНО РАЗПАДАНЕ, КАКТО И ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА В ГОЛЯМ РАЗМЕР ОТ КАСАТА НА "ДФ", БЕЗ ОПРАВДАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ИЛИ С РЕШЕНИЯ НА КС, ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА, ЗАЕДНО С КАСИЕРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЙОРДАН АБАДЖИЕВ И ЧЛЕНА НА КОНТРОЛНИЯ СЪЬЕТ ИВАН МАНДАДЖИЕВ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ СЪВЕТА НА НООГ "ДФ" НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.8 АЛ.2 Т.Т.1,2,3 ОТ УСТАВА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ВСЛЕДСТВИЕ НА ГОРЕУПОМЕНАТОТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ПОДМЯНАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НИ ЩЕ СТАНЕ БЕЗ ЗАТРУДНЕНИЕ НА ОСНОВА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КАКТО И НА НАЛОЖИЛАТА СЕ СИСТЕМА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ФОРМАЦИИ В СДС.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ОТГОВОР НА НКС НА СДС ДО КС НА "ДФ" В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СЕДЕМДНЕВЕН СРОК НА АДРЕС УЛ."КНЯЗ БОРИС 1" 129 СОФИЯ-1000.
С УВАЖЕНИЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НООГ "ДФ": ИВ.СТОЯНОВ
СЕКРЕТАР НА НООГ "ДФ": Н.ЧИПЛАКОВА

СОФИЯ, 5 ЯНУАРИ 1991 Г.               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ И НА "ЕКОГЛАСНОСТ" В ГРАД ТВЪРДИЦА.


НА 7 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. СЛЕД НЕКОЛКОДНЕВНИ ПРОЛИВНИ ДЪЖДОВЕ СЕЛО БОРОВ ДОЛ, ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, ОБЛ. БУРГАСКА БЕ СПОЛЕТЯНО ОТ БЕДСТВИЕ, СЛЕДСТВИЕ НЕ ТОЛКОВА НА НЕПРЕДВИДИМИТЕ ПРИРОДНИ СИЛИ, КОЛКОТО НА ПРЕСТЪПНА БЕЗОТГОВОРНОСТ. РУДНИК "ДЕВИНА" - ЕДНО ОТ ЗВЕНАТА НА СМЕК "БАЛКАНБАС" - СЛИВЕН, Е РАЗПОЛОЖЕН ПО ПОРЕЧИЕТО НА РЕКАТА, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ СЕЛОТО. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТКИ ГОДИНИ "ТАБАНИТЕ" С ОТПАДЪЧНА ПЛЯКА ОТ РУДНИКА СА НАТРУПВАНИ ПО ПОРЕЧИЕТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕД МИННИТЕ ИЗРАБОТКИ, ВМЕСТО ХИЛЯДИТЕ КУБИЧЕСКИ МЕТРА ПЛЯКА ДА БЪДАТ ИЗВОЗЕНИ С ОТВАЛНИ ЛИНИИ НА ПОДХОДЯЩИ ЗА ЦЕЛТА МЕСТА, КОИТО НЕ СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ ПРИИЖДАЩАТА РЕКА, ХАРАКТЕРНА ЗА ТОЗИ ПЛАНИНСКИ РАЙОН. ОСВЕН ЯВНАТА ОПАСНОСТ ОТ СВЛИЧАЩИ СЕ МАСИ РЪКОВОДСТВАТА НА Р-К "ДЕВИНА" И "БАЛКАНБАС" НЕ СА ОТЧЕЛИ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВОДИТЕ НА РЕКАТА ОТ САМАТА ПЛЯКА, КАКТО ОТПАДНИТЕ И БИТОВИТЕ ВОДИ НА РУДНИКА. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ПРЕСТЪПНО НЕХАЙСТВО СЕ СТИГНА ДО ЗАТЛАЧВАНЕТО НА РЕЧНОТО КОРИТО С ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ, ДОВЕЛО ДА НАВОДНЯВАНЕТО НА НЯКОЛКО КЪЩИ, ДВОРОВЕТЕ НА КОИТО БЯХА ЗАСИПАНИ С ОКОЛО 1,5 М ОТПАДНА ПЛЯКА.

КАТО ОТЧИТАТ ИЗЛОЖЕНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА И "ЕКОГЛАСНОСТ" ДЕКЛАРИРАТ СЛЕДНАТА СВОЯ ПОЗИЦИЯ.

