28 май 1996


София, 28 май 1996 година
Брой 81 (1636)


София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗКАЗВАНЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И КАНДИДАТ НА СДС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, "ДАЛНОВИДНО НАЦИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА УСПЕХ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА" ПРЕД БЪЛГАРСКИ БАНКЕРИ В БИЗНЕСКЛУБ "МУЗЕУМ" В СОфИЯ НА 16 МАЙ 1996 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изразявам пред вас своите позиции по някои от най-важните елементи на икономическата политика, като си давам ясна сметка, че правомощията на президента за влияние в тази сфера са ограничени. Но ако държавният глава е активна и динамична личност, той може да повлияе върху промяна на положението в посока, преценена от него като правилна. Основното условие за това е той да има своя далновидна позиция за най-съществените измерения на икономическата промяна и да използва времето на своя мандат като основно стратегическо предимство. Споделям възгледа на известния американски експерт по мениджмънт Джордж Сталк, че "като стратегическо оръжие времето е еквивалентно на парите, прои зводителността, качеството и дори иновацията".

Възнамерявам да вложа много енергия във времето, което е пред мен, за да докажа своя ангажимент като гарант за осъществяването на действителни пазарни реформи в България. Ще провеждам редовни консултации по най-болезнените икономически проблеми, ще формирам ориентирани към действие експертни съвети и групи по въпросите на земеделието, банковата система, чуждестранните инвестиции, насърчаването на частния бизнес. Не само ще сезирам Конституционния съд и връщам за ново обсъждане закони, когато преценя това за правилно, но ще поддържам и по тесни контакти с парламента и правителството, по-активно ще използвам и правото си на обръщение пред парламента и нацията и ще присъствам при приемането на всеки важен закон. В рамките на своите конституционни правомощия аз бих могъл да катализирам в значителна степен процесите, които могат да доведат до реформиране на националната икономика.


1. ГЛОБАЛНАТА ПЕРСПЕКТИВА НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.

Живеем във време, когато технологията оформя нашия живот, глобализацията на икономиката променя правилата на конкуренцията и преходът към информационния век прави света по-отворен и близък до всеки от нас. Чрез индустриалното развитие, информационните технологии и световната търговия България днес има шанс да спечели нови позиции в един взаимносвързан свят. В този нов свят границите,територията, суверенитетът и националната идентичност остават ключови понятия, но придобиват нов смисъл и значение.

Живеем в свят, доминиран от трите големи регионални икономически групи на Европа, Северна Америка и Азия. Резултатът от конкуренцията за лидерство между тях ще оформи икономическата система на новото хилядолетие. Предизвикателството за една малка страна като нашата България е да намери своя достоен път към икономическия успех чрез отвореност и взаимодействие с тези три групи, които сега търсят нови равновесни точки на глобалното икономическо могъщество. Според футуролозите информационната революция създава ново глобално разделение на труда с изключително важни последици за богатството както на цели нации, така и на отделните хора. В този процес България няма право на закъснение. Информационната революция не оставя друг избор за която и да е национална икономика освен глобалната перспектива. Убеден съм, че глобалното мислене е не само ориентация към света, но и изкуство да предвидиш ситуации и събития, които други не могат да видят, както и стратегическо конкурентно предимство.

Според Майкъл Портър, професор от Харвард, конкурентното предимство произлиза от съвършенството, иновацията и промяната, а откривайки нови и по-добри начини да се конкурират, компаниите извършват в крайна сметка иновация. Иновацията е ключова дума, която звучи сложно, но означава нещо съвсем просто: да правиш нови неща. Именно процесът на иновацията може да даде контрол и сила на хората да влияят върху бъдещето. Просперитетът на нашата България зависи от инвестициите ни в нови начинания и практическото осъществяване на нови идеи. Не случайно всепризнатите в цял свят теоретици на бизнесстратегии от Харвард ни обясняват днес, че надбягването с бъдещето започва с конкуренция за индустриална предвидливост и интелектуално лидерство. Или това според тях е конкуренцията да си представиш бъдещето. Убеден съм, че това е първата стъпка на така необходимата за икономическото бъдеще на България действителна пазарна конкуренция. Проблемът с конкурентоспособността, срещан от много български предприятия днес, не е проблем само на чуждестранната конкуренция. Той е проблем по-скоро на нетрадиционната конкуренция. Вместо приспособяване към динамиката на XXI век много нации, групи и отделни хора все още предпочитат да отбраняват старите си позиции. Но нации, които се опитват да се съпротивляват на тази тенденция, ще осъзнаят изведнъж, че отдавна са изхвърлени зад борда.

Haй-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш сам. Но няма как да изобретиш бъдещето, ако не можеш да си го представиш. Използвайки спортен език, днес някои стратези аргументирано доказват, че конкуренцията за бъдещето прилича по-скоро на триатлон, отколкото на стометров спринт.


2. СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ ЗА СТАБИЛНОСТ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА.

С изключение на управителя и поддуправителите на БНБ останалите членове на Управителния съвет на БНБ се назначават и освобождават от президента на републиката, по предложение на управителя на БНБ. В този смисъл президентът носи отговорност за кадрите, които взимат най-важните решения относно борбата с инфлацията и стабилността на банковата система. Нещо повече - президентът трябва да поддържа общественото доверие в политиката на централната банка. Става дума не само за паричната политика на БНБ като цяло, но и за нейната политика при рефинансирането на търговските банки и управлението на валутния и златен резерв на страната. Това е едно от най-важните президентски правомощия, което засяга пряко джоба на българските граждани.

