27 август 1996


София, 27 август 1996 година
Брой 107 (1662)


София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ ПОД ИМЕТО "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - СДС; НС - БЗНС, ДП; ДПС; БСДП" /СОфИЯ, 23 АВГУСТ 1996 ГОДИНА/ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 1996 ГОДИНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Съюзът на демократичните сили /СДС/, Народният съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /НС - БЗНС, ДП/, Движението за права и свободи /ДПС/ и Българската социалдемократическа партия /БСДП/, водени от убеждението, че единодействието на демократичните и национално отговорни политически сили в България може да гарантира по-добро бъдеще на страната ни, верни на сключеното на 29 март 1996 година споразумение за излъчването на единен кандидат за президентските избори в страната, изразяваме нашата обща воля със следното

РЕШЕНИЕ:

1. Учредяваме предизборна коалиция под името

"Обединени демократични сили - СДС; НС - БЗНС, ДП; ДПС; БСДП", за участие в изборите на 27 октомври 1996 година за президент и вицепрезидент на Република България.

2. Издигаме от името на предизборна коалиция "Обединени демократични сили - СДС; НС - БЗНС, ДП; ДПС И БСДП" за кандидат за президент на Република България

г-н Петър Стефанов Стоянов,

а за кандидат за вицепрезидент

г-н Тодор Колев Кавалджиев.

3. Обръщаме се към всички свои членове и симпатизанти в страната да обединят усилията си за постигане на победа на нашите кандидати в предстоящите президентски избори.

4. Призоваваме всички политически сили от демократичната общност и всички български граждани да подкрепят нашите кандидати.

ЗА СДС:                    
Иван Костов

ЗА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП:
Анастасия Димитрова-Мозер, Стефан Савов    

ЗА ДПС:
Ахмед Доган

ЗА БСДП:
Петър Дертлиев

София, 23 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕПУТАТИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НИКОЛАЙ КИСЬОВ, ОРЛИН ДРАГАНОВ И ИВО ТРАЙКОВ - ПАРТИЯ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ ГЕРБ И ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Молим ви, на основание на конституционното ви право по чл. 101, ал. 1 да върнете за преразглеждане в Народното събрание Закона за държавния герб и Закона за радиото и телевизията.

Мотивите ни за това са:


1/ Относно Закона за държавния герб:

а/ Той не е съобразен с мнението на специалисти по хералдика. Приетото изображение не е разисквано с представители на широката културна общественост, с нашите водещи художници, историци, етнографи и народопсихолози, познавачи на символите на ценностната ни система. Новоприетият герб е пълно отрицание на исторически утвърдени национални дати, символи и традиции.

б/ Текстът на закона бе приет на второ четене, а самият герб фактически бе приет само на първо четене, и то без дискусия, поради това, че корекциите бяха направени набързо в парламентарната зала.

в/ За сведение независимите депутати от партия "Нова демокрация" единствени в залата дебатираха, като остро се противопоставиха на управляващата левица и гласуваха против т. нар. "герб".


2. Относно Закона за радио и телевизия:

а/ Според чл. 67, ал. 3 независимите депутати нямат право на телевизионно време, поради което около 50 000 граждани избиратели в България са лишени от възможността да чуят и видят своите избраници. Тук не става дума за задоволяване на политически амбиции, а да бъдат защитени интересите на българските избиратели.

Молим, господин президент, за вашата реакция в тази насока.

Николай Кисьов,                  д-р Орлин Драганов,            Иво Трайков,

независим депутат              независим депутат               независим депутат

София, 29 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ И ОГЛАСЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СВЕТОВНО СЪВЕЩАНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ И РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 1997 ГОДИНА. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Секретариатът на Изпълнителния комитет /ИК/ на Новия комунистически интернационал /НКИ/ информира чрез БТА всички средства за масово осведомяване в България и се обръща с молба да уведоми световните средства за масово осведомяване, че Секретариатът проведе заседание, на което бяха разгледани следните по-важни въпроси:

1. Положението на трудовите хора в света.

