26 януари 1994


26 януари 1994 г.
Брой 18 /1063/


София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ГИНЧО ПАВЛОВ, НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА НЕГОВО ИЗЯВЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО НА 23 ЯНУАРИ 1994 Г. Документът е адресиран и до председателя на Народното събрание Александър Йорданов.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

На 23 януари 1994 г. Вие заявихте, че е "крайно време политическите сили да поемат цялата отговорност върху себе си, а не да държат в редовете си хора с доказани милиони с неясен произход".

Убедеността, с която направихте това изявление, недвусмислено показва, че Вие конкретно знаете за кои хора става въпрос и в кои политически сили са те.

Ето защо настоятелно Ви моля да назовете техните имена, както и да посочите размера на техните "доказани милиони с неясен произход".

Ако Вие, господин президент, не посочите гласно имената на тези съмнителни милионери, ставате съпричастен към техните деяния и прокламираното Ви негодувание срещу корупцията би звучало като поредна проява на демагогия.

С надежда, че Вие, д-р Желев, ще дадете личен пример в борбата срещу корупцията, и с уважение към институцията, която представлявате.

София, 24 януари 1994 г.

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ЗЕМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПТ: Гинчо Павлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕНЕРГИЯТА И ГОРИВАТА


Като има предвид, че правителственият проект за повишаване на цените на енергията и горивата:
- е икономически необоснован и социално непоносим;
- нарушава споразумението на социалните партньори от миналата пролет цените на този сектор да не се променят до края на зимния сезон;
- срива системата за компенсиране на пенсиите и социалните плащания,

Изпълнителният комитет /ИК/ на Конфедерацията на независимите синдикати в България/КНСБ/ предупреждава правителството да не въвежда едностранно новите цени от 1 февруари 1994 г.

КНСБ настоява да се обсъдят в пакет:
- икономически обосновани изменения в цените, които да се въведат след края на зимата;
- защитни мерки за социално слабите групи от населението;
- структурни промени в енергийната система, за да се намалят производствените разходи и загуби.

Този пакет да се подготви от ново ръководство на Комитета по енергетика. Досегашният ръководен екип показа пълната си неспособност да излезе вън от тесноведомствените си и корпоративни интереси.

В случай че правителството пренебрегне нашето становище, КНСБ ще организира национални протестни действия, включително и граждански бойкот на новите цени.

София, 24 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА, ТОПЛОЕНЕРГИЯТА, ВЪГЛИЩАТА И БРИКЕТИТЕ. Документът е предоставен на Комисията по цените, доходите и жизненото равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество на 20 януари 1994 г.


Не приемаме предложението както по отношение на размерите на увеличението, така и по отношение на датата за неговото влизане в сила поради следните основни причини:

1. Нарушава се постигнато с консенсус решение на социалните партньори от 1993 г., което предвижда възможност за ново увеличение на цените в енергетиката след 1 април 1994 г., т.е. след края в отоплителния сезон 1993/1994 г.

2. Не са представени на страните програмите за развитие на енергетиката като цяло и конкретните мерки /обещани от ръководството на Националната електрическа компания /НЕК/ през 1993 г./ за излизане на отрасъла от тежкото икономическо състояние. В тази връзка не съществува за нас никаква гаранция, че след два, три или повече месеца няма да последват нови искания за увеличение на цените.

3. Конкретният механизъм, който се предлага от правителството за реализация на политиката по доходите на населението през 1994 г. за всички сфери и дейности, не ни дава основание да бъдем спокойни по отношение на компенсирането на доходите на база на прогнозната инфлация.

4. Няма гаранция за срока, в който ще бъде приет държавният бюджет, а оттам и практическото влизане в сила на механизма за компенсиране на доходите. Съществува реална възможност цените да влязат в сила от 1 февруари 1994 г., а населението да получи новите размери на работните си заплати /в бюджетната сфера/, пенсиите, социалните помощи и другите видове плащания значително по-късно.

5. Представената икономическа информация към докладната на г-н Шеваршидзе не дава възможност за задълбочен анализ, например липсва информация за структурата на произвеждащата се електроенергия - колко е от Атомната електрическа централа /АЕЦ/, колко от топлоелектрическите централи /ТЕЦ/ и от водноелектрическите централи /ВЕЦ/, както и структурата на потребление от населението, и др.