Ръководителите на БНБ не трябва да се влияят от политическата конюнкура, а да бъдат национално отговорни лица, които да заплатят с кариерата си евентуални пропуски и слабости, или поведение, насочено съзнателно или несъзнателно във вреда на националните интереси. Смятам, че трябва да бъдат възстановени всички механизми на строг контрол върху банковата система, произтичащи от Закона за БНБ. Преди всичко това е банковият надзор. Сега банковият надзор е управление в БНБ, при това с правила, създадени от нейния Управителен съвет. Практиката показа, че този механизъм на банков надзор не действа ефикасно. Изискванията на изработените правила за банков надзор на подзаконова основа не се спазват от никого. Уместно е банковият надзор да бъде уреден със специален закон и да се отдели в независима държавна институция. Дейността по банковия надзор не трябва да зависи от интересите на Управителния съвет на БНБ.

Споделям оценките и препоръките, направени от експерти на Международния валутен фонд, за необходимостта от международен одит за БНБ, спешна намеса в проблемните търговски банки, промяна на счетоводните стандарти сред всички търговски банки, промяна на поведението на управленията за левови и валутни операции на централната банка и особено за ръста на рефинансирането на търговските банки, дължимо на необезпечените депозити, което създава опасно инфлационно напрежение в икономиката. Споделям и констатациите, направени от мисията на Световната банка, че банковата система ограничи силно възможностите си главно поради загубите от лошите кредити, и сега се нуждае от свиване, а не от експанзия. Според експертите на авторитетната международна финансова институция най-спешният пакет от мерки за спасяването на банките трябва да се отнася до предпазването от по-нататъшно обезценяване на спестяванията. Известно е, че банките продължават да понасят по-голямата част от финансовата тежест на губещите предприятия, а финансовият крах на банките се изплаща от домакинствата със свиване на потреблението, стопяване на спестяванията и хроничен бюджетен дефицит.

Според мен в обсега на една парична политика може да се влияе върху следните фактори: просрочията и тяхната динамика, преливането на капитали между държавните и частни фирми, между фирмите и банките, нерегистрираните операции от подземния свят, харченето на държавен капитал за неразумни операции, харченето на чужди средства, като не се изплащат задълженията към доставчиците и бюджета, или "изкуствено дишане" за губещи предприятия. Ескалацията на вътрешния дълг обаче може да се спре само при съчетание на мерките за преструктуриране на реалния и финансовия сектор, защото банковата система се развива под влиянието на общата макроикономическа среда.

Ако бъда избран за президент, това, което мога да направя като институционалист, е да използвам максимално правомощията, които дава Конституцията на Република България, за да осигури своевременна намеса от страна на БНБ за преодоляване на негативните процеси при развитието на банковата система, и да следя отблизо преговорите с международните финансови институции и препоръките, отправени от тях за паричната политика на БНБ.

При разпадащ се междубанков валутен пазар трудно може да се говори и за капиталов пазар, финансовите пирамиди доказаха по най-убедителния начин бездействието на властта, която не взе никакви съществени мерки за предотвратяване на финансовите измами и разочарова българския вложител, разрушавайки типичната за българина спестовност. Ще направя всичко в рамките на моите правомощия и влияние, за да защитя интересите на данъкоплатците срещу финансовите измами. Възнамерявам да провеждам редовни консултации с членовете на Управителния съвет на БНБ съвместно с експертни групи по проблемите на оздравяването на банковата система. Ще съдействам за развитието на финансова система, която отговаря на световните стандарти и намалява риска за всички участници в нея.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ГЕРБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОГЛАСЕНА ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 16 МАЙ 1996 ГОДИНА


От месеци наред Съюзът на демократичните сили /СДС/ поставя остро въпроса, че България е пред зърнена криза, ескалация на престъпността, икономически срив. Месеци наред управляващата Българска социалистическа партия /БСП/ цинично отклонява вниманието на обществеността от истинските проблеми на страната, за да прикрие неспособността си да управлява при абсолютно парламентарно мнозинство и за да осигури огромни печалби на икономически групировки, тясно свързани с нея.

Днес вече сме свидетели на пълния провал на политиката на БСП.

Въпреки вноса на зърно даже от следвоенна Сърбия в много градове няма хляб. Масово се колят животни поради липса на фураж. Вследствие на стремглавото обезценяване на лева доходите на всяко българско домакинство намаляват всеки ден. Спестяванията се топят. Инфлацията расте. Масовото обедняване е факт за милиони граждани.

Когато СДС постави въпроса за безконтролния износ на зърно, БСП веднага вкара в пленарната зала дебатите за българския герб.

Сега, когато кризата за хляба е факт за всеки от нас, БСП отново се опитва да измести общественото внимание от същинските проблеми за насъщния и своя провал. Прави го със силовото приемане на варианта "Виденов" за герб на България, с разпространяването на слухове и интриги в части на опозицията в навечерието на първичните избори за кандидат за президент, с налагането на ограничаващ свободното слово Закон за радиото и телевизията, с имитацията на структурна реформа.

Държавният герб на България е национален, а не партиен въпрос, докосващ нашите най-тънки патриотични струни. Кощунство и връщане към недалечното минало е решението за това, какъв да е символът на националния ни суверенитет, да бъде взето на партийно събрание и гласувано в парламента само от депутатите на БСП.

Да, вярно е, че България има нужда от герб, герб държавен и национален, а не партиен, ала българският народ има нужда и от хляб!

СДС днес не участва в гласуването на партийно наложения герб, така както не е участвал и няма да участва в каквото и да е съглашателство и комбинации със стари и нови комунисти.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЕКЦИЯ "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН" КЪМ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ГЛАСУВАНЕ ОТ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Отново сме изправени пред невероятно безобразие, което може да бъде осъществено с гласовете на стотина народни представители. Става въпрос за предстоящото внасяне и разглеждане в Народното събрание на предлагания от сегашното правителство проект за герб на Република България.

