27 март 1992

София, 27 март 1992 година
        Брой 61 (591)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА (БАСИ) ПО ПОВОД НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО И ПРИВАТИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКО РАДИО И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД:

- некомпетентността, объркващата противоречивост и правната и икономическата абсурдност на твърденията на г-н Михаил Неделчев, председател на комисията за радио и телевизия при НС;

- основателната тревога на обществеността от окончателното разстройване на работата на двете основни средства за масово информиране Българско радио (БР) и Българска телевизия (БТ);

- особената роля и място на двете най-мощни национални информационни институции в развиващия се процес на фундаментални социално-икономически и политически промени в страната;

- справедливия протест на сътрудниците от БР и БТ, доказали неведнъж потенциалните си възможности за принос в успеха на промените, решаващи съдбата на нацията;

- собствения опит на БАСИ, намерил концентриран израз в предложения официално през декември 1991 г. проект на "Закон за раздържавяването",
Българската асоциация за стабилна икономика

ПРЕДЛАГА:

1. Правителството да обяви незабавно конкурс с международно участие за "Раздържавяване и приватизация на равнище управление" на БР и БТ.

2. Конкурсът да се проведе не по-късно от 6 седмици след обявяването му пред жури от авторитетни чуждестранни експерти.

3. Общите събрания на БР и БТ да приемат по един от класираните проекти и да ги внесат в правителството за утвърждаване по съответния законов ред.

4. До приемането на проектите по горната точка да не се предприемат никакви съкращения или структурни промени в състава на БР и БТ.

БАСИ ще изложи на пресконференция в близките дни основните положения на своя проект, с който ще участва в предлагания конкурс, ако такъв се осъществи.

БАСИ счита, че успехът на раздържавяването и приватизацията на БР и БТ пред очите на цялата общественост може да изиграе изключително положителна роля за ускоряването и мащабите на превръщането на българската нация в нация от собственици, като основа на пазарно-демократичното изграждане на страната.

София, 26 март 1992 г.

Николай Николаев,
МЕНИДЖЪР-КОНСУЛТАНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАСИ

Руси Аврамов,
ЮРИСТ, ЧЛЕН НА ИБ НА БАСИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА), ИЗНЕСЕН ОТ СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЦЕНКО БАРЕВ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 21-ВИ МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


Налага се решително подобряване дейността на организационните работници. Техният труд е политически отговорен и наситен с напрежение. Те следва да бъдат двигател на организаторската работа, да следят пулса на организцията, компетентно и бързо да реагират и помагат на дружбените ръководства. Да познават и анализират не само вътрешноорганизационните проблеми, но и проблемите на политическото и икономическото развитие в страната и областите.

Отделни съюзни организатори се отнасят чиновнически към съюзната работа, не посещават редовно местните земеделски дружби, задържат се главно в общинските центрове. Постоянното присъствие на БЗНС (е) не всякога е информирано за проблемите, поставяни от дружбите и сдружените земеделци. Поради финансовите затруднения на Съюза в бъдеще ще се намалява броят на платените съюзни дейци, ще се разчита на актив от сдружени земеделци, които ще работят на обществени начала.

Цялостната съюзна работа е немислима без положителното изменение на формите на дейност на общинските и местните земеделски дружби. Сега повече от всеки друг път е необходимо да се даде път на самоинициативата на цялата организация, на дружбените ръководства и на сдружените земеделци. Периодът, който отчитаме, ни подсказва, че това е повеля на сложния политически живот и демократичните промени, които трябва да се извършват. Указания и препоръки по основни въпроси на тактиката и стратегията на Съюза на този етап са наложителни. Дейността на ръководствата на местните и общинските земеделски дружби следва да бъде синхронизирана за вземане на ясни и точни политически решения. В този смисъл особено актуален е въпросът за изграждането на взаимоотношенията между всички дружбени ръководства в нашата организация от горе до долу на основата на Устава и съществуващите изпитани демократични традиции и принципи.
 
