29 април 1991

СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                                    БРОЙ 83 /358/

СОФИЯ, 29 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН
ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" - ЧЛЕН НА СДС - ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗНИКВАНЕТО НА ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


НАПОСЛЕДЪК НЯКОИ ПАРТИИ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ САМООПРЕДЕЛЯТ КАТО НЕОКОНСЕРВАТИВНИ И НЕОЛИБЕРАЛНИ. ДРУГИ НАРИЧАТ СЕБЕ СИ "ЦЕНТЪР". НИЕ НАМИРАМЕ ТОВА ЗА ЕСТЕСТВЕН ЕТАП В ПРОЦЕСА НА ЦЯЛОСТНОТО ИДЕЙНО СЪЗРЯВАНЕ НА НАШАТА ОПОЗИЦИЯ. ЗАЕДНО С ТОВА ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" НЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ НИКОЯ ОТ СПОМЕНАТИТЕ ГРУПИРОВКИ И СЪЩЕВРЕМЕННО КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" НЕ МОГАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ САМОСТОЯТЕЛНО ВЪН ОТ СДС. НИЕ НАПЪЛНО СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАМЕ СЪС СДС И КАКТО ДОСЕГА, ТАКА И В БЪДЕЩЕ ЩЕ РАБОТИМ ЗА УКРЕПВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА СЪЮЗА. ЕДИНСТВОТО НА ВСИЧКИ АНТИТОТАЛИТАРНИ СИЛИ Е ОСНОВНА НАША ЦЕЛ ДО ПЪЛНА СМЯНА НА СИСТЕМАТА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА МИРНО И БЪРЗО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ТОЧНО ЗАТОВА НИЕ ЗАСТАВАМЕ ЗАД ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" ОПРОВЕРГАВА ПОЯВИЛИТЕ СЕ НАПОСЛЕДЪК В ОСВЕДОМИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ /НЕЧЛЕНУВАЩИ В НЕЯ/ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ ГРУПА "ЦЕНТЪР". ЗАЕДНО С ГОРЕКАЗАНОТО ОТНОВО ОБЯВЯВАМЕ НАШАТА ПОЗИЦИЯ, ЧЕ ПРИ СЕГАШНАТА ОСТРА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА Е НЕОБХОДИМО НЕЗАБАВНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ. ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ КЛИМАТ И ДА СЕ ПРОДЪЛЖИ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО НЕОБХОДИМАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА.

СОФИЯ, 25 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА АГЕНТИ И ИНФОРМАТОРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ.


НЯКОЛКО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ СЕ ОПИТАХА ДА ХВЪРЛЯТ СВЕТЛИНА ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НЕИЗВЕСТНИ ИНФОРМАТОРИ И АГЕНТИ НА ДЬРЖАВНА СИГУРНОСТ. ТОВА УДОВЛЕТВОРИ НЯКОИ КРЪГОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И РАЗГНЕВИ ДРУГИ. СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, КОЙТО ИМА ОФИЦИАЛНО ПРИЕТИ ПРАВИЛА ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА, ПОТВЪРЖДАВА СВОЯТА НЕИЗМЕННА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО. ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СА ТЕЗИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЧИИТО И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ. БЕЗСПОРНО Е, ЧЕ ИМА И НЕПИСАНИ ГРАНИЦИ, КОИТО НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕСТЪПВАТ, ОСОБЕНО КОГАТО СЕ КАСАЕ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ЧОВЕШКИ СЪДБИ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

НИЕ И В БЪДЕЩЕ ЩЕ СЕ ВОДИМ В ДЕЙНОСТТА СИ ОТ СВОЯ ЛИЧЕН МОРАЛ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА ИНФОРМИРАМЕ СВОБОДНОТО И ДЕМОКРАТИЧНО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО.

СОФИЯ, 25 АПРИЛ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
*  *  *

СОФИЯ, 29 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАТУТ /ЧАСТ ВТОРА/ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКООБЕДИНЕНИЕ /АСО/.


ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ НА ОБЕДИНЕНИЕТО

ЧЛЕН 4

СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА АСО МОГАТ ДА ИЗГРАЖДАТ КЛУБОВЕ НА АСО. КЛУБОВЕТЕ ИЗБИРАТ СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ, КООРДИНАТОР, ПРЕДСТАВИТЕЛ В СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ И ФИНАНСОВО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ.

ЧЛЕН 5

А/ СТРУКТУРАТА НА АСО Е ДВУЗВЕННА: КЛУБОВЕ И НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ОБЕДИНЕНИЕТО. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ Е ПРЯКА.

Б/ КЛУБОВЕТЕ НА АСО МОГАТ ДА ИЗГРАЖДАТ ХОРИЗОНТАЛНИ ВРЪЗКИ ПОМЕЖДУ СИ, КАТО ЗА ЦЕЛТА ИЗГРАЖДАТ СЪВЕТИ НА КООРДИНАТОРИТЕ В СОФИЯ, ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ И РАЗЛИЧНИТЕ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.

