30 януари 1990


СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                   БРОЙ 21 /39/

София, 30 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПРОГРАМА на републиканската партия в България.


1. Републиканската партия е независима демократична организация, която се стреми към изграждане на чиста и свята РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!

2. В нея могат да членуват всички български граждани, които подкрепят идеята за ДЕМОКРАЦИЯ, която включва свобода на убежденията, на словото и печата, на събранията и сдруженията и изключва всяка проява на контрол над тях, както и контрол върху кореспонденцията и телефонните разговори, контрод над пътуванията, избора на работа и място на живеене.

3. Републиканската партия е против тоталитарната система! Тя приема само един абсолютен суверен - БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! Никоя личност, никоя обществена, културна или политическа организация няма право да се индентифицира с българския народ, да управлява или да извършва действия от негово име и за негова сметка, ако не е избран по установения от Конституцията ред!

4. Институцията, в която е въплътена волята на народа е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, пред което отговарят всички органи в държавата. Народното събрание е съставено от свободно избрани народни представители, които вземат решения по волята на НАРОДА и се ръководят от Конституцията и законите на страната.

5. Републиканската партия приема парламентарния път на управление като най-правилен за едно демократично и хуманно общество, в една правова държава.

Републиканската партия се обявява твърдо за многопартийна система, като единствена възможност за демократично управление на страната. Приема съществуването на опозиция, като алтернатива на управлението, като избор на нови идеи и постоянен контрол над управляващите.

5. Републиканската партия в България се стреми към обединяване силите на гражданите от всички слоеве с цел стимулиране развитието на отделната личност и движение към общество, в което интелектът, професионалният ценз и личните качества да станат мерило в стопанската, социалната и културната йерархия на страната.

6. Републиканската партия е независима политическа сила, която осъществява своите цели и задачи като отделна юридическа личност, с колективен орган на управление - ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО.    До нейният първи Конгрес тя ще се ръководи и представлява от Организационен комитет, съставен от делегати-пълномощници, избрани от членуващите в нея.

7. Всеки член на републиканската партия може да преустанови участието си в нея, в случай че взетите    от Организационния комитет решения са в разрез с убежденията му.

ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

1. Привеждане на правната система в страната в съответстие с международните споразумения, като се гарантира демокрацията и зачитането на основните права и свободи на гражданите.

2. Изработване и приемане чрез референдум на нова КОНСТИТУЦИЯ, в която да залегнат най-добрите примери за свобода и демокрация.

3. Народните представители да се избират чрез свободни избори с тайно гласуване. Те да се отчитат периодично пред своите избиратели и да носят отговорност пред тях!

4. Приема като принцип разделянето на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Създаване на институция за контрол по спазване на Конституцията, подчинена на Народното събрание.

5. Да се ревизират или отменят действуващите закони и други нормативни актове, които отнемат или ограничават политическите и гражданските свободи на народа.

6. Деполитизация на армията, милицията и съдебните органи. Те трябва да бъдат верни единствено на своя народ и да гарантират законността и сигурността на нацията и държавата.

7. Деполитизация на образованието, науката, литературата и изкуството; на Радиото, Телевизията и на Българската телеграфна агенция. Гарантиране на свободната творческа дейност и професионалната изява на личността.

8. Свобода на синдикатите, младежките и културните организации, с цел да се осигури пълна защита на интересите на обществото и на всеки отделен гражданин.

9. Свобода на съвестта и религиозните убеждения. Гарантиране правото на вероизповедание, нрави, обичаи, традиции и други, които не нарушават единството и целостта на нацията и държавата.

10. Зашита правата на човека; развитие и изява на личността при гарантирана сигурност; уважение към всеки човек, независимо от неговата политическа, национална и религиозна принадлежност, както и от неговото материално положение; равенство на всички граждани пред законите на страната.

11. Приема като принцип равенството на всички форми на СОБСТВЕНОСТ - частна, кооперативна, държавна, смесена, акционерна и на обществени организации.

12. Дава приоритет на частната инициатива и стопанската дейност на гражданите, независимо от формата, в която я осъществяват. Ще се бори за защита на тяхните права и интереси и ще се стреми да издига авторитета на стопанските деятели! Ще съдействува на частните стопани и производители за получаване на вътрешни и чуждестранни банкови кредити за развитие, при благоприятни за тях условия. Ще подпомага кооперативното движение, като средство за създаване на материални блага и издигане благосъстоянието на обществото.

