28 януари 1992

София, 28 януари 1992 година
        Брой 19 (549)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ШАЛОМ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-Н СТЕФАН САВОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ОНЕВИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА ОСЪДЕНИ ОТ НАРОДНИЯ СЪД.


В Народното събрание бе внесен проектозакон "за обявяване недействителността на Наредбата закон за съдене от Народния съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея". Казано с прости думи, това е проект за оправдаване и възмездяване на осъдените от Народния съд.

Без съмнение някои от присъдите на Народния съд могат да бъдат оспорени - както по същество, така и по строгостта на наложените наказания. Редно и наложително е те да бъдат преразгледани, коригирани или отменени. Но не подлежи на съмнение и фактът, че на съвестта на по-голямата част от осъдените тежат престъпления срещу българския народ, тежат преследвания и убийства на невинни хора, включително и деца. Към тях спадат страданията и гоненията на 48 хиляди български евреи въз основа на позорния расистки Закон за защита на нацията, както и изпращането в лагерите на смъртта на 11 343 евреи от така наречените нови български територии - Беломорска Тракия и Вардарска Македония.

Българските граждани от еврейски произход помнят с благодарност доблестното поведение на българския народ, на Българската православна църква, на депутати и политици с най-различна партийна принадлежност, на писателите, художниците, юристите, на работниците и селяните, които не позволиха да бъдат изпълнени пъклените планове за изпращането ни в крематориумите на Освиенцим и Майданек. Но ние помним също жълтите звезди, изселванията и глада, трудовите групи - миникопия на нацистките концлагери, страданията на обезправените по единственото обвинение, че са евреи. Помним също трагичната участ на онези 11 343 наши братя и сестри от Беломорска Тракия и Македония, които бяха изпратени на смърт от българските окупационни власти, с български композиции, охранявани от български полицаи, през българска територия, натоварени на шлеповете в българските пристанища на река Дунав. Ние не можем да простим и на озверелите щурмоваци, на ратниците, на легионерите на Иван Дочев, бранниците, активистите на организации като "Хан Крум" и "Отец Паисий", които тероризираха нашите бащи и майки и по-възрастните от нас, трошеха прозорците ни, грабеха имуществото ни.

Отменянето на решенията на Народния съд и в частност на специалния състав, наказал виновниците за антиеврейските гонения, би хвърлило петно върху доброто име на българския народ. Това ние не можем и не желаем да приемем!

София, 23 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ - АЛТЕРНАТИВА НА СДС И БСП", ПРИЕТА НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 26 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ. Конференцията преизбра Александър Каракачанов за председател на партията; за заместник-председатели бяха избрани Любомир Иванов и Владимир Сотиров.


Третата Национална конференция на Зелената партия в България приема отчетния доклад на ръководството и утвърждава политическата линия на партията във Великото народно събрание, Съюза на демократичните сили и по време на последните парламентарни и президентски избори.
Провежданата политика на независимост по отношение на СДС е принципнаи правилна и Третата Национална конференция официално обявява, че Зелената партия напуска структурите на съюза. Сегашното ръководство на СДС изневери на демократичната кауза и подмени истинската идея за промяна, като превърна борбата за власт от средство в единствена своя цел. Нещо повече, СДС-движение доказа фалшивия си антикомунизъм, като злонамерено укрепи ролята на БСП и я афишира за свой единствен и равноправен партньор.

Днешната политическа обстановка налага Зелената партия да продължи историческата си мисия и да премине в опозиция на управляващата коалиция СДС-ДПС, която е пречка за демократичните промени и реална заплаха за националните интереси на България. Стоте дни на сегашното правителство бяха предостатъчни, за да се изяви неговата безплодност в икономическата, социалната и екологичната област, както и некомпетентността му във външната политика и националната сигурност. Очевидно възможностите на сегашния кабинет са изчерпани и неговата оставка е предрешена. Зелената партия изисква СДС-ДПС най-сетне да предложат правителствен екип, способен да излезе пред българския народ с конкретна програма.

В качеството си на демократична опозиция Зелената партия отбелязва историческата обремененост и сателитната роля на БСП по отношение на СДС-ДПС - роля, която й пречи да бъде пълноценна опозиция и истинска алтернатива на едни следващи избори. Времето на червената утопия и на синята магия изтича. Идва времето на разума и здравата работа, времето на промяната. Преди две години ние първи казахме: "Долу БКП!". А сега добавяме: "Долу СДС!".

