30 април 1996


София, 30 април 1996 година
Брой 73 /1628/


София. 30 април - Следи предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗВОРИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ЕДИННА КАНДИДАТУРА НА ОПОЗИЦИЯТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОГЛАСЕНА ПО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ ДЕПУТАТА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ НА 22 АПРИЛ 1996 ГОДИНА.


ДРАГИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗРИТЕЛИ,
ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,

Вашият засилен интерес към подготовката и провеждането на предварителните избори за излъчване на единна кандидатура на опозицията за президент на Република България е повод за днешната ми поява на екрана.

Остават само 38 дни до изборния ден - 1 юни. Централната комисия, на която съм член, вече изготви и прие правилника за провеждане на предварителните избори, който е публикуван в днешния брой на в. "Демокрация". Вестникът още на 3 април публикува и самото споразумение за провеждане на предварителните избори с правилата към него.

Нов важен елемент в правилника е, че в предварителните избори ще могат да гласуват и младежи, които ще навършат 18 години към момента на провеждане на същинските президентски избори през есента на тази година. Това е нашата обща покана към младите хора на България. Ние си даваме сметка, че без тяхната подкрепа на предварителните и същински избори едно ново начало за нашата страна е невъзможно.

В Централната комисия продължава да се уточнява географското разположение на 3-те хиляди секции в цялата страна. Въпреки съществуването на някои спорни моменти Съюзът на демократичните сили /СДС/ е убеден, че най-късно в четвъртък местоположението на секциите ще бъде факт. В близките дни предстои сформирането на 31 районни изборни комисии, а в средата на май ще се създадат и 3-те хиляди секционни комисии.

СДС, който е инициаторът на предварителните избори, е движещата сила в цялостния процес на тяхната подготовка. Приетият правилник за провеждане на изборите, подписан от всички членове на Централната комисия, е доказателство, че парламентарно представените опозиционни сили имат добра воля да променят обществената представа за себе си като за орел, рак и щука, и са в състояние да договорят конкретна изборна процедура от значение за всички демократични хора в България.

Внушенията, че предварителните избори са мъртвородена идея, опитите да бъдем върнати към провалилия се модел на Кръглата маса, приказките за втори опозиционен център имат една-единствена цел - провал на единната кандидатура на опозицията.

Тезата на кандидата на Народния съюз г-н Желев, че чрез провокативно участие в предварителните избори - членове на Българската социалистическа партия /БСП/ щели да излъчат за кандидат на обединената опозиция по-неизбираемата личност, приемаме като опит да се демотивират и разочароват нашите избиратели. Тези изказвания по-скоро говорят за страх в Народния съюз.

След отлично стартиралата кампания на Петър Стоянов, ежедневните му срещи в провинцията при препълнени салони увеличават бързо неговата популярност, за което свидетелстват последните социологически изследвания. В тях кандидатът на СДС Петър Стоянов още сега води с 1.2% пред кандидата на Народен съюз г-н Желев. Социологическите изследвания сочат недвусмислено, че бъдещият кандидат на обединената опозиция води пред евентуалния кандидат на БСП с 4%.

Съюзът на демократичните сили ше продължава да отстоява идеята за предварителни избори. Ние сме убедени, че само чрезизлъчената чрез тях единна кандидатура на опозицията е печелившият вариант за България на предстоящите президентски избори.
СДС ще продължава да ви информира за всеки нов момент в хода на подготовката на предварителните избори.

София 22 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪТРЕШНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА КАНДИДАТ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е приет от Централната комисия на обединената опозиция за предварителни избори на 12 април 1996 година.


10. Подготовка и организация иа гласуването

/1/ Секционните комисии със съдействието на местните организации на СДС, НС и ДПС организират подготовката на изборните помещения /клубове за гласуване/.

/2/ Два дни преди изборния ден до 18.30 часа секционните комисии получават от РК изборни бюлетини, формуляри за списъци за гласували избиратели и кутии за гласуване.

/3/ Секционните комисии си осигуряват до същия ден всички необходими помощни канцеларски материали за нормално протичане и приключване на изборния процес.

Във и пред изборните помещения не могат да се поставят агитационни материали на никой от кандидатите.
    
/4/ Предварително се разпределят задачите между членовете на секционната комисия за изборния ден.

/5/ В предизборния ден секционната комисия поставя на видно място пред изборното помещение табло с надпис "Предварителни избори за кандидат за президент на Обединената опозиция", табела с номера на секцията и пълно описание на територията, за която тази секция отговаря, и макет на изборната бюлетина с указание за начина на гласуване.

/6/ Откриването на гласуването в изборния ден се извършва от председателя на секционната комисия в 7.00 часа, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете на комисията. При липса на кворум председателят сигнализира РК и поканва резервните членове от състава на съответната политическа сила.

/7/ При откриване на изборите могат да присъстват кандидати, представители на политически сили, подписали споразумението, наблюдатели и журналисти. Председателят на секционната комисия проверява удостоверенията на представителите, журналистите, наблюдателите.

/8/ Секционната комисия проверява наличието на бюлетини, изправността на кутиите и дали са празни, като обръщат кутиите с капака надолу, след което кутиите се затварят и запечатват с лепенки, подписани от присъстващи, членове на СК. Председателят обвява избора за открит и се пристъпва към гласуване.


11. Процедура на гласуване

/1/ Преди да гласува, избирателят удостоверява самоличността си пред председателя на секционната комисия или натоварен от него член на комисията само с личен паспорт или военна книжка.

