26 март 1993

София, 26 март 1993 година
        Брой 59 /846/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЕНИДЖМЪНТА В ПРИВАТИЗАЦИЯТА.


Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ е обезпокоена от продължаващата липса на ясна стратегия на изпълнителната власт за разширяване на възможностите за участие в приватизацията. Тревога будят опитите да бъде блокирано действието на приватизационното законодателство под предлог за коренната му промяна чрез въвеждане на приватизационни бонове. Практиката в страните, където се използва този подход, показва реална опасност от развихряне на крупна спекула, на продажба на безценица на държавна собственост, както и на лишаване на бюджета от "свежи" приходи.

В тази връзка КНСБ настоява промяната на собствеността да започне при условията на действащото законодателство, без повсеместно раздаване на бонове.

Същевременно експертите на Независимите синдикати констатират две основни слабости на Закона за приватизация:
- липсва нормативна яснота във всички фази на приватизационния процес;
- не са достатъчни предвидените в закона стимули за участие в приватизацията на органите за управление на дружествата и трудовите колективи.

За отстраняване на тези недостатъци КНСБ ПРЕДЛАГА:

1. Промяна на подхода при избора на приватизираните предприятия, за да бъде преодоляна пълната липса на интерес при продажбата на губещи предприятия. Това налага приватизацията да бъде извършена след провеждането на съответни саниращи мерки, в т.ч. и решаване на проблемите с лошите кредити, чрез преобразуването им в държавни ценни книжа. Този ефект може да се постигне, ако Народното събрание при приемане на годишната приватизационна програма одобри както приватизиращите се предприятия, така и тези, които следва да се подготвят след саниране за приватизация през следващата година.

2. Приемане на допълнителни законодателни мерки за стимулиране на мениджмънта и колективите за непосредствено участие в приватизацията чрез разработване на нормативна уредба за:
- ЕСОП - приватизация;
- работнически кооперации;
- изкупуване чрез лизинг;
- колективно кредитиране и разсрочено плащане и др.

КНСБ е готова до един месец да представи проекти на законодателни решения за уреждане на тези въпроси.

3. Незабавно преустановяване на масовата практика да се извършва приватизация въз основа на остарели балансови оценки. КНСБ настоява тази "игра" на изпълнителната власт с Народното събрание и с трудовите колективи да бъде прекратена. За целта в закона следва да се предвиди задължително извършване на реална оценка към момента на включване на предприятието в годишната приватизационна програма.

Необходимо е да бъде законоустановена и възможността за контрол върху размера на оценката включително и по инициатива на ръководството на предприятието и на представителните синдикални организации.

4. По-голяма гъвкавост при използването на различните техники за приватизация. Използването единствено на търговете не позволява да бъде извършен дори и минимален контрол на купувача с цел защита на интересите на държавата. Това може да бъде предотвратено, ако в законодателството се предвиди, че при неуспех на приватизацията на дадено предприятие трябва да се пристъпва не само към промяна на цената, но и към смяна на техниката на приватизация.

София, 24 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "КАЖЕТЕ, БЪЛГАРИ ЛИ СМЕ?" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".


"Беззаконникът, ако престане да греши, ще бъде спасен, а праведният, ако отстъпи от своята правда, ще загине..." /пророк Йезикия/

Съотечественици, немалко велики българи преждевременно сме унижавали и унищожавали. Немалко велики българи сме анатемосвали, увлечени в своите политически пристрастия. А това е спъвало и спъва нашия исторически напредък като нация. Духовните водачи са солта на обществото, независимо каква е тяхната разцветка, а животът - съдник на техните дела. Затова внимавайте, когато тръгвате след тях. Изборът е ваш сега и занапред. Убеден съм: ние всички искаме правова държава. Искаме цветуща икономика, социална справедливост и духовно извисяване. Искаме, но какво правим, за да го имаме? Не се ли поддаваме лесно на политическата демагогия и на фалша? Не рушим ли духовни паметници? Не посягаме ли със затворени очи към дати, личности и събития? Не сечем ли клона, на който седим - БЪЛГАРИЯ? Какво имам предвид?

Тези дни в парламента и в правителството се разиграват недостойни сцени. Виновниците на т.нар. "ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС" мълчат пред явната агресия на ДОГАН. Децата на "велики вождове" като богомилска язва, възбудени от чувството за власт, размахват едва ли не индулгенции за непогрешимост. Мълчат пред своя "ОПОНЕНТ", а той, опонентът, в своята стихия развява полумесеца и кара си колата към своя "БАЯЗИД". Докога?...