1. НЕЗАВИСИМО ОТ НАВРЕМЕ ПОТЪРСЕНОТО СЪДЕЙСТВИЕ ОТ КМЕТСТВОТО НА С. БОРОВ ДОЛ УПРАВЛЕНИЕТО НА "БАЛКАНБАС" НЕ ВЗЕ БЪРЗИ И РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА.

2. В НАЙ-БЛИЗКО ВРЕМЕ РЪКОВОДСТВОТО НА "БАЛКАНБАС" СЛЕДВА ДА НАПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ДРУГИ ПОДОБНИ СЛУЧАИ.

3. КАТО ИМАМЕ ПРЕДВИД ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ РУДНИЦИТЕ НА КОМБИНАТА, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТВЪРДИЦА, НИЕ СМЕ НА МНЕНИЕ, ЧЕ "БАЛКАНБАС" Е ДЛЪЖЕН ДА ЛИКВИДИРА ИЛИ ОГРАНИЧИ ВСИЧКИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЗА ПРИРОДАТА ПОСЛЕДСТВИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА МИННИТЕ НАХОДИЩА.

4. КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ ПРЕД РЪКОВОДСТВОТО НА СМЕК "БАЛКАНБАС" ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НЕЗАВИСИМА ЕКСПЕРТИЗА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ - ТВЪРДИЦА, ЩЕ БЪДЕ ПРИНУДЕНА ДА ПОТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ПО-ГОРЕ ПОСОЧЕНИТЕ ИНСТАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЕКСПЕРТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И СВОИ ЕКСПЕРТИ ЕКОЛОЗИ И ЮРИСТИ, ЗА УТОЧНЯВАНЕ НА ЩЕТИТЕ, НАНЕСЕНИ КАКТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТАКА И НА ОТДЕЛНИТЕ ЛИЦА, ПРОИЗТЕКЛИ ОТ БЕЗДЕЙСТВИЕТО И НЕХАЙСТВОТО НА СМЕК "БАЛКАНБАС" - ГР. СЛИВЕН.

ГРАД ТВЪРДИЦА, 14 ЯНУАРИ 1991 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /БДФ/.


ВТОРО - ПРИНЦИПНИ УБЕЖДЕНИЯ

7. НАШЕТО ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО ВИЖДАНЕ ОБХВАЩА

- ДЕМОКРАЦИЯ
- ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА
- МАТЕРИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ СРЕЩУ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ ЧРЕЗ СИСТЕМА ОТ СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ
- ТРАЙНА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ИДЕЯТА ЗА ИНТЕГРАЛНА ЕВРОПА.

                     1. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

8. БДФ Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРИ КОЯТО НАРОДЪТ Е ВЪЗДИГНАТ КАТО ВЪРХОВЕН КОНСТИТУЦИОНЕН ФАКТОР ПРИ КОНСТИТУЦИОННО УСТАНОВЕНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ И ЕФЕКТИВНО ЗАЧИТАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ: СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО, СЛОВОТО ПЕЧАТА, СДРУЖАВАНИЯТА, СЪБРАНИЯТА, МИРНИТЕ ШЕСТВИЯ, МАНИФЕСТАЦИИ И СТАЧКИ.

9. СПОРЕД ПОЛИТИЧЕСКОТО НИ ВИЖДАНЕ ВЛАСТТА ПРОИЗТИЧА ОТ НАРОДА, КОЙТО ПРЕХВЪРЛЯ СВОЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА ПАРЛАМЕНТА ЧРЕЗ ВСЕОБЩИ, ПРЕКИ, СВОБОДНИ, ТАЙНИ И КОРЕКТНИ ИЗБОРИ. ПАРЛАМЕНТЪТ ДЕЙСТВУВА ОТ ИМЕТО НА НАРОДА, ПО СВОБОДЕН МАНДАТ.

10. БДФ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪРХОВЕН НАДЗОР ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗАКОНИТЕ С КОНСТИТУЦИЯТА, И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЗА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ СРЕЩУ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА.

11. МНОГОПАРТИЙНАТА СИСТЕМА Е НЕОБХОДИМА СЪЩНОСТ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ. ПАРТИИТЕ СА ИЗРАЗИТЕЛИ НА МНОГООБРАЗНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ВЪЗГЛЕДИ НА НАРОДА.

12. БДФ Е ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ЦЪРКВАТА ОТ ДЪРЖАВАТА И ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

13. БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА, СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА ДА БЪДАТ НАДПАРТИЙНИ ОБЩОНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ.


