26 януари 1990


СОФИЯ, 26 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                     БРОЙ 19 /37/

София, 26 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение ИЗВАДКИ от ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /последна част/ на Новата социалдемократическа партия /НСДП/. Извадките са подготвени от Временния координационен съвет на партията.


ЕКОЛОГИЧЕСКИ ВИЖДАНИЯ

Днес нито една политическа система не може да не се съобразява с екологическите проблеми, ако мисли за бъдещето на собствената си нация, още повече, че те придобиват все по-глобален мащаб и общочовешко значение. Партийно-държавният монопол върху политическия и икономическия живот на страната дълги години беше причина за безогледно отношение към околната среда.

Като изразява своята тревога от екологическата обстановка, НСДП счита публикувания за всенародно обсъждане "Закон за опазване и възпроизводство на околната среда" за крайно неудовлетворителен. Той има декларативен характер и се отличава със сериозни пропуски и недостатъци. Като такъв проектозаконът не може да бъде надеждна основа за изграждане на цялостно екологично законодателство.

Същността на социалдемократическата политика по отношение на екологията се изразява в премахването на съществуващите и недопускането на нови екологически нечисти производства. Само на тази база може да се постигне здравословна жизнена среда като едно от основните човешки права.

В тази връзка предлагаме:

1. Да се предвиди в Наказателния кодекс състав "екологично престъпление", съгласно който да се търси наказателна отговорност на лица и организации.

2. Към парламентарната комисия по екология да се осигури участието на представители на независимите граждански сдружения като гаранция за действено прилагане на законодателното право.

3. Да се премахне всякаква секретност, засягаща въпросите на екологията, като се публикуват точни ежеседмични и ежемесечни данни за състоянието на околната среда.

4.  В бъдеще да се подлагат на референдум проектите за строеж на големи индустриални обекти, носещи потенциална опасност за здравето и живота на хората. Да не се допускат подобни проекти без предварителна независима екологическа експертиза, като при нужда се прибягва до международни консултации.

5. Да се приведат в съответствие с международно приетите стандарти всички норми на екологични параметри.

6. Да се потърси отговорност за извършени до сега тежки екологически престъпления, засягащи цялата нация.

НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДРУГИТЕ

Новата социалдемократическа партия /НСДП/ е политическа организация, която не е свързана с бивши и настоящи партийни структури.

Член на НСДП може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който приема нейния устав, идейната й платформа, определил е своята привързаност към социалдемократическите идеали и ценности и не е обвързан с членство в други партии.

НСДП ще търси разбирателство, сътрудничество и единодействие на равноправни начала и от позицията на своята независимост с всички други организирани сили, имащи социалдемократическа
ориентация.

НСДП ще подкрепя с всички сили и средства, в рамките на законността, общо демократическия процес у нас.

НСДП смята да установи контакти и тясно сътрудничество със световния Социалистически интернационал върху основата на социалдемократическите ценности и идеали.

София, януари 1990 година            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на СТАНОВИЩЕТО на делегацията на Съюза на демократичните сили за предварителните консултации на "кръглата маса", състояли се на 3 януари 1990 година.

Становището е изразено от председателя на СДС Желю Желев.

Делегацията на Съюза на демократичните сили се отнася с изключителна сериозност към настоящата "Кръгла маса" и към преговорите, които ще се водят на нея. Ние сме убедени, че много от най-важните въпроси на демократичния процес, който тече у нас, могат да се решат на "Кръглата маса", ако и двете страни се отнасят еднакво сериозно към нея, ако те гледат на нея като на място, където наистина може да се върши конструктивна работа.

Трябва да кажа, че подобни надежди към "Кръглата маса" възлага и нашата общественост. Много от обажданията, които ние получаваме по телефона, в лични разговори, понякога със съвсем случайни хора на улицата, неизменно се изразява надеждата, че на "Кръглата маса" могат и трябва да се решават най-наболелите и важни въпроси на сегашния етап от развитието на нашето общество.