София, 26 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 24 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА, КОГАТО Е РЕШЕНО ПАРТИЯТА ДА ПРИЕМЕ НОВО ИМЕ - ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ. Промяната е регистрирана в Софийски градски съд.


Днес, 24 ноември 1991 г., в седалището на Новата християндемократическа партия (НХДП) на улица "КОСТА ПЕТРОВ" N 7 в СОФИЯ се състоя първият извънреден конгрес на НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, свикан по инициатива и с решение N 12/20 октомври 1991 г. на Върховният съвет на НХДП, като за целта решението бе изпратено до всички партийни регионални структури заедно с нормите за представителство и с дневния ред на конгреса съгласно чл.19 от устава на НХДП.

За председателстващ конгреса бе избран г-н Михаил Михайлов, а за протоколчик г-жа Мария Йорданова, след което председателстващият г-н Михайлов направи проверка на кворума (присъстваха всички, излъчени от регионалните структури, делегати) и обяви конгреса за открит. Като гости присъстваха политически лидери от други партии, както и голяма част от членската маса на партията.

Дневният ред на конгреса бе прочетен от секретаря на НХДП г-н Евгени Узунов, бе подложен на гласуване и бе приет с мнозинство и без поправки.

Конгресът протече при следния дневен ред:

Точка първа: Анализ на дейността на НХДП от създаването й до първия извънреден конгрес - докладчик г-н Антон Балев;

Точка втора: Представяне и гласуване на оставката на досегашния председател на НХДП г-н Драган Бачев;

Точка трета: Предложение, обсъждане и решение за промяна на името на партията на Християндемократичен съюз;

Точка четвърта: Промени в устава на НХДП съгласно чл. 20, буква А от устава на НХДП;

Точка пета: Промени в ръководството на НХДП съгласно чл. 20, букви Г и Д.

По първа точка от дневния ред доклад-анализ изнесе г-н Антон Балев, който се спря на развитието на християндемократичното движение в България и в частност на НХДП. Анализ бе направен и на последните избори за народни представители, кметове и общински съветници, както и бе обсъдена линията на партията в предстоящите избори за президент на Република България.

По точка втора от дневния ред думата взе г-н Евгени Узунов - секретар на НХДП, и запозна присъстващите на конгреса делегати с постъпилото на 18 септември 1991 г. заявление за напускане на председателският пост и партията от г-н Драган Бачев, досегашен председател на НХДП, и последвалото по-късно решение N 38/19 октомври 1991 г. на Върховния съвет на НХДП и на основание чл. 26 от устава на НХДП приемане на оставката на г-н Бачев и предаване пълномощията му на заместник-председателя г-н Антон Балев до първия извънреден конгрес на партията. След което оставката на г-н Бачев бе подложена на гласуване и бе приета единодушно от конгреса.

По точка трета от дневния ред думата взе председателстващият конгреса г-н Михайлов, който направи анализ на дейността на НХДП от създаването до първия извънреден конгрес, бе отчетен и фактът, че името на партията не отговаря на политическата обстановка и дейността на партията в страната, която провежда политика на обединяване на всички християндемократични формаци в един съюз с оглед бъдещите им съгласувани действия в политическия живот на страната. Накрая, след като направи анализ на християндемокрацията като политически формации в Европа и срещите ни с организации от Християндемократичния интернационал в Брюксел, г-н Михайлов предложи на конгреса да промени името на партията в ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ. Предложението бе подложено на гласуване и с 19 гласа "за", един "против" и един "въздържал се" новото име бе прието на основание чл. 20 буква А от устава.

По точка четвърта от дневния ред думата взе секретарят на НХДП г-н Узунов, който запозна присъстващите делегати с трудностите по осъществяване на представителството на НХДП от изискваното на чл. 33 от Устава на партията, а именно че партията се представлява от председателя, от заместник-председателя и от секретаря заедно и предложи член 33 от устава да претърпи следната редакция: "НХДП е юридическо лице и се представлява от председателя й". Предложението бе подложено на гласуване и с 18 гласа "за" и трима "против" бе прието.

Предложено бе също и името НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ да бъде заменено навсякъде във всички бъдещи документи и в устава на ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ. След гласуване предложението бе единодушно прието. Промените бяха направени на основание чл. 20 буква А от устава.

