31 май 1996


София, 31 май 1996 година
Брой 82 /1637/


София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ПОДЕМ", ОДОБРЕНА НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /СОфИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ 1994 ГОДИНА/


"Подем" отстоява и защитава чрез дейността си:


I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. "Всички хора са родени свободни и са надарени от Всевишния с еднакви неотменими права". Ограничаването или унищожаването им е престъпление.

2. Задължителни последици от Основоположния закон са:
- Право на вяра и свобода на вероизповеданията.
- Право на труд.
- Право на мнозинството.
- Право на защита на природата и хората.
- Свобода на съвестта, словото, печата, събранията.
- Отричане на насилието в проявите на човешката деятелност.
- Право на възстановяване на Законността чрез Сила.


II. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

3. България е независима държава на свободни и равноправни граждани, държавната й власт се простира над цялата й земя.

4. Разделението и независимостта на Трите власти произтича от демократичния Основен закон на България след Освобождението.

5. Законодателната власт се упражнява от изборно Народно събрание. Законодателството осъвременява демократичните български закони след Освобождението, без да им противоречи.

6. Изпълнителната власт се осъществява от Държавен глава и от Министерски съвет.

7. Съдебната власт е подчинена единствено на справедливостта на Закона.


III. ЧОВЕШКИ ПРАВА

8. Основен документ е Международната харта за човешките права.

9. Ограничаването на правата на личността от закони и морални норми произтича от признаването и зачитането на правата на обществото.

10. Българските граждани от чужд етнически произход имат еднакви права и свободи като коренното бългаоско население.

11. Незачитането и нарушаването на човешките права и свободи е престъпление.

12. Престъплението по Наказателния закон и нарушенията по Гражданския закон са престъпления и посегателства срещу човешките права и свободи.

13. Възстановяването на законността по т. 11 и 12 се извършва със законни средства и с употребата на сила, съответстваща на престъплението.

14. Правото на българските граждани да бъдат предлагани и избирани за народни представители и в местните органи на власт не се ограничава от партийни признаци.

"Подем" признава пълната политическа равнопоставеност на безпартийните граждани да бъдат предлагани и избирани във всички органи на власт и управление, и по този начин създава основите на устойчиво гражданско общество в България.


IV. БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

15. Българските общности в чужбина, и особено общностите в Македония, Сърбия, Беломорска Тракия, Албания, Турция, Румъния, Молдова, Бесарабия, Украйна, Русия и временно пребиваващите в чужбина българи се ползват с особените грижи на българската държава за опазване и защита на правата и свободите им.


V. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

16. Основоположен принцип на българската външна политика е:

"България няма приятели, България има интереси!"

Външната й политика е насочена положително към страни и общности, отношенията с които, при двустранна изгода, удовлетворяват националните политически, стратегически, икономически, научни, екологични, здравни, културни интереси и не увреждат независимостта, националната сигурност, междуетническите отношения и българските общности в чужбина.


VI. ИКОНОМИКА

17. Българската национална икономика е основана на пазарно стопанство и неприкосновена частна собственост, владяна преди всичко от средна класа - преобладаващата част от народа.

Тази класа осигурява силата и устойчивостта на държавната власт и гражданското общество, премахва възможността от възраждане на тоталитаризма, авторитарното управление, партизанщината, чуждата зависимост. Нейната икономическа и политическа мощ осигурява националната независимост, вътрешната сигурност, унищожаването на тежката престъпност и политическата й подбуда: определя високото равнище на здравеопазването, културата, науката и образованието.

18. Създаването и охраната на тези ценности се определя от:
- Конституционна защита на частната собственост, правото на владеене и разпореждане.
- Конституционна защита на силата на средната класа.
- Законова защита на доходите от труд и капитал.
- Премахване на монопола.
- Приватизация на иззети и одържавени национални активи, и преди всичко на земята.
- Допускане на държавна собственост само когато тя не противоречи на интересите на обществото.
- Недопускане на незаконно придобити средства в приватизацията.
- Законово осигуряване и допускане на чужди капитали в икономиката и приватизацията според интересите на страната.


VII. ПРОМИШЛЕНОСТ

19. При преструктуриране на промишлеността решително се увеличават обемът и съотношението на леката и хранителната промишленост към останалите клонове.

Предимството на страната да осъществи пълен стопански цикъл в тези промишлености с традиция, открити стари и нови пазари, и с богати местни суровини, повлиява благоприятно селското стопанство и туризма и създава основите на преуспяваща национална икономика.


VIII. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

20. Селското стопанство е гръбнакът на националната икономика и основата за изграждането му е безусловно връщане на земята на старите собственици в реалните й граници.

Хармоничното развитие на структурата му в частни земеделски стопанства и кооперации, със защитена свобода за взимане на решения, е гаранция за национална икономическа и обществена стабилност.