Всичко това ни кара отново да се върнем към въпроса за характера на "Кръглата маса" и да декларираме отново своето виждане и разбиране за нея. Ние считаме все пак за необходимо още веднъж да уточним, че за нас "Кръглата маса" е мястото, където първо, се водят преговори, а не разговори, и второ, че тези преговори се водят между официалните власти на страната и политическата опозиция, представяна от сдруженията и партиите, обединени в Съюза на демократичните сили.

Трето, че на "Кръглата маса" не могат да присъствуват и други страни - трета, четвърта, пета и т.н. Това за нас няма да бъде "Кръгла маса" и ние не вихме желали да участвуваме в такава "Кръгла маса", където няма да могат да се решават въпроси. Не става дума за обсъжданията. Те могат да се правят на всякаква кръгла маса и ние ги приветствуваме.

Представяйки се като политическа опозиция и излизайки от тази позиция, ние бихме искали да кажем, че нашата роля е конструктивна. Не желаем самоцелно да се противопоставяме на официалните власти, за да изглеждаме като опозиция. Нашата цел не е на всяка цена да се конфронтираме, за да се представим в такава роля. Там, където властите показват воля и последователност в борбата за демокрация ние ги поддържаме твърдо и безусловно. В потвърждение на това ще приведа два примера. Ние подкрепихме сегашните власти, сегашното партийно ръководство, новия курс на 10 ноември, когато Живков и неговата клика бяха свалени от власт. Тогава ние проведохме огромен митинг в подкрепа на курса, който то води, на екипа, който го
оглавява. Ние също така подкрепихме и подкрепяме твърдо официалните власти сега при решаването на етническите проблеми. Впрочем, това са наши становища, които през времето на режима на Живков неведнъж сме защитавали с всички последствия за активистите на нашето сдружение, някои от които бяха задържани в Главно следствено управление, други бяха уволнявани от работа и пр.

Не го казвам това с цел да търся някакви дивиденти от тази история. Ние просто се радваме, че тук нашите позиции съвпадат и нямаме абсолютно никакви различия.

Какво ни дава право да претендираме, че СДС представлява тази политическа опозиция?

Този въпрос е редно да бъде поставен, за да няма тук недомлъвки и неясни неща, тъй като съществуват и други сдружения, много по-малобройни, които също претендират за такава роля. Но това са сдружения, които възникнаха обикновено след 10 ноември, а не преди; възникнаха буквално дни след 10 ноември и които претендират също непременно да дойдат тук на "Кръглата маса", за да участвуват в преговорите. Някои от тях, аз вече имах такъв случай, даже поискаха да имат място в коалиционно правителство. Аз им казах, че нашата цел не е такава, ние не се борим за власт, ние не желаем, не се стремим към това да вземем властта. Целта на нашия Съюз като демократична опозиция е демократизацията на България, демонтажа на тоталитарната система и превръщането на страната в една действително демократична държава.

Мисля, че беше нужно отново да поставя въпроса за това, за да няма неясноти в позицията на едната и другата страна. Ние нямаме нчщо против от другата страна да присъствуват и Комсомолът, и Отечественият фронт, и Профсъюзите, но като друга страна, защото те са структури, които са зависими от официалните власти, те са част от официалната структура. Тяхното желание да бъдат независими ние го уважаваме, естествено, но те не са доказали още подобно нещо чрез своите действия, чрез политиката, която провеждат, и докато това е така, ние ще настояваме да има яснота по този въпрос и да знаем кой от коя страна от "Кръглата маса" стои.

Що се отнася до въпросите, които трябва да се разискват тук на "Кръглата маса", аз мисля, че това са въпроси на договаряне. Ние също така имаме план за темите, по които ще трябва да се разговаря и естествено също така ще покажем този наш план. Разбира се, ние не държим да бъде само той единствен и евентуално тук ще трябва да се преговаря, да се търси една обща гледна точка и някакво споразумение, за да се водят реални разговори.