В/ КЛУБЪТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕДСЕДАТЕЛИ/. ТОЙ ВОДИ КНИГАТА ЗА ОТЧЕТ И РАЗДАВАНЕ НА ЧЛЕНСКИТЕ КАРТИ. НЕГОВИЯТ ПОДПИС ПРЕДСТАВЛЯВА КЛУБА. КЛУБЪТ ИЗБИРА ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ В СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ. ИЗБИРА КООРДИНАТОР, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ВРЪЗКИ С ДРУГИТЕ КЛУБОВЕ НА АСО И ФИНАНСОВО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ.

ЧЛЕН 6

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪВЕТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ /СП/, ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ /ПС/, ОПЕРАТИВЕН СЪВЕТ /ОС/ И РАБОТНИ КОМИСИИ.

ЧЛЕН 7

А/ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСО Е ВИСШИЯТ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ОБЕДИНЕНИЕТО, КОЙТО:

- ОПРЕДЕЛЯ НЕГОВАТА СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА;
- ПРИЕМА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОГРАМИ И ПЛАТФОРМИ;
- ПРИЕМА ОТЧЕТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ /ПС/, ОС И РАБОТНИТЕ КОМИСИИ И ДАВА ОЦЕНКА ЗА ТЯХНАТА РАБОТА;
- ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ /ПРЕДСЕДАТЕЛИ/, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР, ГОВОРИТЕЛ НА ПС;
- ПРИЕМА ЕДНОГОДИШЕН ФИНАНСОВ БЮДЖЕТ;
- ИЗБИРА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВЕН СЪВЕТ;
- ИЗБИРА ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ НА ПЕЧАТНИТЕ ОРГАНИ НА АСО.

Б/ ИЗБИРА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ ОТ 5-ИМА ЧЛЕНОВЕ СЪС ЗАДАЧИ:

- КОНТРОЛИРА ФИНАНСОВОТО И МАТЕРИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВСИЧКИ ЗВЕНА НА АСО;
- КОНТРОЛИРА СПАЗВАНЕТО НА СТАТУТА И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА АСО ОТ ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ;
- ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ НЕ ПО-РЯДКО ОТ ЕДИН ПЪТ НА ШЕСТ МЕСЕЦА КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ПРАВИ ОТЧЕТ ПРЕД НАЦОНАЛНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА АСО.

В/ КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА АСО СЕ ПРОВЕЖДАТ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО. ИЗВЪНРЕДНИ КОНФЕРЕНЦИИ СЕ СВИКВАТ ПО РЕШЕНИИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА ПОНЕ ЕДНА ДЕСЕТА ОТ БРОЯ НА КЛУБОВЕТЕ НА АСО.

Г/ ИЗБОРЪТ НА ДЕЛЕГАТИ СТАВА ОТ КЛУБОВЕТЕ НА АСО В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТО, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ, НО ВСЕКИ КЛУБ ИМА ПРАВО НА ПОНЕ ЕДИН ДЕЛЕГАТ.

СЪВЕТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

ЧЛЕН 8

А/ СЪВЕТЪТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВСЕКИ КЛУБ, ИЗБРАН С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО НА ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА КЛУБА. КЛУБОВЕТЕ НАД 100 ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПРАВО НА ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ. ТОЙ РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА МЕЖДУ КОНФЕРЕНЦИИТЕ И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВАЖНИ ТАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДСТВОТО, ПС, ОС, УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС.

Б/ СЪВЕТЪТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СЕ СВИКВА НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ТРИ МЕСЕЦА И ИЗСЛУШВА ОТЧЕТ НА ПС И ОС. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА    МОГАТ ДА    СЕ СВИКВАТ ОТ ПС И ОС ИЛИ ОТ 1/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

ЧЛЕН 9

А/ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, ПРИЕМА ДЕКЛАРАЦИИ, ОБРЪЩЕНИЯ, ПРИЗИВИ, ОРГАНИЗИРА ПРОЯВИ В МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ, ПРЕПОРЪЧВА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА    АСО И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НАЗНАЧАВА СЪТРУДНИЦИ. РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНИЕТО МЕЖДУ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ПЕДСТАВИТЕЛИТЕ. РЕШЕНИЯТА МУ СА ВАЛИДНИ ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ПРОСТО МНОЗИНСТВО.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ 13-15 ЧЛЕНОВЕ И СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ.

Б/ ОПЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С КООРДИНИРАЩИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФУНКЦИИ. ТОЙ ИЗВЪРШВА ТЕХНИЧЕСКАТА РАБОТА ПО ОФОРМЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА АСО. ОС СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОТГОВОРНИЯ СЕКРЕТАР НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ. ОПЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ЩАТНИ КООРДИНАТОРИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА БЮДЖЕТ И С РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТИЕ.

РАБОТНИ КОМИСИИ

ЧЛЕН 10

РАБОТНИТЕ КОМИСИИ СЕ СЪЗДАВАТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, ПС, КОИТО ИЗБИРАТ ТЕХНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ. СЪСТАВЪТ НА ТЕЗИ КОМИСИИ СЕ ФОРМИРА НА ПРИНЦИПА НА ДОБРОВОЛНОСТТА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО.