/2/ Секционната комисия записва данните от личния паспорт или военната книжка /трите имена, ЕГН и адрес/, след което дава на избирателя чиста бюлетина за гласуване.

/3/ Секционната комисия осигурява по всяко време върху масата поне по 10 незалепени, разделени една по една изборни бюлетини.

/4/ Избирателят гласува, като отбелязва чрез зачертаване квадратчето срещу името на избрания от него кандидат. Това се извършва на самостоятелна маса /катедра/, поставена в най-отдалечения ъгъл на помещението, при което избирателят има възможност да застане с гръб към комисията. След това избирателят сгъва бюлетина[та] на две, пуска я в урната и се подписва в списъка.

/5/ Секционната комисия може да реши да преустанови гласуването, ако са налице съществени  нарушения на избирателния процес. След тяхното отстраняване гласуването продължава. Решението за преустановяване и възстановяване на гласуването се съобщава веднага в районната комисия.

    
12. Процедури при приключване на гласуването

/1/ Изборният ден приключва в 21.00 часа. Ако след 21.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, гласуването продължава, докато пред изборната секция има избиратели, след което председателят обявява гласуването за приключено. Поканват се да напуснат помещението всички лица освен кандидатите, представителите на политическите сили, подписали споразумението, наблюдатели. До приключване на работата на комисията в помещението не се допускат външни лица.

/2/ Преди да пристъпи към отваряне на изборните урни, секционната комиия опакова, запечатва и отстранява от мястото на преброяването всички останали изборни материали без формулярите за протокол, черновите за тях и списъка на гласувалите.


13. Вписване на данни в протокола преди отваряне на урната

/1/ Попълват се названието на района, общината, населеното място и номерът на избирателната секция, съставът на комисията и присъстващите лица по т.9, ал. 1. 2 и 3.

/2/ Вписва се броят на гласувалите избиратели след преброяването на подписите в избирателните списъци.


14. Определяне на изборните резултати - общи принципи

/1/ При определяне на изборните резултати се спазва основният принцип "ЕДИН избирател - ЕДИН глас", реализиран чрез пускането на ЕДНА бюлетина в урната. За преброяването на гласовете това означава, че един глас съответства на съдържанието на една
бюлетина.

/2/ Бюлетина, от чието съдържание не може еднозначно да се определи каква е волята на избирателя /за кого гласува/, съответства на недействителен глac.

/3/ Бюлетина, в която има задсраскано само едно квадратче срещу името на един кандидат съответства на ЕДИН ДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС. Наличието на случайни драскания с химикал, зачертаване или подчертаване на имена на кандидатите или написани думи и иИмена не правят гласа недействителен.

/4/ Бюлетина, в която са задраскани квадратчетата срещу имената на повече от един кандидат, и бюлетина, в която няма задраскано квадратче срещу името на кандидат, съответства на ЕДИН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН ГЛАС.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ПОДЕМ" ДО ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТЪР СТОЯНОВ,

Движението за национално възраждане /ДНВ/ "Подем", като изхожда от Вашите изявления за необходимостта от ново българско Възраждане и ново начало за единодействие на демократичните сили у нас, заявява, че тези Ваши становища, изразени в качеството на кандидат в предварителните избори за президент на България, отговарят на неговите основни схващания, поради което ще съдейства за Вашето избиране.

София, 24 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДНВ "ПОДЕМ":

Иван Шалев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 април - Следва предоставеният за разпространение пълентекст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ /БДПЕСЩ/ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.


След изборите на 18 декември 1994 година 37-о Обикновено народно събрание България се управлява от "Демократичната левица", както се нарича коалицията на Българската социалистическа партия /БСП/, Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски и Политически клуб /ПК/ "Екогласност".

И най-снизходителните оценки за управлението на "левицата" са подчертано слаби, с тенденция за още по-голямото им понижаване.

Защото управляващите не изпълниха почти нищо своите предизборни обещания. Реформите са в застой, общото производство продължава да спада, в криза са основни отрасли на народното стопанство, ширят се нечувани и невиждани досега у нас, корупция, престъпност и несигурност, народът обеднява под напора на инфлацията и неспирането увеличаване на цените, моралните устои и ценности са съсипани, конфузна е външната политика и т.н.

При това положение бъдещето на българския народ се очертава като мрачно, безперспективно, безнадеждно.

Бързо променящата се към по-лошо обстановка доведе до най-сериозни размествания на политическите пластове. И управляващите, и парламентарната опозиция вече не могат да се похвалят с доверието, което получиха на парламентарните избори от 1994 година, че и на това от изборите за местна власт от октомври-ноември 1995 година. Броят на негласувалите най-красноречиво подкрепя изложеното. Едните не са в състояние да управляват успешно страната, опонентите им не знаят как да ги изместят /а има толкова прост начин за това, но кой от опозицията разбира тези неща?/. Обаче и двете страни усърдно са заети с лично обогатяване, всевъзможни облаги и привилегии, разходки по чужбина, перчене и важничене.

Единствен правилен път към действителни промени ние виждаме в изборите, в предсрочните парламентарни избори, предхождащи президентските. И то по коригиран избирателен закон, при който страната ще представлява един многомандатен район, при намален брой на депутатите от 240 на 150, при пълна пропорционална избирателна система, за да се изрази по-справедливо и по-прецизно народната воля, за да се селекционират хората, които ще стоят начело на управлението и ще водят държавните работи към нещо по-добро.