По точка пета думата взе отново г-н Михайлов, председателстващ конгреса, който покани г-н Балев да даде оставката на досегашния Върховен съвет и да бъде избран нов Върховен съвет. Г-н Балев представи оставката на стария Върховен съвет и предложи нов състав на Върховния съвет:

1. ЕВГЕНИ МАРИНОВ УЗУНОВ
2. ПЕТЪР ИВАНОВ МАТЕЕВ
3. МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
4. ВАНЯ НЕЙЧЕВА БАЛЕВА
5. ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ГУРГОВА
6. КРАСИМИРА КРУМОВА ЙОЦОВА
7. НИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА
8. МАРИЯ ТОДОРОВА БАГРЕВА
9. АНТОН ТОДОРОВ БАЛЕВ

След кратки разисквания до нови кандидатури не се стигна и новият Върховен съвет бе избран с 20 гласа "за" и един "против" на основание чл. 20 буква Г от устава. Състояха се и разисквания по дейността на контролно-ревизионната комисия и бе предложено нейният състав да остане непроменен; след гласуване предложението бе единодушно прието.

С това дневният ред на конгреса бе изчерпан, нови предложения за обсъждане нямаше и след поздравления към новия Върховен съвет, поднесени от делегатите, конгресът бе закрит.

София, 24 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪЮЗ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В ЗНАК НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ САМОУПРАВСТВОТО НА РЕКТОРА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В СОФИЯ.


Координационният съвет на Синдикалния съюз на висшите училища към Конфедерация на труда "Подкрепа” остро протестира срещу произвола и самоуправството на проф. Д. Вучков, заемащ длъжността ректор на Техническия университет в София, което е в противоречие със Закона за академичната автономия на висшите учебни заведения от 1990 година.

Господин ректорът отказва да свика Общо събрание за избор на нов ректор на Техническия университет - София, както изисква законът.

Ние смятаме, че проф. Д.Вучков не може повече да представлява Техническия университет в София и следва да бъде изваден от състава на Съвета на ректорите на висшите учебни заведения.

София, 24 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВА "ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.


Инициатива "Гражданска Независимост" е за възстановяване на Търновската конституция и не признава легитимността на новата конституция на Република България и произтичащия от нея правов ред. В същото време Инициатива "Гражданска независимост" (ИГН) ще се подчинява на фактически действащите законни актове дотолкова, доколкото към тях се придържат съществуващите институции.

Във връзка с това обръщаме внимание на Парламентарните групи на СДС, БСП, ДПС, на председателя на Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Столичния народен съвет, че на 21 август 1990 година Великото народно събрание гласува акт, с който задължава "политическите партии и организации да премахнат чужди символи и знаци от обществени сгради и места у нас".

Инициатива "Гражданска независимост" неколкократно напомня на Народното събрание, на Министерския съвет и на президентството за неизпълнението на гласувания на 21 август 1990 година акт. Нежеланието на властващите на основание на Конституцията на Република България "некомунисти" да изпълнят решението на Великото народно събрание може да бъде обяснено само с очакването, че процесите на обединяване ще доведат направо до комунизма, където символите ще бъдат нужни и чисто национално български.

Възможно е да липсват средства за премахване на комунистическите символи от обществени сгради. В такъв случай бихме посъветвали Министерския съвет, президентството, Столичния народен съвет да се обърнат към опита на някои "деполитизирани" държавни органи. Едно решение на проблема предлагат в Главно следствено управление на ул."Развигор" N 1, където те посрещат с националния трибагреник и деполитизираната червена петолъчка върху него.

Инициатива "Гражданска независимост" настоява до един месец да получи отговор за изпълнение на акта на Великото народно събрание от 21 август 1990 година от името над 70 000 граждани, подкрепили исканията на Инициатива "Гражданска независимост", за премахване на чуждата символика. (Тази подписка е задържана на 27 август 1990 година незаконно в Главно следствено управление).

Инициатива "Гражданска независимост" ще търси съдействието и на всички некомунистически партии и организации, подкрепящи законно нейното искане за отстраняване на символите на вече несъществуващата КПСС.

