29 юли 1993

София, 29 юли 1993 година
        Брой 146 /933/


София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА ОТЛАГАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЗА 27 ЮЛИ 1993 Г. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ СРЕЩА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.


В продължение на повече от месец Български земеделски народен съюз /БЗНС/ проведе редица консултации и разговори с политически партии, синдикати, обществени организации и движения във връзка с политическата обстановка в страната. Така се стигна до идеята за провеждането на обща среща - диалог между политическите сили на 27 юли 1993 година, на която да бъдат изложени становищата на всички по въпросите, свързани с предсрочните парламентарни избори и времето за тяхното провеждане.

За съжаление някои от поканените се въздържаха от участие в настоящия момент по различни причини, въпреки че в предварителните разговори бяха дали принципното си съгласие.

С оглед на изложеното Постоянното присъствие/ПП/ на БЗНС декларира:
- Смята провеждането на такава среща за необходимо, поради което ще продължи усилията си за нейното осъществяване през септември 1993 г.
- Изказва съжаление, че определени политически сили все още не са оценили правилно целите и значението на една такава среща.
- Изказва изненадата си, че ограничената тема на предлаганата среща е породила асоциации с някаква "кръгла" маса - каквато въобще не е предлагана.
- Изразява убеждението си, че в срещата трябва да участват наистина сериозни политически сили. За тази цел обаче е необходимо да бъде променен Законът за политическите партии, който да осигури необходимите гаранции за това.

Прилагаме подготвения от БЗНС проект за декларация, предвиден за обсъждане на отложената среща.

София, 26 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР НА ПАРТИИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ И СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, ПОКАНЕНИ НА СРЕЩА НА 27 ЮЛИ 1993 Г. В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. Поради отказ за участие на организациите срещата е отложена.


На 27 юли 1993 година в сградата на Народното събрание се състоя среща на политически партии, синдикати, обществени организации и движения.

Тя бе предизвикана от растящата тревога от:
- забавянето на демократичните промени в обществото;
- засилващите се тенденции за рекомунизация чрез възстановяване на методи и системи на стария режим;
- голямото изоставане от редица бивши социалистически страни като Унгария, Полша, Чехия, Словакия в изграждането на модерна пазарна икономика, което води до мъчително удължаване на пътя и времето за приобщаването ни към европейските структури.

Стигна се до извода за необходимостта от:
- осъществяването на широк диалог между силите и засилване на взаимодействието им;
- намаляване на политическото напрежение в обществото и търсене на радикални пътища за ускоряване на реформите в страната.

В резултат на свободната обмяна на мнения участниците в срещата констатираха, че основната причина за това състояние е неефективната дейност на държавните органи, силно повлияни от междупартийни борби и противоречия.

В основата на забавянето на демократичния процес е незадоволителната работа на Народното събрание. След относително ползотворен първоначален период то вече много месеци наред не осъществява мисията, с която е натоварено от българския избирател. Законодателната му дейност е слаба и неубедителна. Липсата на морален кворум и на стабилитет непрекъснато увеличава негативното отношение на общественото мнение към него. Зад съставеното правителство не стои ясно изразена парламентарна подкрепа и подвижното мнозинство, на което се крепи кабинетът, не може да създаде никаква гаранция за неговата работа като висш орган на изпълнителната власт.

В истинската демокрация при неефективната дейност на институциите само изборите могат да посочат пътя, по който да вървят народът и държавата.

Ето защо ние смятаме, че е неотложно необходимо да се допитаме отново до българските избиратели.

Ние призоваваме партиите и силите, представени в парламента, да постигнат мъдро и далновидно политическо споразумение, което да се превърне след това в парламентарно решение за саморазпускане на Народното събрание. С това решение парламентът би могъл да се самозадължи да се произнесе преди разпускането си по принципите на избирателната система, както и да гласува някои неотложни законодателни актове.

До изборите всички граждани ще трябва да включим енергията и възможностите си в ползотворна дейност. Наша е отговорността в предизборния период да осигурим спазването на обществения ред и чрез цивилизовани, редовни и демократични избори да дадем ново доказателство пред Европа и света за необратимостта на българския мирен преход към демокрация.

София, 26 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.