А предстоят важни събития за съдбата на България. Трябва да ги посрещнем подготвени!

София, 22 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДПЕСЩ:

Иван Веселинов

/Пресслужба "Кyриер"/


* * *

София, 30 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ВЛАДИМИР СПАСОВ, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДО РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


ДАМИ И ГОСПОДА, РЪКОВОДИТЕЛИ НА БСП,

Опитахме да започнем някакъв диалог с ваш представител в лицето на г-н Премянов и разменихме с него по две писма. Диалогът не даде резултат, защото г-н Премянов не издържа на натиска на истината и прекрати кореспонденцията едностранно, преди тя да започне да дава някакви резултати. Междувременно отношенията между нашите две партии се изострят до такава степен, че заплашват реда и спокойствието в страната. Това не трябва да се допуска, така че не е важно какво се харесва на мен, какво на г-н Премянов и какво - на когото и да било. Щом сме различни партии, значи ще има много неща, които взаимно да не си харесваме, а ако сме партии с противоположни позиции, каквито сме всъщност, логично е изобщо да не се харесваме. Но това не значи, че можем да посягаме на спокойствието на българския народ - длъжни сме да седнем на масата на преговорите, колкото и трудни да бъдат те.

На една вече остаряла грамофонна плоча вашата пропаганда записа, че всички обвинения срещу Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ от страна на Българската комунистическа партия /БКП/ и по-специално от моя страна, били необосновани с факти. Тази грамофонна плоча вече се изтърка от повтаряне, но от това лъжата не може да стане истина. За борбата на ВС на БСП против БКП вече може да се напише цяла книга, и то - само с факти. Това писмо няма претенциите за някаква всеобхватност. Но нека бъдем конкретни: любопитен съм да видя кои от изводите в това писмо, което предстои да прочетете, е необоснован с факти!

Първият факт ви предлагам във вид на факсимиле. Във факсимилето на това писмо четете, че не някой друг а г-н Лилов заплашва БКП и то не с нещо друго, а просто с терор. Това писмо е факт. Но не е единичен факт. Факт е съвместното посещение на г-н Лилов и г-н Монтгомъри в Казанлък, при което те са поискали от местните първенци точните имена и даже снимки /!/ на местните лидери на БКП. От това искане лъха пряка заплаха. И това е факт. Макар че заплахата не е единственият извод от това съвместно посещение и даже не най-важният. Но върху другите изводи тук няма да се спирам - запазвам си правото да се спра върху тях на друго място по свой избор, а защо не и в някои международни разговори. Изглежда някой се съмняваше дали Политбюро ще разбере, че става дума за заплаха, защото се появи и трети факт - членът на Политбюро Вене Стойчев беше извикан на "специален" разговор и беше предупреден, че група генерали готвят погром върху БКП. Ето че фактите станаха три. Изводът: БСП се занимава с тероризъм. Не е вярно? А къде да денем фактите? Да ги замажем? Да не ги съобщим чрез медиите и все едно, че ги няма? Не става. Фактите са налице. Някой може да каже, че Александър Лилов ги върши на своя глава и БСП няма нищо общо? Моля? Сериозно ли би го казал някой господин? Кой ще му повярва? Друг може да каже, че заплахата за терор все още не е терористичен акт. Тук можем да се съгласим. Ето, виждате ли колко съм сговорчив: нека се съгласим да не отправяме обвинение за политически терор, но в такъв случай изложените факти еднозначно доказват наличността на политически рекет. По-назад оттук няма накъде. Това по-лицеприятно ли ви изглежда? Вероятно е така. Именно затова ще се спра специално на политическия рекет на БСП, насочен срещу БКП. И то не на базата на огромното множество факти от времето на създаването на БСП през 1990 г. до сега, а на базата на смисъла и съдържанието само на изложените три факта.

Стилът на сегашните заплахи на БСП към БКП е твърде сходен със стила на заплахите на Съюза на демократичните сили /СДС/ към БСП в периода 1990-1992 г. По онова време тези заплахи ви помогнаха да убедите членовете на БСП в правилността на тактиката на "оцеляването". Още тогава беше ясно за политически грамотните хора, че става дума за картонена томахавка. Но вие все още я пазите и преди избори я показвате: "гласувайте за БСП, защото дойде ли СДС на власт, ще режат глави". И тогава знаехме, и сега знаем, че това няма да стане. Някои наши другари - комунисти,  сега се изсмяха на заплахите ви, защото вашата томахавка е също картонена. И аз мисля, че в момента БСП и да иска, не може да установи политически терор против БКП. Но никак не ми е до смях. Не ми е до смях, защото докато през 1990-1992 г. вие горе си пиехте кафето с политическите си "противници", спазвайки духа на плурализма, политическото положение на страната се дестабилизира, масите се разделиха на червени и сини, разразиха се много лични трагедии, бяха нанесени рани на обществото, които то все още лекува. Имаше и жертви - картонената томахавка също може да убива, макар и не масово. Такива ефекти се появяват и сега. На два пъти ваши членове, изпратени при нас като провокатори, след разобличаването им или предугаждайки разобличаването си дават воля на ръцете си: Стойко Калчев от Бургас нанесе побой на секретарката на Централния комитет /ЦК/ на БКП Адриана Пенчева, а Георги Станчев и Георги Цветанов с група алкохолици са нахлули и безчинствали в клуба на БКП в Плевен. След отправените заплахи могат да се очакват и други подобни случаи. Чували сме ваши хора да казват: "Така ще бъде, щом БКП и главно Владимир Спасов критикуват БСП по начин, който не ни се харесва!" Ние  не можем да не ви критикуваме, щом сме на различни политически позиции, а ако ви критикуваме така, че да ви се харесва, то това няма да бъде критика, а колаборационизъм. Но комунисти не нанасят побои върху членове на Изпълнителното бюро /ИБ/ на ВС на БСП, макар че някои от вас си го просят - тръгнали по нашите структури да агитират против Политбюро и против генералния секретар. Такива емисари ние не изпращаме във вашите структури, а ви критикуваме в нашите си  партийни печатни органи. Нима нямаме npaво на това?