Догановци вилнеят. Догановци се смеят над българската смелост В БОЯ ДА СМЕ СИЛНИ, В КОНАКА ДА СМЕ СЛАБИ! И то защо - само и само да бъдем на власт. Удобен параван... А тези дни в Кърджали в конака тържествено посрещнаха Челебия и пиха си кафето, и плюха ни в душата...

Простете ми за този стил. Разговарях с хора от този край. Уплашени, разплакани ме питат: "Накъде?" Накъде, питам сега и аз, правителство, президентство, парламент. Питам и новоучредената четвърта парламентарна група, която декларира, че е против национализма? Питам като Пайсий "О, неразумни ироде", Доган питам: Докога?

Душманлъкът е семе, което в хамбара не се прибира - огън ще го изгори!...

А за болните политически амбиции и болници не ще помогнат!

Българският национален съюз "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" стои твърдо на национални позиции! Като монархисти ние поставяме БЪЛГАРИЯ над всичко. Политическата ни максима е: ДОБРО ЗА ЦЕЛИЯ НАРОД, ЖИВЕЕЩ В СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ...

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ СВЕТИЯ СИНОД ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Светият синод на Българската православна църква със загриженост следи проявите на невъздържаност и груби нападки към Вас - президента на Република България.

Светият синод изразява несъгласие с недостойните действия спрямо вас - държавния глава, и в този труден момент, в който Вие полагате големи усилия за запазване на гражданския мир и народното единство, дава израз на своята подкрепа и молитвено Ви желае успех в старанията Ви за църковния мир и общонародното благо.

София, 24 март 1993 г.

С висока почит,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД:
        Максим Патриарх Български

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "ДОБРУДЖА" ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА.


Общобългарският съюз "ДОБРУДЖА" е съюз на всички родени и израснали в Добруджа, на всички добруджанци, разпръснати из цялата страна и из целия свят, и на всички, които не са родени тук, но са живели в Добруджа и са обикнали нейната земя и хора.

Добруджанската земя е благодатна. Тя щедро се отблагодарява на всички, които полагат грижи за нея. Но вече няколко десетилетия е лишена от своите стопани. Животновъдството и земеделието са пред разруха. Все по-скъп става нашият хляб, нашето мляко, нашите месни произведения. Вече три години земеделският стопанин се надява и чака. Като че ли Законът за земята нарочно така е редактиран, че да се забави максимално неговото реализиране. Как можа държавата през 1940 година при освобождението на Южна Добруджа преселниците от Северна Добруджа само за няколко месеца да получат тук своите земи и веднага да започнат да ги обработват, а сега, вече три години, земята не се връща на собствениците.

Общобългарският съюз "ДОБРУДЖА", макар и неполитическа организация, но действителна закрилница на добруджанската земя и на нейните хора, смята, че:

1. Всеки собственик трябва да получи своята земя в реални граници и да я стопанисва, както желае - самостоятелно, фамилно, полукооперативно, под формата на ферма, сдружение, аренда, като втора допълнителна професия или по какъвто и да е друг начин - по свой собствен избор и воля.

2. Тоталитарната държава не само лиши земеделеца от неговата земя, но и от средствата за производство. Без механизация истинско земеделие не се прави. Затова Общобългарският съюз "ДОБРУДЖА" настоява неотложно да се помогне на земеделските стопани с разпределение на дяловете и нисколихвени кредити.

3. В опитите на сегашното правителство за промяна и приложение на Закона за земята проличават реставраторски тенденции. Считаме, че трябва да се ускори земеразделянето на законните му собственици. Това е единственият начин да се създаде по-скоро средната класа в България, за да не се разчита само на чужди помощи.

4. Общобългарският съюз "ДОБРУДЖА" се обръща към ръководствата на общините да заделят фондове държавна земя, освен за безимотни и малоимотни, но и за задгранични българи, особено от бившия СССР, които желаят да се върнат в лоното на Отечеството.

5. Общобългарският съюз "ДОБРУДЖА" призовава всички добруджанци и всички граждани на страната, които вярват в своите генетично обусловени качества на трудолюбие и предприемчивост, да се трудят пълноценно и всеотдайно за възраждането на нова демократична България.