2. Преглед на състоянието, в което се намира световното комунистическо и работническо движение.

3. Информация за проведените семинари на комунистически и работнически партии в Италия, Прага, Франция, Брюксел и на Обединената югославска левица /ЮЛ/ в Белград. Беше взето решение и за в бъдеще представители на НКИ да присъстват на подобни семинари и съвещания, където да се громят ревизионистите и техните слуги и да се разяснява политиката, тактиката и стратегията на НКИ. Секретариатът на ИК на НКИ даде висока оценка на участвуващите в семинарите.

4. Обсъждане предложението на Шведската комунистическа партия за организиране и провеждане на Европейско съвещание на комунистическите партии. Предложено бе съвещанието да се проведе на 9 и 10 ноември 1996 г. в България по следните причини:

а/ няма ограничения за визи в България;

б/ съвещанието ще съвпадне със 79-годишнината от победата на Великата октомврийска социалистическа революция /ВОСР/;

в/ съвещанието ще съвпадне с годишнината от извършената империалистическо-фашистка контрареволюция в България;

г/ то ще се проведе една година и 4 дни след учредяването на НКИ.

5. Вземане на решение за издаване на в. "Искра". Беше взето решение предпечатната подготовка да се извършва на английски език, а отпечатването да се извършва в България. За главен редактор на вестник "Искра" беше утвърден др. Албани Тирана, заместник-генерален секретар на НКИ по идеологическата работа. За глава на "Искра" беше приета и утвърдена оригиналната глава на в. "Искра", издаван от В. И. Ленин в Германия. Беше взето решение първият брой на в. "Искра" да излезе за 1 ноември 1996 г. във формат А-4 на английски език и да бъде изпратен на 99 комунистически марксистко-ленински партии. Съща така беше взето решение в. "Искра" да се превежда и издава на български, немски, френски, руски и испански език от ръководствата на съответните комунистически и работнически партии.

6. Да се предложи на комунистическите и работнически партии на 6,7 и 8 ноември 1997 г. да се проведе Световно съвещание по случай 80-годишния юбилей от победата на ВОСР в Москва, в България или в друга страна.

Бяха разгледани и други важни въпроси, касаещи международното комунистическо движение.

Следващото заседание на ИК на НКИ ще се проведе в София на 16 и 17 септември 1996 г.

София, 1 август 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НКИ:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛИЦИ" ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България, до Министерския съвет, до Министерство на промишлеността, до Международната банка за възстановяване и развитие /Световната банка/, до Браншова камара по черна и цветна металургия и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Синдикална федерация "Металици" работи системно за реализирането на конструктивно партньорство с изпълнителната власт и работодателите предвид тежката икономическа обстановка в страната по проблемите на приватизацията и преструктурирането на металургията в България.

Поради това, че продукцията на българската металургия е предимно за износ, ние разбираме, че като част от световната металургия не можем да останем встрани от процесите на преструктуриране в света.

Във всички страни, където тези сложни процеси са завършени или в момента протичат, се вижда, че социалната цена е твърде висока.

Това предполага създаването на цялостна програма за осигуряване на наемните работници.

По стратегията за преструктуриране в българската металургия Синдикална федерация "Металици" е готова за активен диалог и участие при реализацията.

Изпълнителният съвет на Синдикална федерация "Металици", обаче е силно обезпокоен от натиска на световните финансови институции в лицето на Световната банка върху българското правителство по отношение на структурната реформа и приватизацията на крупни предприятия в България, какъвто е случаят с Медодобивния комбинат /МДК/ в град Пирдоп.

Ние не сме против привличането на чуждестранни инвестиции, които ще повишат ефективността на металургичното производство, но сме категорично против това да става под натиск, а още повече - да се поставя като условие за отпускането на заем за структурната реформа в България.

Надяваме се, че българското правителство независимо от притесненото положение, в което се намира, няма да допусне предприятие с такова стратегическо значение за икономиката на България, каквото е МДК - Пирдоп, да бъде превърнато в разменна монета за погасяване на досегашни дългове на страната и отпускане на кредити за структурна реформа.

