30 август 1996 - извънреден брой


София, 30 август 1996 година
Брой 108 (1663)

ИЗВЪНРЕДЕН БРОЙ


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 30 август - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА “КУРИЕР” ПРИ БТА пълен текст на:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ No 13

София, 28 август 1996 г.

ОТНОСНО: назначаването на състави на районните и секционните избирателни комисии и определянето на техните възнаграждения


На основание чл. 10н, ал. 1, точка 1 във връзка с чл. 10л, чл. 10м от ЗИПВР и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

I Раздел - назначаване състави на районните избирателни комисии

1. По предложение на областните управители ЦИК назначава съставите на районните избирателни комисии не по-късно от 11 септември 1996 г. включително.

2. За определяне съставите на районните избирателни комисии областните управители започват да провеждат консултации с представители на политическите партии и коалиции, представени в 37-о Народно сьбрание. Тези представители за съответния избирателен район трябва да са надлежно упълномощени от централните ръководства на политическите партии и коалиции чрез представляващите партията или партийната коалиция лица. Когато парламентарно представени партии издигат обща листа за президент и вицепрезидент, техните представители участват в консултациите от името на коалицията.

3. При консултациите с областния управител представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя и състава на районните избирателни комисии. Председателят и секретарят на РИК не могат да бьдат от една и съща партия или коалиция.

4. По предложение на представителите на политическите партии и коалиции в съставите на районните избирателни комисии могат да бъдат включени и представители на извънпарламентарните политически партии и коалиции и безпартийни.

5. В случай, че не е постигнато съгласие, областните управители предлагат състав на районните избирателни комисии в съответствие с представителството на политическите партии и коалиции в 37-о Народно събрание.

6. Областните управители по възможност не по-късно от 5 септември 1996 г. включително представят в ЦИК следните документи:

а) писмено предложение за състав на РИК, заедно със списъка на резервните членове, сьс следните данни: трите имена, длъжност в комисията, ЕГН, образование (специалност) и политическата партия или коалиция, която ги посочва;

б) протоколите от проведените консултации с политическите партии и коалиции, ако такива са проведени. Ако консултациите не са проведени, областните управители уведомяват ЦИК за причините;

в) копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите;

г) копие от покана на областния управител до окръжните (ако не са известни такива - до централните) ръководства на парламентарно представените политически партии и коалиции за участие в консултациите (само за неприсъствалите на консултациите) ;

д) писмените предложения от политическите партии и коалиции за състав на РИК, ако такива са постъпили.

7. Препис от предложението до ЦИК областният управител изпраща на всички участвали в консултациите представители на политическите партии и коалиции.

8. По възможност членовете на районните избирателни комисии да бъдат в мнозинството си юристи.

9. Лицата, включени в районни избирателни комисии, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работа в комисията. За това време те получават неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността при същия работодател, или по тяхно искане - ползват полагащия им се платен годишен отпуск.


II Раздел - назначаване състави на секционните избирателни комисии

10. Районните избирателни комисии назначават секционните избирателни комисии не по-късно от 21 септември 1996 г. включително по предложение на кметовете на общините след консултации с местните ръководства (или упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партията или партийната коалиция лица) на политическите партии и коалиции, представени в 37-о Народно събрание.

11. При консултациите с кмета на общината представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя и състава на секционните избирателни комисии. Председателят и секретарят на СИК не могат да бьдат от една и съща партия или коалиция.

12. По предложение на участвалите в консултациите представители на политическите партии и коалиции в съставите на секционните избирателни комисии могат да бъдат включени и представители на извънпарламентарни политически партии и коалиции и безпартийни.

13. В случай, че не е постигнато съгласие, кметовете на общините предлагат на районните избирателни комисии състав на секционните избирателни комисии в съответствие с представителството на политическите партии и коалиции в 37-о Народно събрание.

14. Кметовете на общините по възможност до 10 септември 1996 г. включително представят в РИК следните документи:

а) писмено предложение за съставите на секционните избирателни комисии, заедно със списъка на резервните членове, със следните данни: трите имена, длъжност в комисията, ЕГН и политическата партия или коалиция, която ги посочва;

б) протоколите от проведените консултации с представителите на политическите партии и коалиции. Ако консултациите не са проведени, кметовете на общини уведомяват РИК за причините;

в) копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите;

г) покана на кмета на общината до местните (ако не са известни такива - до окръжните) ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за провеждане на консултации (в случаите, когато не са присъствали на консултациите);

д) писмените предложения от политическите партии и коалиции за състави на СИК, ако такива са постъпили.

