28 февруари 1996


София, 28 февруари 1996 година
Брой 42 /1597/  
 

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОСНОВАВАНЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомяваме ви, че на своето заседание на 10 февруари 1996 г. Националният съвет на Християндемократическия съюз /НС на ХДС/ взе следните решения:

1. Християндемократическият съюз да стане основател на Християндемократическо обединение на конфедеративен принцип.

2. Дава се мандат на Изпълнителния съвет на ХДС да преговаря и да сключи споразумение с Обединен християндемократически център и с Християн-аграрна партия /ОХДЦ и ХАП/ и с други сродни партии и организации в Съюза на демократичните сили и извън него.

София, 13 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Агов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОМИТЕТИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.


Изпълнителният съвет на Общобългарския антикомунистически съюз /ИС на ОАС/ на извънредно заседание, състояло се на 25 февруари 1996 година, взе следните решения:

По повод обръщението на президента д-р Желю Желев на 23 февруари 1996 г. по Българската национална телевизия за изграждане на земеделски комитети, които да се борят за възстановяване на собствеността на земята, заграбена незаконно преди половин век от комунистическата разбойническа власт, която и до днес не е върната.

ИС заявява, че в името на най-скъпата, свещената и неприкосновената собственост подкрепя както призива, така и предложението за изграждане на земеделските комитети.

Общобългарският антикомунистически съюз - единствената алтернатива срещу комунистическата разбойническа система, призовава всички земеделски собственици незабавно да изграждат така необходимите комитети.

София, 27 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Момчилов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ГЛЕДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ВЪПРОСА ЗА МОРАЛНИЯ КОДЕКС НА ЧОВЕКА.


Укрепването и издигането на националното съзнание и на националното самочувствие формират усещането за принадлежност към нацията и разбирането, че националните различия не са само в това, което разделя народите, но и в това, което свързва една нация с друга. Благодарение на различията, които се наблюдават помежду им, нациите взаимно се обогатяват. Следователно диалогичното общество, се стреми и ще се стреми към по-висока чувствителност и към стойностите на истината, защото нейното начало е в самия бунт срещу лъжата, който се прояви и при зараждането на комунизма. Този бунт трябва да бъде изведен докрай! Но това няма да е възможно без повторното извеждане и по-дълбокия от всякога контакт с великата философска традиция. Завръщането /макар и позакъсняло/ към изворите на мисленето е завръщане и към изворите на християнството. Чрез него отново истината става стойност, заради която си заслужава да живееш. Християнската мисъл подчертава непреходната стойност на десетте Божи заповеди, които трябва да присъствате моралния кодекс на всеки индивид.

Комунизмът не бе обичан противник на църквата. Той бе нейна антитеза или пародия. Комунистите строяха свои "параклиси", а християните се оглеждаха в тях като в криво огледало. Тези образи бяха потресаващи. Пародията бе очевидна, но същевременно пък стана и колосално предизвикателство. То накара вярващите да си зададат въпроса в какво се състои истинското християнство. Този именно въпрос поведе християните към източника на вярата, главно към Евангелието и смисъла на евангелските послания. Така комунизмът, без да го съзнава, подтикна хората към равносметка на съвестта. Без да иска, той способства за обновяването на религията. Това показваше и на нас, воините, вярващи в Господ Бог Исус Христос, че без готовност за саможертва и героизъм не можеше да следваме Исус Христос. Героичното измерение е съществен елемент от вярата, без която няма морал! И сега, в тези модерни времена, когато се разглеждат икономически проблеми, когато се поставят въпроси за социалното равновесие, а оттам и към духовното извисяване, подходим ли, макар и с плахи стъпки, към личното и себичното, ще повторим трагедията на отминали вече времена. А Бог е рекъл: Лозето иска мотика, а не молитва.

Нека се потрудим, защото леността и кривото огледало, зад които бихме крили себе си, не биха дали потребния резултат за нравствено извисяване.

София, 26 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /24 ФЕВРУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


В българската история учителите, духовниците, занаятчиите, всички борци за национална и държавна независимост са вървели ръка за ръка.

Православното християнство и демографският проблем придобиват днес много съществена роля за българското общество. Те засягат пряко живота на всички слоеве и професии. И затова ние се обръщаме с апел и към лекари, юристи, хора на културата и изкуството, младежки дейци и най-вече към държавниците и ръководителите на всички обществени организации:

Братя българи,
разчитаме на вашия принос да превъзмогнем демографския срив, който застрашава Родината ни. Ние вярваме, че ще си подадем ръка, за да запазим градовете и селата ни от обезлюдяване, с божията помощ и с нашите усилия да предпазим децата ни от усамотяване, от бъдеще без многобройни редици от млади хора.

Има пътища, има големи резерви, за да възродим и дадем живот, макар и много трудно, на възрожденския тип многобройно българско семейство.

Нека държавата и църквата ведно с всички научни, образователни, здравни, спортни и други институции и организации да мобилизират всички свои сили, да възвърнем жизнеността на българското семейство.

Нужно ни е законодателство, което да увеличи броя на българските многодетни семейства.

Държавата, общественият и частният сектор да се обърнат към българската майка! Тя се нуждае от всестранна поддръжка - духовна и материална.

Повече грижи и средства за нея!