Убедени сме, че ако това стане, страната ще бъде лишена от стратегически производства, което ще я постави завинаги в чуждестранна зависимост, и хиляди работници ще останат без работа.

Заявяваме, че организирано ще противодействаме срещу подобни действия и системно ще информираме българската и световна общественост по тези въпроси.

София, 5 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПОЛИГОНИТЕ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ДИРЕКЦИЯ "БОРБА С ГРАДУШКИТЕ". Документът е адресиран до президентството, до Министерския съвет, до Народното събрание, до Конфедерацията на независимите синдикати в България, до Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до средства за масово осведомяване.


Човешкото търпение има край.

Вече седми месец бюджетното ни предприятие нито се финансира, нито се ликвидира. Не получаваме нито заработеното си възнаграждение, нито социални помощи за безработни. От 14 месеца заплатите ни се "начисляват" и "компенсират" само във ведомостите. Това положение доведе над 1100 семейства до глад, мизерия и пълно отчаяние.

Виновници за това са:

- Министерство на земеделието и хранителната промишленост /МЗХП/ - с протакането и бездействието на министрите си относно финансирането дейността на собствено подразделение като Дирекция "Борба с градушките" /ДБГ/.

- Министерство на финансите - с последователното неизпълнение на постановки от все още действащия Закон за ДЗИ.

- Министерският съвет - с нехайното отношение към собствените си постановления и решения /ПМС 233/30.11.93 г. и Решение от Протокол 32/25.05.95 г./.

- Народното събрание - със съгласието си Дирекция "Борба с градушките" да бъде извадена след първо четене от Държавния бюджет за 1996 г. и да бъде финансирана от фонд "Земеделие", без за това да има или да е създадено законово основание.

Два месеца в състояние на стачна готовност проявявахме толерантност и търпение с надежда в отговорното отношение на държавните власти. Повече от това не можем да си позволим. Заявяваме, че ако в срок до 18 юли 1996 г. Министерският съвет не реши въпроса с финансирането на ДБГ, от 22 юли 1996 г. ще обявим гражданско неподчинение. Ще блокираме с противоградова техника и живи вериги основни пътища в страната. Ще оставим без охрана командните пунктове, радиолокационните станции, ракетните установки и ракетите в цялата страна. Разграбването на противоградовата техника може да доведе до заплаха за сигурността на въздушното пространство над България и съседните й страни.

Отговорност за последиците ще носи правителството, което и без това си позволи при зърнена криза да лиши от градозащита земеделието при очертаващата се слаба реколта.

София, 15 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ, ФИРМЕНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОДКРЕПА", СВОБОДНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ - "МЕТАЛУРГИЯ" В "КРЕМИКОВЦИ" ЕАД, ОТНОСНО ВКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО В СПИСЪКА ЗА ИЗОЛАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Документът е адресиран до министър-председателя на Република България, до председателя на Икономическата комисия в 37-то Народно събрание, до министрите на промишлеността, на труда и социалните грижи и на финансите, до председателя на КНСБ и до президента на КТ "Подкрепа", до президента на Генералната централа на браншовите синдикати в България и до средства за масова информация.


ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

Представителните синдикати в "Кремиковци" - ЕАД, обезпокоени от последствията за производствената дейност на дружеството в условията на приетите мерки със Закона за финансово оздравяване на държавни предприятия, приет на 30 юли 1996 година от 37 ОНС, и очертаващият се неблагоприятен социален ефект върху работещите,

НАСТОЯВАМЕ:

1. Да се преразгледат финансово-икономическите показатели на дружеството за 1995 година и шестмесечието на 1996 година съгласно критериите за включването му в Списъка за изолация.

2. Изваждане от Списъка за изолация на "Кремиковци" - ЕАД като структуроопределящо звено за икономиката на Република България.

Мотивите ни са:

• с изпълнението на производствената си програма от началото на годината дружеството доказа, че е жизнеспособна единица, можеща да обслужва плащанията си към бюджета и своите контрагенти;

• "Кремиковци" - ЕАД е доказало, че е желан търговски партньор в страната и извън пределите й.