6. Повтаря се негативният подход към социалните партньори, възприет от НЕК през 1993 г. - при предишното увеличение на цените, материалите да бъдат представяни 1-2 дни преди тяхното разглеждане в комисиите, с което се цели да се окаже натиск върху вземането на решение по въпроса.

София, 20 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


В края на 1992 г. Българската социалдемократическа партия /БСДП/ подкрепи съставянето от проф. Любен Беров на правителство на "националната отговорност" с мандата на Движението за права и свободи /ДПС/ в името на социалния мир и ускоряване на хода на социално-икономическите реформи в България.

Националният комитет на Българската социалдемократическа партия смята, че правителството се нуждае от конкретна програма и ангажиране със срокове по следните насоки:

- решително пресичане на престъпността в страната и на корупцията в държавния апарат при строго спазване на законността;

- бързо придвижване на икономическата реформа и особено на приватизацията; силна външноикономическа политика за осигуряване на пазари, преструктуриране на промишлеността и ново развитие на националното производство;

- създаване на механизъм за укрепване и управление на държавните стопански предприятия в пазарна среда без прекъсване на процеса на приватизация;

- мерки за развитието на системата за социална защита чрез нова политика на цените и на доходите и укрепване на тристранното сътрудничество по целия спектър от отношения между труда, капитала и държавата с особено внимание към пенсионери и безработни;

 - укрепване на гражданския мир и на междуетническото разбирателство в страната чрез прилагане на разпоредбите на законите към всички, които разпалват етническа и религиозна омраза;

- активна външна политика за стабилизиране на международното положение на България и за по-бързото й интегриране в европейските структури.

Националният комитет на БСДП препоръчва на правителството на проф. Л.Беров създаването на нова конкретна програма и мерки за нейното изпълнение, ангажирани със срокове и система за контрол върху спазването им, което ще подобри неговата работа в изменените условия.

Българската социалдемократическа партия запазва правото си да оттегли своята подкрепа на правителството на проф. Л.Беров, ако то не следва обявените от него цели и не вземе мерки за бързо подобряване на дейността си.

Казанлък, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. Документът е адресиран до Управителния съвет на БЗНС и до сдружените земеделци в България.


БРАТЯ И СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ!

Социалдемокрацията и земеделското движение в България, Българската социалдемократическа партия и Българският земеделски народен съюз от създаването си до сега са верни на демокрацията и на интересите на българския народ.

В борбата за демокрация те дадоха свидни жертви, пред чийто подвиг свеждат чело младите поколения на България.

Днес, когато Отечеството ни преживява най-тежката криза в своята нова история, всички честни българи, които милеят за бъдещето на нашия народ и обичат свободата, трябва да си подадат ръка и да обединят усилията си в борбата за установяването на демократично гражданско общество у нас.

Единственият начин за по-нататъшното развитие на демократичните реформи, който ние приемаме, е общото ни участие в избори за Народно събрание и за органи на местното самоуправление.

Решаващото условие за победата на демокрацията в България е съюзът и единодействието между социалдемократи и земеделци.

Съюзът и единодействието между Българската социалдемократическа партия /БСДП/ и Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ могат да изградят ново разположение на политическите сили в бъдещия парламент, способно да даде тласък за развитие на страната към демокрация.

Като оставаме верни на нашето традиционно приятелство, ние се обръщаме към вас с предложение да обединим усилията си и да изградим опозиционна политическа сила, която да доведе до успех борбата за демокрация в България.

Предлагаме да проведем среща на Изпълнителното бюро на БСДП и на Постоянното присъствие на БЗНС, на която да обсъдим заедно възможностите и условията за създаване на нашето единодействие.

Готови сме да обсъдим и всяко ваше предложение в тази насока.

Ние, българските социалдемократи, смятаме, че заедно с вас, сдружените земеделци, носим отговорност за съдбата на България и затова трябва да преодолеем различията си и да се съюзим за обща борба в името на България.

Съединението прави силата!

С братски поздрави:

Национален комитет на Българската социалдемократическа партия

Казанлък, 23 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА. Документът е адресиран до Комисията по науката и образованието на Народното събрание, до Министерството на науката и образованието, до Министерството на културата, до председателя на Българската академия на науките, до ректора на Софийския университет "Св.Климент Охридски", до Стачния комитет на студентите от Софийския университет и до средства за масова информация.