Ние, художниците, подписали тази декларация, категорично осъждаме подобен начин на действие относно един толкова отговорен проблем, какъвто е утвърждаването на символите на държавата и народа ни. Повече от 45 години ние носехме "срамът по челото" с един герб с натрапена символика. Сега, когато имаме шанса да се реши този проблем, управляващите държавата чрез мнозинството си искат отново да ни поставят пред свършен факт.

Преди повече от две години беше проведен национален конкурс за проект на бъдещ герб на страната ни. Няколко колектива от графични дизайнери и скулптори работиха и представиха своите проекти за обсъждане и журиране пред комисия, включваща широк кръг от специалисти и художници - представители на Съюза на българските художници /СБХ/. Беше отличен най-добрият от тях и всички проекти бяха показани на гражданството в изложбената зала на СБХ.

Гербът на една държава е не само графичен знак. Символиката на държавния герб трябва да синтезира духа на народа, традициите на българската държавност, каноните на хералдиката и изискванията за високи художествени достойнства.

Гербът е лицето и печатът на държавата. Той изразява волята на народа на тази държава за съществуване, развитие и успех. Този герб се поставя върху бойните знамена на България и под тези знамена нашите войни се заклеват във вярност към народ и родина, и ако се наложи - да умрат за тях.

Срам и позор е да бъде решавано какъв да е най-важният държавен символ през призмата на партийни, групови, племенни и лични пристрастия.

Предлаганият от правителството проект е лишен от всякаква символика и игнорира вече изразеното от повечето специалисти мнение, ето защо ние сме категорично против този проект.

При един компетентен подход би трябвало конкуриращите се проекти да бъдат показани по всички краища на страната на максимален брой нейни граждани. Само чрез всенародно обсъждане може да се утвърди символът на държавата. И тогава народната воля ще бъде приета за единствено валидна.

"Глас народен - глас Божи!"

София, 15 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЗА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ У НАС, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 4 МАЙ 1996 Г. В СОфИЯ


I. По отношение управлението на Българската социалистическа партия /БСП/

Като отчита същността на прехода и необходимостта от либерален коректив и критика на действията на правителството, Българската партия либерали /БПЛ/ декларира, че ще следи и реагира на негативните му решения и стъпки.

БПЛ предлага на ръководството на БСП да обсъди своевременно в кръга на своята коалиция варианти и възможности за смяна на формулата на управление, предвиждащи:
- разширяване на коалицията при запазване на политическия характер на правителството;
- ускорени консултации за структурни и кадрови промени в Министерския съвет;
- радикални промени в принципите на политическия и управленски диалог;
- решително отстояване на провеждането на реформите при ангажиране на възможно най-голяма част от обществото в тяхното осъществяване.

Смятаме, че сегашният стил на управление на БСП изостря управленската и политическа криза. Необходима е промяна в посока на засилен обществен диалог, постигане на национално съгласие и на национално отговорно управление.


II. Относно външнополитическата ориентация на България.

Националният съвет /НС/ на БПЛ прие резолюция, с която се противопоставя категорично на опитите на различни политически и обществени среди проблемът за българското членство в ЕС и НАТО да бъде партизиран и идеологизиран; да бъде свеждан до противоборство между "комунисти" и "антикомунисти".

Когато се обсъждат предимствата и слабостите на различните алтернативи, които стоят пред страната ни във външнополитически аспект, съвсем закономерно се изтъкват аргументи от политически, икономически, ресурсен, технологичен и пр. характер. Същевременно НС на БПЛ смята, че е необходим един по-глобален и същностен подход към проблема. Избирайки ЕС или друга интеграционна общност, НАТО или неутралитет, трябва да сме наясно, че избираме не просто пазари за своите стоки или покровителството на дадена велика сила. Изборът, който ще направим, е избор на тйп цивилизация. Дали България ще бъде част от високоразвития свят на информационните технологии, либералната демокрация и модерното пазарно общество, т. е. евроатлантическия свят, или ще се люшка в нестабилни и поляризирани обществени модели и ориенталска изостаналост.

БПЛ смята, че е нужно ясно послание към световната общност, че България се стреми да бъде съпричастна към евроатлантическите ценности и да се интегрира в ЕС и НАТО. И заедно с това, че развитието на ползотворни и равноправни отношения с балканските държави и Русия е траен приоритет за България.

Нужна е добре премислена и последователно осъществяване държавна политика за позитивно пропагандиране на България в чужбина. Елемент от такава политика трябва да е създаването на български сателитен телевизионен канал, за което БПЛ ще настоява пред компетентните власти.


III. Относно предстоящите президентски избори.

Националният съвет на Българска партия либерали подкрепя кандидатурата на проф. Николай Генчев за президент на Република България.

София, 5 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ В СТОЛИЦАТА НА 29 ДЕКЕМВРИ 1995 ГОДИНА. Документът е адресиран до главния прокурор, до директора на Националната следствена служба, до министъра на вътрешните работи, с информационни копия до президента и министър-председателя на Република България, до министъра на правосъдието, до посланиците на държавите, подписали Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, Хелзинки, и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН ТАТАРЧЕВ, ГОСПОДИН РАШКОВ, ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

На 29 декември 1995 г. около 17.30 часа претърпях така нареченото "пътнотранспортно произшествие" в резултат на което ми бе счупена дясната ръка между рамото и лакътя. На същата дата дежурният следовател А. Ефтимов е съставил така наречения "констативен протокол относно посетено ПТП". Според този протокол таксиметровата кола е собственост на един, била е управлявано от друг /живеещ на непостоянен адрес в общежитие/, той се е движел "със скорост, несъобразена с пътната обстановка", в резултат на което "самокатастрофира в крайпътно дърво", в резултат на което пък на колата са нанесени "щети за 2000 лева" /толкова струват едни фарове/, и освен това "пострадал е пътуващият Янко Николов Янков... със счупена дясна раменна кост".