А сега общо трябва да кажа, че нашата ориентация е такава:

Ние смятаме, че е нужно да се разисква най-напред и преди всичко по политическите теми, по въпросите от политическата сфера, не защото нямаме и не можем да имаме някаква позитивна програма в икономиката, ние програма сме имали и имаме и по редица юридически проблеми, и по въпроса за бъдещата Конституция и изборите, а също така и по икономическите въпроси имаме екипи, които работят, екипи от специалисти по тези теми, но ние смятаме, че не може да се решават тези въпроси, докато не се решат други проблеми, които се отнасят на първо място до политическата структура.

Самият опит показва, че в миналото е имало много случаи, когато са пускани в действие нелоши икономически програми, но те, когато влязат в тази политическа система, в края на крайщата, от тях не излиза нищо, самите програми биват компрометирани. Затова за нас въпросите на политиката, политическите проблеми имат приоритетно значение и то категорично. Затова ние бихме настоявали на тях да се отдели именно това значение.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 26 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение ИЗВАДКИ /втора част/ от ДЕКЛАРАЦИЯТА от 21 ноември 1989 г. на Независимата демократична партия /НДП/. Извадките са подготвени от Политическия екип на партията.


Българи! След 45-годишно политическо насилие, стопанска некомпетентност и партийно себелюбие, страната и народът ни прибират "плодовете" от една диктатура, престъпленията на която в нравствено-морално, в културно, в социално, в икономическо и в политическо отношение са какво? - КАТАСТРОФАЛНИ! ...10 млрд. долара и 30 млрд. рубли държавен дълг!... Срещу какво? ... Срещу една амортизирана икономика, едно разпиляно и неорганизирано селско стопанство и един разстроен в политическо отношение и объркан народ. Ето защо Независимата демократична партия предлага ПОЛИТИЧЕСКА ПРОМЯНА - демонтиране по НЕНАСИЛСТВЕН ПЪТ, ПОЕТАПНО - за период от 2-3 години и чрез ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДА на съществуващата политическа система, за да се отстранят икономическите НЕСЪОТВЕТСТВИЯ и ПОСРЕДСТВЕНОСТ! ... На 3 декември 1989 г. по телевизията в предаването "Всяка неделя" проф. Ал. Чирков точно това искаше да каже /да бъде демонтирана политическата система/, но ги пожали... На него му е простено - той, човекът, си е лекар, а не политик...

ДЕМОНТИРАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ ПРЕДСТОИ! И колкото по-бързо това го разберат тези, които управляват в момента, толкова по-големи възможности имаме да се измъкнем от ТРЕСАВИЩЕТО, в което ни вкараха.Години наред ги хранехме, обличахме, купувахме им западни коли, пътуваха зад граница да гледат и да се учат и това се отнася почти за 90 процента от сегашните ни ръководители... и те какво? Държаха ни под "ключ" и ни говориха за неизбежната смърт на капитализма! ... Те слепи ли бяха да видят накъде отива светът? ...

Народът иска промяна в срок, без да се губи темпото на Гласността и Преустройството! Народът не иска с политическо лицемерие, административни трикове и с нова идеологическа фризура - НЕОКОМУНИЗЪМ - да опустошават живота му и живота на тези българи, които ще живеят през 21 век! ... С нов "ала ленински НЕП" няма да се измъкнем от тресавището. Неокомунизмът се стреми да съживи комунистическата идеология чрез комунистите-реформатори, като използва демократичните и икономическите принципи на индустриалното и пост-индустриалното капиталистическо общество. Нужна е промяна, и то ПОЛИТИЧЕСКА, а не само икономическа! Това го разбира всеки българин, независимо от образование и професия.

