31 януари 1990


СОФИЯ, 31 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 22 /40/

София, 31 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПЛАТФОРМА на обществения форум за преустройство и за защита на социализма в България.


Общественият форум е широко движение на прогресивните и демократичните сили в страната, на работниците, селяните и интелигенцията, на всички творци на материалния и духовния живот, на ветераните-антифашисти, на жените и младежите, на партийни и безпартийни български граждани без разлика на етнически произход, които са за ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО, ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИЗМА в Народна република България. Преустроен, изграден и развиван на широко демократична основа по изискванията на социалистическата, екологическата и научно-техническата революция, социализмът е НЕИЗБЕЖНО БЪДЕЩЕ за цялото човечество.

Общественият форум ще сътрудничи с всички партии, организации, сдружения и движения, които са за преустройството на СОЦИАЛИЗМА и ще се бори против ВСИЧКИ опити за връщане на страната към КАПИТАЛИЗМА. Неговата ЦЕЛ е: ДЕМОКРАТИЧНО, ХУМАННО, ГРАЖДАНСКО И ПРОВОВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.

За постигането на тази цел:

1. Общественият форум ще се бори за ДЪЛБОКО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И ОСИГУРЯВАНЕ ПЪЛНОВЛАСТИЕТО НА НАРОДА чрез: разделяне на законодателната, съдебната, изпълнителната и контролната власт; конституционно гарантиране на политически плурализъм на партии и движения за социализъм; конституционно гарантирано отделяне на политическите партии и движения от държавата; провеждане на демократични избори, референдуми, народни допитвания и други; бързо премахване на командно-бюрократичната система и докрай обнобяване на ръководно-управленческите структури с неопетнени, професионално-компетентни и предани на социализма кадри; опростяване и свеждане до минимум апарата на административно обслужване, при максимално месечно възнаграждение в сегашните условия 800 лв. и минимално 200 лв., при пълно изключване на всякакви привилегии.

2. Общественият форум е за БЪРЗО РЕШАВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ чрез пренасочване на икономиката към потребностите на народа, предприемане на извънредни мерки за бързо решаване на жилищния проблем, особено на младите и крайно нуждаещите се семейства; прилагане на ефикасна система от мерки за задържане, ограничаване и преодоляване на инфлацията, на вътрешния и външен дълг на страната, без да се посяга на екзистенцминимума; провеждане на безкомпромисна борба с корупцията и спекулата и срочно връщане на народа на незаконно придобитите пари, валута, имущества и др.; осигуряване на здравно обслужване без привилегии, на здравословен и културен отдих и почивка на всеки, на правни гаранции за закрила на майчинството и децата.

3. Общественият форум е за ВИСОКО РЕНТАБИЛНА, СОЦИАЛНО ПОЛЕЗНА И ЕКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНА ИКОНОМИКА БЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА, КОЯТО СЕ ОСНОВАВА НА БОГАТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, КЬДЕТО ЕДИНСТВЕНОТО МЕРИЛО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ Е ТРУДЪТ. Дребната ТРУДОВА собственост се ИНТЕГРИРА по естествен икономически път с различните форми на социалистическата собственост. Общественият форум е за допускане на изгодни за страната концесии с капиталистически фирми. Той е за икономическа самостоятелност и самоиздръжка на стопанските организации в условията на планово-пазарната икономическата с отговорност за научно-техническото обновление, социалната полезност и екологическата безопасност на производството. Общественият форум е за РАДИКАЛНО структурно, технологично и териториално оптимизиране на икономиката по изискванията на икономическата, екологическата и социалната ефективност в единство. Той е за закриване или пренасочване на нерентабилните и екологически опасните производства. На такава оценка подлежат: ресурсодобивната промишленост - колко и какви ресурси да се добиват; металургията, тежката химия, тежкото машиностроене, енергетиката на твърдо гориво. Страната ни трябва решително да се специализира и да се насочи към развитието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, леката промишленост, специализираното машиностроене с електронна и биотехнологическа насоченост, алтернативна енергетика и стопански туризъм. Производствата трябва да се организират ТАМ, където са ресурсите и където те са екологически най-безопасни за градовете, селищата и селищните системи. Обществения форум е за ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАНЕ на социалистическата икономика. Той е за интегрални НАДНАЦИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ структури на социализма, за развитието на научно-техническата революция, за решаването на » екологическите проблеми, за активно участие в общоевропейската и общопланетарната икономическа справедливост и екологическа сигурност.