Стратегията на унищожаване на българската наука - академична, университетска и отраслова, е в пълен ход. Тя е узаконена от трите антибългарски сили - Българската социалистическа партия /БСП/, Съюза на демократичните сили /СДС/ и Движението за права и свободи /ДПС/ в Народното събрание чрез държавния бюджет и гласуваните закони, чиято разрушителна сила е неудържима.

Налаганата от Международния валутен фонд и световния свръхмощен финансов капитал, реализирана от управляващите България антибългари в правителството, Народното събрание и президентството, подкрепяна от президента Желю Желев "структурна реформа"  всъщност е стратегията на либерализма, която чрез деструкция на националните - държавни, икономически, научни, културни и обществени - структури унищожава нации и държави, за да хвърли народите в колониално робство.

Българската национално-радикална партия като истински национална партия безрезервно застава на страната на българските учени и творци и подкрепя високопатриотичната им борба за спасяване на националната наука, създадена от българските възрожденци още преди Освобождението на България от турско робство и в продължение на 125 години оттогава синовно изграждана и развивана с ума и труда на поколения творци и патриоти. Научният потенциал, сивото вещество на нацията трябва да бъдат съхранени, да бъдат спасени традициите, запазена материалната база и да бъдат създадени условия за творческа реализация на талантите.

Без българската наука са невъзможни просперитетът и битието на България.

Обединени всички, ние можем и трябва да предотвратим започващото колониално и турско робство.

София, 21 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев


/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


1. Протестираме срещу:

- недостатъчните средства за висшето образование, предвидени в проектобюджета за 1994 г., факт, който отново и през тази година ще създаде социално напрежение в академичните среди;

- тригодишното забавяне на реформата във висшето образование, породено от порочната практика на Народното събрание да се занимава със закони от рода на "Панев" и "Анти-Панев", вместо да приеме закони за акредитация на Висшите учебни заведения /ВУЗ/ и подпомагане и кредитиране на студентите;

- погрешната система за платено образование, което, от една страна, не води до по-високо качество на образователния процес, а от друга, държавата се натовари с допълнителни субсидии за тези студенти, които реално плащат само половината от пълния размер на своето обучение, като в крайна сметка Висшите учебни заведения/ВУЗ/ допълват своя бюджет и запазват своите преподаватели, но потърпевши са студентите!

Ние сме за категорично разграничаване на държавните от частните ВУЗ и не сме съгласни данъкоплатците да субсидират платеното образование и частните училища и в тази връзка отхвърляме проекта на министър Марко Тодоров за въвеждане на всеобщи студентски такси.

За пореден път настояваме Народното събрание да приеме приоритетно закона за акредитация на ВУЗ и закона за кредитиране и подпомагане на българските студенти.

2. Предлагаме увеличените цени на електрическата енергия и на отоплението да се компенсират чрез еднократна индексация на студентските стипендии през отоплителния период.

3. Очевидната неспособност на Настоятелството на Студентския дом да реши неговите тежки проблеми е главна причина за трагичното състояние на Студентския дом днес.

Предвид изнесените данни в средствата за масова информация за фалшифициране на документи от отделни членове на Настоятелството, както и поради отдавна изтеклите му пълномощия, настояваме министърът на образованието и науката:
- да разпусне действащото Настоятелство;
- да назначи комисия за извършване на пълна ревизия на Студентския дом;
- да открие процедура за формиране на нов състав на Настоятелството чрез кандидатстване за членство на равноправни начала от заинтересованите студентски организации;
- да се конкретизира чл.2, ал.2, т.1, буква "б" от Правилника за управление дейността на Студентския дом.

София, 24 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИВЕТСТВИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ДО АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПЕЧАТ ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА


Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ приветства инициативата за създаване на Асоциация на демократичния печат /АДП/ с цел да обедини всички издания, отстояващи принципите на демокрацията както в обществото, така и в журналистическата практика. АДС оценява по достойнство огромната отговорност пред обществото, която АДП поема. Чрез слово АДП може да влияе върху хода на протичащите в страната ни процеси.