ЧЛЕН 11

А/ АСО СЪЗДАВА СВОИ СОБСТВЕНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ С РЕШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЛИ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ. ВЕСТНИК "ДЕН" Е ПЕЧАТЕН ОРГАН НА АСО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА: АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, "ЕКОГЛАСНОСТ", ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ, КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" - ЛОВЕЧ, КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 ГОДИНА, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


ПОМЪДРЕЛИ ОТ КОВАРСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОТИВНИК, КОЙТО НИ ПОБЕДИ РАЗЕДИНЕНИ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОРАДИ ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ НЕОПИТНОСТ И НЕЗНАНИЕ И КАТО СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ЗА ДНЕШНИТЕ СТРАДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВИНА ИМА ЕДИНСТВЕНО ПРЕИМЕНУВАЛАТА СЕ БКП, СЕ СЪБРАХМЕ НА 25 АПРИЛ 1991 Г. -РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ В ЛОВЕШКА ОБЩИНА.

В ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА ЗА БЪЛГАРИЯ НИЕ С ПОДПИСИТЕ СИ ЮРИДИЧЕСКИ УЗАКОНИХМЕ ПЪТЯ, ПО КОЙТО ФАКТИЧЕСКИ ВЪРВЯХМЕ ОТ СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ДО СЕГА.

СЪЗДАВАМЕ ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ С ЦЕЛ ДА ЗАМЕНИМ ВЛАСТТА НА КОМПРОМЕТИРАЛАТА СЕ И БЕЗНРАВСТВЕНА БКП С ШИРОКА ДЕМОКРАТИЧНА ВЛАСТ, КАТО СЕ СПОРАЗУМЯХМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ДА ИЗЛЕЗЕМ С ЕДИННА /ОБЩА/ БЯЛА БЮЛЕТИНА.

2. ЧРЕЗ КОНСУЛТАЦИИ И С ОБЕДИНЕНИ ПРЕДИЗБОРНИ ДЕЙСТВИЯ ДА УБЕДИМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В НАШАТА РЕШИТЕЛНОСТ ЗА ИСТИНСКА ПРОМЯНА КЪМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПСЕВДОСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА.

3. СЛЕД СПЕЧЕЛВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ДА СТАНЕ ГРАДИВНА УПРАВЛЯВАЩА ПАРЛАМЕНТАРНА КОАЛИЦИЯ ПРИ РАВНОСТОЙНО ПАРТНЬОРСТВО.

4. НАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ОТВОРЕНО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ НЕГО И НА ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОИТО Е СВИДНО НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НА РОДИНАТА.

НАСТОЯВАМЕ ПРЕД НАШИТЕ ЦЕНТРАЛНИ РЪКОВОДСТВА ДА ПОСЛЕДВАТ ПРИМЕРА НИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ СРЕЩУ УПРАВЛЯВАЩАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ.

                    П О Д П И С А Л И  З А:
1. А С П - В. ЙОТОВ
2. Б З Н С - В. ВАСИЛЕВ
3. БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" - ИЛ. ВЪЛЧЕВ
4. Б С Д П - Г. ГЕТОВ
5. ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Г. КИРКОВ
6. ЕКОГЛАСНОСТ - М. СТОЯНОВ
7. ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ - Ю. ТИНКОВ
8. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" - Г. ЙОЧЕВА
9. КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ - СТ. КИРОВ
10. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - В. БАРЪМОВ
11. ДПС    - Б. КАРААЛИ

ЛОВЕЧ, 25 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИЗИВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПОМОРИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.


МНОГОУВАЖАЕМИ И МНОГОИЗСТРАДАЛИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ,

ДОКОГА ЩЕ ТЪРПИМ КОМУНИСТИТЕ-СОЦИАЛИСТИ ДА СЕ ГАВРЯТ С НАС?

НИЕ ЛИ СМЕ НАЙ-ГЛУПАВИТЕ, НАЙ-СТРАХЛИВИТЕ? НЕ НИ ЛИ ОМРЪЗНА ДА СМЕ РОБИ.

ДОКОГА ЩЕ ГЛЕДАМЕ СПОКОЙНО ЦИРКА, КОЙТО СЕ РАЗИГРАВА ПРЕД ОЧИТЕ НИ, ЦИРКА, КОЙТО КОМУНИСТИТЕ НАРИЧАТ МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА. ЧЕ Е МИРЕН ПРЕХОДЪТ - МИРЕН Е. САМО ЧЕ НЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ, А КЪМ КОМУНИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ: ПРЕВРЪЩАНЕТО НА НОМЕНКЛАТУРАТА В МИЛИОНЕРИ И МИЛИАРДЕРИ, ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В МЕККА ЗА БИВШИТЕ БОРЦИ ЗА СВЕТОВНА ПРОЛЕТАРСКА РЕВОЛЮЦИЯ.