Днес, 45 години след Втората световна война, социалистическият лагер се оказа мъртвородено дете на комунистическата политическа идеология. В Европа след 1989 година е невъзможно да се защитават идеи с оръжие в ръка. Ние това го разбираме! И хората на властта в София го разбират също! Остава ВЛАСТВУВАЩИТЕ В ПРОВИНЦИАЛНИТЕ ГРАДОВЕ, ГРАДЧЕТА И СЕЛА да го разберат! ...

От 21 ноември в България не съществува политическа сила, която да е в състояние да се саморазправи с представителите ла Независимата демократична партия. С действия срещу НДП може само да се задълбочи социалната, икономическа и политическа криза в страната. И тези, които посегнат на НДП, ще покрият имената си за вечни времена с проклятието: БРАТОУБИЕЦ! ...

Делото на НДП не е постижение на нейния политически екип! Това е дело, макар и малко, но дело на ДУХА БЪЛГАРСКИ,- който е бил в умовете и сърцата на Раковски, Левски и Стамболов. Българският народ никога не е бил послушен и верен на потисниците си! Европа има погрешно мнение за нас! Ние просто сме търпеливи, ЗАЩОТО СМЕ ДРЕВНИ! И слушкахме само дотогава, докато уловим момента! Европо! Запомни тези наши думи! В този момент ти си с България и тя е с теб. НДП говори! Да бъде! ...

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Движението на независимите граждани.


1. По въпроса за партийните организации по месторабота.

Съществуването на алинеи 2 и 3 от член 1 на Конституцията на НРБ определиха БКП като ръководна сила в обществото и държавата.

Същевременно В КОНСТИТУЦИЯТА на НРБ нито в глава I - за обществено-политическото устройство, нито в глава II - за обществено-икономическото устройство НЯМА КАКЪВТО И ДА Е ЧЛЕН ИЛИ ТЕКСТ, ОПРЕДЕЛЯЩ НАЧИНА, ПО КОЙТО ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА БКП в обществото и държавата.

За осъществяването на своята ръководна роля БКП еднолично, без да се основава на какъвто и да е законодателен акт е създала партийни организации и по месторабота, с което всъщност осъществява важен етап от изграждането на партийната тоталитарна система. Съществуването на партийните организации по месторабота и почнало незаконосъобразно и в твърде голяма степен ПРОТИВОРЕЧИ НА СМИСЪЛА НА ТЕКСТА НА ЧЛЕН 5 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, където се казва, че един от основните принципи, върху който се основава политическата система на обществото е НАРОДНИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ. Със създаването на тези организации са накърнени и член 8 ал. 1, чл.9 ал.1 и чл.24 от Конституцията.

С отпадането на алинеи 2 и 3 от чл.1 на Конституцията отпада и ръководната роля на БКП, а с това и смисълът на съществуването на партийните организации по месторабота, като начин за реализиране на ръководната роля на БКП. Така че по-нататъшното съществуване на партийните организации по месторабота е незаконосъобразно и въобще не може да се решава чрез гласуване от самите организации или от Конгреса на БКП, който не е законодателен държавен орган.
Нежеланието да се премахнат тези организации по месторабота може да се схваща единствено като нежелание да се демонтират елементите на тоталитарната система.

2. По въпроса за народните пенсии.

У нас съществува категория хора, които ползват пенсионни привилегии за участието си в борбата на БКП за държавната власт, т.е, за участие в междупартийна борба. Това е статутът на народните пенсии, ДАВАНИ ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ПАРТИЯТА, А НЕПРАВОМЕРНО ЗАПЛАЩАНИ ОТ ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА. Привежданите примери, че и в други страни, например Франция, има подобно нещо са спекулативни, защото там става въпрос за ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА БОРЦИ СРЕЩУ ПОТИСНИЧЕСТВОТО НА ЗАВЛАДЯЛАТА Я ДЪРЖАВА ГЕРМАНИЯ, а не за междупартийни борби. Такова осигуряване е съществувало и у нас по отношение на опълченците и борците срещу потисничеството на завладялата ни турска държава. Такова пенсионно осигуряване може да има и за участниците във Втората световна война, водена от нашата държава.