Уведомяваме ви, че на заседание, проведено на 22 януари 1994 в София на ул."Оборище”45, Координационният съвет на АДС обсъди задълбочаващата се икономическа криза, ескалацията на социалното напрежение, катастрофалното положение, в което се намира страната, и взе следното

РЕШЕНИЕ:

Българската държавност се разпада. Ние, българите, живеем в нищета:

 влошаващото се икономическо състояние, неизпълнимият бюджет и неудържимо растящите цени оставят все повече хора зад границата на физическото оцеляване;

под въпрос е самото съществуване на здравеопазването, образованието, науката и културата, а това в крайна сметка означава и оцеляването на българския народ;

все повече общини, училища, здравни заведения и културни институции са пред фалит;

корупцията във всички етажи на властта, развихрената престъпност, проникването на мафията в службите, които трябва да осигуряват реда и законността, доведоха до гангстерски войни, в които загиват както редовни служители на полицията, така и невинни граждани;

националната валута бързо се обезценява;

президентът мълчи, в Народното събрание се разиграва недостоен сценарий, целящ да прикрие истинските виновници за катастрофата.

Асоциацията на демократичните синдикати настоява:

правителството, което е най-отговорно за създаденото положение и няма никакво желание да изведе страната от него, да подаде оставка;

Народното събрание и президентът да заявят недвусмислено какво ще направят за спасяването на страната.

Координационният съвет на АДС

РЕШИ:

Обявява от 12 часа на 27 януари 1994 г., четвъртък, тридневен траур, който ще отбележим със спускането на черни знамена от сградите на институциите, които са първите жертви на сегашната правителствена политика.

Координационният съвет /КС/ на АДС се обръща към Инициативния комитет на АДП с

МОЛБА

В траурния за страната ни ден /27 януари/ всички демократични вестници да поставят на подходящо място траурни ленти и да публикуват "некролози" за загиването на здравеопазването, образованието, науката, културата и други изключително важни за страната ни непроизводствени и производствени отрасли и браншове.

София, 24 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Таушанов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТГОВОР "КАКВО ПРЕДЛАГАТ БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ?" /ЧАСТ ТРЕТА/. Документът е изработен от експерти на Българската социалдемократическа партия на базата на постъпили въпроси, които засягат дейността на българските социалдемократи.


 II. КАК ВИЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ, ВИЖДАТЕ БЪДЕЩЕТО?

25. Имате ли програма?

Естествено. Тя се нарича "Социалдемокрацията и пътят на България към XXI век". Тя е сериозен, добре обмислен документ, приет на XXXVIII конгрес на БСДП през лятото на 1991 г. Тази програма получи своето доразвитие на XXXIX конгрес, състоял се през юни 1992 г. Политическата платформа на БСДП, приета на този конгрес и наречена "Третият път", има амбицията да даде социалдемократически отговор на предизвикателствата на времето.

26. До какъв извод стигнахте във вашата програма?

Социалдемокрацията в световен мащаб е победила в спора с комунизма и е дала на човечеството нова система от обществени ценности. През целия период след Втората световна война международната социалдемокрация се развива в противоположност на порочната и престъпна практика на комунизма. В своята практика и теория тя надхвърля тесните рамки на класовия подход и постепенно се превръща в център на политическия живот в индустриално развитите държави. В тези страни се образува значителна по размери средна класа, която осигурява дохода си от труд и собственост и е водеща производителна сила в индустриално развитите общества. Социалдемокрацията защитава интересите на отделния човек - като единство на производител, собственик и потребител, и по този начин осигурява развитието и на обществото като цяло. В западните държави десните либерални и консервативни партии са силно повлияни от привлекателността и политическата практика на социалдемокрацията. В резултат са постигнати дълбоки промени в обществото като цяло в посока на социален мир, сигурност и благоденствие за всички.

В България, както и в другите т.нар. социалистически страни обстановката е коренно различна.
Една-единствена прослойка - комунистическата партийно-държавна номенклатура, беше колективен
господар, собственик, работодател и идеологически разпоредител на цялото общество. Всички други хора, т.нар. трудещи се, бяха заставени да "изграждат социализма" и бяха подложени на тотална експлоатация от държавата. Тоталитарният социализъм унищожава стимулите за труд  у човека, стремежа към печалба на основата на усъвършенстване на производството и на намаляване на разходите.

Възникнала като коректив на либералното пазарно стопанство на Запад, социалдемокрацията, след краха на комунизма на Изток, има принципно нова историческа задача - да участва със свой принос във възстановяването на гражданското общество.