Отделните инциденти, колкото и грозни и опасни да са те, не са главното, което имам предвид, казвайки, че вашите заплахи ще доведат до дестабилизация на политическото положение в страната. Главното е в разликата на реакцията на комунистите на вашите сегашни заплахи и вашата реакция на някогашните заплахи на СДС. БСП не е марксистко-ленинска, не е революционна партия. Затова тактиката на "оцеляването" при вас мина. В БКП тя не само че няма да мине, но и не виждам кой би могъл да я предложи. Комунистите /не става дума за пишман-комунистите, а за истинските, никога не са "оцелявали", отговаряли са на антиконституционния терор с въоръжена революционна борба, а отделни слаби личности, които са се опитвали да "оцеляват", винаги са си получавали заслуженото. Но страна, в която се води въоръжена революционна борба, е много далеч от вътрешнополитическа стабилност. Вие това ли искате? Сигурен cъм, че не. Ето ви една точка, по която имаме общи възгледи - и ние не го искаме. Не го искаме не защото се боим от евентуални битки. Комунистите никога не са се бояли от нищо. Победен комунист може да бъде само мъртвият комунист - това навремето ви го каза Шарл де Гол. Ние не се стремим към въоръжена борба, защото обичаме народа си и искаме той да живее в мир. И не само искаме, но и ще направим всичко за това. Оттук следва, че трябва веднага да спрете да се занимавате с политически рекет, да спрете да нарушавате конституцията. Конституцията на Република България е една буржоазна конституция. Вие я създадохте. Хайде сега, спазвайте си я. Ние не я одобряваме, защото е буржоазна, но я спазваме и искаме да я спазваме. Не ни пречете за това. БКП води с вас политическа борба изключително в рамките на закона. БКП не се занимава с политически рекет, както БСП. Вразумете се и спрете политическия рекет. Критикувайте ни колкото си щете, както ние критикуваме вас. Ние от това не се обиждаме. Лично аз съм горд, когато ме критикува политическият противник, който и да е той, включително и БСП, а другарите ми не пропускат в такъв случай да ме поздравят. Но не смейте да посягате към оръжието, дори само като заплаха! Долу ръцете от БКП!

Като бивша номенклатура на БКП от последните години преди организираната от вас контрареволюция, вие не сте забравили нищо от силовите методи. Такъв е случаят и с подпалването на Партийния дом. Г-н Премянов е възмутен от това наше "неоснователно" обвинение. Нямали сме факти. А не е ли факт това, че при нахлуването на тълпата червените барети все още подпалвали документация в помещенията? Има предостатъчно свидетелизи факт. Червените барети не са някакви хулигани - те действат по команда. Чия команда? На Тренчев ли - както се опитват да подмятат някои от вашите хора? Тренчев играеше в тази игра само като предводител на клакьорите. Актьорите, постановчикът, режисьорът, сценаристът - това бяха други лица, а не Тренчев.  Забавянето на съдебния процес показва че тези лица са на власт и сега. А кой е на власт сега, господа? СДС ли?!

Между въпросите, които поставих в кореспонденцията си с г-н Премянов, важно място заемаше въпросът за правото на БСП да бъде наследник на БКП. Той се опита да го усуква, но не можа да ми опонира логично. В това няма нищо чудно, защото както самото това унаследаване, така и разпространението на абсурдната абревиатура "БКП/БСП" е съвършено незаконно и нанася на БКП сериозни морални и материални щети. Въпросът има две страни - чисто законова и морална.

Чисто законовата страна касае несъстоятелността на самия референдум за преименуване на БКП в БСП. За да бъде един референдум състоятелен, е необходимо да се спази едно важно условие да участват в референдума повече от половината от членовете на партията. През март 1990 г. БКП имаше 1 050 000 членове. Следователно, за да бъде референдумът референдум, в него трябваше да участват 525 000 души. Но са участвали около 360 000 души. Откъде я имаме тази цифра? Това ще съобщим в съда. Но вие прекрасно знаете, че тя е вярна и близка до точната, която е известна и на нас. Следователно референдумът е недействителен и БКП не е прекратявала своето съществувание под своето си име. Това, че регистрацията носи по-късна дата, не значи нищо. Това беше първата регистрация в 100-годишната история на партията и беше направена, за да се спази новоприет тогава закон. Регистрацията на БСП носи по-късна дата. Как тогава БСП е наследник на партия, регистрирана преди нея, и то на базата на недействителен референдум за преименуване. Не случайно БКП настоява да се публикуват резултатите от референдума по Първичните партийни организации /ППО/. Ние просто знаем в общи линии този резултат. В много ППО по селата референдум не е провеждан, а пък на много места там, където е провеждан, голяма част от комунистите са го бойкотирали и в немалко ППО не е имало кворум. Това не са предположения - нашият списък на ППО, в които не е провеждан референдум, е дълъг. Най-пресен случай: при неотдавнашното ми посещение на с.Габровдол, община Земен, се изясни, че нито там, нито в околните села е провеждан референдум.