Оставането на дружеството в Списъка за изолация неминуемо ще доведе до ескалиране на социалното напрежение с непредвидими последици поради:

• липсата на гаранция за работните места;

• невъзможност за изплащане на работни заплати и социални придобивки;

• обричане на 17 000 работници и служители в дружеството и техните семейства на мизерия и глад и попълване армията на безработните.

Господин Премиер,
Несъобразявайки се с нашата позиция, отговорността изцяло е Ваша и на ръководения от Вас кабинет.

ЗА КНСБ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Йончо Йолов

ЗА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ /ФСО/ "ПОДКРЕПА",
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Цветозар Боянов

ЗА СВОБОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ /СДС/ "МЕТАЛУРГИЯ",
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Валентин Борисов

София, 13 август 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "СОЛИТОН": "КАК И ЗАЩО БЕ ПРОВАЛЕНО ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"


Много хора са ме питали защо не бе подписано политическото споразумение между Съюза на демократичните сили /СДС/ и Движението за права и свободи /ДПС/ през 1992 г. Време е да отговоря по-подробно.

Ако трябва да говоря само за проваленото споразумение, едва ли ще се получи нещо по-различно от обяснението на стотици подобни събития. Това събитие не е по-различно от тях. Обществото очаква да се случи нещо добро, очаква да види някаква логика в политическите процеси и все нещо не се получава. Обяснението на провала на политическото споразумение между СДС и ДПС, както и обяснението на редица други събития, може да стане само ако тези събития се разглеждат като елемент на един цялостен процес. Тогава нещата стават прости. Тогава може да бъде направена вярна преценка за смисъла и ролята на отделно събитие. Тогава може да се разбере дали внезапният завой в поведението на една политическа формация или политик се дължи на субективни фактори, или дали това поведение се вписва в логиката на целия процес и в този смисъл е напълно обяснимо и дори предсказуемо.

Тук е моментът да кажа, че тези, които най-често тълкуват събитията - политолози, социолози, медийни коментатори, говорители на политически сили, са получили това право, защото не разглеждат конкретните събития от гледна точка на логиката на целия процес. По-точно, те изхождат от една умишлено разпространявана невярна логика. Получава се привиден парадокс. Преценете сами. Радио "Свободна Европа" повече от 6 години три пъти дневно прави политически коментари и анализи на текущите събития и с много редки изключения сме свидетели на сносни обяснения. Същото може да се каже и за останалите медии с национално значение. Обикновено верните и значими анализи се появяват в издания с малък тираж и като правило никога не се мултиплицират от националните медии. За тях такива публикации не съществуват.

Ето някои факти около провала на споразумението.

През 1992 г. бях член на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС. Бях един от тримата представители на СДС, които трябваше заедно с представителите на ДПС Юнал Лютфи и Шерифе Мустафа да подготвят и съгласуват текста на споразумението, преди да се приеме от политическите ръководства. През месец юли нещата бяха пред своя край. НКС прие текста на споразумението и бе готов да го подпише. ДПС предложи това да стане след ваканцията на парламента. През август Доган обвини СДС в "син фашизъм". По-късно ДПС оттегли парламентарната си подкрепа за СДС. Правителството на Филип Димитров падна след поискан вот на доверие. Филип Димитров не успя да направи нов кабинет. След провала на кандидата на БСП Петър Бояджиев ДПС реализира своето право на мандат чрез кандидатурата на проф. Беров.

Това са общоизвестни факти.

Кои са по-малко известните неща?

Първо искам да изясня обстоятелствата, които доведоха до идеята за споразумение. Идеята възникна "отдолу".

В НКС на СДС обикновено се приемаха неща, които идваха някъде извън СДС. Редки бяха случаите, когато в НКС се приемаха решения, възникнали спонтанно при дискусиите. Основната роля на Филип Димитров бе да манипулира заседанията на НКС, така че да проваля всяка спонтанно възникнала идея. Ако все пак това не му се удаваше, по-късно нещата си идваха на място и съдбата на такива идеи бе като тази на споразумението, за което говоря. С много малки изключения. Тези, които плащаха на СДС, нямаха никакво желание да правят излишни разходи.