Социалдемократите са последователни борци за свободата на човека и за правата на гражданите в политическия, икономическия, социалния и културния живот на обществото.

Ние считаме, че още отсега трябва да се заложи генът на новото гражданско общество у нас, а не да се повтарят отминали етапи в историята на България. Стратегическата задача на БСДП е България да извърши преход към свободно и съвременно гражданско общество, основано на парламентарната демокрация и социалното пазарно стопанство, чрез реформи и в условията на граждански мир.

27. Какъв подход предлагате във вашата програма?

По пътя на еволюцията постепенно да преодолеем последиците от тоталитаризма и комунистическата диктатура, като активно провеждаме съгласувани политически, икономически и социални реформи, които да съдействат за формиране на нови средни слоеве от висококвалифицирани и съответно заплатени работници, фермери, интелигенция, цивилизовани предприемачи и кооператори. Опирайки се на тяхната поддръжка, а защо не и на поддръжката на останалите социални слоеве, да провеждаме политика в интерес на всички хора. Социалното партньорство е средство за това.

28. Какво е вашето отношение към бившата партийна номенклатура, която не отстъпва доброволно властта?

Правилната стратегия беше да не позволяваме на бивши партийни величия да осуетяват реформите и безнаказано да преливат огромни суми от държавните предприятия в частните номенклатурни фирми. За съжаление повече от три години тъпчем на едно място. Нито едно правителство след 10 ноември 1989 г. въпреки нашите настоявания не направи нищо за наказване на виновниците за престъпленията против човечеството, за икономическата катастрофа и огромния външен дълг на страната. БСДП изработи проектозакон за това още през декември 1990 г., но той и досега не е дори разглеждан в Народното събрание.

29. Социалдемократите виждат ли възможност за връщане на тоталитаризма?

Тоталитаризмът в неговия класически вид от близкото минало не може да се възроди - няма я вече убедителната идеологическа база. Що се отнася до установяването на друг вид диктатура - някакъв режим на авторитаризъм, то това зависи от развитието на процеса на демократизация. Ако той постоянно и умишлено се забавя, ако се пречи на изпълнителната власт да прилага своята програма, ако няма напредък в икономическата област, ако не се ускори приватизацията, ако не се спрат безработицата и инфлацията, можем да се окажем в опасна ситуация. Тоталитарната икономическа база на нашето общество създава постоянна опасност от опити да се възроди диктатурата, да се използва държавната власт за лично облагодетелстване. За да не стане това, ние, българските социалдемократи, ще продължим своята активна дейност за стабилизиране на демократичните институции - парламент, правителство и президент, и за ускоряване на икономическата реформа на най-широка социална основа.
    

III. ДЕМОКРАЦИЯТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

30. Как виждате бъдещето на България?

Ние, социалдемократите, признаваме демократичната правова и социална държава за висше достояние на човешката цивилизация. Ние сме верни на идеалите на нашите възрожденци и считаме, че политическата форма на българската държава е РЕПУБЛИКА С ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ. За нас "чиста и свята", "демократска" република на Васил Левски е свещен завет, който българският народ трябва да следва в името на своето бъдеще. България ще преодолее кризата. Ние сме оптимисти, защото се борим за това и не чакаме помощ от никого.

31. Какво е отношението на социалдемократите към демокрацията?

Демокрацията е форма на организация на свободата. Това е въздухът, който диша обществото. Може да се направи опит да се спре кислородът с помощта на всякакви тоталитарни или авторитарни режими. Обществото тогава започва да загнива - нещо, което изпитахме достатъчно добре и достатъчно дълго.

32. Как разбират тази демокрация привържениците и членовете на Българската социалдемократическа партия?

Вмешателството на държавата в живота на гражданското общество трябва да бъде сведено до степен, нужна на самото гражданско общество и не повече. Строго трябва да се разграничат законодателната, изпълнителната и съдебната власти, осигуряващи свободата и правата на човека, включително и правата на малцинствата.

Политическата демокрация означава изборност на изпълнителната и на законодателната власт от най-малкото селище до столицата. Тази партия или коалиция от партии, която набере най-много гласове, ще формира местната власт, парламента, а той - правителството. Само по този начин действията на политиците ще бъдат под контрола на партиите и на техните избиратели. Могат да се избират и безпартийни, независими депутати.