Предвид финансовото състояние на БЗНС (е) е необходимо в съюзната организационно-политическа дейност широкото прилагане на общественото начало. Това практически означава занапред в състава на изборните органи на БЗНС (е) да влязат най-изявените и авторитетни съюзни дейци, работещи в различни области на материалната и духовната сфера. Именно те, на обществени начала, ще участват при формирането и провеждането политиката на Земеделския съюз. Като първи реални резултати от въвеждане на общественото начало може да се отбележи голямата организаторска работа на Постоянното присъствие на БЗНС (е) за сформиране нa научно-експертни секции в град София. В тях се включиха на доброволен принцип, проникнати от чувството за голямата отговорност, която носят за бъдещето на Съюза, надмогнали някакви политически пристрастия, най-видните представители на земеделската интелигенция и симпатизанти от средите на интелигенцията извън БЗНС (е). В отделни секции, водени най-вече от голямото желание за творческа работа за просперитета на нацията, работят активно сдружени земеделци от БЗНС (е) и БЗНС - Н. Петков.

Положителни опити за сформиране на областни научно-експертни секции има и в отделен окръжни градове и някои общински центрове. Една по-добра координация на централно и регионално равнище ще доведе до активното включване на образовани и утвърдени професионалисти в определяне икономическата, социалната и културната политика на БЗНС (е). Основната задача на научно-експертните секции е да съветват компетентно Постоянното присъствие и Управителния съвет, да изработват проектозакони и становища на Съюза по най-актуалните проблеми. Същевременно, работейки в тези секции, компетентните съюзни дейци ще израстват като кадри, които ще бъдат в състояние да участват в изпълнителната власт на всички равнища, ще се формират като бъдещи ръководители на Земеделския съюз.

Историческият опит на нашата организация недвусмислено е доказал, че Земеделският съюз е бил силен и с подчертано влияние в съдбините на страната тогава, когато е имал дееспособна младежка организация. Днес не можем да бъдем удовлетворени от грижите ни на всички равнища към ЗМС. Въпреки многократните ни решения по този съществен въпрос не успяхме да организираме и подпомогнем реално младежките организации. Необходимо е тази наша дейност да стои непрекъснато на вниманието на всички съюзни ръководства, да се осъзнае от всички поколения съюзни дейци, да бъде изведена като приоритет на съюзната дейност.

Членският внос като съществена организационна връзка беше пренебрегнат и едва чрез отчетно-изборната кампания се поднови неговото събиране. За слабата организация по събиране на членския внос от значение е фактът, че Националният комитет за земеделско единство се обърна с призив към общинските дружби да не отчитат членския внос в Постоянното присъствие на БЗНС, а новосформираният Управителен съвет на БЗНС (е) не прие своевременна инструкция за определяне на размера му.

Управителният съвет смята, че докладът му не ще е пълен, ако не се спре на още няколко въпроса, свързани интимно с настоящето и бъдещето на БЗНС (е), с настоящето и бъдещето на нашата държава и нашия народ. Защото всички знаем, че коренът на земеделското движение намира своята храна и сила в душата на българския народ, тъй като то е негова рожба и от появяването му на света досега непрекъснато води борби и работи неотклонно за създаване на такива икономически, социални и културни условия, щото той - народът и децата му, да заживеят в мир, свобода и творчество, като съградят своя нормален и спокоен човешки живот. Превратностите на съдбата, икономическото положение на страната, безумието на управниците, чуждото вмешателство и пр. отредиха тежки дни, жестока неправда и много страдания на народа ни.

Така че като обществено-политическа сила земеделската организация беше принудена да се справя и решава конкретните въпроси от вътрешнополитически и стопански характер, но също така да отдели специални грижи и за онези, които стояха вън от територията на страната, т.е. на международната сцена.