Как възникна идеята за политическо споразумение с ДПС?

СДС спечели парламентарните избори през 1991 г., но не получи абсолютно мнозинство. СДС можеше да налага волята си в парламента само с подкрепата на ДПС. По правило контактите с ДПС ставаха на лична основа. Срещнал Савов Лютфи в тоалетната и обменили мнение по някакъв въпрос!? Всеки път, когато в парламентарната група на СДС или в НКС се обсъждаше важен въпрос, се напомняше, че без помощта на ДПС не можем да наложим волята си в парламента. Вината се прехвърляше на ДПС. "Не можем да извадим досиетата, защото в ДПС има много ченгета. Турците са много алергични на тази тема." Това е само един от многото примери. Времето минаваше и все се намираше някакво оправдание за яловите действия на СДС. При такива обстоятелства възникна идеята за политическо споразумение. Бях един от инициаторите. Логиката бе проста. Трябва да направим регламент за диалог с ДПС. Така нещата ще станат прозрачни и ще се разбере причината за мудната ни законотворческа дейност. Ще стане ясно каква е официалната позиция на ДПС както по въпроса за досиетата, така и по други важни въпроси. Ще стане ясно може ли СДС да изпълни обещанията пред електората и решенията от представителните си форуми. Ще се престане с позоваването на някакви случайни разговори, които изобщо не знаехме дали са факт или не. Ще стане ясно дали пречките са само от страна на ДПС.

Явно точно това бе забранено. В противен случай нещата щяха да станат прозрачни и играта на криеница да свърши. Това е основната причина за провала на споразумението. Споразумението не съдържаше нищо обвързващо за двете страни. То бе регламент за контакт на двете политически сили на различни нива. Регламентираше обмена на становища между парламентарните групи, между политическите ръководства и решаването на конфликти при работата на изпълнителната власт. Споразумението не бе тайна за медиите. Лично го дадох на пресата, за да не се създава атмосфера на тайнственост и да се пресече възможността за спекулации.

Изработването на споразумението стана на няколко етапа. Г-н Лютфи и г-жа Мустафа са интелигентни и образовани хора и работата вървеше спокойно. След всяка наша среща се внасяха корекции към текста, които отразяваха становището на политическите ръководства. Нямаше основание да се мисли, че крайният резултат ще бъде този, който по-късно стана известен на всички. Е, имаше един забавен епизод. Във в. "24 часа" се появи анонимна публикация, че турците не харесвали моя милост. В личен разговор г-н Лютфи ме увери, че тази публикация няма нищо общо с ДПС. Така или иначе тя бе сигнал. Тук искам да използвам случая да благодаря на в. "24 часа". Не зная как бих се чувствал сред близките си, ако бе написано нещо в обратния смисъл. Все пак, да те харесват турци...! Е, не трябва да губим чувството за хумор.

И така. Някой бе преценил, че регламентирането на отношенията между СДС и ДПС е опасна игра. ДПС само изпълни задачата.

Това е част от истината за провала на политическото споразумение. Вината, разбира се, бе прехвърлена върху конкретни лица. Ахмед Доган обвини Филип Димитров. СДС обвини Ахмед Доган. Пресата пошумя известно време и после насочи вниманието си към следващия актуален въпрос. Проста работа.

Сега ще направя това, което е забранено за тези, които са оторизирани да тълкуват събитията. Сега ще видим цялостната картина на това, което обикновено се нарича "демократичен процес".

Откъде да започнем? За да спестя време и място, ще препратя заинтересувания читател към публикацията "Фил и Жан и още нещо", от брой 27/59/ на в. "Либерална политика". Там бе направен анализ на глобалните процеси, определили събитията у нас. Ще резюмирам основните тези в тази публикация.