КОГА ЩЕ РАЗБЕРЕМ, ЧЕ КОМУНИЗМЪТ БЕШЕ НАЛОЖЕН КАТО ДЪРЖАВНА ИДЕОЛОГИЯ ОТ МАЛКА ГРУПА ПРЕСТЪПНИЦИ С ОГРОМНА ЖАЖДА ЗА ВЛАСТ. ПРЕДВОЖДАНА ОТ ГЕНИАЛЕН ДЕМАГОГ-ЦАРЕУБИЕЦ И ИЗПОЛЗВАЙКИ СТРЕМЕЖА НА ХОРАТА КЪМ ДОБЪР ЖИВОТ И РАВНИ ПРАВА, БОЛШЕВИШКАТА ПАРТИЯ ЗАВЗЕ ВЛАСТТА НЕЗАКОННО ПРЕДИ СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ГОДИНИ В РУСИЯ. НОСИТЕЛИТЕ НА ТАЗИ ИДЕОЛОГИЯ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ ДАВАТ ВЛАСТТА ДОБРОВОЛНО. ТЕЗИ ХОРА ИМАТ ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО, В ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМАГОГИЯ, СЪЗДАДОХА СОЛИДНИ И ДЪЛГОТРАЙНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСККИ МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ, УЧАСТВАТ В ОРЪЖЕЙНИЯ И НАРКОБИЗНЕСА. ЗА ТЯХ НЯМА НИЩО СВЯТО ОСВЕН СОБСТВЕНИЯ ИМ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИ ИНТЕРЕС.

ЕТО ЗАЩО НАШАТА СТРАНА Е В КРИЗА, ЕТО ЗАЩО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СМЕНЯТ МНОГОКРАТНО НАЦИОНАЛНОСТИТЕ НА ЧАСТИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕИМЕНУВАМЕ БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ. ЕТО ЗАЩО ДОСЕГА, МАКАР ЧЕ ИМАМЕ ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОВЕЧЕ ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА, НЯМА НИКАКВИ ПРОМЕНИ ПО СЪЩЕСТВО. ЕТО ЗАЩО ТЕХНИТЕ ФИРМИ ИЗНАСЯТ ПОСЛЕДНОТТО НИ ЯДЕНЕ, НЯМА ТОК И БЕНЗИН, ИМА ОПАШКИ, НИЕ СТАВАМЕ ВСЕ ПО-БЕДНИ, ВМЕСТО "ВСЯКА НЕДЕЛЯ", ГЛЕДАМЕ ТЪПИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ГЛАДА, КОЙТО НИ ЧАКА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ЗИМА, АКО ГИ ОСТАВИМ НА ВЛАСТ.

НИМА ЩЕ ОСТАВИМ НА НАШИТЕ ДЕЦА РАЗЕДИНЕНО ОБЩЕСТВО, РАЗРУШЕНА ОКОЛНА СРЕДА, ГЛАД И МИЗЕРИЯ? НИМА НА ВСИЧКИ НЕ Е ЯСНО, ЧЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ ПО МАКСИМАТА "НИЩО НЕ ИСКАМ ЗА СЕБЕ СИ, ГОСПОДИ, НО НЕКА УМРЕ КРАВАТА НА СЪСЕДА!" Е НЕЕСТЕСТВЕНО, НЕРАЗУМНО И НЕИЗГОДНО.

ГОСПОДА КОМУНИСТИ, ВЪРВЕТЕ СИ В МИНАЛОТО! НЕ ВИ ЩЕМ!

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ! ПОЕМЕТЕ СВОЯТА И НА ДЕЦАТА СИ СЪДБА В СВОИ РЪЦЕ! СТИГА ДЕМАГОГИЯ И БЕДНОСТ! ОБЕДИНЕТЕ СЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ! НЕ РАЗЧИТАЙТЕ САМО НА ПОМОЩ ОТВЪН! ПОМОГНИ СИ САМ, ЗА ДА ТИ ПОМОГНЕ И ГОСПОД! НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПРОВОКАЦИИ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАСИЛИЕ!

ИСКАМЕ СИ ЗЕМЯТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАБЕНАТА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ!
ИСКАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГОВЕТЕ НА ДЪРЖАВАТА НИ!
ИСКАМЕ ИСТИНСКИ СЪД НАД ВИНОВНИЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ КАТАСТРОФА И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БКП И НЕЙНИТЕ ФИРМИ!
ИСКАМЕ ДА ЗНАЕМ С КОЛКО И КОЙ НИ ОКРАДЕ ПО ВРЕМЕТО НА СПОЛУКАТА.
ИСКАМЕ ОСТАВКА НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ!
ИСКАМЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ ЮНИ С НОВ ИЗБОРЕН ЗАКОН!
ПОДДЪРЖАМЕ ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н ПОПОВ!

ЗА ДА ГАРАНТИРАМЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ, ПРИЗОВАВАМЕ ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ, СИНДИКАТИТЕ И НАЙ-ВЕЧЕ "ПОДКРЕПА", КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ НА СДС И КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ДА ОРГАНИЗИРАТ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ! САМО С ОБЕДИНЕНИ УСИЛИЯ, НО С ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА, МОЖЕМ ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ КОМУНИСТИТЕ!

АКО ДО ДЕСЕТ ДНИ ПАРЛАМЕНТЪТ НЕ ЗАРАБОТИ В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ, АКО НЕ СЕ УБЕДИМ, ЧЕ ДО 15 МАЙ ЩЕ ИМАМЕ КОНСТИТУЦИЯ И ЗАКОНИТЕ ЗА СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА, АКО НЕ СЕ НАСРОЧАТ ИЗБОРИ ЗА ЮНИ, ИЗЛИЗАМЕ НА УЛИЦАТА!

СТИГА ВЕЧЕ! ИСКАМЕ ДА ЖИВЕЕМ НОРМАЛНО!