4. Общественият форум е за ДУХОВНО обновление на страната. Негов девиз и цел е: изпреварващото духовно обновление - първостепенен фактор за цялостното преустройство на социализма. Научно-кадровият потенциал на страната да има приоритет на непосредствен творец на научно-техническата и екологическата революция. Обществоведският марксистко-ленински научен фронт да се изгради като творец на теорията на преустройството и развитието на социализма. Работниците от фронта на пропагандата и средствата за масова информация да имат пълната възможност, но и високата отговорност пред народа за бързо и точно информиране без манипулиране на общественото мнение, за да не се превърнат от оръжие на преустройството на социализма в оръдие на реставрацията на капитализма. Огромната армия на просветните дейци да имат социалния престиж и историческата отговорност като основни фактори за създаването на националните кадри, високо компетентни и предани на социализма. Многобройните здравни работници да имат социално признание и материални възможности на творци и гарант на физическото здраве ка народа. Художествено-творческата интелигенция, целият културен фронт да има социален статут на творец на социалистическата култура като наследник на непреходните общочовешки ценности и носител на истинския хуманизъм.

5. Общественият форум е за разработване на цялостна политика по националния въпрос от позициите на единството и целостта на България.

6. Общественият форум ще съдействува от конструктивни позиции на Българската комунистическа партия да се обнови като най-дълбоко демократичен, високо хуманен и съзнателно дисциплиниран авангард на българския народ за изграждане на България като високо развита цивилизована социалистическа страна.

ПО-СМЕЛО, ПО-АКТИВНО И ПО-БЪРЗО ДА ВЪРВИМ ПО ИЗБРАНИЯ ПЪТ НА 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА И ВЪЗРОДЕН НА 10-ТИ НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА!

София, януари 1990 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДОКУМЕНТ НОМЕР 2 - ТРЕТАТА СИЛА на Движението за алтернативен граждански парламент и промяна "ЕРА-3".


Граждани!

Страната ни е разтърсена от трусове - явен симптом за предстояща катастрофална криза. Обеднялата витрина на България се опразва от съдържание, особено в икономическата и политическата си част. Хаотичност, неподготвеност, липса на цялостна оценка на новата ситуация в обществото, необмислени законопроекти - eтo характеристиката за работата на правителството и "Народното" събрание до момента. Усилията се хвърлят в запазване на властта и кокетство с независими движения. Опитите чрез полумерки, отделни информативни дискусии, консултативни "кръгли маси" са без участие на представители от всички обществени слоеве. Този ход - безполезен, а и по същество вреден, отвлича вниманието от истинския демократичен процес, който трябва да бъде рязък и настъпателен, особено в основата на народната пирамида. След раздухани страсти и надежди на широки народни маси следват отново готови решения отгоре и се избягва истинско участие на народа в очертаване на цялостен план за развитието на страната. По същество "кръглата маса" в сегашния й вид се явява всъщност само нов инструмент за готови решения, чрез диалог на хора без пълни, ясни и широки платформи. Явно няма разбиране, че крупни мерки в отделни сфери не са ефективни, ако липсват мерки със същата сила във всички сфери на обществения живот. Подготвят се частични правни и трудови закони, които не водят своите корени от един дълбок анализ на действителните нужди и проблеми на гражданите. Движението "Ера-3" смята, че "Кръглата маса" в тази си форма, и евентуалните й решения са неефективни и още по-разрушителни без осмисляне на:

1.  Дълбоките обществени механизми, запазени и действащи от периода на командната система.

2.  Точно отчитане причините за тяхното продължаващо действие.

3.  Закономерностите, изяснени по филосфско-научен път, които са създадени през изтеклите десетилетия и продължават да деформират обществените, производствените и личните отношения.