15. Препис от предложението до РИК кметът на общината изпраща на всички участвали в консултациите представители на политически партии и коалиции.


III Раздел - определяне на възнаграждения на РИК и СИК

16. За произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 27 октомври 1996 г., определя възнагражденията на избирателните комисии, както следва:

а) месечно възнаграждение за районните избирателни комисии:
Председател - 20 000 лв.
Заместник-председатели    - 18 000 лв.
Секретар - 18 000 лв.
Членове    - 16 000 лв.

б) еднократно възнаграждение за секционните избирателни комисии - за всеки тур:
Председател - 1900 лв.
Заместник-председател - 1800 лв.
Секретар - 1800 лв.
Членове    - 1400 лв.

17. Лицата, включени в районни избирателни комисии, получават възнаграждение от датата на назначаването си до три дни след приключване на изборите, за което време следва да окомплектоват останалите изборни книжа и материали за архивиране и да ги предат в общинските местонахождение на РИК.

(Пресслужба „Куриер“)


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Р Е Ш Е Н И Е   N 15

София, 29.08.1997 г.

ОТНОСНО: определяне на процедурата за теглене жребий


На основание чл. 6, ал. 4, чл. 10н, точка 7, чл. 11а, ал. 1, чл. 116, ал. 2 и чл. 11 в, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Определя следната процедура за теглене на жребий:

1. В избирателна кутия се поставят 21 еднакви плика (Приложение N 22), всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИК.

2. Във втора избирателна кутия се поставят избирателни пликове (Приложение N 22), съдържащи регистрираните кандидатски листи за президент и вицепрезидент.

3. Председателят на ЦИК изтегля един плик от първата избирателна кутия и обявява името на члена на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребий за определянето на номерата на бюлетините на кандидатските листи. При изтегляне на плик, съдържащ името на отсъстващ при тегленето на жребия член на ЦИК, процедурата се повтаря.

4. Определеният чрез жребий член на ЦИК тегли от втората избирателна кутия избирателните пликове на регистрираните кандидатски листи за президент и вицепрезидент и определя номера на бюлетината им по поредността на изтегляне на пликовете.

Така изтеглените номера на бюлетините на съответните листи се запазват и за участниците във втория тур.

5. Процедурата по точка 1, 2 и 3 се прилага и при теглене на жребий от ЦИК при условията на чл. 11а, ал. 2 и чл. 116, ал. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката.

6. Процедурата по точка 1, 2 и 3 се прилага и при теглене на жребий от ЦИК, и при условията на чл. 116, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, като в избирателната кутия се поставят само пликове с листите на кандидатите за президент и вицепрезидент, които ще участват във втори тур.

7. Тегленето на жребий се извършва публично в присъствието на кандидатите за президент и вицепрезидент, техните застъпници и представители на политическите партии и коалиции, както и представители на средствата за масово осведомяване и други, по ред, определен от ЦИК.

(Пресслужба „Куриер“)


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ No 17

София, 30 август 1996 г.

ОТНОСНО: статута на членовете на избирателни комисии


На основание чл. 10н, ал. 1, точка 1 от ЗИПВР във връзка с чл. 33, ал.1, и чл. 40, ал. 2 и 3 от ЗИНПОСК и в допълнение на свое решение N 13/28.08.1996 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Членовете на избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс и отговарят за своите действия и бездействия при изпълнение на служебните си задължения съгласно ЗИПВР и решенията на ЦИК. Органите на администрацията оказват съдействие на членовете на избирателните комисии при изпълнение на функциите им.

2. При изпълнение на функциите си членовете на избирателни комисии не могат да носят отличителни знаци на партии и коалиции, да провеждат предизборна агитация и/или да учатват в такава.

3. Не могат да бьдат членове на избирателни комисии областните управители и техните заместници, кметовете на общини (райони) и техните заместници, кметовете и секретарите на кметства, офицерите, сержантите и военнослужещите на кадрова и наборна служба.