Инициативният комитет на Обединен демократичен център /ОДЦ/ в защита на устава и програмата протестира срещу неправомерното решение на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД /СГС/ - Фирмено отделение от 12 юли 1993 г., за пререгистрация на политическата партия ОДЦ в Обединен християндемократически ценътр /ОХДЦ/ и допуснатите уставни нарушения.

На 7 юни 1993 г. в СГС - Фирмено отделение бе внесена молба срещу пререгистрацията на партията със следните мотиви, и поради влизане в разрез с устава:

1. Депозираната молба за съдебно производство е подписана и внесена в СГС - Фирмено оделение не от председателя на партията г-н Стоян Ганев, който единствен има право да я представлява, а от г-н Стефан Софиянски, член на Изпълнителния съвет на ОДЦ, без да има необходимите за това правомощия.

2. На националния форум в Плевен, състоял се на 17 и 18 октомври 1992 г. в разрез с устава и без да бъдат приети поправки в него, бяха избрани допълнително членове на ръководството на партията, а именно: заместник-председател и двама секретари.

3. Всички документи, внесени за пререгистрация, са подписани от г-жа Екатерина Михайлова без съгласието и знанието на председателя на партията г-н Стоян Ганев.

От изложеното става ясно, че пререгистрацията на ОДЦ в ОХДЦ не би следвало да бъде извършена.

Без да вземе предвид гореизложените обстоятелства, СГС - Фирменото отделение издаде решение за пререгистрация на партията. Инициативният комитет ще протестира и обжалва решението пред Върховния съд на Република България.

Тридесет и осем клуба на ОДЦ в София и в страната се подготвят за редовен форум на партията, който ще се проведе през септември-октомври 1993 г. с участието на Стоян Ганев.

София, 27 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА РЕГИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА МЕТАЛУРЗИТЕ "ПОДКРЕПА" В "КРЕМИКОВЦИ" АД, ПО ПОВОД НА СРЕЩА НА МИНИСТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА РУМЕН БИКОВ СЪС СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ ОТ БРАНШОВАТА КОМИСИЯ ПО МЕТАЛУРГИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на промишлеността, до Конфедерация на труда "Подкрепа", до работниците в "Кремиковци" АД и до средствата замасова информация.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 21 юли 1993 г. се състоя среща на Министерството на промишлеността, представлявано от министър Биков, със социалните партньори от Браншовата комисия по металургия. На тази среща бяха обсъдени въпроси, засягащи икономическото състояние на "Кремиковци" АД и конкретни случаи на нарушаване на договореностите в Браншовия колективен трудов договор, на основание параграф 6 от раздел 12 на преходните и заключителни разпоредби на същия.

С декларация от 12 юли 1993 г. ние изразяваме своя протест срещу Заповед РД 18195 от 8 юни 1993 г., издадена от министър Биков, с която се подмениха трима души от ръководството на комбината. Тази промяна не бе осъдена със синдикатите и те не са запознати с мотивите, довели до ескалиране на социалното напрежение сред работниците и служителите от фирмата. Едва след станалата промяна в ръководството министър Биков назначава комисия за проверка на дейността на стария Съвет на директорите, а не на дейността на подменените трима ръководители.

Не можем да си обясним отбягването от министър Биков на въпроса относно мотивите за извършената промяна и отговора на въпроса с какво назначените трима нови членове на Борда на директорите ще допринесат за подобряване на икономическото състояние на фирмата? Министър Биков се налага да отговори и на друг въпрос: с какво квалификацията на новите ръководители и техният цялостен морален и професионален облик ще допринесе за запазване на социалния мир и зачитане на интересите на работниците?

Министър Биков си позволи да изнесе данни за икономическото състояние на фирмата в средствата за масова информация, преди да е получил резултатите от назначената от него комисия.

Тези негови действия доведоха до нанасяне на морални и материални щети, изразяващи се например в спиране на банкови кредити.

Вместо министерството да предприеме действия за опрощаване на лошите кредити, натрупани през времето на плановата икономика, за което нямат никаква вина работещите в "Кремиковци" АД, министър Биков се занимава най-вече и на първо място с кадрови промени.