21. При изграждането му селското стопанство ползва заеми с облекчени условия.


IX. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

22. Фондовете за социално осигуряване, включително пенсионният фонд, са независими от държавния бюджет.

Социалните фондове се създават от вноски на работодателите, от лични вноски на работниците и чрез активи - собственост на фондовете. Държавата участва в първоначалното натрупване на средства.

23. Здравното осигуряване на българските граждани, включително цената на лекарствата, е от фонд, образуван от работодателите, работниците и държавата.

Гражданите избират свободно лекарската помощ и лечебното заведение.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "БЪЛГАРИЯ В НАТО ИЛИ ИЗВЪН НАТО", ИЗНЕСЕН ПРЕД СЕМИНАРА ПО ЕВРОПОЛИТОЛОГИЯ /СОфИЯ, АПРИЛ 1996 ГОДИНА/, ОРГАНИЗИРАН ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОФЕДЕРАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


След разпадането на двуполярната политическа система в Европа, довело до безкръвния разгром на болшевишката цитадела и възтържествуването на демокрацията в бившите страни от Източна Европа, НАТО трябваше да пренасочи своя семафор към новите предизвикателства, наложени от новосформиралата се евродържавна конфигурация. Докато в миналото за НАТО бе необходимо да се противопоставя на един-единствен, въоръжен до зъби митологизиран враг, днес тя трябваше да премине от позицията на антиболшевишка стратегия към тактиката на смиряване на кипналото от етнически борби европейско "море". А този процес на смиряване трябва да протича по безкръвен път, да се използват съвременни методи на убеждаване и чрез религиозно просвещение да се разсейват чувствата на мъст и злопаметство. Основната трудност тук е, че освен своята главна военно-дефанзивна структура и изградената върху нея разузнавателна инфраструктура сега НАТО трябва да се заеме и с политически функции, чрез които да се доближи до народните маси с оглед на своята демократична политизация и частична девоенизация. Чрез балансираното си разтоварване от военното си бреме НАТО ще укрепи своето политическо влияние, осигуряващо равновесие във всички точки на Евроконтинента. Това доближаване и свързване с народните маси ще превърне организацията в "Родна" за всички етноси - което ще бъде и покана за приютяване под нейното крило и сигурна защита от имперски и тоталитарни домогвания. Народите трябва да се убедят, че НАТО самостоятелно се стреми към дебюрократизация на своите органи, а чрез това и към демократизация и съкращаване на огромните военни разходи, които досега продънваха джобовете на нароилите се още от древна Елада европоколения. Нещо повече - от център на военни технократи и военизирана интелигенция НАТО трябва да се превърне в достатъчно "прозрачна" организация, за да не бъде оглавявана от кариеристи-войнолюбци или от идеологизирани до яростен фанатизъм прекроячи на картата на Европа. Вече се говори, че НАТО би могла да изземе от Съвета на Европа и част от неговите социални функции, който доказа своята колебливост и непохватност в потушаването на пожара в югопространството и в изтръгването на тамошното население от глада и страданията.

Къде е мястото на България днес - в НАТО или извън НАТО, - разумният отговор тук е единствен - България трябва да бъде включена в организацията и съответно в нейните структури. Първото условие за постигането на тази върховна цел е абсолютната декомунизация на армията ни, от която трябва да бъдат изтеглени всички бивши "комисари", всички началници на армейските политотдели и партийни секретари, които осигуряваха командно присъствие на компартията в нея. Тези "търтеи" в униформа митологизираха съветската армия, като в съзнанието на людете я представяха като "спасителка" на народните маси и гробокопач на буржоазната класа и откърмените от нея капиталисти. Възпитаните в съветските военни училища членове на Генералния щаб остават - и днес - неповратими в поведението си на комунисти, или като лицемерни приспособленци към това, което преди са оплювали и заплашвали с дулата на оръдията. Завареният от промяната Генералитет е просмукан с отровата на комунизма и остава потенциална заплаха за развитието на демокрацията. Разглезените от непристойните си привилегии военни са некадърни за школите на НАТО, след като са боравили с военните стандарти на Варшавския пакт, базирани върху офанзивна стратегия и цялостната комунизация на армията и обществото. Голямата част от военизираната ни върхушка е паразитствала върху гърба на отруденото ни и експлоатирано от "социалистическите трудови норми" население и не заслужава да бъде почетена с покана за присъствие в НАТО, където биха могли да играят ролята на никому ненужни "разкаяли се грешници".