На всички ни е известно, че главните отговорници за сегашната национална катастрофа, с последиците й, с които има да се справя тепърва нашият народ, са комунистическите управници с техния режим и система, която бе наложена, без да държат сметка за човека, гражданина и интересите на страната. Днес те вече са прекръстени и вероятно ще се променят още няколко пъти, за да прикрият престъпните следи, които оставиха. Едно нещо обаче е истина - историческият процес, в който са стъпили и по който ще протекат събитията, са ги осъдили безвъзвратно да заминат не само като корабокрушенци, но и да понесат отговорностите си така, както винаги става в цивилизования и демократичен свят. Тяхното политическо съществуване се дължи, противно на твърденията на някои, на факта, че все още държат управлението в ръцете си. Системата, която изградиха, и начинът, по който предадоха на приемниците властта, остава в своята същност непокътната - било в държавната машина, било в икономическия сектор. Даже може да се каже, че в последния те го ръководят, направляват и разполагат с него много по-ефективно за себе си, отколкото вчера. Тяхната легална крепост са банките, фирмите, ТКЗС, вътрешната и външната търговия и структурите, с които си служат, за да ги виждаме вече частни собственици и милионери с чужда валута. Парламентарната им група носи друго име и играе фиктивна роля на опозиция. Всъщност тя се показва ефикасен фактор за усложняване на вътрешния и стопански проблем, със задълбочаване на кризата и продължаване на неизвестността за утрешния ден.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ И САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Ние, ползвателите на земи за земеделско ползване и самозадоволяване, сме силно смутени и разтревожени от приетата от Народното събрание на 18 март 1992 г. разпоредба към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по силата на която ние можем да "придобием правото на собственост, след като заплатим ползваните земи чрез общината по цени, определени от Министерския съвет, съобразно пазарната цена за съответния район".

С приемането на тази разпоредба ще бъдат засегнати и ощетени около 1 200 000 домакинства, които с членовете на своите семейства сме около 4-5 млн. души, т.е. половината от гражданите на Републиката.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ние сме получили тези земи на законно основание по силата на редица нормативни актове. Около 90-95 % от тях в момента на придобиване правото за ползване са били пустеещи. В резултат на 15-20 и повече години упорит труд и изразходване на много сили и средства ние облагородихме тези земи. Рекултивирахме почвата чрез изваждане на големи количества камъни и скална маса. Обогатихме я с хумус и оборски тор. От пустеещи, покрити с тръни и камъни ние превърнахме тези земи в плододаващи овощни и зеленчукови градини. Много от нас отглеждат домашни животни и пчелни семейства. Така ние се самозадоволяваме с плодове и зеленчуци, а някои и с месо, яйца, мед и други продукти. В условията на икономическата криза това за нас е солидна добавка към трапезата ни. Много от нас са пенсионери и макар добита с много труд, тази продукция е от жизнено значение за тяхното и без това мизерно съществуване. Освен всичко това, чрез полагания от нас труд на слънце и въздух укрепваме здравето и възстановяваме силите и бодростта си. Заедно с нас на слънце и въздух растат и добиват трудови навици нашите деца и внуци.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ние изповядваме различни идеи, но при сполетялата ни опасност сме единни. На изборите през октомври миналата година много от нас подкрепиха СДС, а през януари тази година гласуваха за Вас. Това доверие беше дадено от нас с надеждата за отстраняване рецидивите от миналото и за една реформа, основаваща се на разума и справедливостта. В близкото минало в продължение на десетки години едно след друго излизаха противоречиви постановления. Едните ни узаконяваха, другите бяха против това. По този начин ние живеехме в постоянно напрежение, несигурност и страх. С приемането от ВНС на Закона за земята ние с облекчение повярвахме, че най-после веднъж и завинаги с параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби се регламентира статутът ни по отношение на тези земи. НО УВИ! Тази ни радост и надежда бяха само за няколко месеца.

В знак на протест против заличаването на параграф 4 от Закона за земята ние проведохме седем протестни акции пред Парламента. Приехме и връчихме на депутатите много апели, декларации, петиции и подписи. За голямо съжаление мнозинството в Парламента се отнесе без внимание към нашия зов за помощ. Накрая приехме и изразихме нашата подкрепа към компромисното становище на Комисията по земеделие и на Законодателната комисия. В парламентарната зала обаче към текста на Законодателната комисия "...по цени от МС" беше направено предложение да се добави: "съобразени с пазарните цени в съответния район". И това беше прието по добре познатия ни стар способ на монолитното единство.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Ние не приемаме приетата разпоредба поради следните причини:

1. Не сме съгласни да заплащаме по пазарни цени това, което сме създали в продължение на десетки години с много труд и с разход на много средства. В това решение няма нито логика, нито справедливост, нито морал.