13. Въвеждане на строги мерки за екологично чисто производство както в селското стопанство и в промишлеността, така и за запазване чистотата на природната среда и особено срещу замърсяването на атмосферата в градовете.

14. За важни национални проблеми: икономически, социологически, екологически, правно-регулиращи и други, да се провежда допитване до народа чрез референдум!

15. Премахване на партийността в сферата на стопанския живот, образованието, науката и изкуството. Партийната дейност да се води единствено на териториален принцип - по местоживеене, като гаранция за премахване на командно-административната система и дискриминация на личността

16. Отхвърля категорично всички възможни форми и степени на физическо и морално насилие. Републиканската партия ще се бори за създаване на атмосфера на доверие, съгласие и мир между членовете на обществото, а в по-широк аспект - за траен мир между народите, като поощрява мерките за разоръжаване, за дружба и сътрудничество; ще съдействува за възпитаване на младежта в дух на хуманност, антивоенни и миролюбиви идеи.

17. Републиканската партия в България ще провежда системно инициативи с оглед създаване на условия за всестранно сътрудничество с всички държави в света; за присъединяване към Европейската икономическа общност и за създаване на Европейска конфедерация; ще поставя връзките с другите държави на основата на равноправие и взаимнополезни икономически и културни интереси.

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

В съответствие с политическата платформа, Републиканската партия в България е за:

1. Парламентарна демократична РЕПУБЛИКА, начело с Народното събрание.

2. Държавен глава - ПРЕЗИДЕНТ, избиран пряко от народа.

3. Цялата законодателна власт да принадлежи на Народното събрание, което да бъде постоянно действуващ орган!

4. Разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власти.

5. Върховната изпълнителна власт да се осъществява от органи, непосредствено избрани от Народното събрание, които да се отчитат пред него.

6. Да се гарантира независимост на съдебните органи. Съдевната власт да бъде подчинена единствено на закона.

7. Създаване на Конституционен съд към Народното събрание.

8. Републиканската партия е за двумандатна изборна система.

9. Изработване на нова Конституция, в която да залегнат най-добрите примери за свобода и демокрация.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 30 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Учредителния конгрес на Съюза на запасните офицери, старшини и сержанти, състоял се на 23 януари 1990 година в София.


НИЕ, ЗАПАСНИТЕ офицери, старшини и сержанти, събрани на своя учредителен конгрес на 23 януари 1990 г. в София, УЧРЕДЯВАМЕ СЪЮЗ НА ЗАПАСНИТЕ ОФИЦЕРИ, СТАРШИНИ И СЕРЖАНТИ като патриотична, политически независима и масова организация.

КОНСТАТИРАМЕ, че Конгресът се провежда в съдбовно за страната и народа ни време. Бурни, сложни и противоречиви процеси разтърсват обществото ни след историческия Десети ноември 1989 г. Поетият курс на решително, истинско преустройство е миниран от догматични стереотипи и методи, характерни за командно-административната система на Живковия режим и от разнопосочните действия на различните сили, които сега излизат на неспокойната сцена на обществения живот. Някои от тези сили издигат крайни искания, които не са в интерес на бъдещето на нацията. Атмосферата се утежнява и от допуснатите деформации по националния въпрос.

ОСЪЖДАЙКИ тоталитарния режим, довел страната до тежка икономическа, политическа и духовна криза, както и до сериозни деформации на социалистическата система, ПРИЗОВАВАМЕ ръководните органи в България от всички равнища за по-смели, по-бързи и радикални мерки за обновление във всички области в нашето общество. НАСТОЯВАМЕ, като масова патриотична и независима организация да бъдем представени на "Кръглата маса" на преговорите.

ЗАЯВЯВАМЕ, че ще работим за консолидиране на всички прогресивни и демократични сили, които полагат усилия за преустройството на нашата Родина в съвременна правова, социалистическа и демократична държава.
ПОРИЦАВАМЕ проявите на екстремизъм, както от дясно, така и от ляво.

НИЕ СМЕ за върховенството на закона и за равенството на всички граждани пред него, за политически и икономически плурализъм, за демокрация и гласност, но и за отговорност.