Демокрацията трябва да обхваща както интересите на отделната личност, така и на обществото. Според нас тя не може да бъде друга освен социална, защото това означава цялостна.

33. Не се ли усложнява животът на обществото от множество партии, когато по всеки въпрос възникват нескончаеми междупартийни спорове?

Към този въпрос трябва да се подхожда с разум. Политическият плурализъм, или мно-гопартийността, е основа на демокрацията. Партиите отразяват интересите на различни групи от населението. Парламентарният механизъм на представителство на тези партии позволява различията да се регулират чрез демократични, цивилизовани методи - парламентарни и правителствени коалиции, споразумения, компромиси. Но ако всяка малобройна групировка претендира за ролята на партия, в ролята на законодател може да се окаже и Бирената партия. Затова нашият Избирателен закон съдържа процентова бариера, която е пречка в парламента да се озовават представители на незначителни политически формации. Друг е въпросът за оптималния процент, който засега не е намерен.

Въпреки че сме за многопартийност, считаме, че сега в България има твърде много партии. След близо половин век диктатура и безправие, след 10 ноември 1989 г. хората съвсем естествено потърсиха реализация на свободата си, включително и на правата си на сдружаване в политическата дейност. Но и в това има предел. В условията на свободна политическа конкуренция ще оцелеят по-добрите. Ще се образуват няколко партии със значително влияние в обществото на основата на ясно изразени идеи, програмни цели и интереси и с достатъчен кадрови и организационен потенциал. Окрупняването на политическите сили ще се ускори и от необходимостта да се преодолее двуполюсният политически модел на обществото - източник на конфронтация и дестабилизация, както и от обстоятелството, че двете основни сили БКП/БСП и СДС изчерпват способността си да бъдат ефективни при разрешаване проблемите на обществото.

Процесът на окрупняване на политическите партии ще бъде продължителен, защото той зависи в крайна сметка от изграждането и на новата социална структура - новата стратификация на нашето общество.

Ето защо българските социалдемократи работят за консолидирането на политическия център.

34. Какво е отношението ви към конституцията?

При разработката на конституцията особено много усилия във Великото народно събрание положиха именно социалдемократите. Това е основният закон на живота в обществото и в държавата. Държава без конституция е обречена на хаос и анархия. Близката до нас бивша Югославия е красноречив пример. Разбира се, конституцията сама по себе си не може да стори нищо. Хората са тези, които могат да я направят жива и действена - като я спазват.

35. Как виждате местното самоуправление?

За нас това е задължителен елемент на демократичната политическа система. То съчетава общодържавните с местните интереси. Тревожи ни забавянето на Закона за административно-териториално деление на страната. Този закон трябва да затвърди автономията на общината. Гражданите участват в местното самоуправление, като избират пряко органите, които ще го осъществяват. По изключително важни местни проблеми трябва да се организират референдуми.

36. Какво са за социалдемократите политическите права на човека?

Основа на всички други икономически и социални права в обществото. Тези права са международно признати и са атестат за демократичност. Ние твърдо и последователно защитаваме правата на човека, защото само чрез тях свободата става действителност.

37. Допустима ли е дискриминацията по някакъв признак?

Категорично не! Единствено способностите на човека могат да определят неговото лично и обществено положение, но свободен може да бъде само този, който зачита свободата и на другите.

38. Утвърдило ли се е у нас равенството пред закона?

Механизмите на демокрацията ще осигурят равенството на гражданите пред закона и правата им на еднаква закрила. Необходимо е обаче да поискаме своите права. Насила не се става свободен.

39. Считате ли, че все още са възможни мъчения на граждани с цел изтръгване на признания по обвинения?

Ние сме за безусловната им забрана и това сме го гласували в конституцията. Своеволията да се считат за най-тежко престъпление.

40. Политическите права в България постигнати ли са?

В общи черти - да. Всеки гражданин се ползва от свободата на мисълта, религиозната съвест, вероизповеданието, майчиния език. Всеки има право на достъп до информация, свързана с неговите научни, образователни и културни потребности. Осигурено е правото всеки да бъде избиран и да избира. Гарантирано е правото и на частна собственост, което за социалдемократите е основно човешко право. Постигането на политическите права на човека е първата крачка на България към демокрацията.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
26.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!