2. Повечето от нас са пенсионери и хора с ниски доходи, с малки, а някои и без спестявания. Ние не сме в състояние да заплатим по пазарни цени облагородените от нас земи. С допълнението за пазарната цена фактически ние сме поставени пред невъзможността да придобием правото на собственост. По този начин в самия закон се залага предпоставка против неговото прилагане. Такъв "закон” вече не е закон, а е чиста демагогия.

3. В обосновката от вносителя на предложението беше направена фантастичната прогноза, че около София един декар ще струва 1 млн. лева. Този акт е очевидна манипулация към бившите собственици. Целта на тази измама не е да насърчава бившите собственици към обработване на земята, а ги насочва към най-негативния ефект - спекулативна продажба на земята. Чрез тази постановка ще се създадат настроения на взаимна нетърпимост между бившите собственици и настоящите ползватели, прояви на неизбежни конфликти и инциденти и като краен резултат - взривяване на гражданския мир и дестабилизация в страната. От подобно развитие на обстановката никой няма да спечели.
От това няма интерес нито управляващата политическа сила, нито страната ни като цяло.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Изхождайки от изложеното, ние сме принудени да се обърнем за помощ към Вас като държавен глава, с молба да приложите правото си на отлагателно вето и да върнете закона за повторно разглеждане и гласуване на следните разпоредби:

1. След текста "ползвателите могат да придобият право на собственост, след като заплатят ползваните от тях земи по цени, определени от МС” да се заличи допълнението "съобразно пазарните цени в съответния район”.

2. Да се промени срокът за заплащане вместо до 31.12.92 г. да бъде приет срок до 31.12.1993 г.

3. Ползвателите, които нямат постройки, но добросъвестно са обработвали предоставената им земя, да имат право да я закупят при условията, както и тези с постройки.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Към Вас е отправена надеждата на няколко милиона българи, ползватели на земеделски земи за самозадоволяване. В името на справедливостта и хуманността, в името на гражданския мир в България най-учтиво Ви молим да откликнете на нашия зов и да приложите правото си на отлагателно вето към ЗСПЗЗ.

София, 19 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА МИНЬОРИТЕ ОТ РУДНИК "ЧЕЛОПЕЧ" КЪМ СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ" - "ПОДКРЕПА", НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА", КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ - ЧЕЛОПЕЧ И КЪМ ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до Министерството на индустрията и търговията, до конфедерацията на независимите синдикати в България, до Синдикалната федерация "Геология, металургия, химия" - "Подкрепа", до Националния професионален съюз "Подкрепа" и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С болка и възмущение следим в средствата за масова информация за предстоящата миньорска стачка. Миньорите от рудник "Челопеч”, въпреки че от месец ноември 1991 г. не сме получавали заплати и от два месеца сме в принудителен отпуск, категорично заявяваме пред целия български народ, че не стачки ще решат нашите проблеми, а реално да се оцени ситуацията в нашата страна, да се вземат разумни и правилни решения за съдбата на нашия рудодобив.

Ние не ще подкрепим подготвената национална стачка, подронваща нашите интереси, която се подготвя от президента на Синдикалната миньорска федерация (СМФ) "Подкрепа" г-н Димитър Димов.

Уважаеми колеги миньори, не стачките ще решат нашите проблеми, необходими са преговори с правителството, и затова трябва да се борим с най-цивилизовани методи.

Надяваме се да преоцените вашите решения. Мислим, че ние имаме най-много основания за стачни действия, тъй като сме подписали споразумение с правителството.

Челопеч, 25 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - РАДНЕВО ПO ПОВОД НА СИНДИКАЛНАТА СТАЧКА. Документът е адресиран до председателя на Министерска съвет и до министъра на индустрията и търговията.


ГОСПОДА,

По повод изявленията на Синдикалната миньорска федерация (СМФ) "ПОДКРЕПА" за евентуални стачни действия на територията на "МАРИЦА-ИЗТОК" ви уведомяваме за следното: стачка в "МАРИЦА-ИЗТОК" няма и няма да има.