ЩЕ УКРЕПВАМЕ националното единство на народа ни и ще се борим за спазване на конституционните права на българските граждани.

ИЗКАЗВАМЕ ГОТОВНОСТ за съдействие на Въоръжените сили за укрепване на тяхната боеспособност, за издигане достойнството и самочувствието на командния и целия личен състав и за провеждане на съвместни учебни, културно-просветни и други начинания.

ОДОБРЯВАМЕ принципите на военната доктрина на държавите от Варшавския договор за разумна отбранителна достатъчност и ще подкрепяме военното сътрудничество с държавите-участнички във Варшавския договор.

ПОДКРЕПЯМЕ усилията на СССР и другите страни от Варшавския договор за провеждане на съществено разоръжаване на страните от НАТО и от Организацията на Варшавския договор и за укрепване на мира в Европа и в целия свят.

НИЕ СМЕ за дълбоко преустройство в Българската народна армия, за висока боеспособност, съзнателна дисциплина и изкореняване на извращенията на дисциплинарната практика.

ЩЕ РАБОТИМ за засилване на патриотичното чувство на българските граждани и ще участвуваме в инициативите на обществените родолюбиви организации в страната.

ЩЕ ПОЛАГАМЕ УСИЛИЯ за преквалификация на излизащите в запас командни кадри и за по-справедливо решаване на социалните им проблеми.

ЗАЕДНО С ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ ще поддържаме будно общественото съзнание за недопускане на нови отклонения и деформации в нашия обществен, политически и стопански живот.

ПРИЗОВАВАМЕ всички запасни офицери, старшини и сержанти за включване и активно участие в дружествата и секциите за осъществяване на целите и задачите на Съюза.

Ще отдадем всичките си сили и енергия за благото на народа, за преуспяване на скъпото ни отечество - Народна република България.

София 23 януари 1990 г.       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 30 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ИЗВЕСТИЕ на ръководството на Българската социалдемократическа партия /БСДП/.


БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - така вече се нарича наскоро възстановилата дейността си Българска работническа социалдемократична партия /обединена/ - БРСДП /о/. На събрание в софийската зала "България" Българските социалдемократи за първи път след 40 години излязоха пред обществеността. Причината за тази тъй дълга пауза е добре известна както в България, така и извън нея - тя се корени в тоталитарния режим, който да не забравяме това, е отславнал, но все още е на крака.

Събранието бе открито от Председателя на партията 86-годишния д-р Атанас Москов, прекарал седем години в българската Колима - Белене. Обръщайки се към изпълнилите залата предимно млади и на средна възраст свои съпартийци д-р Москов изтъкна дълбоките корени на движението за социална справедливост. "Искаме преди всичко СВОБОДА" каза в заключение на краткото си приветствие д-р А.Москов.

Г-н Димитър Куманов - политзатворник в периода 1949-1958 г., прикани събранието да отдаде почит на загиналите по затворите и лагерите социалдемократи след 9.IX.1944 година.

В доклада си г-н Янко Янков - последният политически затворник заради социалдемократичните си убеждения, пуснат на свобода едва преди два месеца, каза: "Ние считаме, че социализмът и диктатурата на пролетариата са взаимоизключващи се явления, че комунистическият социализъм, основан на диктатурата на пролетариата ликвидира всяка свобода, заменя един тип експлоатация с друг тип и така дискредитира идеята за социализма... Ние отхвърляме монополното еднопартийно управление, независимо дали то носи червен, кафяв или друг цвят. По-нататък г-н Янков се спря на трите основни принципа на социалдемокрацията - "Свобода, Справедливост и Солидарност". "За нас марксизмът и особено ленинизмът са практически и теоретически антихуманизъм, защото предпоставят насилието и диктатурата като свои основни ценностни принципи", заяви г-н Янков.

Г-н Михайл Петков, спирайки се на отношенията комунистически партии и социалдемократически партии, анализира разликата в средствата за постигане на принципно сходните цели. "Историята както и самия живот потвърди, че тези които бяха възприели максимата целта оправдава средствата претърпяха пълен провал", отбелязва г-н Петков.