(Пресслужба „Куриер“)


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ No: 18 /30.08.1996 г.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за компютърна обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 27.10.1996 г.


1. На основание на чл. 10 н, ал.1, т.6, ал.З, т.1, т.4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия обявява конкурс за компютърна обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 27.10.1996 г. по утвърдено задание.

2. Документи за участие в конкурса се подават в Централната избирателна комисия, София, пл. „Батенберг“ No 1 (вход от бул. „Дондуков“) до 17.00 часа в петък, 6 септември 1996 г. (включително). Материалите за конкурса могат да се получават на същия адрес всеки ден от понеделник, 2 септември 1996 г., сутрин от 10.00 до 12.00 часа и следобяд от 14.00 до 17.00 часа.

3. Настоящото решение да се огласи незабавно чрез Пресслужба „Куриер“ при БТА.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

З А Д А Н И Е
за участие в конкурс за компютърна обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от
изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 27.10.1996 г.


Във връзка с обявения от Централната избирателна комисия (ЦИК) конкурс, настоящото Задание регламентира предмета на дейност, изискванията и условията за провеждане на конкурса.


I. Предмет на дейност:

Да се извърши компютърна обработка на данните от гласуването на първи и втори тур, ако има такъв, по приемането и контрола на протоколите от СИК в РИК, обработка на данните от гласуването в ЦИК и издаването на Бюлетин за резултатите от изборите, според Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и решенията на ЦИК, свързани с обработката на изборните материали.


II. Общи изисквания:

1. Кандидатстващите в конкурса организации и колективи да имат висока професионална компетентност по предмета на заданието, организационна и ресурсна осигуреност за изпълнение на предвидените дейности.

2. Организацията и извършването на - информационните и изчислителните дейности по компютърната обработка на  резултатите да гарантират достовернстет и надеждност на данните. Това да се извърши с прилагането на съвременни технически, програмни и комуникационни средства при осигуряване на оптимално отношение качество/цена и цялостно изпълнение на заданието;

3. Информационните и изчислителните дейности да се организират според Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и утешенията на ЦИК, свързани с обработката на изборните материали, включително и при  провеждане на втори тур.

3.1. Входните и изходните документи на компютърната система да се разработват съгласно изискванията към протоколите на Секционните избирателни комисии (СИК), Приемо-предавателната разписка между СИК и Районните избирателни комисии (РИК), Приемо-предавателните протоколи между РИК и ЦИК и други изборни книжа, утвърдени от ЦИК;

3.2. Математическото, алгоритмичното и програмното осигуряване трябва да съответства на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове и решенията на ЦИК, свързани с обработката на изборните материали;

3.3. Дейностите да бъдат съгласувани с етапите в избирателния процес и с работата на избирателните комисии, като осигуряват завършването на обработката и представянето на крайните резултати в определения от ЦИК срок. Работата да се организира така, че да не затруднява дейността на избирателните комисии;

4. Да се създаде технология за обработване, която изключва възможности за внасяне на промени в изборните резултати.

5. В Договора между ЦИК и изпълнителя да се предвиди клауза, че колективът носи гражданска отговорност при неизпълнение на договорените условия по компютърното обработване на резултатите от изборите и Ръководителят на колектива или Ръководството му и всеки отделен член носи наказателна отговорност за подправка на изборни резултати и други нарушения във връзка с обработката на данните. Заплащането е поетапно съобразно качеството и обема на извършените дейности.

6. Чрез организационни действия, специалисти, програмни и технически средства да се организира цялостното обслужване на информационните и изчислителните дейности, с цел да се постигне максимална надеждност, сигурност и контрол на обработките и достоверност на получените резултати;

7. Прилаганата организация и технология за обработка на изборните резултати трябва да дава възможност обработката на всяко ниво да бъде наблюдавана и контролирана от членове на ЦИК и РИК или от упълномощени от тях за това лица и да бъде изцяло документирана, като се води автоматично дневник кои лица, кога и какви действия по въвеждане и обработка на данните са извършвали. За нестандартните ситуации и за местата, където са били съхранявани носителите на информация, да се води ръчен дневник;

8. До 7 октомври 1996 г. Експертен съвет, назначен от ЦИК, да проведе изпитания на програмно-техническите средства за компютърна обработка на данните от гласуването и да направи оценка за готовността на екипа за извършването й. При това ипълнителят да извърши примерна обработка с данни на ЦИК и да представи контролни разпечатки на необходимите информационни изходи.