Любопитно е това, че само два месеца преди това, на 4 октомври 1995 г., към 16 часа с последни усилия успях да отскоча встрани от връхлитащата върху мен лека кола, шофирана от жена, която познавам лично и за която имам абсолютно безспорни, включително и писмени доказателства, че работи като секретарка в екипа за политически провокации и пране на мръсни пари на офицера от КГБ, бивш шеф на шести отдел на Шесто управление на Държавна сигурност, сегашен шеф на мултимафията Димитър Христов Иванов. За този факт още тогава се обърнах към прокуратурата, към министъра на вътрешните работи и към директора на Централната служба за борба с организираната престъпност.

Любопитно е и това, че след констатирането на "произшествието" от дежурния следовател районните следствени органи не предприемат абсолютно нищо за разследване на "произшествието". Разследване е предприето едва след три месеца, и то след като разпространих специално изложение с копие до посолствата в София, при това едва след като изложението ми бе разпространено от три последователни бюлетина на БТА, пресслужба "Куриер" /на 5, 6 и 7 март 1996 г./. При това разследването бе започнато от Националната следствена служба, като следователят Петър Мишев отрече започването на разследването като резултат на специалния ми протест, но не можа да ми даде задоволителен и правдоподобен отговор на въпроса "защо районната следствена служба досега не е предприемала разследване?", и "защо Националната следствена служба е иззела за разследване това дело, което по закон не е подследствено на нея?". Тези въпроси зададох на следователя Петър Мишев на 19 март 1996 г., когато за първи и единствен път бях извикан да свидетелствам по следственото дело. След тази среща на мен като професионален юрист с научни титли и познаващ от горчив личен опит противозаконната дейност на същата тази служба ми стана ясно, че Националната следствена служба е иззела за разследване това дело, именно за да може "най-авторитетно" да скрие истината, като придаде характер на "случайно пътнотранспортно произшествие" на едно организирано от българския филиал на КГБ и българската мафия политическо покушение.

През изтеклите пет месеца контролираните от мафията вестници всеки ден пишеха за всевъзможни катастрофи за най-обикновени хора и за всеки що-годе известен политик или друг обществен, научен или артистичен деец. Само преди два дни вестниците писаха и радиостанциите съобщиха как един политик катастрофирал и си счупил пръстите на едната ръка. За мен е любопитно това, че същите "жадни за сензации" вестници пишеха какви ли не нагли лъжи против мен, уж предложени им от "личности, които така твърдят", но за катастрофата с мен не съобщиха абсолютно нищо. Този факт за мен е доказателство, че мафията не е заинтересована да придобиват публичност събитията в създаването на които тя има своето противозаконно участие.

Вчера бях уведомен, че следствието е приключило, а от материалите по делото узнах, че напълно са игнорирани моите съображения, без въобще да бъдат коментирани, както и без да бъдат потърсени единствените свидетели. За мен това е опит да бъде скрита истината.

Впрочем, че ще бъде постепенно по този начин на мен [?], ми беше известно още в момента на "произшествието". Затова сега се обръщам към вас с искане да потърсите и ми предоставите бюлетина на МВР от датата на произшествието. Нека все пак ви кажа, че около месец след "произшествието" аз се обърнах към службата на МВР за контрол и регистрация на "пътно-транспортните произшествия", но бях "любезно" уведомен, че тези бюлетини били "за служебно ползване" и фактът, че съм пострадал, не ми бил давал правото да прочета дали в бюлетина е отразен този факт. Позовах се и на факта, че освен това съм "представил на обществеността" /според законовите формулировки/ и като такъв имам правото да прочета бюлетина, но пак ми бе отказано.

Господин Татарчев, господин Рашков, господин Добрев,
Някаква "нездрава" /както едно време казваха ченгетата от Шесто/ интуиция ми подсказва, че мафията може би е била започнала скриването на истината за "произшествието" още в момента на осъществяването му. Днес аз желая да зная дали това "пътнотранспортно произшествие" е било отразено в специалния бюлетин на МВР за произшествията! Настоявам да ми предоставите бюлетина с датата на произшествието!

София, 11 май 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ-ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ:

ст.н.с. доцент Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА" ПО ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до Комисията по радио, телевизия и БТА към 37-то Народно събрание и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

След внимателно запознаване с предложения проектозакон Съюзът на журналистите в България "Подкрепа" е длъжен да заяви, че е против приемането му в настоящия момент.

Ние настояваме за една широкопредставителна дискусия и аргументирани становища на журналисти, културни дейци и организации, имащи отношение към създаването и разпространението на радиотелевизионни продукти за необходимостта от такъв закон и за ограниченията, които ще последват от него.

С предложеното от нас условие ще се постигне в голяма степен благоприятно отношение на обществото към журналистите от електронните медии, намиращи и създаващи новините и информацията от и за България.

Дълбоко сме убедени, че не може да се приеме закон без съгласието на тези, за които той ще се отнася.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА
ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ПОДКРЕПА":

Чавдар Тончев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран до министър-председателя на Република България, до министрите на финансите, на труда и социалните грижи, на образованието, науката и технологиите, и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 12 януари 1996 година между учителските синдикати и представителя на правителството - г-н Илчо Димитров, министър на образованието, науката и технологиите /МОНТ/, беше подписано споразумение относно компенсиране на доходите в отрасъл "Образование" от 1.04.96 г. Това споразумение беше съгласувано с Министерство на финансите и Министерство на труда и социалните грижи.