Когато става дума за моралните основания на БСП да бъде наследник на БКП, много често се изтъква фактът, че в редовете на БСП били останали по-голямата част от членовете на бившата БКП. Това го повтаря и г-н Премянов. Хайде пак да се върнем към аритметиката. След референдума, след т. нар. "преименуване", в БСП останаха около 350 000 души. Нали не греша. Значи 700 000 не са останали в БСП. Излиза, че 350 000 е повече от 700 000, че това било факт и че моите твърдения били голословни. Но всеки ученик, даже не силен ученик, а тройкар, ще ви каже, че е обратното. А вие как сте с аритметиката, дами и господа? Друг е въпросът, че измежду вашите членове все още има хора, които се считат за комунисти. Голяма част от тях се боят от репресии и не ви напускат, но са наши симпатизанти и на изборите гласуват за БКП. На малки групи или един по един, те превъзмогват страха и постепенно се прибират в своята партия - в БКП. Разбира се, има и такива, чиито мозъци чрез редовно промиване вие вече сте циментирали и те в своята "комунистическа" идеология издигат на първо място не марксизма-ленинизма, а "единството" на партията, в която членуват, без значение каква партия е тя. С такива зомби вече нищо не може да се направи и те наистина нямат място в БКП. Сред тази политическа бъркотия какви ли ги няма. Неотдавна научих, че имало и такива, които се считат за "монархокомунисти". Абсурден факт, но факт. Следва ли от това, че и монархистите трябва да се считат наследници на БКП? Няма нужда да си учил логика, за да разбереш простото, изключително тривиално твърдение: българските комунисти членуват в Българската комунистическа партия. А Българската комунистическа партия е създадена от Димитър Благоев на Бузлуджа на 2 август 1891 г. Тя съществува. Какви наследници може да има? Нали, за да ама наследници, трабва да престане да съществува? О, не! За да бъде БКП "призната" за БКП трябвало генералният секретар да ходи всеки вторник и петък на инструктаж на "Позитано" 20. Иначе БКП не е БКП. Каква левица [...............нечетливо] господа? Демократична. За плурализъм ли бяхте, казвате? Тези чужди думи!  Ами че разгърнете етимологичния речник и вижте там какво се разбира под тези думи!

От морално етична гледна точка БСП не може да бъде наследник на БКП по следните причини:

Първо. Димитър Благоев създаде на Бузлуджа на 2 август 1891 г. марксическа партия. БСП не е марксическа партия по определение. Този въпрос бе разискван на нашия конгрес. За това БСП да се oпредели като марксическа партия гласуваха само 30 от всичко 750 делегати.

Второ. Димитър Благоев създаде пролетарска партия, която е против капитализма и против експлоатацията на човека от човека. БСП реставрира капитализма в България, след като преди това той бе отхвърлен под ръководството на Благоевско-Димитровската БКП. Освен това съществува немалък брой членове на БСП, които са капиталисти. БСП се определи като буржоазна елитарна партия и това е подчертавано в публични изказвания по медиите както от лидера й Жан Виденов, така и от проф. Владимир Топенчаров.

Трето. От 1919 г. до сега БКП е марксистко-ленинска партия, проведе три антифашистки въстания, като след успеха на последното установи в България диктатурата на пролетариата. БСП решително отхвърля ленинизма, а съшо така и диктатурата на пролетариата като форма на държавно управление.

Четвърто. Под ръководството на БКП в България бе построен социализмът и установено плановото стопанство. Под ръководството на БСП в България бе разгромен социализмът и ликвидирано плановото стопанство.    

Пето. БКП е партия-съучредителка на Третия комунистически интернационал, на Коминформбюро и на Новия комунистически интернационал. БСП подаде молба да бъде приета в антикомунистическия Социалистически интернационал. И така, господа какво общо имате вие с БКП? Има ли в тези пет точки нещо, което не е факт, което е злобно, клеветническо и голословно обвинение на Владимир Спасов? Или може би вие сега строите социализма? Може би сте против грабителската приватизация? Може би не сервилничите на старата буржоазия, провеждайки реституцията? Може би вече работим по държавен план? Може би вашата външна политика не е прозападна? Всъщност в тези пет точки няма обяснение. Това са просто констатации, характеристики на една буржоазна партия създадена на 4 април 1990 г. и нищо повече. Нашето обвинение се състои в друго: политическа нечистоплътност на кукувицата БСП, настанила се в гнездото на стогодишната орлица БКП, политическа нечистоплътност на мотивите, поради които вие искате обезателно да бъдете наследници на БКП, да бъдете някаква "бивша БКП". Тези мотиви са очевидни и са три:

Първият ви мотив се състои а това, че българският народ има афинитет към комунизма, изпитва справедлива носталгия към социализма и подхранвайки надеждите му, че вие сте тези които ще възстановите всичко, което сами разрушихте, си осигурявате електорат, който да държи на власт една олигархия, на върха на която сте вие, дами и господа, ръководители на БСП.