4.  Липсата на анализ до най-малките детайли от всички сфери на живота на хората и на естествения резултат - начертаване на подробна програма, която да влезе бързо в действие.

Главният щаб на "Ера-3" пита: Къде се вижда в тези дебати:

1. Истинското участие на обикновените трудови хора с техните тревоги, проблеми и желания. 2. Участието на граждани, изпитали трудностите на едни или други производствени процеси, на социални отношения и битов недоимък. 3. Кой ще решава вместо селянина проблемите на селото, вместо работника - промяната в завода, вместо специалиста - техниката и новите взаимоотношения, вместо народа - жизнения стандарт. Как, когато малка група хора си присвояват правото по стар начин да взимат кардинални решения от името на всички.

Оценявайки обстановката в страната като нова и необичайна "Ера-3" смята, че са необходими и нови форми за нейното регулиране. Единственият шанс за излизане по мирен път от кризата е в заангажирането на максималния потенциал от знания и опит на гражданите /стоящ скрит "отдолу"/, на хората с активно демократично мислене, на независимите сдружения и партии със своите виждания на програмите, изработени чрез обединен диалог. Воден от това, Главният щаб на "Ера-3" ОБЯВЯВА: НАЧАЛО НА ПОДГОТОВКА ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ /ПАРЛАМЕНТ В ОПОЗИЦИЯ/ - ТРЕТА СИЛА, считано от 15.01.1990 год. за тази цел призовава всички граждани да започнат изграждане на комитети на движението. Щабовете на комитетите да се превърнат в ръководен орган за начало на предизборни действия с работа в две основни направления:

I. От работници, инженери, служители да се създадат групи или по-малки комитети, които да подават постоянни писмени документи в три части - 1. Основни проблеми на предприятията, учрежденията и всичко, свързано с работата им /подробни факти, материали, имена/. 2. Частни проблеми на отделните работни звена. 3. Предложения. Наред с това от тези комитети или комисии да започне подготовка за избиране по един представител на определен брой хора за предстоящите парламентарни дискусии и работни групи на парламента. От представители на независими движения и партии по места да бъдат поискани по двама наблюдатели за местен орган на националния съвет на движението. Този орган да подготвя бъдещите парламентарни представители на тези движения или партии с изработени от тях проблеми и програмни форми. Същевременно местният щаб да записва случаи: а/ на нарушена законност; в/ липса на демократичност от местни власти; в/ други. За тази цел да установи контрол чрез свои представители над местните власти. Същевременно движението се обръща към: 1. Независимите демократични сдружения и партии, желаещи да участват със свои представители и програми в бъдещата парламентарна форма да се обадят за съвместни действия. Техни представители могат да влизат и в ръководните сектори на Главния щаб. 2. Всички колективи или отделни граждани, чувстващи се отговорни за съдбата на страната ни да вземат участие в оперативните структури на шаба, или със свои наблюдения, факти, виждания, които да изпращат в писмен вид - копие до адреси, чрез телефони на съответните сектори на движението. В тези материали да отразяват всички нередности, проблеми, нарушения, липси, оценки, виждания с дати, имена, цифри, отделни минали или настоящи факти.

Граждани, отнасяйте се към следните сектори на главния щаб: ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН, ПРАВЕН И ВРЪЗКИ С ЧУЖБИНА.

Работници, служители, научни работници, специалисти, представители на демократични движения и партии!

Подготвяйте свои програми от проблеми, решения, виждания, конкретни искания за работата Ви в Алтернативния Парламент. Свои представители.

Да реализираме Парламент в Опозиция - ТРЕТАТА СИЛА!

"Е Р А-3" - ГЛАВЕН ЩАБ - СОФИЯ:
Председател - Славомир Цанков
Секретар - Добри Добрев

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 31 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ, приета на общоградски митинг в Балчик, организиран от Инициативния клуб "Демокрация". Документът е адресиран до Народното събрание, Министерския съвет, ЦК на БКП и средствата за масова информация.