Така че ако трябва да има пенсионни привилегии за заслуги към Партията, то те TРЯБВА ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ ОТ ПАРТИЙНИТЕ ФОНДОВЕ, А НЕ ОТ ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА. Още повече, че последното противоречи и нарушава чл.35 ал.2 и чл.43 ал.1 и ал.2 от Конституцията на НРБ.

Съвсем законно възниква въпросът - Партията да върне в Държавната хазна всички неправомерно изплатени от нея суми за народни пенсии, дадени за заслуги към Партията.

Сега Партията признава за грешки, извършените политически престъпления, репресии и беззакония спрямо личности, партии и организации и ги реабилитира, без да засегне въпроса - Кой ще плаща нанесените щети и обезщетенията за тях? Пак ли държавната хазна?!

И по силата на какъв морал за грешките на Партията трябва да плаша Държавата, целият народ? Морално и законно е всички обезщетения произтичащи от неправомерните действия на Партията да се изплащат от партийните фондове, а не от държавните.

3. По въпроса за демократичния социализъм.

Цялата сега предлагана програма на БКП е под девиза: "За демократичен социализъм." Такава постановка не се предлага за първи път, нито е съвършено нова. Още в 1956 година чрез Тодор Живков същата тази БКП обяви "нов тип партия" с "нов курс" за демократизация на партийния, обществения и държавния живот, а създаде тоталитарна система от авторитарен тип. Тези демагогски думи са записани и в текста на чл.5 от Конституцията само че обратно - социалистически демократизъм. СЕГА пак СЪЩАТА БКП пак предлага "нов тип партия" с "нов курс" само с ЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ НА ДУМИТЕ - демократичен социализъм. Сега това се обявява не от Тодор
Живков, а от хора от твърде близкото му обкръжение, от още съществуващата тоталитарна система сега от олигархичен /групов/ тип. Следователно "новото" е в типа, а старото - в същността. НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА ДЕМОКРАТИЧЕН ИЛИ НЕДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ. Самото понятие СОЦИАЛИЗЪМ ВКЛЮЧВА И СВОБОДА, И ДЕМОКРАЦИЯ, И НАРОДОВЛАСТИЕ, И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. Социализъм има или няма. Демократичен социализъм е съшата безсмислица, както и недемократичен социализъм.

4. По въпроса за антикомунизма.

Изцяло подкрепяме декларацията на Съюза на демократичните сили в България по повод обвиненията на господин Луканов в антикомунизъм, като същевременно обръщаме внимание на следното:

1. В Конституцията на НРБ няма член забраняващ или поставящ извън закона изповядването на некомунистически възгледи и идеологии. Следователно да бъдеш или да не бъдеш на антикомунистически позиции е въпрос на лично виждане и съвест.

2. Правото на споделяне или несподеляне на една идеология не се налага със закон или със сила, така както са правили досега, а и сега се опитват да правят някои представители на комунистическата идеология, облечени с държавна власт. Това е неприкрита заплаха за разправа с мислещите различно от комунистите, която може да тласне развитието отново не към демократичен социализъм, а към известни вече незаконни похвати на действие от типа на тези срещу Никола Петков, Трайчо Костов, Горуня и редица други личности.

3. Така както привържениците на комунистическата идеология си позволяват да бъдат антинекомунистически настроени, то и некомунистическите идеологии и схващания могат да бъдат антикомунистически ориентирани.

4. Ако има някой, който може да бъде обвиняван в антикомунистическа дейност и в действия, насочени срещу социалистическия строй, то това с пълно основание могат да бъдат редица дейци от висшия ешелон на партийно-държавната власт, стоящи там още от времето на Живков и довели страната до състояние напълно противоречащо на комунистическите идеи и социалистическите принципи. И ако има сега лозунги "Долу БКП” и антикомунистически настроения вината не е в тези които ги носят, а в тия, които с дейността и действията си ги обосноваха.