София, 17 януари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. Саман

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 28 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ, СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, СЪЗДАДЕНО НА 13 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ПРЕАМБЮЛ

Ние, гражданите демократи,
Граждани на народ, създал и разпространил писменост и култура, с вековни традиции в борбата за съхраняването и защитата на свободата на мисълта и словото,

Убедени, че богатството на идеи е най-голямото богатство на едно общество и че висш граждански дълг е защитата на това богатство,

Приемайки доброволно заедно да защитаваме това наше убеждение в духа и смисъла на членове 18, 19 и 20 от Всеобщата декларация за правата на човека,

Имайки предвид ролята, която играят в обществото средствата за масова информация,

Осъзнали, че животът в един информиран свят е необходимо условие за адекватно социално поведение на личността,

Осъзнали, че животът в един информиран свят е необходимо условие за реализация на гарантираните от организацията на Обединените нации и признати от българската държава основни човешки права и свободи,

Убедени в огромните възможности и значение на електронните средства за масова информация и комуникация за развитието на личността и динамизирането на социалните процеси,

Признаващи, че бъдещото общество е информационно общество и че бъдещият човек е информираният човек,

Извличайки поука от опита на политически комплекс да постави под контрол Българската телевизия за свои цели,

Установявайки нарушение на член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека,

Установявайки наличието на доминация и безконтролен достъп до националните електронни средства за масова информация и комуникация на определени групи и личности,

Установявайки съществуващата злоупотреба с националните електронни средства за масова информация и комуникация,

Убедени, че при прехода към демократично общество е жизненоважно да се прегради пътят на антидемократичните възможности, които националните електронни средства за масова информация и комуникация и в частност телевизията крият като център на информационната власт в обществото,

Убедени, че при прехода към демократично общество е жизненоважно националните електронни средства за масова информация и комуникация да работят за обединяването на нацията, за възраждането на нейното достойнство и традиционни добродетели, утвърждавайки нови ценности, спомагащи за по-нататъшното демократично развитие на България и приобщаването й към Европа и към света,

Убедени, че не може да се постигне демократизация на българското общество без демократизация на националните електронни средства за масова информация и комуникация,

Убедени, че не може да съществува журналистически професионализъм безпрофесионален морал,

Се обединихме около тези идеи и създадохме гражданско движение.


ГЛАВА I. НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕР И СЪЩНОСТ

Чл. 1. Наименованието на сдружението с иделна цел - юридическо лице, е Гражданско движение за национална и обективна телевизия.

Чл. 2. Гражданското движение за национална и обективна телевизия е доброволна асоциация на свободни граждани без разлика в пол, раса, религия, мироглед, имотно състояние и политическа принадлежност за защита на информационните права и свободи на човека и човешките общности.

Чл. 3. Гражданското движение за национална и обективна телевизия работи като самостоятелна неполитическа обществена организация.


ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Основна цел на Гражданското движение за национална и обективна телевизия е изграждането и функционирането на обективни и демократични национални електронни средства за масова информация и комуникация, в частност национална телевизия.

Чл. 5. Гражданското движение за национална и обективна телевизия работи за изпълнението на следните основни задачи:

1. Защита на правото на гражданите да получават и разпространяват информация и идеи от и чрез всички национални електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията;

2. Създаване на национални електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизия, които да осигурят равноправен диалог между гражданското общество и държавата;

3. Недопускане използването на националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията, за недемократични и нехуманни цели;

4. Недопускане превръщането на националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията, в недемократично и нехуманно средство за въздействие върху нацията.

5. Борба против доминацията и безконтролния достъп до националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията;

6. Борба срещу злоупотребата на различни сили, групи, институции и личности с националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията;

7. Борба против използването на националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията, за манипулиране на общественото мнение;

8. Борба за изграждането на обществено-парламентарни механизми за действен контрол и защита на дейността на националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията;

9. Участие в инициативи и групи за създаване на правна основа за ефективна дейност на националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията;

10. Осигуряване на потребителски контрол над продукцията на националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията.

 ГЛАВА III. ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Гражданското движение за национална и обективна телевизия осъществява посочените в този устав цели и задачи чрез следните дейности:

1. Осъществяване на анализ на дейността на националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията, и публично огласяване на резултатите от този анализ.

2. Организиране и участие в дискусии, диспути, конференции и др.

3. Пропагандиране на позиците си чрез всички, разрешени от закона форми на публична изява: митинги, демонстрации, присъствия, събрания, шествия, хепънинги, издигане и разпространяване на лозунги и призиви, апели, декларации и др.

4. Търсене на отговорност, включително и съдебна, при нарушаване на правата на гражданите от страна на националните електронни средства за масова информация и комуникация, в частност телевизията.

5. Осъществяване на контакти и взаимодействие с всички заинтересувани сили в страната и в чужбина.


/Пресслужба "Куриер"/


10:56:48  
28.01.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!