ПОМОРИЕ, 19 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИВЕТСТВИЕТО НА ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ /ХЖД/ ДО ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ТЕОРЕТИЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ДУХ" АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" И НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ ПРИВЕТСТВА ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ВАС, ПОД ПАТРОНАЖА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: "БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС". КАТО МНОГОПАРТИЙНО ДВИЖЕНИЕ, ОБЕДИНЯВАЩО СВОИТЕ ЧЛЕНКИ ПОД ДЕВИЗА "БОГ-ОТЕЧЕСТВО-СЕМЕЙСТВО", НИЕ СМЕ ЗА ЕДИННА И СИЛНА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ В ДУХА НА СТАРОДАВНИТЕ НИ ТРАДИЦИИ. ОТ ТАЗИ ГЛЕДНА ТОЧКА НИЕ ОЦЕНЯВАМЕ ВИСОКО ИЗНЕСЕНИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА РЕФЕРАТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪЗНАНИЕ НА НАШИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 26 АПРИЛ 1991 Г.               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА
                                                              СЕКРЕТАР: ДОНКА ДРЯНОВСКА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА рАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ТЕЛЕГРАМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС.


ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ИЗРАЗЯВА НАСТОЙЧИВ ПРОТЕСТ СРЕЩУ АПАРТЕЙДНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ Г-Н ЯНКО ЯНКОВ, КОЙТО Е ДЕПУТАТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ТОВА СТАНА НА 24 АПРИЛ 1991 ГОДИНА В САМАТА СГРАДА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, КЪДЕТО Г-Н ЯНКО ЯНКОВ БЕШЕ ПОКАНЕН ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ ОТ СЪОТВЕТНАТА РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ ВЪВ ВЕЧЕРНОТО КОМЕНТАРНО ПРЕДАВАНЕ "ОТЗВУК". МОТИВИТЕ ЗА НЕУЧАСТИЕТО НА Г-Н ЯНКОВ СА, МЕКО КАЗАНО, НАИВНИ: ОТКАЗ НА СЛУЖИТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ -ДЕПУТАТА ТОДОР БОЯДЖИЕВ - ДА ДИСКУТИРА С ЛИДЕРА НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС.

НАСТОЯВАМЕ В НАЙ-БЛИЗКИТЕ ДНИ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ НОВО ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ, КОЕТО ЩЕ НИ СПЕСТИ ОБЯВЯВАНЕТО НА ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОТО НИ ИСКАНЕ.

СОФИЯ, 25 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 29 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИ КОДЕКС" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


ДАНЪЧНИЯТ РЕЖИМ ЗА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВТОРА И ТРЕТА ГЛАВА И ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СОБСТВЕНИЦИ В ТЯХ СЕ ОПРЕДЕЛЯШЕ В ЧЕТВЪРТА ГЛАВА /107/. НАКРАТКО, АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВТОРА ГЛАВА, БЛАГОДАРЕНИЕ НА ФАКТА, ЧЕ НЯМАТ СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ, НЕ ПОДЛЕЖАХА ПРЯКО НА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ. "ПЕЧАЛБИТЕ" НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ УЧАСТНИК В АСОЦИАЦИЯ ПО ВТОРА ГЛАВА СЕ ОБЛАГАХА С 20 % ДАНЪК, АКО СЕ РЕИНВЕСТИРАХА В ДЕЛОВА ДЕЙНОСТ ПО ПРАВИЛАТА НА УКАЗ 535, И С 30 %, АКО СЕ ИЗНАСЯХА В ЧУЖБИНА /108/. ПРЕДПОЛАГАШЕ СЕ, ЧЕ В ОТСЪСТВИЕТО НА ФАКТИЧЕСКО РАЗПЛАЩАНЕ ЧУЖДЕСТРАННИЯТ УЧАСТНИК В ОПРЕДЕЛЕН МОМЕНТ ЩЕ БЪДЕ ТАКСУВАН ПРИ КОСВЕНОТО ПОЛУЧАВАНЕ НА СВОЯ ДЯЛ ОТ ПЕЧАЛБАТА НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВТОРА ГЛАВА. ПРИЕМАШЕ СЕ СЪЩО, ЧЕ ПЕЧАЛБИТЕ, ПОЛУЧАВАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИЯ УЧАСТНИК В АСОЦИАЦИЯ ПО ВТОРА ГЛАВА И СЪХРАНЯВАНИ НА ТВЪРДА ВАЛУТНА СМЕТКА В БЪЛГАРИЯ, ЩЕ ПОДЛЕЖАТ САМО НА 20 % ДАНЪК ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ И НА ОЩЕ 10 % ДАНЪК ПРИ РЕПАТРИРАНЕ. НЯМАШЕ НИКАКВА УРЕДБА ОТНОСНО ОБЛАГАНЕТО С ДАНЪЦИ НА ПЕЧАЛБИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТНИК В ЕДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ВТОРА ГЛАВА.

ПЕЧАЛБИТЕ НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ТРЕТА ГЛАВА СЕ ОБЛАГАХА С 20 % ДАНЪК, ПРЕДИ ДА БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ /109/.