Ние, гражданите на Балчик и общината, водени от идеята да ускорим процеса на преустройството и демокрацията в нашата страна заявяваме:

1.  Преустройството и демократизацията у нас нямат алтернатива. Всяко забавяне и колебание отлага започналите процеси на обновление, обезверява хората и създава социално напрежение.
Настояваме БКП, Народното събрание и Министерският съвет да вземат най-после радикални и ефективни мерки за ускоряване на демократичните процеси у нас, за да можем достойно и по право да се включим в изграждането на общ европейски дом.

2.  Настояваме Б К П да изнесе цялата истина за персоналната отговорност на всички извършили стопански и политически престъпления ръководни кадри /на всички равнища/ през изминалите четиридесет и пет години, в които БКП управлява страната.

3.  Подкрепяме декларацията на Народното събрание по националния въпрос и считаме, че тя може да бъде основа за създаване на закони, гарантиращи равни права на всички български граждани - необходимо условие за съществуването на всяка демократична държава.

4.  Подкрепяме организирането на "кръгла маса" между управляващите партии и Съюза на демократичните сили /СДС/. Настояваме двете страни да преговарят при равни условия и да бъде избягвана конфронтацията.

При постигане на договореност между двете страни, съставът на преговарящите две групи може да бъде разумно разширен по равностоен начин.

Изразяваме недоволството си от факта, че се отлага достъпът до радиото и телевизията в точно регламентирани часове, а така също и от непропорционално определения тираж на вестника - орган на СДС.

5.  Настояваме част от народните представители да подадат оставка, за да дадат възможност чрез частични избори да се обнови съставът на Народното събрание, тъй като в този си вид то не е годно да вземе радикални законодателни решения. А това е във висша степен необходимо в този изключително отговорен за България момент.

Настояваме народният представител на Балчик - Дико Фучеджиев да си подаде оставката поради това, че не е неоправдал доверието.

6. Настояваме до предстоящите общи избори, които трябва да бъдат в края на годината, да се сформира служебно коалиционно правителство, което да осигури действително свободни демократични избори. Респективно предлагаме служебно или коалиционно управление и в общините до изборите.

7.  Да се деполитизират армията, милицията, съда и прокуратурата.

8.  Партийните организации да бъдат отделени от държавата.

9.  С оглед на създадената многопартийна система, структурите на всички партии да бъдат изградени само на териториален принцип.

За община Балчик:
----------------

1.  Постъпленията от туристически комплекс "Албена", Двореца, Ботаническата градина да бъдат приведени на община Балчик.

2.  Областната обществено-държавна комисия за разследване на деформациите в обществения, държавния и политическия живот да потърси отговорност за изразходването на сумите от постъпленията от отстъпеното право на строеж, присвоени от Окръжния народен съвет - Толбухин, върху раздадените общински земи и места в община Балчик.

3.  Да се създаде компетентна комисия, която да разгледа безпринципното раздаване на вили, земи и сграден фонд на територията на Балчик и общината и злоупотребите с политическо и служебно положение.

4.  Да се потърси персонална отговорност за всички неефективни, некомпетентни и недалновидни инвестиции, неекологически обосновани, започнати и реализирани без задълбочено проучване в община Балчик: басейни, ремонт и реконструкция на кино "Млада гвардия", приемна ОбНС, Покрит базар, Дренажна галерия и Брегоукрепителни съоръжения: буни, дамбата и други.

Да се разследват причините за нереализирания проект за бирена фабрика за 50 000 лв, за 30-класно училище на неподходящ терен и др., които са прояви на мания за величие и недалновидност.

5.  Настояваме да бъде осигурен редовен свободен достъп до средствата за масова информация в общината: в. "Устрем", и радиовъзел-Балчик за изяви на инциативен клуб "Демокрация".

6.  Вестник "Устрем" да има статут на независим общински вестник с обществена редакционна колегия.

7.  Искаме предоставяне на две помещения за дейността на инициативен клуб "Демокрация": стая с ползване на телефон и зала за провеждане на събрания.