9. При удовлетворяване на изискванията и по предложение на Експертния съвет, ЦИК незабавно получава копие от програмното
осигуряване върху магнитен носител и съответната експлоатационна документация.

10. Ако изискванията не са удовлетворени, да се направят необходимите промени в съответствие с препоръките на Експертния съвет, който в срок до 17 октомври 1996 г. да проведе ново изпитание за окончателно приемане на програмно-техническите средства;

11. Данните за изборите да се приемат и предават само в съответствие с решенията на ЦИК. Изходните справки да са на хартия по макет, съгласуван с ЦИК. Данните от гласуването по секции и райони и информацията от компютърната обработка да се предоставят на магнитен носител и за Бюлетина на ЦИК;

12. Да се подготвят инструкции за работа в РИК и ЦИК в съответствие с решенията на ЦИК, свързани с обработката на изборните материали, включително и при провеждане на втори тур. Инструкциите трябва да уреждат режима на достъп, правата и задълженията на изпълнителя.


III. Организация и технология на компютърната обработка на изборните резултати

А. Обработка на информацията в Районната избирателна комисия

Компютърната обработка в РИК да се организира така, че да осигури ефективен контрол върху дейността на СИК и предаването на секционните протоколи в ЦИК.


А.1. Действия и срокове преди изборите

1. До 16.09.96 да се определи един или двама отговорници за компютърната обработка в РИК, които притежават добри организаторски качества. Препоръчително е поне един от тях да бъде местен за района човек;

2. До 27.09.96 да се проведе обучение на отговорниците в РИК по:
- нормативни документи за изборите;
- правила за въвеждане на данни от протоколите на СИК, издаване на Приемо-предавателна разписка и натрупване на необходимите за и съставяне на Приемо-предавателния протокол между РИК и ЦИК;
- използване на програмите;
- правила за инструктаж и изпит на операторите.

3. Отговорниците по райони в периода от 27.09.96 до 07.10.96 да извършат:
- подбор, инструктаж и наемане на операторите в РИК, които е препоръчително да бъдат хора от района;
- оглед на помещението на РИК и мястото за разполагане на изчислителната техника;
- осигуряване на необходимия брой компютри за периода на изборите. Препоръчително е да се използва наличната в района компютърна техника и броят на компютрите да бъде не по-малък от цялата част на отношението (брой СИК + 105) / 140, както и
поне един допълнителен компютър за резерва.

4. Отговорниците по райони в периода 21.10.96 - 26.10.96 да извършат:
- инсталиране на техниката и програмното осигуряване;
- съобщаване на номерата на телефони и факсове в ЦИК;
- обучение на операторите в РИК.


А.2. Действия след приключването на гласуването

1. След представяне на секционен протокол в РИК, операторът въвежда в компютър данните от протокола на СИК при непосредствен контрол от РИК. Извежда се в три екземпляра Приемо-предавателната разписка между СИК и РИК за въведения протокол. Ако той не отговаря на някои от контролите, това задължително се отбелязва в разписката;

2, Ако протоколът удовлетворява контролите, РИК го приема и двете страни подписват Приемо-предавателната разписка между СИК и РИК. В противен случай представителите на СИК и РИК изясняват причините за неудовлетворените контроли;

3, Операторът, въвел данните, подписва разписката. Приемането на секционния протокола от РИК се отбелязва в компютъра;

4, Един екземпляр на Приемо-предавателната разписка между СИК и РИК се предоставя на представителите на СИК.

5. Периодично отговорниците в РИК по искане от ЦИК сумират и извеждат данни от обработените изборни материали.

6. След приемане на всички протоколи от СИК, РИК съставя Приемо-предавателния протокол между РИК и ЦИК, който заедно с приетите протоколи на СИК, съответно подписаните Приемо-предавателни разписки между СИК и РИК и създадената база данни върху магнитен носител се предават в ЦИК.