ДОХОДИТЕ, ПОЛУЧАВАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧАСТНИК В АСОЦИАЦИЯ ПО ТРЕТА ГЛАВА, БЯХА ОБЛАГАНИ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДАНЪК ОТ 10 % ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ИМ В ЧУЖБИНА /110/. КАКТО И ПРИ ДАНЪЧНИЯ РЕЖИМ, УРЕЖДАЩ ПЕЧАЛБИТЕ НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВТОРА ГЛАВА, ЛИПСВАХА ПРАВИЛА ЗА ОБЛАГАНЕТО С ДАНЪК НА ПЕЧАЛБИТЕ, ПОЛАГАЩИ СЕ НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТНИК В АСОЦИАЦИЯ ПО ТРЕТА ГЛАВА. МИНИСТЕРСТВАТА НА ФИНАНСИТЕ И НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ МОЖЕХА ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ДА ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪЦИ ЗА СРОК НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ГОДИНИ АСОЦИАЦИИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В ТЯХ /111/.

ОСВЕН ТОВА ВСИЧКИ АСОЦИАЦИИ ПОДЛЕЖАХА И НА ОБЛАГАНЕ С МЕСТНИ ДАНЪЦИ, КАКТО И С ДАНЪК ВЪРХУ ОБОРОТА ЗА ВСИЧКИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОДАВАНИ НА МЕСТНИЯ ПАЗАР /112/.

И НАКРАЯ, УКАЗ 535 ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН ОБЛЕКЧИ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ УЧАСТНИЦИ В АСОЦИАЦИИТЕ, КАКТО И НЕБЪЛГАРСКИТЕ СТРАНИ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОМИШЛЕНО КООПЕРИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРИЛОЖИМОСТТА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ТАКСИ ВЪРХУ СТОКИТЕ, ВНАСЯНИ В БЪЛГАРИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. СТОКИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО, ВНАСЯНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧАСТНИК В АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОКИ ЗА ИЗНОС, БЯХА ОСВОБОЖДАВАНИ ОТ МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ /113/. ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ БЕШЕ РАЗШИРЕНО ТАКА, ЧЕ ДА ОБХВАЩА И ПОЗИЦИИТЕ, ВРЕМЕННО ВНАСЯНИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ЧУЖДЕСТРАНЕН УЧАСТНИК-СТРАНА В ДОГОВОР ПО ПРОМИШЛЕНО КООПЕРИРАНЕ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ ТЕЗИ ПОЗИЦИИ БИХА СЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНАТА ДОГОВОРЕНОСТ /114/. НА МИНИСТЕРСТВАТА НА ФИНАНСИТЕ И НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ БЕШЕ ДАДЕНО И ПРАВОТО ДА НАМАЛЯВАТ ИЛИ ПРЕМАХВАТ МИТНИЧЕСКИ ТАКСИ И ЗА ДРУГИ ПОЗИЦИИ ОТ ВНОСА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ВЪВ ВРЪЗКА С КОЯТО БИХА СЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ТЕЗИ ПОЗИЦИИ /115/.


ОПИТИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РЕФОРМИРАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СВЪРЗАНО С ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, 1987-1990 Г.

ВЪПРЕКИ ЧЕ НАМЕРЕНИЕТО НА УКАЗ 535 БЕШЕ ЧУВСТВИТЕЛНО ДА СЕ ЛИБЕРАЛИЗИРА БЪЛГАРСКАТА ЗАКОНОВА СТРУКТУРА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЗАПАДНИ КОМПАНИИ ДЕМОНСТРИРАХА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ УМЕРЕН ИНТЕРЕС И ДО 1986 Г. ПО ТОЗИ
ЗАКОН БЯХА ОБРАЗУВАНИ САМО 10 СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /116/.
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО ПЛАНИРАНЕ МЕЖДУВРЕМЕННО ЗАПОЧНАХА ДА ИЗПИТВАТ НЕДОВОЛСТВО ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОСТИГНАТИ ОТ НИМ, КАТО ОТДАВАХА НЕУСПЕХИТЕ МУ НА СИЛНАТА СЪПРОТИВА ОТ СТРАНА НА БЮРОКРАЦИЯТА СРЕЩУ ЦЕЛИТЕ МУ ДА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА ВЗЕМАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И ДА УВЕЛИЧИ ОТГОВОРНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО САМОУПРАВЛЕНИЕТО И САМОФИНАНСИРАНЕТО. БЪЛГАРСКОТО РЪКОВОДСТВО ВИЖДАШЕ В ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ЦЕЛИ НЕ САМО КЛЮЧА КЪМ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА И ОБНОВЯВАНЕТО, А И ЕДИНСТВЕНИЯ НАЧИН ДА СЕ НАЛОЖАТ ТВЪРДИ БЮДЖЕТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ /117/.

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1986 Г. РЪКОВОДСТВОТО НА БКП ПРЕДПРИЕ С ПОДНОВЕНА СЕРИОЗНОСТ ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ПОДЧЕРТАВАЩА ИДЕЯТА, ЧЕ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЯБВА ДА СТАНАТ САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ И САМОФИНАНСИРАЩИ СЕ /118/. ПРЕЗ ЦЯЛАТА 1987 Г. БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НАПРАВИ РЕДИЦА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА СИСТЕМА, УРЕЖДАЩА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОИТО МЕЖДУ ДРУГОТО ИМАХА ЗА ЦЕЛ ДА ПОДОБРЯТ ИНВЕСТИЦИОННАТА СРЕДА С НАМЕРЕНИЕ ПРИВЛИЧАНЕТО НА ПО-ГОЛЯМО ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ В УСИЛИЯТА ПО ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА /119/.