Вторият ви мотив се състои в това, че държейки в свои ръце нашия архив, вие не ни давате възможност да разкрием пред българския народ пътя на изтичането на капитали от страната, което вие и ваши съратници осъществихте за лично облагодетелстване в последните години преди и в първите месеци след контрареволюцията през 1989 г. в качеството си на партийна номенклатура no това време. За много от тези капитали ние знаем - и за 2-та милиарда долара, и за 21 милиарда лева, и за 23-те милиарда лева, все от времето, когато курсът на лева беше близък до курса на долара. Знаем много и за пътищата на тези пари, но не можем да го докажем, без да разполагаме с архива на партията. Ето от тези неща би се интересувал българският народ, а не от прословутото отваряне на досиетата, за което години наред си драхте гърлата с вашите политически псевдопротивници от СДС.

Третият ви мотив се състои в това, че обявявайки се за наследник на БКП, вие обсебихте имуществото и средствата на БКП, с което не само се облагодетелствахте, но оставихте БКП без средства за пропаганда, за да не може народът да чуе нейния глас.

При наличността на тези три достатъчно силни мотива трябва ли да ви призова да се откажете от това БСП да бъде наследник на БКП? Правил съм го, но никога не съм бил толкова наивен да вярвам. че ще се откажете. Затова този въпрос ще се решава в съда.

Все още обаче се надавам да се разберем с вас по един друг въпрос - въпроса за спиране на вашето вмешателство във вътрешнопартийните въпроси на БКП. Един особен начин на вмешателство в създаването на няколко "комунистически" партии, маргинални към ВС на БСП и Централния съвет на Българския антифашистки съюз /ЦС на БАС/. Г-н Премянов ме обвинява, че не признавам съществуването им. Той пак нещо не е разбрал. Щом са регистрирани, макар и в нарушение на изискванията на Закона за политическите партии ЗПП, няма как да не признавам тяхното съществуване. Друга е работата, че ние не ги признаваме за комунистически. Новият комунистически Интернационал /НКИ/ също не ги признава, а щете или не щете, той е последната инстанция по въпроса, а не вие. Не ги признаваме за комунистически не само защото в програмите им липсват важни моменти от програмата на една компартия, но и защото учредителните им форуми и ръководствата им се състоят от членове на една некомунистическа партия - БСП. Трябва ли сега да ви пиша тук кой от лидерите им в коя основна организация на БСП си плаща членския внос? Мисля, че е излишно - и аз го зная, и вие го знаете, или поне някои от вас. Защо ги създадохте - сами си го казвате понякога, зорът е да се покаже от една страна, разноезичие на комунистите, а от друга страна, да има "комунисти", които по изборно време да агитират за БСП. Тук-таме имате успехи и това го пише във въпросната наша декларация. Но тези "бекапета" не можаха да се разраснат. "Най-мощните" имат по няколко до десетина първични организации, а повечето се състоят само от ръководствата си и от редакциите на многотиражките си. По едно време се чу, че ще ги обединявате като враждебна алтернатива на БКП, но явно нещо не ви върви, за което сами сте си виновни - обхвана ви вождизмът, вашите "лидери" на тези  "бекапета" и трудно ще се разберат. Затова главната ви антикомунистическа дейност е насочена против самата БКП. Досега cтe ни изпратили 50-тина провокатори, 30-тина изхвърлихме, останалите си ги държим в пазвата, за да ни поддържат тонуса на бдителността, но си ги имаме на отчет. И другите нямаше да ги изхвърляме, но не им издържаха нервите и започнаха да правят груби грешки и досадни бели. Не ви върви на провокатори. Тогава г-н Лилов измисли "извънреден конгрес на БКП". Всъщност това беше една сбирка на членове на БСП, които обаче не членуват в БКП. Идеята беше да се създаде впечатление за разцепление на БКП, но с това впечатление си останаха само "разцепниците". От време на време се сещат, че трябва да правят нещо, но правят само глупости. Сега на 11 май г-н Лилов е насрочил следващата сбирка на кръжока и тя е назована "Национална конференция на БКП".

Ето какво, уважаеми дами и господа: тази игра на една котка с много мишки ни беше забавна известно време, но започна да ни омръзва. Спрете си "комунистическите” инициативи. Приберете си ги при вас - не са много, пък и все ваши членове са. Не казвам да спрете да се борите с БКП, както г-н Премянов много настоява ние да спрем да се борим с БСП. Вие сте за капитализъм, ние - за комунизъм. Ние сме против вашата политика, а вие - против нашата. Борбата между нас е естествена и неизбежна. Но много досадно е човек  да си има работа с политически противници, които понякога, че даже и системно губят мярка за собственото си достойнство. Ние не се бъркаме във вашите вътрешнопартийни работи, защото сматаме, че това би било недостойно, а вие се бъркате в нашите. Каква е тази ваша инструкция до основните ви организации да работят с всички сили за свалянето на Владимир Спасов от поста генерален секретар на БСП? Може би няма такава инструкция? А знаете ли от колко основни организации на БСП дойдоха при нас съвършено идентични сигнали по този въпрос? Откъде-накъде се месите в нашите вътрешнопартийни работи? Ние не сме ви дали повод за това. А бихме могли. И още как бихме могли. Защото ако вие нямате симпатизанти в БКП и разчитате само на провокатори, то ние имаме предостатъчно симпатизанти сред членовете на БСП. Но ние уважаваме тяхното собствено достойнство. Не ги превръщаме в провокатори против ръководството на БСП. У някои наши другари неотдавна възникна идеята да ви дадем един заслужен урок: да ви спретнем и ние на вас един "извънреден конгрес" и да ви свалим като ръководство на БСП. За разлика от вашия "конгрес на БКП", нашият "конгрес на БСП" ще бъде и по-внушителен, и no-истински, защото на него ще присъстват само редовни членове на БСП - наши симпатизанти, които съвсем не са малко, но които ние досега не сме насочвали в някаква дейност против ръководството на БСП и те не са ви известни, но ние си ги знаем. Бъдете спокойни аз няма да взема участие в деловата работа на конгреса, но обезателно ще произнеса заключително слово. Помислете по тези въпроси, дами и господа!