Б. Обработка на информацията в Централната избирателна комисия.

В ЦИК се извършва компютърната обработка на данните от гласуването според протоколите на СИК.


Б.1. Действия и срокове преди изборите

1. До 23.09.1996 г. да се състави група от отговорници за компютърната обработка в ЦИК, които притежават добри организаторски качества и владеят добре работата с компютри.

2. До 08.10.96 да се проведе обучение на отговорниците в ЦИК по:
- нормативни документи за изборите;
- правила за пресмятане на резултатите;
- инструкции за използуване на програмите.

3. В периода от 14.10.96 до 25.10.96 да се извърши:
- наемане І[и?] инструктаж на операторите в ЦИК;
- оглед на предоставените от ЦИК помещения и мястото на изчислителната техника;
- осигуряване на необходимия брой компютри за периода на обработката. Препоръчително е броят на компютрите да не бъде по-малък от цялата част на отношението (брой СИК + 105) / 140, както и поне един допълнителен компютър за резерва.
- тестване на програмите, осигуряващи изходите, уточнени с ЦИК, както и цялата организация.


Б.2. Действия след приключване на гласуването

1. ЦИК предоставя на изпълнителя:
- за обработка секционните протоколи предадени от РИК на ЦИК;
- при необходимост за сравняване базите данни от автоматизирано издадените Приемо-предавателни разписки между СИК и РИК, както и Приемо-предавателните протоколи между РИК и ЦИК.

2. Въвеждат се данните от секционните протоколи в компютър.

3. Обработват се данните от секционните протоколи, извеждат се окончателните резултати от изборите и се предават на ЦИК.

4. След съгласуване с ЦИК относно формат и съдържание се подготвя и отпечатва Бюлетин за окончателните резултати от гласуването. Тиражът на този бюлетин е поне 2000 бр., а срокът за издаване е до един месец след обявяване на окончателните резултати от изборите.


IV. Изисквания към програмно-техническо осигуряване

1. Програмно-техническата среда трябва да реализира информационно-изчислителните дейности съобразно описаната организация и технология на равнището на РИК и ЦИК.

2. В Договора между ЦИК и ипълнителя да се предвиди клауза, че колективът носи отговорност за правомерното използване на лицензни права върху софтуерни продукти.

3. Програмно-техническите средства да осигуряват:

3.1. Контрол на входните данни посредством:
- визуален контрол на въвежданите данни;
- контроли за достоверност на въвежданите данни и за проверка на протоколите съгласно решенията на ЦИК за обработка на изборните материали;
- магнитен запис на въведените данни в Приемо-предавателните разписки между СИК и РИК и Приемо-предавателните протоколи между
РИК и ЦИК;
- документиране и отчетност на процедурите за въвеждане на
данните;
- периодично предоставяне на избирателните комисии на данните от постъпилите протоколи;
- периодично разпечатване на данните, както и чрез използването на други ефективни способи, предложени от изпълнителя;

3.2. Защита на информацията с цел запазване на въведените данни и резултатите от текущите обработки и недопускане на неоторизиран достъп до тях посредством:
- дублиране на създаваните бази данни;
- архивиране на базите данни;
- определяне на лицата, имащи достъп до обработката и базите данни;
- употреба на пароли за работа с обработващите програми, както и чрез използването на други ефективни способи, предложени от
изпълнителя;

3.3. Да се осигури надеждност на програмно-техническите средства с оглед възстановяване на информационно-изчислителните процедури и данни, при повреди и други извънредни обстоятелства, водещи до нарушаване на обработките, посредством:
- дублиране на програмно-техническите средства;
- техническа профилактика и поддържане;
- антивирусни профилактика и специализиран антивирусен контрол, както и чрез използването на други ефективни способи,
предложени от изпълнителя;

3.4. Да се осигури надеждност и достоверност на информационно-изчислителните обработки и резултатите от тях посредством:
- използване на оригинални средства за въвеждане на оторизиран достъп за контрол на изходните резултати от упълномощени от ЦИК длъжностни лица на всяко равнище;
- контрол за пълнота или дублиране на протоколите;
- възможност и допустимост за организационно-технически контрол от страна на ЦИК или упълномощени нейни представители на
всички етапи от подготовката и използването на програмно-техническата среда;
- програми за идентификация на оператора (пароли);
- надеждна технология за производство и разпространение на “чист” дистрибутивен материал;
- неразпространение на разработените програмни средства (както и документацията за тях) извън кръга на длъжностните лица,
обслужващи информационно-изчислителните процедури и упълномощените от ЦИК, както и чрез използването на други ефективни способи, предложени от изпълнителя;

4. Телекомуникационните средства се използват само за предаване на предварителни данни и друга служебна информация.