От екрана на Националната телевизия вие лично заявихте, че учителите ще получат увеличение на заплатите с 20 процента от 1 април 96 година.

При изработване на проекта за заплатите представителят на Министерство на финансите заяви, че пари има и наредбата ще бъде обезпечена със средства. Гаранти за това са тримата министри от вашия кабинет: г-н Костов, г-н Коралски и г-н Димитров.

Дотук всичко добре. От направени срещи в редица общини представители на нашия учителски синдикат установиха, че заплатите не са гарантирани. Причина за това е, че в общинските бюджети са заложени само по 10 процента от първи април 1996 г. и от 1 октомври 1996 г., според прогнозната инфлация. За да изплатят така формираните заплати според наредбата на МОНТ, общините се принуждават да вземат средства от издръжката на училищата. По този начин се ощетяват драстично учениците, училищата и общините със средства, необходими за един нормален учебен процес.

Учителският синдикат към Конфедерацията на труда /КТ "Подкрепа"/ не може да се съгласи с този начин на увеличение на заплатите.

Настояваме тези средства, които са определени, чрез подписаното споразумение да бъдат преведени от Министерството на финансите към общините. По този начин ще се осъществи увеличаването на заплатите на учителите реално, а не само с обещания.

Настояваме за вашата лична намеса за изпълнение на гаранциите, дадени ни от представители на правителството относно заплатите на учителите.

София, 13 май 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА":

Крум Крумов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 лшй - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ЖАН ВИДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕД ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СОфИЯ, 12 МАЙ 1996 ГОДИНА/ ЗА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО


5. Дългосрочна стратегия и неотложни мерки по структурната реформа

Всъщност това е единственият реален възможен вариант за действие, открит днес пред нас.

Като говорим за структурна реформа, имаме предвид модернизация на структурите в нашата икономика в най-широкия смисъл на това понятие. Осъществяването на мащабна структурна реформа означава:

- осъвременяване на отрасловите, подоотрасловите и продуктовите структури, като се почне от изменението в съотношенията между индустрията, селското и горското стопанство и услугите; промени във вътрешните структури на тези три големи отрасъла и се стигне до избора на най-подходящ продуктов профил на българската икономика;

- осъвременяване на икономическите, функционалните и технологичните структури, които включват съотношението между потребление инатрупване при първичното разпределение на БВП; структурите на самото потребление и на самото натрупване; структурите на БВП по елементи на крайното използване и по елементи на добавената стойност; структурата на БВП според участието на държавния и частния сектор; технологичната и възпроизводствената структура на инвестициите и т.н.;

- рационализиране на вносно-износните структури, които включват съотношението между търговските потоци по групи стоки, по групи страни и т.н.;

- подобряване на регионалните структури на стопанската дейност, където освен икономически се намесват социални, демографски, полови, възрастови, етнически, религиозни и други фактори;

- ускоряване на приватизацията и подобряване на нейните вътрешни структурни изменения: касова и масова; участие на български и чуждестранни инвеститори; структури в зависимост от начините на плащане и т. н.;

- подобряване на финансовата дисциплина и преструктуриране на реалния сектор с многобройните му вътрешни структурни характеристики;

- оздравяването на банковата система и подобряване на присъщите й вътрешни структурни изменения;

- рационализиране на бюджетните дейности /здравеопазване, образование, наука и култура и т. н./ и модернизиране на техните структурни характеристики;

- повишаване ефективността на социалната сфера и подобряване на многостранните й структурни характеристики и т. н.

Цената на грешките при вземането на подобни решения е много висока, защото изпълнението на такива решения ангажира стотици милиарди левове. Ние и сега плащаме за неправилни структурни решения през миналите десетилетия или за правилни решения при тогавашните обстоятелства, които при новата обстановка се оказват нерационални, а изразходваните милиарди левове за тяхното осъществяване - до голяма степен напразни.

Водени от тези съображения, през миналата година ние възложихме на голям български научен колектив с участието на 75 души да разработи темата "Развитие на българската икономика и структурни изменения в нея до 2000-2005-2010 г. в контекста на интеграцията в Европейския съюз". Аз информирах за това ВПС и ПГДЛ при представянето на бюджета за 1996 г. Сега тази разработка е почти готова.

Ако се съди по нейния неокончателен вариант, трябва да се ориентираме към съществено ограничаване дела на енергоемките промишлени отрасли за сметка на отрасли и подотрасли с по-ниска енергоемкост, материалоемкост, капиталоемкост, и по-високо съдържание на добавена стойност. Това е особено важно, като се има предвид, че България внася около 75 на сто от енергоносителите си, а има енергоемкост на 1000 долара продукция 1,62 т условен петрол при 0,40 т в Европейския съюз и 0,26 т в Япония.

По предварителни данни през 1995 г. делът на енергетиката, черната и цветната металургия, химическата и нефтопреработващата промишленост, целулозно-хартиената промишленост, стъкларската и порцеланово-фаянсовата /т. е. най-енергоемки производства/ е бил 44,89 на сто от произведената продукция. Прогнозира се към 2000 г. техният дял да спадне на 39,93 на сто, а към 2005 г. на 37,67 на сто. Ако възприемем още по-активна структурна политика, делът на тези отрасли в промишлената структура може да бъде снижен още повече.