УКАЗ 53, КОЙТО СЕ ОПИТА ПРЕЗ 1982 Г. ДА РАЗШИРИ АВТОНОМИЯТА И САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА "СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ" СЪС СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, БЕШЕ ЗАМЕНЕН ОТ НОВ ЗАКОН - УКАЗ 71, ЧИЕТО ОБНАРОДВАНЕ БЕШЕ ОБЯВЕНО НА 29 ДЕКЕМВРИ 1986 Г. /120/. УКАЗ 71 РАЗШИРИ ОБХВАТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН УВЕЛИЧИ СВОБОДАТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ С ПО-НИСЪК РАНГ, А И РАЗШИРИ КАТЕГОРИЯТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ОТНАСЯХА ТЕЗИ ПРИНЦИПИ. ДО ОБНАРОДВАНЕТО НА УКАЗ 71 ПОВЕЧЕТО САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ БЯХА В ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. НОВИЯТ ЗАКОН РАЗПРОСТРЯ НОВИТЕ ПРИНЦИПИ НЕ САМО ВЪРХУ ТЯХ, А И ВЪРХУ МЕСТНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ /121/. ОЗНАЧЕНИЕТО САМОУПРАВЛЯВАЩА СЕ СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ /ССО/ ОБХВАНА ПОЧТИ ВСИЧКИ ВЕДОМСТВА В БЪЛГАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ СЪС СТАТУТ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /НАПРИМЕР ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЕДИНЕНИЯ, КОМБИНАТИ И СТОПАНСКИ АСОЦИАЦИИ/ И ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗ ТАКЪВ СТАТУТ /НАПРИМЕР БРИГАДИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ/ /122/.

ПРЕЗ ЮНИ 1987 Г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПУБЛИКУВА НОВ ЗАКОН УКАЗ 31 /123/, КОЙТО ПО СЪЩЕСТВО ПРЕЦИЗИРАШЕ ДЕЙСТВИЕТО НА УКАЗ 535 /124/. УКАЗ 31 СЕ СВЕЖДАШЕ ДО ПОВТАРЯНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УКАЗ 535 И АКЦЕНТИРАШЕ ВЪРХУ ПРАВОТО НА ССО ДА ОБРАЗУВА АСОЦИАЦИИ СЪГЛАСНО ТОЗИ ЗАКОН /125/. УКАЗ 31 ИЗЯСНЯВАШЕ И СЕ РАЗПРОСТИРАШЕ ВЪРХУ НЯКОИ ВЪПРОСИ, НАПЪЛНО РАЗВИТИ В УКАЗ 535, БЕЗ ОБАЧЕ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТМЕНЯ НИТО ЕДНА УРЕДБА ОТ НЕГО. СЛЕДОВАТЕЛНО ЕДНО ССО БЕЗ СТАТУС НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМАШЕ КОМПЕТЕНЦИЯТА ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА АСОЦИАЦИЯ ИЛИ КООПЕРИРАНЕ, ПОПАДАЩ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА УКАЗ 535.

УКАЗ 31 УРЕЖДАШЕ ПО-ПЪЛНО ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ /126/, СЪЗДАВАШЕ ПО-ПОДРОБЕН ЮРИДИЧЕСКИ РЕЖИМ, УРЕЖДАШЕ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ /127/, ОПРЕДЕЛЯШЕ НОВИ ФОРМИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ /128/ И СЪДЪРЖАШЕ КАТЕГОРИЧНА ФОРМУЛИРОВКА НА ИЗИСКВАНЕТО ССО И АСОЦИАЦИИТЕ СЪГЛАСНО УКАЗ 535 ДА БЪДАТ НА САМОИЗДРЪЖКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ СИ ОТ ТВЪРДА ВАЛУТА /129/. В ЧАСТНОСТ УКАЗ 31 ПОСОЧВАШЕ, ЧЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВАТА НА ПРОМИШЛЕНА СОБСТВЕНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЛУЧАВАТ ЗАЩИТА СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН И РАЗЛИЧНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО /130/. /БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЛЕН НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И СЕ ПОДЧИНЯВА НА ПАРИЖКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ./

ПО-МАЛКО ОТ ДВА МЕСЕЦА СЛЕД КАТО БЕШЕ ОБНАРОДВАН УКАЗ 31, МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДАДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА УКАЗ 535 ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕТО НА УКАЗ 49 /131/, ДАВАЩ ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА ТОЧКИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСНОВКИТЕ, ДЕПОЗИРАНИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С МОЛБИТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АСОЦИАЦИИ /132/. УКАЗ 49 ПРЕДОСТАВИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРНИ УКАЗАНИИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТОВА РАЗРЕШЕНИЕ, И СЪДЪРЖАШЕ В ЯВНА ФОРМА ПРЕПОРЪКАТА КЪМ ССО ДА ПРЕКРАТЯТ ВСЯКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ, ВОДЕЩИ ДО "НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФИНАНСИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОБМЕН" /133/.