Зад неразумните и безотговорни действия на д-р Тренчев и ръководството на СМФ "ПОДКРЕПА" стоят шепа компроментирани в очите на работниците хора, които не са в състояние да ги поведат, а още по-малко да ги организират за евентуални стачни действия.

Хората, които са работили за изборната победа на СДС и за реформата, никога няма да тръгнат против своето правителство.

Раднево, 25 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СВОБОДНИЯ ТРАНСПОРТЕН СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩАТА ЕФЕКТИВНА СТАЧКА, ОБЯВЕНА ОТ МИНЬОРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА".


Изпълнителният съвет на Свободния транспортен синдикат (СТС) декларира, че не подкрепя исканията за оставка на министри от Министерския съвет чрез ефективна стачка, обявена от Миньорската федерация "Подкрепа".

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СИНДИКАЛИСТИ,

Преценете добре дали сега е моментът да се стачкува и дали това ще помогне на рухналата ни икономика. Възможно ли е за пет месеца едно правителство да реши проблемите, които са създавани от една тоталитарна система близо четиридесет и седем години. Именно тази система внуши на народа ни, че държавата трябва да мисли за нас. Ние мислим точно обратното - за да се измъкнем бързо от тази пропаст, всеки един от нас трябва първо той да помисли за държавата, а след това тя за нас. Защото държавата това сме ние и по този начин самите ние не мислим за себе си. Истина е, че има много социално слаби слоеве в нашето общество, но също така е истина, че чрез една стачка тяхното положение ще се влоши още повече. Също така е истина, че не можем да поставим оценка "отличен" на всички министри и на цялото правителство, но нека се постараем по друг начин да им помогнем и оставим политическата коалиция, която стои зад това равителство, сама да реши неговата структурна и кадрова промяна.

Очакваме разумът да надделее и да запазим социалния мир - не наливайте вода във воденицата на силите, които са срещу демократичното развитие на нашата страна.

Убедени сме, че професията Ви е една от най-трудните, но все пак, в сравнение с пенсионерите, интелигенцията и други групи от населението Вие сте сравнително добре заплатени.

Помислете добре, когато залагате живота и здравето на Вашите деца - ако го направите, какъв е смисълът на Вашия живот?

София, 24 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, АДРЕСИРАНА ДО МИНЬОРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


Обезпокоени сме от решението на миньорите да заменят диалога с рискови за здравето и живота на децата действия.

С цялото си уважение към труда и основателните им искания, настоятелно ги молим да не влизат в рудниците с децата.

Обръщаме се към всички майки: "Спрете бащите на вашите деца да осъществят безумното си решение!"

Вярваме, че разумът ще победи!

София, 26 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В БЪЛГАРСКО РАДИО НА 26 МАРТ 1992 Г. Документът е подписан от представителите на Националния радиотелевизионен синдикат, на Радиосдружение "Подкрепа”, на Съюза на журналистите в България "Подкрепа", на Съюза на българските музикални и танцови дейци и е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Парламентарната комисия за радио и телевизия, до председателя на Българско радио, до националните синдикални структури и до всички средства за масова информация.


Общото събрание беше свикано по повод на незоконосъобразното решение на Парламентарната комисия за радио и телевизия (ПКРТ) за закриване на Българското радио и уреждането на трудовоправните отношения на работещите в него като при пълна ликвидация, както и на отказа на председателя на ПКРТ г-н Михаил Неделчев за преговори с представители на синдикатите в Българско радио (БР) и Българска телевизия (БТ).

Работещите в радиото осъзнават и подкрепят необходимостта от радикални промени, но Общото събрание счита, че приемането на проекторешението на г-н Михаил Неделчев ще доведе до съкращаването на всички работещи в радиото без никаква възможност за юридическа и синдикална защита. Този подход създава нетърпимо социално напрежение, което влияе отрицателно върху трудовите отношения и създава условия за несигурност и хаос.