                       2. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

14. СЛЕД ЗЛОПОЛУЧНИЯ ОПИТ С МОДЕЛА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ИКОНОМИКА, КОЯТО НЕ МОЖА ДА ИЗВЛЕЧЕ ПОЛЗА ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И НЕ УСПЯ ДА СЪЗДАДЕ ПАЗАРНО ИЗОБИЛИЕ, ПРЕД НАС СТОЯТ ПРОБЛЕМИТЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ ТОВА ОЗНАЧАВА ПРИНЦИПНА ПРОМЯНА В ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА:

- ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА Е РЕАЛНИЯТ СОБСТВЕНИК /СУБЕКТ НА СОБСТВЕНОСТТА/ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО. "СОБСТВЕНОСТТА НА ВСИЧКИ Е НИЧИЯ СОБСТВЕНОСТ" - ТЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДВИГАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е НЕПРИКОСНОВЕНА. ТЯ ПООЩРЯВА И РАЗГРЪЩА ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВА В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.
- ЧОВЕКЪТ /СТОПАНСКИЯТ СУБЕКТ/ ТРЯБВА ДА ОСЪЩЕСТВЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ СПОРЕД СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ, СЪОБРАЗНО ТЪРСЕНЕТО И ПОГЛЪЩАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ПАЗАРА, ОГРАНИЧЕН ЕДИНСТВЕНО ОТ КОНКУРЕНЦИЯТА.

15. ПАЗАРНА ИКОНОМИКА С ГАРАНЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, СВОБОДНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ И СТОКИ. ДЪРЖАВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, НЕУТРАЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА.

16. БДФ Е ЗА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, НАСЪРЧАВАЩА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС И РАЗРАСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, КОЕТО ОТ СВОЯ СТРАНА ВОДИ ДО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ. /ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА/.

17. ЦЕЛ НА НАШАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА Е УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ПАЗАРА - СТОКИ И УСЛУГИ, МАТЕРИАЛНО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ЦЕЛИЯ НАРОД.


                         3. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

18. БДФ Е ЗА ОБЩЕСТВО НА СВОБОДА И СОЛИДАРНОСТ, КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ РЕШЕНИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ДА СЕ ТЪРСЯТ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ПРИНЦИПА ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.

19. СРЕДНИЯТ ГРАЖДАНИН ТРЯБВА ДА РАЗЧИТА НА ДЪРЖАВАТА ЗА МАТЕРИАЛНАТА СИ СИГУРНОСТ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО САМ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ. ТОВА ОЗНАЧАВА ДЪРЖАВАТА В СВОЯТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА ДА ОСИГУРЯВА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ, РАБОТНИ МЕСТА - КОГАТО СЕ ОКАЖАТ НЕДОСТАТЪЧНИ, КАКТО И ОСИГУРОВКА ПРИ БЕЗРАБОТИЦА.

20. СВОБОДА ОТ НУЖДА ЧРЕЗ СИСТЕМА ОТ ОБЩЕСТВЕНИ ОСИГУРОВКИ И ЗАСТРАХОВКИ. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА БЪДЕ ОСИГУРЕН СРЕЩУ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ГО ПОСТАВЯТ В МАТЕРИАЛНА НУЖДА.

21. СЕМЕЙСТВОТО Е ОСНОВНА ЦЕННОСТ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. ЖИВОТЪТ НА НАЦИЯТА СЕ КРЕПИ НА НЕГО. БДФ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ПОЕМАНЕ ГРИЖАТА ЗА СЕМЕЙНАТА ОСИГУРЕНОСТ, ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦАТА, ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЕМЕЙСТВОТО. СВЪРЗАНО СЪС СПОМЕНИТЕ ОТ ПРЕЖИВЯНОТО В МИНАЛОТО И НАДЕЖДИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, СЕМЕЙСТВОТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ НАЙ-ХУБАВОТО МЯСТО НА СВЕТА ЗА ВСЯКА ЛИЧНОСТ.

22. БДФ Е ЗА СОЦИАЛНО ОБОСНОВАНА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА.

                       4. ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА

23. СТРАНАТА НИ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ЕКОЛОГИЧЕН КОШМАР, КАКЪВТО ДО ДНЕС СВЕТЪТ НЕ ПОЗНАВА - ОТРОВЕНА ПОЧВА, МЪРТВИ РЕКИ, ЗАМЪРСЕНА АТМОСФЕРА. ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА И ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ТРЯБВА ДА Е ПЪРВОСТЕПЕННА ГРИЖА НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА.