ПОРЕДНА СТЪПКА С НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРО-ЧУЖДЕСТРАННИТЕ АСОЦИАЦИИ, ДЕЙСТВАЩИ В БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ИЗДАВАНЕТО НА НАРЕДБА 11 /134/, ЕДНА СЪВМЕСТНА РАЗПОРЕДБА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И НА ТЪРГОВИЯТА И НА КОМИТЕТА ПО ЦЕНИТЕ. НАРЕДБА 11 ИЗЛЕЗЕ НА 30 ДЕКЕМВРИ 1987 Г. ТОЙ СЪДЪРЖА ТАБЛИЦА, ОПРЕДЕЛЯЩА ТАКСИТЕ, КОИТО АСОЦИАЦИИТЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ВОДНИ РЕСУРСИ, ГОРИ И СГРАДИ.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РАЗГЛЕДАНИТЕ ПО-ГОРЕ ИНИЦИАТИВИ, ИМАЩИ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОВИЯ РЕЖИМ, УРЕЖДАЩ ДЕЙСТВИЕТО НА БЪЛГАРО-ЧУЖДЕСТРАННИ АСОЦИАЦИИ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗ 1987 Г. БЯХА ПРОКАРАНИ ОЩЕ ДВА УКАЗА, ОКАЗАЛИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ КЛИМАТА НА ЧУЖДЕСТРАННОТО    ИНВЕСТИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ.  ПЪРВО, НА 14 ЮЛИ 1987 Г. ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ ИЗДАДЕ УКАЗ 2242 /135/, РАЗРЕШАВАЩ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА СЪЗДАВА БЕЗМИТНИ /ЗА СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА/ ЗОНИ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕЧНИ И МОРСКИ ПРИСТАНИЩА, НА МЕЖДУНАРОДНИ ЛЕТИЩА, В ТРАНСПОРТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ И В ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ. ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОЗИ УКАЗ БЕШЕ ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА б НОЕМВРИ 1987 Г. /136/. /ДО ЮНИ 1990 Г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ БЕШЕ РАЗРЕШИЛ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЕТ ТАКИВА ЗОНИ В СЛЕДНИТЕ ГРАДОВЕ: РУСЕ, ВИДИН, ПЛОВДИВ, БУРГАС И СВИЛЕНГРАД./

НА ВТОРО МЯСТО БЕШЕ ПРЕДПРИЕТА СТЪПКА, КОЯТО ТРЯБВАШЕ ДА ОКАЖЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЪРХУ СТРУКТУРАТА НА ЦЯЛАТА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ: НА 19 ЮНИ 1987 Г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПУБЛИКУВА УКАЗ 33 /137/, КОЙТО РЕФОРМИРА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВСКИ БАНКИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДВУСТЕПЕННА БАНКОВА СИСТЕМА. ОСНОВНАТА ПРОМЯНА В БАНКОВОТО ДЕЛО БЕШЕ ИЗВЕЖДАНЕТО НА ЗАЕМОДАТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ, ОБСЛУЖВАЩА ДЕЛОВАТА СФЕРА, ВЪН ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО Й КЪМ НАСКОРО РАЗШИРЕНАТА МРЕЖА ОТ "ТЪРГОВСКИ" БАНКИ, КОИТО ПРИЕМАТ ДЕПОЗИТИ И ОСИГУРЯВАТ ЗАЕМИ ЗА ССО НА КОНКУРЕНТНИ НАЧАЛА /138/.

НАМЕРЕНИЕТО НА ТЕЗИ НОВИ ПРАВИЛНИЦИ И УКАЗИ БЕШЕ ДА ИЗЧИСТЯТ, РАЦИОНАЛИЗИРАТ И РАЗШИРЯТ ТЪКАНТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ, ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРОВЕЖДАНИ ПРЕЗ ПРЕДИШНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ. ПРЕЗ ЯНУАРИ 1989 Г. ОБАЧЕ ДЪРЖАВНИЯТ СЪВЕТ ВЪЗПРИЕ ЕДИН НАПЪЛНО НОВ ЗАКОН, УРЕЖДАЩ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, КОЙТО ОТМЕНИ УКАЗИТЕ 535, 31 И 49. ТОЗИ НОВ ЗАКОН - УКАЗ 56 /139/, ВЪВЕДЕ ШИРОКООБХВАТНА СИСТЕМА ОТ НОВИ ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ, УРЕЖДАЩИ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ. ОСВЕН ЧЕ ОТМЕНИ УКАЗ 535, УКАЗ 56 ЧУВСТВИТЕЛНО ПРОМЕНИ РЕДИЦА ДРУГИ ЧАСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОПИТА СИ ДА ОТВОРИ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА КЪМ СИЛИТЕ НА ПАЗАРА /140/. УКАЗ 56 БЕШИЗМЕНЕН ПРЕЗ 1989 Г. И ОЩЕ ВЕДНЪЖ - ПРЕЗ 1990 Г. ПРЕЗ 1989 Г. БЯХА ПУБЛИКУВАНИ, А ПРЕЗ 1989 Г. И 1990 Г. ИЗМЕНЕНИ И ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56, И ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА УКАЗ 56 /141/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:22:26    29-04-1991