Желая ви повече мъдрост и приятно прекарване на първомайския празник и празника на Победата на Великата сталинска Червена армия против хитлерофашистките пълчища!

София, 16 април 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куpиep"/


* * *

София. 30 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ СРЕЩУ ОТМЯНАТА ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪД НА ПРИСЪДИТЕ НА 124-MA ДЕЛЕГАТИ ОТ 23-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Българските антифашисти, независимо от тяхната партийна принадлежност, етнос, религия, обществено положение, пол и възраст, участвали в борбата против фашизма у нас и в чужбина, и всички, които днес не приемат фашизма като идеология и практика, с недоумение и гняв посрещат решението на Върховния съд за отменяне присъдите на 124-ма депутати от 25-тo Народно събрание.

Загрижени за бъдещето на България, за развитието на демокрацията и утвърждаване на общочовешките хуманни ценности сред обществото, антифашистите издигат глас на протест и предупреждение.

Този акт на Върховния съд отново изправя България срещу цялото прогресивно човечество, срещу своите съседи и демокрацията.
Решението на Върховния съд е политическо, а не юридическо решение. То е не само оскърбление на паметта на милионите жертви на фашизма у нас и в света, но и грубо нарушение на юридическите норми и на международните задължения, поети от България още по време на  Втората световна война и след нея. Българският Конституционен съд през 1994 г. посочи, че Наредбата закон за Народния съд не е противоконституционна. Това е закон с еднократно действие, преустановено в края на март 1945 г. Присъдите не подлежат на обжалване и правните последици от Народния съд следва да се уредят от парламента със специален закон.

Народният съд в България е организиран на основата на изискванията за съглашение между правителствата на Съветския съюз, Обединеното кралство и Съединените щати - от една страна, и правителството на България, от друга страна за примирие, подписано на 28 октомври 1944 г., т.6 от което гласи "България ще сътрудничи за задържането на лица обвинени във военни престъпления, и за тяхното съдене."

Какви хора оправда Върховниат съд? За какво бяха осъдени депутатите от 25-то Народно събрание?

Те бяха осъдени за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

Депутатите приеха включването на България във Втората световна война на страната на хитлеристка Германия срещу силите на Обединените народи на 1 март 1941 година. България се превърна в плацдарм за нападение на хитлеристите срещу Югославия, Гърция, Съветския съюз. Започна кървавата драма на Балканския полуостров, продължила  цели 3 години и 10 месеца.

По тяхна заповед бяха опустошени Македония и Беломорска Тракия и изпратен български окупационен корпус на териториата на Сърбия.

Немскофашисткото командване използва българските летища, пристанища, жп транспорта, свързочната мрежа, казармите. За българския народ започнаха гладните "картофени дни”.

Те обявиха война на Великобритания и САЩ, вследствие на което в земите под контрола на българската държава са бомбардирани 162 населени места, убити са 1713 души, а 4271 са ранени. Само в София са бомбардирани 12 569 обекта, между тях 19 училища, 14 църкви, 117 предприятия, 10 002 жилища, болници и други.

Депутатите от 25-то Народно събрание на 16 юли 1941 г. приемат Закон за изменение и допълнение на военнонаказателните закони, Закона за военните сили и Закона за опазване на моралните и материалните сили на войските. Този закон разширява възможностите за наказване със смърт. Той предвижда публично изпълнение на смъртни присъди и смъртио наказание дори на цели войскови части.

Те приеха Закона за защита на нацията, насочен срещу евреите у нас. По силата на този Закон 11 392 евреи от Беломорието и Македония, тогава български територии, бяха изпратени в нацистките концлагери и не се завърнаха, други 8500 бяха спасени от българския народ.

Те приеха Закона за защита на държавата, по силата на който за периода 1941-1944 г. са убити 9140 партизани и 20 700 ятаци и помагачи, изгорени са 2139 къщи на антифашисти, 31 250 души бяха изпратени в концлагери, 64 345 преминаха през арести и затвори. Само за 1943-1944 г. за възнаграждение на убийците са дадени 62 870 хиляди лева /по открити досега документи/.

Техните закони позволиха малолетни граждани на България да бъдат осъждани на смърт, а немалко деца бяха убити без присъда.

Те със специален закон на 26 януари 1944 г. създадоха специална военнополицейска организация - Държавна жандармерия, която обедини професионални убийци и им предостави неограничени права.

Те възложиха на Министерството на войната, съвместно с Държавната жандармерия и полиция да води борбата срещу партизаните и задължи всички държавни, общински и обществени организации и служби да се считат в тази дейност като органи на Министерството на войната. В тази дейност Министерството използва 100 000 войска, полиция и жандармерия. Много показателна е оценката на Щаба на войската, че държавната власт е изправена пред вътрешен фронт, който приковава към себе си цялото й внемание и всичките усилия. Властта, в това число и Народното събрание, е във война с българския народ.

Всичко това изправи България пред поредната национална катастрофа.

Извънредните закони и мерки, с които провеждат противоконституционната си дейност и невижданите дотогава поражения върху обществения, икономическия, политическия и културния живот на държавата, изискват естествено и извънредна форма на търсене на отговорност от тях, каквато е Народният съд, наложена от договорните отношения със страните - победителки във войната, и от силния обществен натиск.