24. НАЛОЖИТЕЛНА Е НЕУМОРНА ПОСТОЯННА ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА - ЗАСТРАШЕН ОТ БЕЗОТГОВОРНОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ОТ УНИЩОЖЕНИЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА.

25. НУЖНИ СА ОГРОМНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, ЗА ДА БЪДЕ ПРИВЕДЕНА ПРОМИШЛЕНОСТТА НИ КЪМ БЕЗОПАСНИ ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ И ТЕХНОЛОГИИ. ЗАТОВА БДФ Е ЗА СЪВМЕСТНИ МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙСТВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

26. БДФ Е ЗА НЕЗАБАВНО ПРЕМАХВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОСТАРЕЛИ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА.

27. БДФ Е ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БЕЗОТПАДЪЧНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЗА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА ПРОМИШЛЕНОСТ.

28. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЙ-СТРОГ ДЪРЖАВЕН И ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 25 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НХДП/, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 8 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


        ПРЕАМБЮЛ

НОВАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НХДП/ Е ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ, НАЦИОНАЛНИТЕ И ХИЛЯДОЛЕТНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ, ДОБРОДЕТЕЛИ И ИДЕИ.

НХДП СЕ ОБЯВЯВА ЗА ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ ХОРА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА НАЦИОНАЛИА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, РЕЛИГИЯ, ИНТЕРЕСИ И ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ. НХДП Е МАСОВА ПАРТИЯ, КОЯТО ОСЪЩЕСТВЯВА ЦЕЛИТЕ СИ НА БАЗАТА НА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ, ЕТИКА И ДОБРОДЕТЕЛИ, ХУМАНИЗЪМ И ЗАЧИТАНЕ ДОСТОЙНСТВОТО И ЧЕСТТА НА ВСЕКИ ЧОВЕК, А ТАКА СЪЩО В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА СЕ ОСНОВАВА НА ОПИТА И ТРАДИЦИИТЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ И НА СЪВРЕМЕННИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ТЕЧЕНИЯ, СЛУЖЕЩИ БЛАГОРОДНО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. КАТО ПАРТИЯ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ ТЯ Е ЧАСТ ОТ СВЕТОВНОТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКО СЕМЕЙСТВО.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ САМО С ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА И В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

В ТАЗИ НАСОКА НХДП ЩЕ ЗАЩИТАВА:

ЛИЧНИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА,
СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ИНФОРМАЦИЯТА, ПЕЧАТА, СДРУЖЕНИЕТО И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО.


ПЪРВО - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

ЧЛ. 1. НХДП Е ДЕМОКРАТИЧНА И ЕДИННА ОРГАНИЗАЦИЯ С ОБЩИ ПРОГРАМИ И ЦЕЛИ. ТЯ ФУНКЦИОНИРА И СЕ РАЗВИВА НА ОСНОВАТА НА ПРИНЦИПА НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ЕДИНСТВО И СВОБОДА НА ИДЕИТЕ.

ЧЛ. 2. ПАРТИЯТА СЕ ИЗГРАЖДА НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП, КАТО ВСЕКИ ЧЛЕН ИЗБИРА В КОЯ ОСНОВНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА ЧЛЕНУВА.

ЧЛ. 3. ОТНОШЕНИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ВЪРХУ ОСНОВАТА В ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА БЕЗ ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ, СВОБОДА НА СЪВЕСТТА, НА МНЕНИЯТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ.

ЧЛ. 4. ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ИЗГРАЖДАТ И ФУНКЦИОНИРАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА:

А/ ИЗБОРНОСТ НА ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТИ ПО ВИШЕГЛАСИЕ /НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ ПОЛОВИНАТА ПЛЮС ЕДИН/ ЧРЕЗ ПРЕКИ ИЗБОРИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛНОСТ И АЛТЕРНАТИВНОСТ.
Б/ ФУНКЦИИТЕ И ПЪЛНОМОЩИЯТА В ПАРТИЯТА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ РЪКОВОДНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ.

ЧЛ.5. РЕШЕНИЯТА В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ВЗЕМАТ С ОБЩО СЪГЛАСИЕ ИЛИ С МНОЗИНСТВО, АКО НЯМА ИЗИСКВАНЕ ЗА КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО НАЙ-МАЛКО ДВЕ ТРЕТИ. ТЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СА ГИ ПРИЕЛИ. РЕШЕНИЯТА ЗА ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ВАЖАТ ЗА ВСИЧКИ.