София, 19.1.1990 г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 26 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на митинга, организиран от девет обществени организации във ВМЕИ "Ленин": Клуб на младия научен работник, Независим студентски профсъюз, Независимо студентско дружество, Клуб на АСО, ВК на ДКМС, Академичен клуб за демокрация, Независимо дружество "Екогласност", Секция на членовете на НФТ "Подкрепа".


На митинга бяха изложени становищата на организаторите по отношение на приетия на първо гласуване законопроект за академична автономия на ВУЗ.

Отчитайки отдавна назрялата необходимост за отменяне на действуващия в момента закон от 1957 г., ние приветстваме изразената готовност от Народното събрание да приеме нов закон, гарантиращ академичната автономия на ВУЗ.

Трябва да подчертаем, че процедурата, по която се придвижи проектът за нов ЗАКОН и този проект бе приет на първо гласуване, страда от онази псевдодемократичност, която бе характерна за времената преди 10 ноември 1989 г.

Академичната общност бе в неведение до 17.01.1990 г. по отношение на съдържанието на предложения законопроект, който се публикува в печата след приемането му на първо гласуване от Народното събрание и де факто бе лишена от възможността за ШИРОКО обсъждане на проекта.

Не бяха публикувани алтернативните проекти, които са били изготвени от студентските организации.

Показателно е разпределението на гласовете "за", "против" и "въздържал се" при обсъждането и гласуването на така предложения законопроект в академичния съвет на ВМЕИ "Ленин".

Като считаме за несъвършен предложения законопроект за академична автономия на ВУЗ, с цел да се осигури практическа възможност за ШИРОКОТО му обсъждане в академичните среди и то на базата на няколко алтернативни проекта, се обръщаме към Народното събрание със следните предложения:

1. Народното събрание да отложи окончателното гласуване на законопроекта, като това да стане не на сесията обявена за 25.01.1990 година, а на следваща сесия;

2. Да се обнародват всички алтернативни проекти, които са внесени или ще бъдат внесени на сесията на Народното събрание.

София, 22.01.1990 г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Клуба на природозашитниците - ветерани.


По инициатива на група природозащитни дейци на 18 декември 1989 г. в София бе основан КЛУБ НА ПРИРОДОЗАШИТНИЦИТЕ - ВЕТЕРАНИ. Неговите основи положиха стотина дългогодишни дейци - ентусиасти: общественици, еколози, лесовъди, писатели, журналисти, научни работници, биолози, химици, паркостроители, архитекти, инженери и много други.

Клубът ще развива независимо и самостоятелно своята дейност в тясно сътрудничество с общонародното движение за опазване на природната среда и всички други движения, организации и институти, ратуващи за делото на природозащитата.

Неговата пряка цел е да привлича, да обединява и да активизира съхранените сили, мъдрост, опит, знания и таланти на старите, най-предани на природозащитната кауза кадри, на ония, които носят "екологически ген" в душите и сърцата си, за които природозащитата е станала съдба.

Клубът ще съдействува - отделни групи ветерани да откриват, да се запознават, изучават и обсъждат колективно актуални екологични проблеми, явления и сътресения и да воюват за тяхното отстраняване; да популяризират и развиват благородните съзидателни народни традиции в опазването и обогатяването на природната среда; да сеят сред населението и особено сред младото поколение семената на любов към родната земя, към красотите на нашата татковина и опазването на нейната чистота. Така ветераните, вместо да затихват и угасват в домашна самота, ще дават своя скромен безвъзмезден принос към екологичното дело в столицата и страната.

Клубът ще приема в своя състав всички ветерани ня природозащитата, които желаят да бъдат полезни на нашето високоблагородно народно патриотично движение - на неговото хуманно дело.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/