Отмяната на постановените от Народния съд присъди поставя Република България в сериозна конфронтация с държавите - страни по мирния договор, и с цялата европейска и световна общност.

Българският антифашистки съюз /БАС/ категорично отхвърля този срамен политически акт и вярва, че правителството на България и българската общественост няма да допуснат отговорността на виновните в извършването на престъпленията, посочени по-горе, да се превърне в отговорност на държавата и обществото ни.

София, 19 април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


София, 30 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ДО ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА НАТО ХАВИЕР СОЛАНА В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

През последните месеци става все по-ясно, че планираното разширяване на военния блок НАТО на изток води до нова конфронтация в Европа и представлява сериозно предизвикателство за сигурността на континента. Твърдата решимост на Организацията на Северноатлантическия договор да работи за своето разширяване в източна посока се сблъсква с категоричния отказ на Русия да го възприеме по друг начин освен като опит за нейната изолация, застрашаващ собствената й безопасност. Оформя се нова разделителна линия в Европа, макар и разположена доста по на изток от някогашната "желязна завеса".

За съжаление България се намира именно на тази ноаа разделителна линия и днес на сериозно изпитание са подложени както жизненоважните за нас икономически връзки с Русия и останалите държави от ОНД, така и естественият стремеж на нашата страна към интеграция с Европейския съюз и създаването на демократична и свободнадинена Европа, който се споделя и от всички основни политически сили. Поради това сред обществеността нарастват настроенията в полза на превръщането на Отечеството ни в неутрална и необвързана с военни блокове държава. Естествени гаранти на този неутралитет биха могли да бъдат както Русия, така и НАТО, тъй като по наше дълбоко у6еждение това ще отговаря на техните собствени интереси.

Във връзка с товв се обръщаме към Вас с призив да използвате предстоящото посещение на генералния секретар на НАТО г-н Хавиер Солана у нас, за да поставите пред него въпроса за българския неутралитет и възможността той да бъде гарантиран от Организацията на Северноатлантическия договор.

Използваме случая, за да изразим отличните си почитания.

София, 23 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теодор Попов

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР:
Тодор Кондаков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 30 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО /БНР/ И СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ /СТДБ/. Документът е подписан в София на 26 март 1996 г.


Днес, 26 март 1996 година, Българското национално радио, предстаалявано от Вечеслав Тунев - генерален директор, и Съюзът на тракийските дружества в България /СТДБ/, представляван от Костадин Карамитрев - председател, водени от желанието да съдействат за популяризиране на дейността на тракийските дружества в България сред обществеността, сключиха настоящото Споразумение за следното:

1. Българското национално радио /БНР/ ще отразява в своите предавания по програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев", Радио България предавания за чужбина на БНР, на регионалните радиостанции в Благоевград, Варна, Пловдив, Стара Загора и Шумен, значими обществени и културни прояви, организирани от Съюза на тракийските дружества, и ще кани за участие събеседници и представители на СТДБ.

2. Българското национално радио, според своите възможности и спецификата на своите програми, ще подготви със съдействието на Съюза на тракийските дружества в България отзелни предавания, отразяващи обществената, патриотичната, социалната имеждународна дейност на Съюза на тракийските дружества, ще отразява директно в ефир или на запис в своите предавания националните събори на Петрова нива, в Маджарово и в Славейно.    

Ще отбелязва по подходящ начин годишнини на бележити личности, свързани с тракийското движение.

3. В отделните предавания и рубрики ще се отразяват:
- актуални проблеми на съвременното тракийско движение и дейността на Съюза на тракийските дружества в България.
- тракийското историческо наследство и култура;
- фолклор в изпълнение на тракийски, странджански и родопски певци, състави и инструменталисти, както и други жанрове на тракийски изпълнители и музиканти.

4. Българското национално радио ще отразява в своите програми дейността на фондацията "Капитан Петко войвода", Тракийския научен институт, на вестник "Тракия", както и дейността на други формации на СТДБ.

5. Съюзът на тракийските дружества в България ще спонсорира отделни предавания - програмите на Българското национално радио. Това ще бъде предмет на допълнителни договори между СТДБ и отделните програми на БНР.

6. Съюзът на тракийските дружества в България ще подпомага Българското национално радио да обогатява своя музикален фонд от българска народна музика с автентичен фолклор от Западна и Източна Тракия, Странджа, Родопите.

7. Съюзът на тракийските дружества в България ще предоставя на Българското национално радио ежегоден календар с по-важните за годината събития, които според програмните си възможности Българското национално радио ще отразява в своите предавания.

8. Съюзът на тракийските дружества в България осигурява при необходимост участието на ръководители на Съюза или други упълномощени представители, артисти, певци, инструменталисти, фолклорни състави за съответните предавания на БНР.

9. Българското национално радио и Съюзът на тракийските дружества в България ще определят свои представители за координация и реализация на посочените съвместни дейности, които са предмет на настоящото Споразумение.

Настоящото Споразумение се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на неговото подписване.

Действието му се продължава автоматически, ако една от страните не заяви писмено два месеца предварително за неговото прекратяване.

Споразумението е съставено в два идентични екземпляра - по един за всяка от страните.

ЗА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО,
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР: Вечеслав Тунев

ЗА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Карамитрев

/Пресслужба "Куриер"/

 


Бюлетинът е приключен редакционно на 25 април 1996 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс на БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!