Процесите у нас са следствие на промените в статуквото на световните финансови и капиталови пазари. Вследствие на тези промени основните конкуренти на САЩ стават Япония и Германия. Противопоставянето между САЩ и СССР е безсмислено и опасно за водещата роля на САЩ. В СССР също протичат процеси. В СССР се развива мощна икономика в сянка. Политическата система в СССР е пречка за развитието на тази икономика, която е свързана предимно с интересите на партийната и стопанска номенклатура. Така интересите на определени кръгове в САЩ и СССР съвпадат. Трябва да споменем и възникването на нови стопански и финансови образувания - транснационалните компании, резултат от свръхконцентрацията на капитали, и то на междунационално ниво. Това води до идеята за "Нов световен ред".

Американците повеждат хорото. Съветската върхушка вижда удобен повод да се включи в процеса. И без това комунизмът й е дошъл до гуша. Сметката е проста. Америка ще получи стратегическа инициатива и така по-лесно ще води битката със своите конкуренти. Какво ще получат руснаците? Ще се измъкнат от блатото, в което все по-здраво затъват. Нещо повече, тези, които доведоха милиони хора до абсурдно съществуване в най-бурно развиващата се епоха от човешката история, не само няма да плащат за престъпленията си, а дори ще се облагодетелстват от провала си. За сметка на жертвите си.

Американците не са сантиментални. Успехите на тяхната неоколониална политика се основават на колаборация с върхушката на победените страни. Американците нямат никакви скрупули и са готови да работят с комунистите. Та те са работили с фашисти, националсоциалисти, военни хунти, диктатори. Не са работили само с автентичните демократични сили в победените страни. Така е по-удобно. Това е в интерес на Америка. Това е в интерес на демокрацията.

После? После светът е потресен от събития, мисълта за които е била абсурдна само допреди няколко години. Падане на Берлинската стена. Мощни "демократични движения" в страните от източния блок. Сваляне на комунистическите диктатори. Разтуряне на Варшавския договор. Разтуряне на СИВ. Разтуряне на КПСС. Разтуряне на СССР. Чудо на чудесата! Темпове на промени, които остъпват само на темповете на Сътворението на света. Не можем да виним двете суперсили. Те дадоха ясни сигнали за предстоящите промени. Проблемите са за тези, които не ги разбраха.

Е, трябваше да се разиграе и малко театър. И американците, и руснаците са артистични нации. Пък и по-добре театър, отколкото бомби. /Моля комшиите да ме извинят!/ Не можем да не им благодарим за това!

Така стигаме до събитията в България. Стигаме до "Нежната революция".

В България набързо бе създадена "опозиция". Набързо бяха създадени "демократични сили". Създадоха се партии. Появиха се нови лидери. Грижливо подбрани. Имаше и непоканени наивници. Тези от тях, които приеха играта на антикомунизъм, бяха приети радушно. Тези, които не я приеха, тези, които искаха комунистическата върхушка да отговаря за своите престъпления, тези, които вярваха в демокрацията, бяха отстранени. Постепенно. Без много шум. Оказаха се "слаби политици".

Да преминем към конкретните проблеми на българската политически сцена.

Формално погледнато, по време на комунизма България имаше суверенитет. Вярно е, че "Доктрината Брежнев" въведе ново понятие - ограничен суверенитет. Но и това не бе цялата истина. По същество след 9 септември България се превърна в провинция на Съветската империя. Това, че България не стана формално съветска република, се дължи на желанието на Москва по-свободно да маневрира в световната политика. Намесването по този въпрос на Тодор Живков е пропаганда. Той бе готов на всичко.

Какво очаква България? България остава под руско влияние, но в контекста на новите отношения между Америка и Русия. Русия се ангажира да направи промените в България, но по американска рецепта. Така България попадна в двоен обръч. Америка влияе на процесите в Русия, а Русия определя процесите в България. България запази статута си на руска провинция при нова форма - американския неоколониален модел.