V. Информационни изходи и предоставяне на резултатите

1. За Секционната избирателна комисия:
1.1. Приемо-предавателна разписка между СИК и РИК.

2. За Районната избирателна комисия:
2.1. Приемо-предавателна разписка между СИК и РИК;
2.2. Приемо-предавателен протокол между РИК и ЦИК.
2.3. Справка за липсващи секционни протоколи;
2.4. Справка за текущо натрупани данни от гласуването към даден момент.

3. За Централната избирателна комисия:
3.1. Приемо-предавателни протоколи между РИК и ЦИК;
3.2. Справка за липсващи секционни протоколи;
3.3. Справка за открити грешки в протоколите на СИК;
3.4. Справка за текущо натрупани данни от гласуването към даден момент.
3.5. Резултатите от гласуването по секции, райони и в цялата страна.

4. Програмното осгигуряване да предоставя възможности за:
4.1. Статистика по зададен показател или по група показатели;
4.2. Стандартен изход за преход към други програмни продукти и предоставяне на числовите данни от изборите в подходящ код върху магнитен носител.


VI. Технологични параметри

1. Техническата база трябва да бъде разположена в:
1.1 Районните избирателни комисии;
1.2. Централната избирателна комисия.

2. Първичен документ за въвеждане на данни е оригиналът на протокола на СИК.

3. Време за обработка

3.1. В Районната избирателна комисия
Предоставяне на данните за Приемо-предавателния протокол между РИК и ЦИК в районната избирателна комисия да се извърши не по-късно от 1 (един) час след приемането от РИК на последния секционен протокол.

3.2. В Централната избирателна комисия
Изчисляването на резултатите от изборите да се завърши не по-късно от 12 (дванадесет) часа след като ЦИК приеме секционните протоколи предадени от РИК.

3.3. След въвеждането на данните от последния протокол на СИК за даден район незабавно да се извърши сравнение на създадената в РИК база данни и създадената в ЦИК база данни. Получените резултати да се представят на ЦИК за анализ и решения.

4. Достоверност на обработката

Надеждността на системата за обработка на резултатите от изборите да се гарантира чрез:
- проверка на входната информация;
- индикации за дублирани и липсващи протоколи;
- индикации за грешка в протоколите;
- предварително проиграни алгоритми за изчисляване на резултатите, както и чрез използването на други ефективни способи,
предложени от изпълнителя.


VII. ЦИК предоставя на кандидатите в конкурса Заданието и следните допълнителни материали:

1. Закон за избор на президент и вицепрезидент на републиката, обнародван в Д.В., бр.82/04.10.91 г., изм., бр.98/28.11.91 г., бр.44/21.05.96 г.

2. Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, обнародван в Д.В.,бр. 69/1991, изм., бр. 70, 76, и 98 от 1991 г.;

3. Закон за местното самоуправление и местната администрация, обнародван в Д.В., бр.65/1995 г.;

4. Закон за териториално деление на столичната община и големите градове, обнародван в Д.В., бр.66/1995 г.;

5. Решенията на ЦИК, свързани с обработката на изборните материали;

б. Данните от Единния класификатор на населените места в България и съответната номерация върху магнитен носител;
    

VIII. Кандидатите в конкурса трябва да представят в ЦИК следните документи:

1. Проект (оферта) в два раздела:

1.1. Описание на проекта - съдържа професионален профил на кандидата, данни за организационната и ресурсната му осигуреност във връзка с предмета на дейност, както и подробно описание на видовете дейности и сроковете за изпълнение на задачите от настоящото задание;

1.2. Финансови разходи - съдържа разпределението на разходите по дейностите описани в първата част на проекта.

2. Проект за Договор между ЦИК [и?] изпълнителя.