И още нещо, много важно. Ние не си представяме, че тези структури ще се формират само или главно с постановления на Министерския съвет или със закони, приети от Народното събрание. Мина времето на такива административни методи за формиране на икономическите структури. Правителството може и трябва да има концепция за средносрочно и дългосрочно развитие на икономиката и нейните структурни характеристики. То трябва да има национални цели и приоритети за социално-икономическото развитие. То следва да има своя индустриална, аграрна, външноикономическа и други стратегии. Но това не означава, че изпълнителната и законодателната власт със своите административни решения ще определя структурите, както ставаше в миналото. Това, което те могат и трябва да правят, е да създават благоприятна икономическа, институционална и правна среда, в която стопанските субекти да действат така, че да реализират набелязаната структурна стратегия. Структурните характеристики на българската икономика ще се формират чрез съчетаване на политическите и стопанските решения на органите на управление с пазарните механизми. При това ролята на пазара като структурообразуващ фактор все повече ще нараства.

От казаното следва, че изработването на дългосрочна структурна стратегия и вземането на политическо решение по нея е много сложна задача. Днес с дебата по разработката на др. Койчев само ще заложим първия фундамент на своята политическа концепция за този архиважен въпрос. Професионалната готовност и налагаща се от текущата стопанска ситуация неотложност днес съществуват за 3 направления на структурната реформа: ускоряване на приватизацията, подобряване на финансовата дисциплина в реалния сектор и стабилизиране на банковата система. Отлагането на тези решения от нашите предшественици през последните 4-5 години и нашето собствено забавяне с около половин година ни изправиха пред тежка валутно-финансова криза, която може да прерасне в дълбока стопанска криза. Решения по тези три направления трябва да се вземат сега, действията по изпълнението им трябва да започнат веднага и да се осъществят през близките 2-3 месеца. Отлагането им до края на годината, пък дори и заради окончателното завършване на структурната стратегия на страната, е недопустимо, защото ще бъде твърде късно.

Ще ви представя накратко най-важното по намеренията на правителството в трите направления на структурната реформа:

Първо. Предприемаме мерки за ускоряване на масовата и касовата приватизация. Ще обърнем специално внимание за привличане на чуждестранните инвестиции, като се предложат за приватизация, съчетана с концесия, важни обекти от промишлеността /например "Соди" - Девня/, телекомуникациите /например 25 на сто от Българската телекомуникационна компания/, обекти от инфраструктурата и други отрасли. Предвиждаме допълнителни мерки за ускоряване лицензирането на инвестиционните фондове и извършване на другата подготовка с оглед през втората половина на 1996 г. да се проведе първият кръг на масовата приватизация, а през 1997 г. - вторият кръг.

Второ. Вземаме решителни мерки за подобряване на финансовата дисциплина и преструктуриране на реалния сектор. Правителството изготви списък за спиране на предприятия, носители на около 29 на сто от текущите загуби, в които работят около 29 хил. души. При определянето на предприятията държим сметка за размера на текущите загуби; задълженията към банки, бюджет, ДОО, доставчици и собствен персонал; технологични връзки с други предприятия, тенденция в развитието през последните 2 години и много други показатели. Стремим се да не допускаме спиране на предприятия, които са единствени или главни източници на препитание в съответните селища или райони. На освободените работници и специалисти се осигуряват необходимите компенсации за безработица и изплащане на всички дължими им суми за заплати и за обществено осигуряване.

Ще се вземат твърди мерки за опазване на материалните и нематериалните активи на предприятията, включени в списъка за ликвидация. Всички те ще бъдат веднага предложени за приватизация по ликвидационна стойност на трудовите им колективи или на други кандидати. Тези предприятия ще бъдат привлекателни за купувачите, защото в продажната цена няма да се включат значителни части от големите им задължения. Очакваме, че голяма част от тези предприятия, веднъж приватизирани, ще могат отново да възобновят дейността си до края на тази или в началото на следващата със същия или с променен предмет на дейност и да възстановят на работа поне част от освободения персонал. Важното в случая е веднага да се прекъсне "пъпната им връв" с бюджета и с банките и да престанат да произвеждат нови загуби, които вече страната определено не издържа.

Правителството изготви и списък на предприятията за оздравяване, носителите на около 60 на сто от текущите загуби през 1995 година. За всяко от тези предприятия се подготвят оздравителни програми, които да осигурят до края на 1996 г. намаление на загубите наполовина, а до края на 1997 г. загубите да бъдат премахнати или сведени до минимум. Предприятията, които не изпълняват оздравителните си програми, ще се предложат за спиране съответно през първата половина на 1997 г. и на 1998 година.

Предвижда се определен брой предприятия с големи дългове да бъдат изолирани от банките и едновременно с това - освободени от обслужване на старите им задължения. За тези предприятие се създава нов режим на работа, при който те трябва да печелят достатъчно от основната си дейност, за да покриват разходите си за материали и заплати, да се разплащат с доставчиците, с ДОО и с бюджета. По този начин отново се дава шанс на тези държавни предприятия да докажат правото си на съществуване. Разчетите им фактически ще преминават през специален бюджетен фонд, разбира се - при режим на драстични икономии. Така самото правителство ще бъде принуждавано да взема необходимите мерки за подобряване управлението на оздравяваните държавни предприятия; за създаване на подходящи форми на обединения на държавни предприятия /холдинги, консорциум и др./ с оглед провеждане на по-ефикасна единна инвестиционна, технологична, производствена, пазарна, ценова и финансова политика; за ограничаване изтичането на доходи от държавните предприятия чрез неизгодни за тях договори с частни фирми на входа и на изхода и т. н.

Трето. Предприемаме също такива решителни мерки за стабилизиране на банковата система. През близките дни ще се вземе решение за консолидация и закриване на държавни банки. Правителството препоръча на Управителния съвет на БНБ да вземе подходящи мерки за консолидиране на частните банки, включително и ликвидация на някои от тях. Препоръчахме на УС на БНБ да предприеме бързи мерки за повишаване ефективността на банковия надзор. Предвиждаме и създаване на правителствена Агенция за събиране на вземанията с много широки пълномощия, които също ще трябва да се уредят със закон.