8. Екологичните проблеми на общината да бъдат решавани от новосъздадена висококомпетентна професионална комисия от специалисти. Тази комисия да има статут като орган на ОбНС, предвид острите екологични проблеми, пред които общината е изправена. Никога Балчик не е изглеждал по-зле по отношение на благоустрояването и на комуналното обслужбане. Това поставя както града, така и неговите жители в недостойно положение за уважаващи себе си граждани.

Балчик, 20.1.1990 г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X   X

София, 31 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на РЕЗОЛЮЦИЯТА, приета на общо събрание на Комитета на българските политически емигранти в Сидней, Австралия.


Ние, българските политически емигранти, в град Сидней, Австралия, събрали се на общо събрание, след като обсъдихме сегашното положение в България и борбата на българския народ за демократични реформи, решихме, че НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ в България и всички други партии, които се борят за демократични и човешки права и свободи на българския народ, като настояваме - сегашното временно ръководство, начело с Петър Младенов, да ускори и да улесни процеса на демократизация в България, за да бъде избавена Родината ни от кризата, в която се намира, като издаваме следната резолюция:

1.  Искаме пълно реабилитиране на всички граждани, пострадали от режима на Българската комунистическа партия, през последните 45 години, включително и българските политически емигранти.

2.  Българските политически емигранти да могат свободно да се завръщат в Родината си, без страх от присъди или преследвания, и да имат възможността свободно да участвуват в политическия, стопанския и обществения живот в страната - чрез закон от Народното събрание!
Всички политзатворници да бъдат веднага освободени.

3.  На всички демократични движения и партии в България да бъде предоставено по равно време по средствата за масова информация, както и помещения, печатен инвентар и други средства и услуги.

4.  Специалните органи на МВР и Държавна сигурност да бъдат обезоръжени и разпуснати, за да се избегнат кръвопролития, каквито станаха в Румъния.

5.  Войската, милицията, съдебните власти, всички държавни служби, учебни учреждения и други да бъдат напълно деполитизирани.

6. Партийните комитети по места да бъдат разпуснати, за да не манипулират мирния живот на населението.

7. Да бъдат проведени свободни избори, тази година, под наблюдателна контролна комисия от О О Н, без заплахи и преследвания, като се даде пълна свобода на събранията и печата.

8. Правото на собственост, на движими и недвижими имоти и правото на свободен пазар да бъде гарантирано със закон.

9. Всички държавни, партийни, милиционерски архиви и най-важно - ония,на МВР и ДС документи, да бъдат съхранени за бъдеши проучвания.

8. Незабавно изхвърляне на член 1 от сегашната Конституция и възстановяване на Търновската Конституция.

10. Тази резолюция да се разпрати до Народното събрание, до български вестници и списания вън и вътре в страната, до ООН, Радио "Свободна Европа" и до всички знайни демократични движения в България.

Сидней, Австралия, 14.1.1990 г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

София, 31 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Координационния съвет на Новата социадемократична партия, адресирана до средствата за масова информация и до Съюза на демократичните сили.


Във връзка с нечистоплътната кампания против Съюза на демократичните сили и неговите ръководители и по повод изнесените в предаването "Всяка неделя" от 28.1.1990 г. факти, Координационният съвет на Новата социалдемократическа партия обсъди създалата се ситуация и излезе със следното становище:

 - налице е целенасочена акция с цел подриване на авторитета и дискредитиране на ръководителите на Съюза на демократичните сили;
 - въпросната акция не е по силите на частни лица и е организирана от заинтересовани сили;
 - засега не е известно компетентните органи да са взели необходимите законосъобразни мерки за разобличаване на подбудителите.

Новата социалдемократическа партия, която подкрепя платформата на СДС, счита, че кампанията има за цел единствено компрометирането на демократичните сили в страната и съхраняването на позициите на номенклатурата и нейните поддържници.

Като изразява своето възмущение, Новата социалдемократическа партия пита:

 - докога някои средства за масова информация ще имат правото да манипулират съзнанието на обществеността у нас?
 - докога компетентните държавни органи ще остават безучастни към тази клеветническа кампания?

София, 29.І.1990 год.                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/