И накрая, министър Биков вместо социално партньорство захлопна вратата на социалния диалог, с което се създаде несигурност и напрежение сред работниците в комбината. Тези работници обаче твърдо стоят зад ръководството, подписало Колективния трудов договор, благодарение на който се запазиха работните места на 16 500 работници, изплащането на трудовото възнаграждение в пълен размер. Ръководство, което в крайна сметка прави всичко възможно за изпълняването на договореностите по социалната програма.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ:

1. Да бъде възстановен социалният диалог и зачетено искането на синдикатите за отмяна на немотивираната заповед на министър Р.Биков, издадена в нарушение на подписания браншов Колективен трудов договор.

2. Да се ускори дейността на назначената от министър Биков комисия и след приключване на нейната работа резултатите задължително да се обсъдят съвместно със синдикатите.

3. По изложените съображения в настоящата декларация настояваме за нарочна среща в най-кратък срок с министър-председателя проф. Любен Беров.

В противен случай си запазваме правото да предприемем позволените ни от закона действия, за да изразим своя протест.

Настоящата декларация настояваме да се счита за искане по смисъла на чл.4, ал.1 от ЗУКТС.

София, 23 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 29 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ. Документът е приет на Учредително събрание /27 януари 1990 г., София/ и актуализиран на Шестото извънредно общо събрание /24-25 юли 1993 г., София/.


Чл.16 /1/ Националният съвет се състои от не по-малко от 11 души, които се избират от Общото събрание за срок от 2 години. За член на Националния съвет може да бъде избран и член на партията, който не е делегат.
/2/ Националният съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени преди изтичане на мандата им от Общото събрание, ако нарушават изискванията на устава или закона.

Чл.17. Националният съвет има следните функции:
1. Представлява партията съгласно устава.
2. Провежда в изпълнение решенията на Общото събрание.
3. Координира дейността на секциите в съответствие с устава.
4. Взема решения и полага грижи за имуществото на партията.
5. Свиква Общото събрание и подготвя неговите заседания.
6. Съхранява архива на партията и осигурява свободен достъп до него на всички членове.
7. При численост на Националния съвет над 20 души избира Бюро на Националния съвет до 9 души. Бюрото извършва оперативни дейности между заседанията на НС и се отчита пред НС.
Заседанията на Бюрото са законни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от членовете му.
8. Взема решение за наемане на помещения и сгради, формира постоянни и временни комисии.

Чл. 18 /1/ Заседанията на Националния съвет са законни, ако присъстват 2/3 от членовете му. Те са открити за членовете на ХДС като наблюдатели. Националният съвет може да кани и нечленове на ХДС като гости и консултанти.
/2/ Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство при явно гласуване, освен в случаите, предвидени в устава, или ако не вземе друго решение.
/3/ Ако член на Националния съвет не присъства на четири поредни заседания по неуважителни причини, или при нарушение на устава по чл.8, ал.2, то правото му на глас в НС се оотнема с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на НС до следващото Общо събрание на ХДС, като при това кворумът на НС се намалява съответно.

Чл. 19 /1/ Националният съвет избира председател /съпредседатели/, политически и организационен секретар. Изборът се провежда с тайно гласуване и мнозинство 2/3 от членовете на Националния съвет.
/2/ Председателят /съпредседателите/ и секретарите се утвърждават от Общото събрание с обикновено мнозинство и явно гласуване.
/3/ Националният съвет се свиква от председателя /съпредседателите/ поне веднъж месечно. Той може да бъде свикан и от 1/3 от неговите членове.

Чл.20 Председателят /съпредседателите/ има следните функции:
1. Събира Националния съвет на заседание.
2. Ръководи заседанията на Националния съвет.
3. Представлява партията пред държавни органи, организации, партии, физически и юридически лица.
4. Отговаря за съхранението на протоколите от общите събрания на партията, от заседанията на НС и печата на партията.

Чл. 21/1/ Организационният секретар има следните функции:
1. Събира и съхранява всички предложения на членовете на партията и ги внася за обсъждане от Националния съвет.
2. Отговаря за съхранението на архива и кореспонденцията на партията, както и за съхраняването на бланките на партията.
3. Осигурява на всеки член свободен достъп до архива на партията и отговаря за общата координация на работата на Координационния съвет и партията.
4. Заверява новосъздадените секции на ХДС в България след съгласуване с Бюрото.