Заместник-председателят на партията г-н Петър Дертлиев след като се спря на репресиите, на които са били подлагани стотици хиляди хора с демократични убеждения след 9.IX.1944 г., се спря на икономическите проблеми, възникнали вследствие волунтаризма и гигантоманията на досегашните ни управници. По-нататък г-н Дертлиев се спря на въпроса за демонтирането на
партийно-бюрократичната система. "Има само един абсолютен суверен - българският народ. Никоя обществена, културна или политическа формация не може да се идентифицира с него и да узурпира това негово право", каза г-н Дертлиев и продължи с въпросите за деполитизацията на армията, милицията и съдопроизводството. Ораторът се спря по-нататък на някои основни грешки в националната политика на БКП.

Социалдемокрация и профсъюзи бе озаглавен докладът на г-н Бойко Пройчев. След обстоен анализ и критика на ленинската концепция за профсъюзното движение, той изтъкна необходимостта от непартийна синдикална организация, която да е независима от държавните и частните работодатели. "За щастие такава организация се създаде през февруари 1989 г. и скоро ще навърши една година.
Да честитим на Независимата федерация на труда "Подкрепа" първата годишнина" каза г-н Пройчев.

С бурни овации бе посрещнат председателят на "Подкрепа" г-н Константин Тренчев. В своето поздравление той обърна внимание върху факта, че "Подкрепа" винаги се е отнасяла примирително по националния въпрос, че цел на федерацията е националното умиротворяване.

Особено вълнуващо бе и изказването на проф.д-р Александър Чирков, световно известният кардиолог, който обяви присъединяването си към БСДП. Той наблегна върху необходимостта от тесни връзки с модерната, западноевропейската социалдемокрация.

На събранието бе прочетена и поздравителна телеграма от Петер Янкович - външнополитически говорител на Австрийската социалдемократическа партия и председател на Комитета за човешките права при Социалистическия интернационал.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 30 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Временния координационен комитет на Народнолибералната партия "Стефан Стамболов", която възстанови дейността си във Велико Търново.


На 21 януари 1990 г. във Велико Търново бе възстановена НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "Стефан Стамболов", основана през 1887 година.

Партията се опира на идеите на великия български революционер и държавник Стефан Стамболов. Тя се застъпва за политика на национална независимост и за поставяне на националните интереси над всичко в политиката, за свободна пазарна икономика със социални гаранции, протекционизъм и технизация, за постройка на модерна инфраструктура, за стабилизиране на финансите чрез строга и стимулираща данъчно-кредитна политика, за аграрна реформа и раздаване земята на земеделците при освобождаване от данъци за началния период.

НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "Стефан Стамболов" ще се бори последователно за пълна демокрация и зачитане на всички права и свободи на човека. В тази си борба и до постигането на пълна демокрация и народна свобода, партията се присъединява към СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

Народнолибералната партия "Ст.Стамболов" призовава всички стамболовисти в цялата страна да се обединят в организации по места и подготвят конкретни идеи и излъчват представители за първия конгрес на НЛП "Стефан Стамболов", на който да бъде изработена подробна програма и устав на партията.

Първият конгрес се предлага да се състои в края на февруари 1990 година във Велико Търново.

Велико Търново, 21.1.1990 г.      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 30 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение ИЗВАДКИ /последна част/ от ДЕКЛАРАЦИЯТА от 21 ноември 1989 година на Независимата демократична партия. Извадките са подготвени от Политическия екип на НДП.


Не е мястото тук, в тази първа декларация на Независимата демократична партия, да запознаваме българската общественост с общата Програма на НДП, но политическият й екип ще си позволи да съобщи една от оценките, включена във външнополитическия й раздел. Цитираме:

"Независимата демократична партия оценява Гласността и Преустройството като положителен политически резултат от настойчивата, последователно настъпателна и активна политическа дейност на най-популярните и авторитетни в света политици от 80-те години на XX век: г-н Роналд Рейгън, г-жа Маргарет Тачър и г-н Хелмут Кол. Те обединиха икономическите възможности и политическите сили на Западната Демокрация и предизвикаха с действията си закономерното появяване на такъв еластичен политик, какъвто е г-н Горбачов. Още малко, г-н Горвачов, и делата Ви ще бъдат знаме на Демокрацията през XXI век. Ако отстъпите, ЩЕ ПОГРЕБЕТЕ САМ това, което с огромни усилия успяхте да сътворите и друга политическа личност ще довърши започнатото от Вас.