София, 24 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран до Министерския съвет и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Отчитайки факта, че въпреки наличието на тристранен консултативен орган, какъвто се явява Националният съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ и определянето на специална комисия към него по въпросите на социалното осигуряване и социалното подпомагане с Постановление N 51 от 15 март 1993 г., Министерският съвет не внесе за разглеждане от социалните партньори проекта за Наредба за реда и условията за получаване на лекарствени средства и храни с лечебни свойства за домашно лечение на граждани, нуждаещи се от социално подпомагане, с която се отменя наредба N 15 за безплатно отпускане на лекарствени средства за някои болни при домашни условия;

съобразявайки се с постъпилите в КТ "Подкрепа" многобройни протестни писма, сигнали и официални становища на синдикални структури към конфедерацията, както и от обществени организаии;

вземайки предвид ескалиращото социално напрежение сред определени социални групи от населението, главно на бременните жени и майките с деца до 3-годишна възраст;

Изпълнителният съвет на КТ "Подкрепа" ви призовава да преразгледате решението си за отмяна на наредба N 15 относно отпускането на безплатни лекарства.

Позволяваме си да Ви обърнем внимание, че съгласно Решение на МС от 15 март 1993 г. Министерството на финансите и Министерството на труда и социалните грижи се задължават в 3-месечен срок да предложат механизъм за изменение на системата за отпускане на безплатни лекарства. Настояваме до приемането на подобен съгласуван със социалните партньори механизъм да продължите действието на Наредба N 15.

ЗА ИС НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

София, 24 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ" В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА "НЕФТОХИМ" АД.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Федералният координационен съвет на Нацонална федерация на труда /НФТ/ "Химия и индустрия" подкрепя исканията и се солидаризира с действията на Независимия синдикат на "Нефтохим" АД - Бургас.

Настояваме правителството на Република България незабавно да пристъпи към преговори за решаване проблемите на "Нефтохим" АД.

При необходимост НФТ "Химия и индустрия" ще пристъпи към поетапно включване на своите структури в протестни и солидарни синдикални действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НФТ "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ": П.Маков

София, 23 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ.


Контролно-ревизионната комисия на Конституционния съюз одобри взетото решение от управителните тела на съюза въз основа на исканията на местните организации за замразяване на членството на Конституционния съюз във Федерация "Царство България". Всички документи, смятано от 1 септември 1992 г. до 25 март 1993 г., подписани от експредседателя на Експертния съвет на Конституционния съюз г-н Манол Тодоров Журналов във Федеративния съвет на Федерация "Царство България" и другаде, са невалидни по решение на Контролно-ревизионната комисия.

Документи от името на Конституционния съюз ще се подписват според изискванията на устава само от председателя на Управителния съвет или от члена със специални пълномощия на Управителния съвет /говорител на съюза/.

София, 25 март 1993 г.

ЧЛЕН НА УС СЪС СПЕЦИАЛНИ ПРАВОМОЩИЯ: Николай Бучков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 26 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ГРУПА БЪЛГАРИ В УКРАЙНА И В МОЛДОВА КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ С НАСТОЯВАНЕ АГЕНЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА ДА ПОЛУЧИ СТАТУТ НА ДЪРЖАВЕН ОРГАН.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА! СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ!

Политически и военни потресения на Балканите през XVIII-XIX в. доведоха до масово бягство на българи от родните земи в Южна Русия и основаване на многобройни български селища в този край.

Въпреки трудните и сложните природно-климатични условия на живота в Русия, Румъния и СССР и въпреки дълговременното отсъствие на духовни връзки с прародината, етническите българи в Украйна и Молдова успяха да запазят своята принадлежност към българската нация и донесената тук многовековна българска култура.

Понастоящем възникна уникалната възможност да се възстановят насилствено прекъснати културни връзки между бесарабските и таврическите българи, от една страна, и България, от друга. Това не може да се постигне лесно. Необходима е фина работа, максимално търпение, внимание, упоритост и взаимно уважение, за да се съединят разкъсаните кръвоносни съдове и да се възстанови духовното кръвообращение на българската диаспора в единния организъм на българския народ. Всяко необмислено действие, всяка привързаност могат да доведат до непредвидени последствия.

Ние с удовлетворение отбелязваме, че в това сложно за България време много се прави за установяване и разширяване на многостранните връзки между нашата прародина и българското население на Украйна и Молдова: уредено е обучението на стотици наши млади хора в учебните заведения на България, и то за нейна сметка; в Габрово, Варна се осъществява редовно повишаване на квалификацията на наши учители; вече няколко специалисти от България работят в нашите български села, където в училищата обучават децата на български език; от България безплатно се изпраща литература, в това число и учебна, за училищата, библиотеките, читалищата, национално-културните центрове на българската диаспора и лицея в Тараклия; оказва се помощ в издаването на вестници; в организирането на радио- и телевизионни предавания на български език в Кишинев и Одеса; осъществява се размяна на творчески колективи и т.н.