Повече вяра в нейните възможности да отгледа и да възпита многобройна челяд.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДОПЪЛНЕН ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


Раздел I. Общи положения

Чл. 1/1/ Наименованието на партията е Либерално-демократическа партия.
/2/ Либерално-демократическата партия е политическа партия с либерална платформа и е юридическо лице.
/3/ Седалището на Либерално-демократическата партия е в град София.
/4/ Либерално-демократическата партия се обявява за създаване на Либерална конфедерация като първи етап към създаването на Обединена българска либерално-демократическа партия.

Чл. 2 /1/ Либерално-демократическата партия има за цел превръщането на Отечеството ни в модерна либерално-демократична държава и изграждането на гражданско общество, основано на принципите на гражданско равноправие, държавен суверенитет, духовна и стопанска свобода, социална осигуреност.
/2/ Либерално-демократическата партия развива своята дейност в равноправен съюз с други политически партии и организации. Тя използва демократични методи и средства за постигане на целите си, осъществявайки политическата си дейност в съответствие с конституцията и законите на страната.

Чл. 3. Местните организации на Либерално-демократическата партия се наричат клубове.

Чл. 4/1/ Ръководни органи на Либерално-демократическата партия са Конгресът и Националният политически съвет.
/2/ Изпълнителен орган на партията е Изпълнителното ръководство.
/3/ Контролно-ревизионен орган на Либерално-демократическата партия е Контролният съвет.


Раздел II. Ред за встъпване в партията. Прекратяване на членството.

Права и задължения на членовете. Клубове

Чл. 5. Член на Либерално-демократическата партия може да бъде всеки български гражданин, притежаващ избирателни права, който споделя нейната програма, приема устава и работи за реализацията на партийните решения и програма.

Чл. 6. В Либерално-демократическата партия не могат да членуват граждани, които проповядват насилие, расова, религиозна и етническа дискриминация.

Чл. 7 /1/ Встъпването в членство се извършва с писмено заявление до председателя на клуба.
/2/ Приемането се извършва на общо събрание на клуба.

Чл. 8. Всеки член на Либерално-демократическата партия има право:
/1/ Да избира и да бъде избиран в органите на Либерално-демократическата партия.
/2/ Да издига кандидатури и да бъде предлаган като кандидат в изборите за местни и централни органи на държавната власт и управление.
/3/ Да представлява Либерално-Демократическата партия пред местните държавни органи, политически и обществени организации, ако е упълномощен за това.
/4/ Да участва лично и да изразява своето мнение на форуми на Либерално-демократическата партия, на които се обсъжда неговата дейност.

Чл. 9. Всеки член на Либерално-демократическата партия има задължение:
/1/ да спазва устава;
/2/ да работи за осъществяване на програмата и решенията на ръководните органи на партията;
/3/ да плаща ежемесечно членски внос;
/4/ да бъде лоялен към Либерално-демократическата партия, да изпълнява решенията на ръководните и изпълнителни органи и да не уронва техния престиж.

Чл. 10. Членството в Либерално-демократическата партия се прекратява:
/1/ по собствено желание - чрез заявление за напускане до председателя на клуба;
/2/ чрез изключване - в случаите, когато член на Либерално-демократическата партия грубо е нарушил чл. 9 на Устава. Това става на събрание на клуба с явно гласуване и квалифицирано мнозинство или по решение на Националния политически съвет.
/3/ Член на Либерално-демократическата партия отпада от партията, ако в течение на три месеца не плаща членски внос без уважителни причини.

Чл. 11. Членовете на Либерално-демократическата партия се организират в клубове, образувани по местоживеене в общини или населени места в страната, както и във всяка чужда държава.

Чл. 12 /1/ Клубовете са равнопоставени.
/2/ Клубът се състои от не по-малко от пет членове.

Чл. 13 /1/ Висш орган на клуба е Общото събрание. То се свиква от председателя на клуба или по искане на 1/3 от всички членове, или по искане на Националния политичесхи съвет.
/2/ Събранието е редовно проведено при присъствие на не по-малко от половината членове на клуба. Решенията се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 14. Общото събрание на клуба:
/1/ избира свое ръководство начело с председател за едногодишен мандат;
/2/ приема и изключва членове на клуба;
/3/ избира делегати за Конгреса на партията;
/4/ предлага на Националния политически съвет кандидати за общински съветници и кметове, кандидати за народни представители, които се утвърждават от Националния политически съвет;
/5/ взема решения по въпроси от местно значение;
/6/ решенията на Общото събрание на клуба не могат да противоречат на решенията на ръководните органи на Либерално-демократическата партия.

Чл. 15. Председателят на клуба:
/1/ ръководи дейността на клуба съобразно решенията на Общото събрание и ръководните органи на Либерално-демократическата партия;
/2/ представлява клуба пред местните държавни органи и други организации след утвърждаване от Националния политически съвет;
/3/ по право е делегат на Конгреса на партията;
/4/ осъществява задължително постоянна връзка с изпълнителните органи на Либерално-демократическата партия;
/5/ съхранява печата и документацията на клуба и носи отговорност пред Националния политически съвет.

Чл. 16. Нов клуб се учредява най-малко от пет лица. Те подписват учредителен протокол, който се изпраща в Националния политически съвет. Националният политически съвет утвърждава новия клуб, което е акт на приемане на учредителите му за членове на Либерално-демократическата партия.

Чл. 17. Клубът прекратява съществуването си:
/1/ по решение на Общото събрание;
/2/ по решение на Националния политически съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
28.02.1996 г.


Редактори: Лилия Томова
                    Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
                                           Цвета Иванова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!