ЧЛ. 6. ОТНОШЕНИЯТА НА НХДП С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, СИНДИКАЛНИТЕ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ СЕ ОСНОВАВАТ НА ЗАЧИТАНЕТО НА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО, НА ТОЛЕРАНТНОСТ, НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ И КОНСТРУКТИВНОСТ.


ВТОРО - ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ. 7. ЧЛЕНСТВОТО В ПАРТИЯТА Е ИНДИВИДУАЛНО. ЧЛЕН НА НХДП МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КОЙТО ПРИЗНАВА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА ПАРТИЯТА И В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ТЯХ, ЧЛЕНУВА ИЛИ РАБОТИ В ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

А/ ЧЛЕНСТВОТО В ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ Е НЕСЪВМЕСТИМО С ЧЛЕНСТВОТО В НХДП.
Б/ ПАРТИЕН ЧЛЕН, КОЙТО ДЕЙСТВУВА В РАЗРЕЗ С УСТАВА, ПЛАТФОРМАТА, ПРОГРАМАТА И ЦЕЛИТЕ НА ПАРТИЯТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕН ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО, ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ И НА СЪБРАНИЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ПРИСЪСТВУВАШИТЕ.

ЧЛ. 8. ПРИЕМАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ В ПАРТИЯТА Е ДОБРОВОЛНО. ЖЕЛАЕЩИЯТ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ОСНОВНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ИСКА ДА ЧЛЕНУВА. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ОБСЪЖДА НА ПЪРВОТО СЪБРАНИЕ СЛЕД ПОДАВАНЕТО МУ.

ЧЛ. 9. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА ИМА ПРАВО:

А/ ДА УЧАСТВУВА В РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПАРТИЙНАТА ПОЛИТИКА И РЕШЕНИЯ;
Б/ ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБРАН В ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
В/ ДА ИСКА И ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, И ДА СЕ ОБРЪЩА С ВЪПРОСИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МОЛБИ КЪМ ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ИНСТАНЦИИ ПО ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ ГО ВЪПРОСИ;
Г/ СВОБОДНО ДА ИЗКАЗВА И ДА ОТСТОЯВА СВОИТЕ ВЪЗГЛЕДИ, МНЕНИЯ И СЪОБРАЖЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОТ ПОЛИТИКАТА И ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА;
Д/ ДА ПОЛУЧАВА ЗАЩИТА ОТ ПАРТИЯТА, КОГАТО Е ЗАПЛАШВАН, ПРЕСЛЕДВАН, ЗЛЕПОСТАВЯН И ОКЛЕВЕТЯВАН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ УБЕЖДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, НА ЦЕЛИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ НА ПАРТИЯТА;
Е/ ДА УЧАСТВУВА ЛИЧНО, КОГАТО СЕ ОБСЪЖДА ПАРТИЙНОТО МУ ПОЛОЖЕНИЕ, И ДА НАПУСКА ПАРТИЯТА ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ;
Ж/ ДА ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА.

ЧЛ. 10. ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

А/ ДА РАЗЯСНЯВА, ПРОВЕЖДА И ЗАЩИТАВА ПАРТИЙНАТА ПОЛИТИКА, ДА РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА ПАРТИЯТА, ЗА УКРЕПВАНЕ ВРЪЗКИТЕ Й С ХОРАТА;
Б/ ДА ПОВИШАВА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА И С ЛИЧНИЯ СИ МОРАЛ И ПОВЕДЕНИЕ ДА УКРЕПВА ХУМАНИЗМА В ОБЩЕСТВОТО;
В/ ДА УЧАСТВУВА И ПОДКРЕПЯ ПАРТИЯТА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КАМПАНИИ;
Г/ ДА ДОПРИНАСЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ПРИНЦИПИТЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ, ТРАДИЦИИ И ДОБРОДЕТЕЛИ.

ЧЛ. 11. ПАРТИЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА, УСТАВЪТ, ЗАКОННОСТТА И НОРМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ СЕ ОБСЪЖДАТ И РЕШАВАТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО СЪВМЕСТНО С ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, АКО Е НЕОБХОДИМО СЕ СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ.

ЧЛ. 12. ЖАЛБИТЕ И ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ И РЕШАВАТ ОТ КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ПОСТЪПВАНЕТО ИМ. ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ СЕ ИНФОРМИРА СЪОТВЕТНАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:47:56    25-01-1991