Във всичко това много голяма е заслугата на родолюбците, на редица обществени и стопански организации. С радост отбелязваме, че за първи път се промени отношението на ръководството и на редица държавни структури на България спрямо българската диаспора в Украйна и Молдова. Проблемите на диаспора се обсъждат между правителствата на съответните страни, включват се в текста на държавните договори и споразумения, стават тема на официалните изявления на президента, Народното събрание, правителството на България.

Голямо внимание се отделя на нашите българи и в средствата за масова информация на България; от страна на българска научна общественост.

В голяма степен благодарение на тяхна помощ обществото научи за съществуване на многохилядното българско население в Украйна и Молдова и оттук се откри възможност да се проявят роднински чувства и според силите да се окаже помощ в решаването на редица национално-културни проблеми в диаспората.

Ние не надценяваме това, което е постигнато, не идеализираме положението, виждаме всичките трудности и проблеми и разглеждаме това като добро начало в духовното възраждане на българския народ, неотменна част на който бяха и остават българите от Украйна и Молдова. Обаче за нашите българи това възраждане може и да не се осъществи, ако навреме не се обърне внимание върху някои негативни процеси от политически характер и не се вземат съответни мерки.

Ние имаме предвид това, че в програмите на някои политически и обществени организации, в "практическата дейност" на малък куп авантюристи и безотговорни лица от бесарабски българи, в някои публикации във вестниците - не само в България - все по-настойчиво се провежда линия за организиране на изкуствено масово преселване в България на нашите българи.

Макар и да са благородни мотивите, изказани при това, за нас е абсолютно ясно, че привържениците на масовато преселване не вземат под внимание или пък умишлено игнорират тези трагични последици, които очакват нашата диаспора, и тези опасни политически катаклизми, които могат да последват в самата България във връзка с такова масово преселване на бесарабските българи в България.

Същевременно в българското общество се разпространява мнение за молдавските и украинските българи изцяло, а особено за тези, които вече са се преселили, като за русофили, завръщането в България на които ще засили проруската партия, консервативните и реакционните сили, и затова необходимо е да се възприемат като потенциални политически противници.

По такъв начин в българското общество възниква още едно противостояние и така нашите българи оттук стават коз в политическата игра на влиятелните сили в Народното събрание и извън него. За съжаление в тази игра вземат участие и някои българи от Молдова, като се представят и от името на българите, жевеещи в Украйна. Те въвличат България в политическо противостояние на тази славянска държава.

Ако се допусне посоченото развитие на събитията, свързани с българската диаспора в Украйна и Молдова /още повече - при извънредно сложна политическа и междунационална криза в едната от тези държави, и нарастваща - в другата/, това ще бъде престъпление пред българския народ изобщо, а пред неговата бесарабска и таврическа част - особено.

Във връзка с това ние се обръщаме чрез средствата за масова информация на България към държавните институции на властта, политическите партии, обществените партии, обществените организации и цялата българска общественост и призоваваме да не се допусне в обществото политическо противостояние, свързано с българите от Украйна и Молдова.

Ние мислим, че проблемът на българите в чужбина /включвайки българите от Украйна и Молдова/ е общонароден и затова се обръщаме с молба към президента, Народното събрание, правителството на България, към политическите партии на страната, така щото създадената Агенция на българите в чужбина да придобие статус на държавен орган, провеждащ общонационалната политика на България спрямо българската диаспора.

Ние призоваваме ръководството на България да постави пред правителството на Украйна, Молдова и Русия въпроса за двойното гражданство на българите, живеещи в тези държави. Двойното гражданство ще успокои българската диаспора, ще отстрани ажиотажа за масовото преселване, ще осигури политическата защита на българското население в тези държави от страната на България, също така ще защити и личните права на всеки българин. Това ще бъде едно противодействие на асимилационната политика и асимилационните процеси в местата на компактното заселване на българите. Това ще даде право на всеки българин да се счита за гражданин на България, живеещ извън нейните граници, и да се чувства като една част от българския народ.

Това положение е изгодно в политическо, икономическо и духовно-нравствено отношение както на България, така и на българската диаспора. Надяваме се също, че при всички изменения на правилата за влизане и излизане от България за нашите българи от Украйна и Молдова границата на майка България винаги ще бъде открита за тях.

Ние молим средствата за масова информация да дават максимално обективна, истинска и добре проверена информация за социално-икономическото, обществено-политическото и национално-културното положение на българското население в Украйна и Молдова, за да се възроди в българския народ историческа памет за него, да оказват помощ в духовното му възраждане, в развитието на националното му самосъзнание, чувство за единство с българския народ.


/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
26.03.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                            Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!