/2/ Политическият секретар отговаря за връзките с политически партии, организации и държавни институции в страната, както и за международните контакти на ХДС.

Чл. 22 /1/ ХДС се изгражда от секции, обособени на териториален принцип и по интереси.
/2/ Секциите на ХДС не могат да имат по-малко от 10 души.
/3/ Секциите се разформироват по решение на Общото събрание на секцията, взето с 2/3 мнозинство.
/4/ Секциите на ХДС са самостоятелни и равноправни.

Чл. 23 /1/ Секциите имат Общо събрание, което се състои от всички членове на секцията. За провеждане на Общо секционно събрание е необходимо присъствието на повече от половината от членовете на секцията. Общото секционно събрание обсъжда и набелязва дейности, целящи осъществяване идеите на партията и популяризиране на нейните принципи.
/2/ Секциите избират свои председател, секретар, а при необходимост и Секционен съвет. Те организират дейността на секциите и работят активно за изпълнение целите и задачите на ХДС в съответствие с устава и законите на страната.
/3/ Чрез своите ръководства редовно информират Националния съвет за своята дейност.

Чл 24 /1/ Партията има Контролен съвет, който се избира от Общото събрание с тайно гласуване, за срок от 2 години и се състои от трима души.
/2/ Контролният съвет или отделни негови членове могат да бъдат освободени предсрочно от Общото събрание в следните случаи:
1. Когато нарушават изискванията на устава или закона.
2. Когато злоупотребяват с предоставените им права.

Чл. 25 /1/ Контролният съвет се събира на първо заседание най-късно една седмица след избирането си, за да избере председател.
/2/ Решенията на Контролния съвет се вземат с обикновено мнозинство, освен в предвидените в устава случаи.

Чл. 26 /1/ Контролният съвет:
- извършва ежегодни проверки на архива и на всички документи, свързани с имуществото на партията, включително набрани и изразходвани средства, вещи и др.;
- докладва ежегодно, най-късно до 31.01. на съответната година, резултатите от проверките пред Общото събрание, като предлага и необходимите мерки.


V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА НА ХДС. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.27 /1/ Цялата дейност на партията се осъществява на основата на самофинансирането, самоиздръжката и стопанската сметка.
/2/ Средствата на партията се формират от:
- членски внос;
- помощи, дарения и завещания;
- доброволни целеви вноски от членовете му;
- приходи от обществена дейност или от дейности, осъществявани чрез сдружаване с други юридически лица;
- държавно или обществено целево финансиране /кредитиране/;
- от прихода на създадени стопански единици за спомагателна дейност.
/3/ Една четвърт от събрания членски внос се предоставя на Националния съвет, а останалите три четвърти се оставят на разпореждане на секциите.
/4/ За своята финансова дейност Националния съвет се отчита ежегодно пред Общото събрание, а ръководствата на секциите - пред Общите секциони събрания.

Чл. 28 /1/ Начините на набиране и изразходване на средствата на ХДС се уреждат в правилник, който се приема от Националния съвет и се утвърждава от Общото събрание.
/2/ В съответствие с правилника партията образува свое имущество или наема такова, когато е необходимо за реализиране на нейните цели и задачи.
/3/ Длъжностните лица, имащи право да се разпореждат с паричните средства на секциите и Националния съвет, се назначават от тях в съответствие с правилника.
/4/ Имуществото на ХДС се управлява от представителните органи, съгласно устава и законите на страната.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.29 /1/ ХДС може да прекрати дейността си само с решение на Общото събрание, съгласно чл.14, ал.1, т.9 от устава или по реда на чп.22 от ЗПП.
/2/ В случай на ликвидиране на партията средствата и имуществото и се реализират в съответствие с действащото законодателство.


VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30 /1/ Християндемократическият съюз се създава в съответствие с раздел III чл. 143 до 146 от Закона за лицата и семейството и по чл.1 и чл.3 на основание на параграф 3 от Закона за политическите партии.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание на 27 януари 1990 г. в София и актуализиран на Третото редовно общо събрание на 26 януари 1991 г., на Петото редовно общо събрание в София на 21 декември 1991 г. и на Шестото извънредно общо събрание на 24 и 25 юли 1993 в София.    

/Пресслужба "Куриер”/


11:00:00  
29.07.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!