Правителството съвместно с Управителния съвет на БНБ ще намери възможното най-подходящо решение за гарантиране личните депозити на гражданите в търговските банки и ще осигури необходимите за това средства. В този смисъл, както знаете, вече направих изявление пред Народното събрание.

Съвместно с УС на БНБ ще направим всички необходимо за осигуряване редовното обслужване на външния държавен дълг. Ще предприемем мерки за създаване на по-благоприятни условия за износ на стоки и услуги с цел да се повишат валутните постъпления, да се увеличи официалният държавен резерв и да се стабилизира валутния курс на лева.

Пристъпваме към тези мерки, защото в БНБ и в банковата система като цяло вече няма никакви резерви. Част от нашите банки са до такава степен декапитализирани, че са престанали да бъдат нормални кредитни институции. Те са вече фактически банкрутирали.

Правителството ще настоява чрез Банковата консолидационна компания за търсене на административна и наказателна отговорност от виновните длъжностни лица. Призоваваме ръководството на БНБ да прави същото спрямо държавните и частните банки.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА "НОВ ВЕК, НОВИ ИДЕИ, НОВА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ОСМА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАСУВАНА НА ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР /СОФИЯ, 20 АПРИЛ 1996 ГОДИНА/.


Раздел четвърти

ПРОГРАМАТА НА ГОР ЗА ВЪТРЕШНАТА И МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ


1. За повишаване равнището на международната сигурност на страната.

ГОР е за национална, а не за партийна външна политика. Основните начала във външната политика на страната ни трябва да бъдат приемственост, активност, балансираност, прозрачност и неконюнктурност.

България е в Европа географски, културно и духовно. Ето защо ГОР смята за своя основна задача продължаването на започнатия курс на интегриране в Европейския съюз чрез активно участие в структурите на обединена Европа - ОССЕ, програмите на Европейския съюз и Съвета на Европа. Европейско присъствие и максимална отвореност към Русия, САЩ и балканските страни - ето основната формула, която ще следваме.

България трябва да е активен и конструктивен член на ООН. Ние сме за това страната да развива приоритетно добри двустранни отношения с напредналите европейски държави като Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и др. Отчитаме особената роля и естествените интереси, които имат в системата на международните отношения, включително в нашия регион, страни като Русия и САЩ.

ГОР не приема и ще се бори против възможността България да остане за продължителен период от време в своеобразна "буферна" зона между Изтока и Запада, без ясни гаранции за националната сигурност. ГОР смята за реалистично даването на гаранции за териториалната ни цялост и сигурност както от Североатлантическия съюз, така и от ЗЕС.

ГОР е за активно развитие на отношенията ни с Русия и другите страни от ОНД, като те да се осъществяват на нова демократична и пазарна основа и не се използват за вътрешнополитическо противоборство. Ние подкрепяме демократичните сили в Русия и като сътрудничим с тях се обявяваме за равноправно партньорство в интерес на двете страни.

България следва да развива стабилни отношения със страните от Централна и Източна Европа, които са наши естествени партньори и важен пазар за стоките ни.

Като приема за свой основен външнополитически приоритет Балканите, ГОР предлага:

- инициатива за подписване на общобалкански документи за признаване ненакърнимостта на сегашните граници на балканските държави;

- категоричен отказ и неучастие в оси, алианси, дъги и други съюзи, насочени директно или потенциално срещу трети балкански страни;

- пълна равнопоставеност на отношенията с всички балкански държави;

- единни критерии и единни подходи към спорните проблеми на полуострова включително и тези за малцинствата;

- провеждане на балансирана балканска политика, която би снижила вероятността за образуване на съюз или друг тип договореност на балкански държави на антибългарска основа;

- търсене на гаранции от извънрегионални фактори за териториалната ни цялост и сигурност;

- реципрочност при осигуряването на условия за взаимно търговско и културно проникване.

Като инициатор за възстановяването на общобалкнския диалог и сътрудничество България трябва да се стреми към утвърждаването на столицата ни като средище за активни контакти на политици, стопански и културни дейци от всички балкански страни.

ГОР счита, че политиката на страната ни по отношение на българите, живеещи извън пределите на страната ни е недостатъчно активна и ефективна. Ние се обявяваме за по-голяма съпричастност и конкретна помощ за решаване проблемите на нашите сънародници и за превръщането на техните общности в мост за сътрудничество със страните, където живеят.

Реална и действена, национално ориентирана външна политика означава реална и пълна координация на всички звена, които имат компетенции в тази сфера - Народно събрание, президент на републиката, Министерство на външните работи, научни и информационни звена. Национална външна политика може да се формира и провежда единствено от високоподготвени професионалисти, защитени от рецидивите на репартизацията.

В този свят на противоречия, сблъсъци и антагонизми България има своя шанс - тя може и следва да балансира в триъгълника САЩ-Западна Европа-Русия, като същевременно поддържа активни отношения с балканските си съседи. ГОР е политическа сила, която би могла да осъществи подобна амбициозна и балансирана програма. Ние сме еднакво добре приети на Запад и на Изток. Наши партньори са водещи политически сили в много страни от света.


2. Междуетническата толерантност и разбирателство - наша принципна политика.

ГОР е политическият съюз, в който в най-голяма степен са реализирани утвърдените в Европа принципи на толерантност и уважение към правата на човека. Никога политическите дейци на нашето обединение не са нарушавали тези принципи, нито са превръщали отношението към етническите и културни различия в поле за конюнктурни политически игри.