Причините за това се дължат на бездействието на ПКРТ по проблемите на радиото, която не намери досега време да изработи ясна концепция за развитието на националното радио и не взе нито едно реално решение. От друга страна, досегашният председател на БР г-н Александър Владков съзнателно спъваше и забавяше приемането на нови, модерни програмни схеми и структури, като проточи с месеци изготвянето и сключването на Колективния трудов договор. В същото време група журналисти от програма "Хоризонт" се опитват да създадат частно радио в държавното.

При всички тези нерешени проблеми проекторешението на ПКРТ осъжда да бъдат изхвърлени на улицата всички работещи в радиото и предлага същият ръководител Александър Владков да създаде новото Българско национално радио (БНР); да представи проекти за структypa и правилник за БНР.

Предвид гореизложеното настояваме:

1. За смяна на г-н Михаил Неделчев като председател на ПКРТ, както и за приемане на оставката на г-н Александър Владков и откриване на процедура за избор на председател на БНР.

2. Трудовоправните отношения на работа в БНР да се обсъждат със синдикатите след избора на нов председател и утвърждаването на нова концепция и структура на БНР по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

Събранието взе решение с мнозинство за провеждането на стачка до постигане на исканията. Настоящата Декларация да се счита за предупреждение със седемдневен предварителен срок.

София, 26 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ” ПРИ БЪЛГАРСКО РАДИО, ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКОТО ДРУЖЕСТВО КЪМ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ.


Предполагаме, че на всички, които възприемат радиото и телевизията от позиция на слушатели и зрители, отдавна са омръзнали злоупотребите с ефир, използвани за разпространяване на декларации, опровержения и реплики по чисто радио и телевизионни въпроси. Това е разбираемо. Всеки има своите проблеми и в неговите собствени очи те наистина изглеждат по-важни от проблемите на всички останали. Затова в това съобщение ние не говорим за проблемите на радиото и телевизията. Те са стари, те са същностни, гледните точки и подходите към тях са различни. Искаме само да отбележим, че за разлика от Парламентарната комисия за радио и телевизия при Великото народно събрание, новото издание на комисията най-сетне се ангажира с някаква конкретна, и то доста радикална реформа в тези две национални информационни културни институции. Искаме и да разсеем съзнателно създаваното заблуждение, че всички журналисти, режисьори, оператори, радио- и телевизионни служители били категорично против идеите на комисията. От такова единство сме далеч. Ето защо внасяме и едно малко, но задължително и необходимо уточнение.

Журналистическото дружество в програма "Хоризонт” към Съюза на българските журналисти не е подписало и не е съгласно с обръщението на синдикални организации в Българско радио и Българска телевизия, разпространено на 25 март 1992 г.

Журналистите от дружеството сме удивени от опитите за заплахи, че ликвидацията на двата института "ще създаде напрежение и хаос в страната".

Напрежение и хаос съществуват дълго време тук, където работим, защото:

- Промените от повече от две години насам в Българско радио дори не са и козметични.
- Защото предишните ни ниски заплати сега се превърнаха в социални помощи.
- Защото не искаме да бъдем "оженени" за радиото цял живот, а искаме да работим. Подчертаваме - да работим в радиото! И когато работим истински, да знаем за какво работим, а не да преживяваме покрай радиото.

Смешно е, когато колеги месеци наред намериха време да заседават и мъдруват и години вече правят опашка пред стола от 11 часа. Ужасно е, когато други колеги заради радиото си отиват от живота на 40 години или нервите им вече са като на 70-годишни.

Смешно е да се плаши с хаос заради собствения страх. Впрочем кой се страхува от това, че радиото няма нужда от него? Този, който живее с радиото, или този, който преживява покрай радиото?

София, 26 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СТУДИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ ФИЛМИ "ЕКРАН" ПО ПОВОД ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е подписан от представителите на Професионално сдружение "Подкрепа", на Национален радиотелевизионен синдикат, на Съюза на българските журналисти и е адресиран до председателя на Народното събрание и до председателя на Парламентарната комисия за радио и телевизия.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Синдикалните организации в Студията за телевизионни филми "ЕКРАН", като изразители и защитници на професионалните интереси на над 60 професии се присъединяват към направените констатации и изводи в Обръщението на синдикалните организации в Българска телевизия и Българско радио по повод проекта за решение на Парламентарната комисия за радио и телевизия (ПКРТ).