Процесите на демократизация в страните от социалистическия лагер са необратими...По стъпките на г-н Рейгън, г-жа Тачър и г-н Кол тръгнаха внимателно, с политическо чувство за реалност и умове като г-н Джордж Буш, г-н Франсоа Митеран и г-н Манфред Въорнер, към които политическият екип на НДП отправя своите пожелания за физическо здраве и политически успехи."

X   X   X

Българи, тази земя, на която се раждаме, работим, страдаме и обичаме, стареем и умираме, е земя, която нашите деди са успели да запазят за нас, децата и внуците ни от алчни погледи и хищни чужди ръце. Тя бе за почти половин век стопанисвана от малограмотни и малокултурни, изпълняващи чужди заповеди и служещи на чужди интереси хора, вследствие на което бе застроена с ненужни нам промишлени гиганти, бе химизирана и най-хубавите ни гори бяха изсечени и продадени. От нас зависи да не оставяме повече земята си в ръцете на българи, които с лека ръка да се разпореждат с нея и да предоставят вековните ни духовни постижения в услуга на чужди стремежи и цели. Ето защо девизът на НДП е: Независима България, Демократична България, Европейска България!...

Бившите поддръжници на властта и новите "демократи" създават само илюзия, че българският народ ще получи демокрация от тях.

Време е всеки българин, без да се страхува от последствията за социалното си и професионалното си положение, да се ангажира и да положи ЛИЧНИ усилия, за да бъде установена Демокрация в България!... НДП каза!...

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 30 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА на Българската демократ-монархическа партия /БДМП/ със седалище в Пловдив.


Българската демократ-монархическа партия /БДМП/ възниква в настоящия кризисен момент, като партия с определени претенции, че има реалната възможност да внесе съществен принос в развитието на общия демократичен процес, започнал в страната ни, като същевременно си поставя за цел максимално да спомогне за разрешаване на огромните икономически проблеми в HP България.

Целите и задачите на БДМП са - в кратки срокове Отечеството ни да извоюва международен политически престиж и икономическа стабилност. Средствата, с които партията ни смята да постигне гореизложените цели и задачи, могат да бъдат формулирани в следните няколко точки:

1. БДМП ще се бори за създаването и утвърждаването на трайни демократични традиции на цялото ни общество - общество, лишено от класови, етнически и религиозни противоречия.

2. Тъй като партията ни по своята същност е една демократична партия, то тя подкрепя, а и за в бъдеше ще подкрепя всички демократични партии, съюзи и сдружения, като в същото време си запазва политическото право да влиза в коалиция с определени демократически сили в страната за преследването на общонационални социални интереси от културен, екологичен, религиозен, икономически и друг характер.

3. Като първи и най-важен акт, БДМП приема поставянето за решаване пред Държавния съвет на НРБ на въпроса за възстановяване на гражданските права на бившият ни монарх Негово Царско Величество Симеон II Търновски, като пълноправен гражданин на републиката, а също така и на неговото семейство.

Този акт сам по себе си ще намери широк отзвук в западната преса и ще послужи като твърда гаранция, че страната ни действително тръгва по пътя на демокрацията и плурализма.

Възстановяването на гражданските права на бившия монарх е обект на демократичен престиж за целия български народ, като същевременно не претендира за акт, водещ към възстановяване на монархията. Този въпрос не е в прерогативите на една партия, а на целия български народ.

4. Негово царско величество Симеон II Търновски е личност с висок международен престиж и здрави международни връзки. Именно такава фигура е нужна в настоящият момент на страната ни. Българската демократ-монархическа партия ще се стреми към тесни контакти с бившия ни монарх и ще го моли за съдействие при решаване на икономическите и външнополитическите проблеми на страната ни.
5. Партията си поставя за задача, да привлече всички родолюбиви българи живеещи извън страната, независимо от тяхното местонахождение, да се притекат на помощ на Отечеството ни, за неговото спасяване от икономическата криза и стопанската разруха.

6. Българската демократ-монархическа партия заявява, че ще се бори за възстановяване на накърнените граждански права и интереси на всички доброволно или принудително напуснали страната ни български граждани.

7. Партията ще се придържа към настоящата програма, като запазва правото си след свикване на Национален Форум, подробно да разработи и допълни програмата и своя учредителен устав.

8. Демократичните принципи на настоящата партия са залегнали като основа и в нейният учредителен устав.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/