Тази особеност определя и спецификата на политическия и икономически живот у нас. Марионетна политическа сцена и изцяло зависеща от външни фактори икономика. Въвеждането на неоколониален политически модел постулира перманентна политическа и икономическа нестабилност, за да не може туземният елит да намери подкрепа в своя народ. Поне докато туземците бъдат опитомени. В този смисъл по-рано дефинирах понятието "първоначално опитомяване на туземците". Надявам се, че подтекстът е разбираем. В страните от бившия източен блок е смешно да се говори за първоначално натрупване на капитали. В тези страни се извършва крайно дясно преразпределение на собственост и богатство. Неоколониалният модел предполага създаване на минимален кръг от хора, които притежават част от собствеността и богатството. Останалата част угоднически се отстъпва на външните господари. Докато това стане, докато туземците бъдат опитомени, политическата сцена трябва да бъде нестабилна. Трябва да има непрекъснати боричкания между основните политически сили, трябва да има непрекъснати скандали в политическите сили, трябва да има балансьори, които извършват странни пируети, трябва да има президенти, които се занимават единствено с политически интриги, трябва да има войни между институции, трябва да има "демократични" медии, които непрекъснато да наливат масло в огъня, трябва да има всичко, което създава привиден хаос. Не трябва да има разбирателство и ред.

София, 22 юли 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "СОЛИТОН":

Иван Ценов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -
1996 ГОДИНА


София, 27 август - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИ БТА пълен текст на:


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 7

София, 21 август 1996 г.


ОТНОСНО: утвърждаване на предложени с писмо № 30-00-14/21.VIII.1996 г. на Министерски съвет образци за пликове и торби за изборните книжа


На основание чл.10 н, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката и във връзка с & 1 на Допълнителната разпоредба от същия закон Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ОДОБРЯВА представените образци и бройки за пликове, описани в точки 1.1, 1.2, 1.3, както и вида и броя на торбите за изборни книжа по точка III. 1 от писмото на Министерския съвет.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Министерски съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 8

София, 21 август 1996 г.

ОТНОСНО: гласуването на българските граждани в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на Република България


На основание чл.10 н, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 10 б, ал. 4 и 10 и, ал. 4 от Закона за избор на президент и вицепрезидент на Република България Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Ръководителят на дипломатическото и консулското представителство на Република България в чужбина отговаря за съставянето на избирателните списъци.

1.1. Избирателните списъци на българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, се съставят въз основа на тяхно писмено заявление за участие в изборите. В това заявление /Приложение № 12 от изборните документи/ те заявяват желанието си за участие в изборите, което може да стане най-късно до деня преди изборите. Заявката за участие в изборите трябва да съдържа трите имена, мястото и датата на раждане, единния граждански номер, серията и номера на задграничния паспорт.

1.2. Когато е образувана избирателна секция, в съставения избирателен списък се дописват всички лица, подали заявление за участие в изборите в периода от 14 до 26 октомври 1996 г. включително.

1.3. Българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, които не са включени в избирателните списъци, се вписват в деня на изборите от съответната секционна избирателна комисия в отделен списък въз основа на тяхно писмено заявление /Приложение № 12 от изборните документи/, който списък се подписва от председателя и секретаря на комисията и към него се прилагат постъпилите заявления.

2. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина образува избирателните секции най-късно 14 дни преди деня на изборите, т.е. 13.10.1996 г. включително.

2.1. Избирателна секция се образува при наличието на най-малко 30 избиратели, които са заявили желанието си за участие в изборите в срока по точка 2 и не може да включва повече от 700 избиратели.

2.2. При остатък до 300 избирателите се разпределят между образуваните секции.

3. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина определя състава на секционните избирателни комисии най-късно един ден преди деня на изборите по реда и условията на чл. 10л, ал. 4 и 5 от ЗИПВР.

3.1. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и до 4 членове. При определяне на състава и ръководствата им се запазва основното съотношение между политическите партии и коалиции, представени в Народното събрание.

3.2. Секционните избирателни комисии в чужбина имат правата по чл. 10н, ал. 5 от ЗИПВР.

4. Жалби по образуването и дейността на секционната избирателна комисия се подават чрез ръководителя на дипломатическото и консулско представителство до ЦИК.

5. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България трябва незабавно:

а/ да поиска по установения ред съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент в българските дипломатически и консулски представителства или в други населени места в чужбина, там, където има условия за това и при спазване изискванията на чл. 10и ал. 4 от ЗИПВР;

б/ в съответствие със законите на приемащата държава да огласи /чрез обява с подходящи средства/ реда за участие на българските граждани в чужбина в изборите.

6. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство оказва съдействие на представителите на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент при провеждането на срещи с избирателите.

7. Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва срещу представен валиден български задграничен паспорт.

Гласуването се отразява в задграничния паспорт на избирателя с текст "гласувал за президент" и датата на гласуването.

8. При гласуването и отчитането на резултатите в изборните помещения могат да присъстват застъпници на кандидатите, представители на партиите, коалициите, наблюдатели и български журналисти.

Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България, съгласувано със секционната избирателна комисия, може да покани чуждестранни журналисти и официални представители на приемащата държава.

9. Всички изборни материали се предават от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство на председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

10. След изтичане на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия обявява гласуването за приключило, неизползваните пликове и бюлетини се опаковат поотделно и пакетите се запечатват с восъчен печат в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия, след което се отваря избирателната кутия.

След определяне на изборните резултати изборните книжа и бюлетини се опаковат отделно и запечатват с восъчен печат в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия.

11. След попълване на секционния избирателен протокол от гласуването в чужбина резултатите се отразяват в "Протокол-грама", която грама се изпраща директно или чрез дипломатическите и консулските представителства в ЦИК. Копие от "Протокол-грама" се изпраща и в Министерството на външните работи.

"Протокол-грама" се изготвя по образец, утвърден от ЦИК.

Секционната избирателна комисия изпраща изборните книжа и бюлетини, както и оригиналните протоколи по първата дипломатическа поща в Министерство на външните работи, което ги предава в ЦИК.

13. Организационно-техническото осигуряване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 9

София, 21 август 1996 г.

ОТНОСНО: образуването на избирателни секции


На основание чл. 10н, ал 2 във връзка с чл. 10и, ал 2, чл 10к, ал. 1 и 2, от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент се извършва в избирателни секции, чийто брой и територии се определят със заповед на кмета на общината. Кметът предлага на РИК и номерата на секциите.

2. При определянето на териториите и номерата на избирателните секции кметовете на общини следва да запазват по възможност тези от последните произвеждани избори.

3. Избирателните списъци се изготвят от Главно управление "Гражданска регистрация и административно обслужване" при Министерството на териториалното развитие и строителството на основа на образуваните от кмета на общината секции и номерация на същите от РИК.

4. За своевременното съставяне и коригиране на избирателните списъци заповедите на кметовете на общини за образуването на избирателни секции се препоръчва да бъдат издадени до 5 септември 1996 г. и обявени на публични места.

5. При териториално обособени населени места под 500 жители, за които не е възможно избирателите да се разпределят между съседни секции, кметът на общината, по предложение на РИК, може да образува отделна секция за съответното населено място.

6. Избирателни секции в болници, родилни домове, санаториуми и почивни домове, домове за стари хора и др., както и в места за задържане под стража, в които се намират лица без влязла в сила присъда, се образуват от кмета на общината, ако в тях пребивават не по-малко от 30 избиратели. Кметът писмено уведомява ръководителите на тези заведения за задълженията им по ЗИПВР. Ръководителят на съответното заведение писмено съобщава на кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, за наличието на повече от 30 избиратели, след което кметът издава заповед за образуване на избирателна секция в това заведение. Кметът уведомява РИК за образуваните секции. Ако броят на избирателите в тези секции падне под 30 души до 19 часа на 26 октомври 1996 г., те се закриват от кмета на общината.

7. Избирателна секция на плавателен съд под български флаг се образува по предложение на капитана от кмета на общината по регистрацията на плавателния съд при наличие на не по-малко от 30 избиратели. Кметът уведомява РИК за образуваната секция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 23 август 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.