Заявяваме нашата солидарност със справедливите искания за диалог между ПКРТ и синдикалните организации за компетентно и морално решаване на жизненоважните въпроси на националното радио и националната телевизия.

София, 26 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Във връзка с подготвения проект за решение на Народното събрание за закриване на Българско радио и Българска телевизия и за създаване на Българско национално радио и Българска национална телевизия, както и във връзка с последвалото напрежение в двата института, Националният филмов център се чувства задължен да заяви:

Преминаването през пълна ликвидация е необходимото условие за радикално обновяванe на двете основни медии и е база за защита на професионализма, за излизане на екрана на талантливите произведения в условията на свободен пазар и конкуренция на идеите.

Националният филмов център поддържа огласената позиция на Парламентарната комисия за радио и телевизия, тъй като тя е в съответствие с желаната от всички ни аудиовизуална реформа.

София, 26 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 27 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ.


В настощия момент, когато се решава бъдещето на България, Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД) с тревога констатира опити доброто име на българското студентство да бъде дискредитирано. Често при решаването на различни социални и академични проблеми се спекулира със студентските интереси, провокират се разногласия и противоречия по общи проблеми, извличат се политически дивиденти.

Понастоящем в сложната социална и политическа обстановка проблемите на българското студентство представляват предпоставка за напрежение и спонтанен изблик на недоволство. Издигат се популистки, крайнолеви и нереални искания, чието решаване обективно е невъзможно. Като се представят за единствени изразители на демократичното начало, някои среди в студентската общност със своите противоречиви политически и социални акции с твърде съмнителна мотивация водят до апатия и безразличие сред студентите в България.

ФНСД се обръща към студентските организации и студентите, които се стремят да издигнат и защитят студентският статус, да вземат участие в организирането на НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, на която да бъдат разгледани общите социални и академични проблеми.

За координация:
София - тел. 800-173, тел. 800-309
Бургас - тел. 4-70-80
Варна - тел. 23-71-72

София, 24 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ

 

016. БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ (БНП)


Организационното изграждане на партията започва през май 1988 г. от група съмишленици политемигранти. За пръв път обявява съществуването си през юли 1989 г. в Залцбург (Австрия). Официално тя е учредена на 3 февруари 1990 г. в София. Регистрирана е в Софийски градски съд на 19 април 1990 г. Има задгранични представителства в САЩ, Канада, ФРГ, Австрия и Испания, но задграничното й бюро е във Виена.

Партията се обявява за наследник на идеите за утвърждаване на демокрацията, хуманизма и справедливостта на образуваната през 1894 г. Народна партия с лидер д-р Константин Стоилов, а по-късно - Иван Гешов. Но в същото време подчертава, че е нова, модерна дясно-центристка партия. Нейният девиз е: "Човек трябва да бъден освободен от страха, от бедите, от несигурността, от предубежденията и насилието". Търси доверие и подкрепа сред широки слоеве от народа. Прокламира общочовешки ценности като правото на труд, свобода и достойнство за всички, отказ от всякакви форми на диктатура, толерантност към всички малцинствени, етнически и религиозни общности и работи за интегриране на България в една бъдеща Европейска федерация.

В периодите преди изборите БНП положи много усилия за консолидиране на българската опозиция. От 29 декември 1990 г. беше член на многопартийната Коалиция за Търновска конституция "Свобода". Участвала е в предизборните коалиции Единен народен съюз и Политически опозиционен блок-център. През август 1990 г. заедно с още десет партии създава коалицията Християн-социален съюз (ХСС). През януари 1992 г. става съучредителка на Съюза за Търновска конституция, но по-късно излиза от него.

Партията предложи свои кандидати за депутати в изборите за Велико народно събрание (през юни 1990 г.) и за Народно събрание (през октомври 1991 г.), но не спечели депутатски места.

Ръководен орган на БНП е Националният координационен съвет. Председател на партията е Димитър Бранков.

Адрес на БНП: София, ул. "Самуил" 115, тел. 80-21-16.

/Пресслужба "Куриер"/


11:17:34
27.03.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!