ГОР се обявява за свободна изява на етническото и културно многообразие в рамките на неделимата българска държавност, за пълна толерантност и взаимност на различните етнически и културни различия. ГОР се ангажира с конкретна програма за междуетническо разбирателство, която включва:

- мерки за възстановяване на старите и създаване на нови промишлени мощности и откриване на работни места в районите, населени с български турци и роми;

- развитие на местното самоуправление на обособено живеещи етнически групи;

- мерки за ритмично изкупуване на тютюните и за създаване на малки производствени единици в районите със смесено население и тежки икономически проблеми;

- строителство на инфраструктурни и жилищни обекти в някои градове с компактно ромско население.

ГОР подкрепя и ще подкрепя културното самоопределение на българските граждани от еврейски и арменски произход и се обявява за тяхното пълноценно участие в обществения и политическия живот. Нашата формула е толерантност, равноправие и разбирателство между всички граждани на Република България. Ние сме против всякакви прояви на ксенофобия, расизъм и неофашизъм.


3. Война срещу престъпността и корупцията

Борбата с престъпността е един от най-тежките въпроси на българското общество.

Криминологическата характеристика на престъпността сочи все по-тревожни тенденции, свързани с увеличаване на относителния дял на насилствената престъпност и на насилието във всички форми на престъпността. В гражданите се създава впечатление, че държавата е безсилна да защити техния живот и здраве, права и законни интереси.

Борбата с престъпността е основополагащ приоритет в платформата на ГОР. Състоянието на този проблем е изключително тревожно. Нарушена е сигурността не на отделни социални групи, а практически на всяко българско семейство. Главното в тази насока е приемането на ново наказателно законодателство, отговарящо на европейските стандарти и на нашите собствени нужди.

ГОР се обявява за разширяване правата и отговорностите на полицията и следствието, както и за повишаване на контрола върху тяхната дейност. За нас е непростимо разкъсването на връзките между полицията, следствието и прокуратурата и тяхното конфронтиране. Съществува и реална опасност от противопоставяне и в институциите на самата съдебна власт - следствия, съд и прокуратура.

ГОР не може да приеме безпрецедентното и безнаказано освобождаване на доказани престъпници - рецидивисти, и безогледно пускане под гаранция на нарушителите на закона заловени на местопрестъпление. Ние сме за увеличаване на размера на наказанията за всички видове престъпления и особено за най-тежките деяния към личността и държавата. Тук е мястото да заявим, че ГОР е против смъртното наказание като начин да се реши проблемът с престъпността. Важен проблем, който "възпроизвежда" престъпници, е липсата на превантивна и незадоволителна оперативна дейност на органите на сигурността, невъзможността на държавата да защити свидетелите и най-вече корупцията и своеволията на държавната администрация в съда, прокуратурата и следствието.

Особено внимание ние ще отделим на наказателното правосъдие.

Неспазването на сроковете в наказателния процес, продължаването на следствието за неопределено дълго време, непредаването своевременно на обвиняемия на съд и неналагането навреме на наказанието, представлява по същество отказ от правосъдие и грубо нарушаване на европейските стандарти. Реална борба с престъпността и защита правата на гражданите може да има само при строго спазване на принципите на законността и работеща съдебна система.

Нашето обединение е за създаване на цялостна система за контрол на престъпността на базата на сериозни криминологически анализи и прогнози. Тези анализи и прогнози да бъдат в основата и на новото законодателство и управленски решения. Успоредно с това в системата на МВР трябва да се предприемат мерки за подобряване на подбора на служителите, за тяхното обучение в средни и висши учебни заведения, за създаване на атмосфера на невъзможност за използване на противозаконни средства в дейността им.

ГОР предлага система от решителни мерки за борба с организираната престъпност, включително с преминаващия през страната наркотрафик и престъпните организации за кражба на коли и рекет.

ГОР предлага система за наказателно-правна защита срещу корупцията, разяждаща държавната администрация, банките, държавните фирми, съда и прокуратурата. Ние сме за принципно нова и строга регламентация в дейността на министрите, депутатите, държавните служители, ръководителите на държавни предприятия и банки, съдии и прокурори. Обявяваме се също така за законова регламентация на всички финансови и нефинансови привилегии за длъжностни лица и за точно определяне на техния правен статут.


4. ГОР е за силна, горда и обновена българска армия

Българската армия се намира в сложен период. Липсата на достатъчни финансови средства и порасналите нужди на армията я изправят всяка година пред все по-тежки проблеми. Необходимо е да се направи мъжествен избор за много години напред: или да се съхрани сегашната структура на армията, която изисква непосилни за страната средства и отбраната се обезсилва финансово, или да се премине към комплексни структурни преобразования.

ГОР предлага линия на поетапна промяна в структурата на армията, насочена към създаването на по-малко, но по-боеспособни, високомобилни и силно окомплектовани съединения. Това ще позволи българската армия да има достатъчно възпираща сила и същевременно да преразпредели средства от второстепенни по значение поделения към авиацията, мотострелкови и ракетни съединения. Реформата в армията ще бъде реалистична, ако е основана на вярна прогноза за възможностите на българската икономика и международната политическа ситуация.

ГОР ще направи всичко необходимо за още по-голямо издигане престижа на българския офицер, сержант и войник. Нашите разчети показват възможност за постоянна индексация възнагражденията на свръхсрочно служещите. Настояваме за приемането на закон за алтернативна военна служба и за възможност на една част от младите хора да могат да отбиват военната си служба в граждански отрасли и професии със социално значение.

ГОР е за постепенно задълбочаване на професионалния характер на българската армия, за издигане обществения авторитет на българския военен. Ограниченията от военните устави на неговите граждански права следва да се компенсират със съответни социални и данъчни преференции.

/Пресслужба "Куриер"/


----------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 22 май 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.