И все пак - какво е необходимо да направи страната ни, за да заслужи приемането си в НАТО? На първо място трябва да се създаде нова военна генерация с динамичен стереотип, осъзнаваща своето място в демократичния свят. За целта могат да се използват младежи от потомствени офицерски семейства и родолюбиви питомци на военните училища - чиито бащи и деди записаха имената си в неувяхващия бранен летопис - готови да се превърнат в "лъвове-титани" за защита на родината като част от бъдната федерална Европа. България трябва да усвои стабилен рефлекс на ориентация към демократичните държави и да стане техен постоянен съюзник, както и с нюх на опитен разузнавач да разпознава и разобличава експанзионистичните и имперски амбиции на прикрити и явни смутители на общоевропейския ред. НАТО е призвана да защищава всеки член на европейското семейство, да парира овреме "рицарите" на диктатури и политически терор; тя трябва да може да борави еднакво вещо с политически и военни средства и да участва в полагането основите на единна Европа - майка на всички нейни етноси. Друг важен фактор е да спечелим доверието на НАТО-страните и да ги убедим в нашата непоколебимост да браним европейската кауза от домогванията на евентуални "отцепници" и стратези на блоковите концепции. Тук е необохдимо също да ревизираме нашия все още битуващ в съзнанията ни /класически?/ национализъм, да го смекчим до отечески завет и превърнем в духовна функция за преход към европеизма. А той вече чука и на нашите порти и търси гостоприемни стопани - нека да го посрещнем като достойни европолити!

Уважаемото ръководство на НАТО трябва да прозре диктуваната от съвременната политическа конюнктура на континента истина, че колкото по-навреме България бъде приета за нейн член, толкова по-бързо и с по-голям ефект ще бъдат пресечени необузданите апетити на тези, които биха искали да я използват за трамплин на своята политика или да я превърнат в жалък сателит на чужда "велика сила". България няма да се лута в политиката си, ако бъде под защитното крило на НАТО; няма да допуска притеглянето й към славянски, евро-азиатски и от друг род скалъпвани коалиции и загробващи я съглашения, каквито проповядват и формират заразени от имперска мегаломания или сляпо доктринерство политикани. Да се помни, че подобни коалиции биха и ще нарушават териториалната конфигурация на континента и биха предизвикали политически дебаланс и развихряне на латентни до момента политически страсти. Никой не трябва - а най-вече НАТО - да позволява подобни игри с човешките съдби - обратното би било просто изюдване на народните маси и хвърлянето им в огъня на страданията! Страната ни трябва драговолно да се европеизира и евростандартизира и отхвърляйки ретроградния национализъм и великодържавническия мироглед, да приеме еврофедеративния модел - гарант за мирното ни и демократично бъдеще!

От друга страна, отказът ни да бъдем приети за член на НАТО би довел до попадането ни в орбитата на "Северната мечка", която с "кеф" би потопила лапите си в топлите южни морета. Спасението ни от лапите й е само едно - чрез НАТО да се асоциираме към общоевропейската отбрана; така ще получим сигурен залог за териториалната ни цялостност и етническо оцеляване; оттук лесно ще изминем няколкото крачки до еврофедеративните, или еврощатски структури, където ще отдъхнем от лудия бяг през миналите, често трагични векове. Европа не трябва да забравя, че силата, която би ни погълнала, няма да вещае добро и за самата нея. От политиката на зони на влияние тя трябва да се насочва - чрез колективния разум на етносите й - към континентален интегритет, и от пагубните конфликти - към миролюбие и междуетническо - сиреч международно, събратство.

Да обявяваш неутралитет всред членуващи в НАТО държави е равнозначно на политическо късогледство и на историческа безпаметност; равнозначно е още на самоизолация от съвременната европейска военизирана цивилизация, чието кредо е дефанзивната стратегия, а не офанзивната, сиреч - завоевателната стратегия на войнстващия комунизъм, идентифициран с руската експанзия. Едновековната история на Балканите показва, че всяка обявявала "неутралитет" държава се е превръщала в обект на национална катастрофа. От друга страна, включването ни в НАТО ще ни приобщи и към политическия интегритет на Европа с всевластна демокрация, като обратният път е евроазиатска субординация с успоредна на нея, ако не пълна, то частична деевропеизация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЕВРОФЕДЕРАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

Дечко Драгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "СПОРТ И БЪДЕЩЕ" КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ


Все по-отчетливо се проявяват теснопартийни и икономически интереси, несъобразени с националните. Забързани и ангажирани единствено с тяхното постигане, политическите мастодонти не се съобразяват с това, което става около тях. Присвоили си правото да бъдат последна .. инстанция на истината, всичко останало, което не съвпада с тяхното виждане, е лъжа.

Продължава да се ширят национален нихилизъм и бездуховност, които отделят българина от естествената му среда на съществуване и заплашват неговото оцеляване.

Нашето общество е болно общество. Предлагат ни се чудотворни чуждоземни рецепти, от които за съжаление ни става по-зле. Ние снемаме шапка пред постиженията на Запада, но заедно с нея не бива да снемаме и главата си. Не бива сляпо да ги приемаме и още по-сляпо да ги прилагаме. Не бива да забравяме, че международните банкови институции са търговски, а не благотворителни дружества, на които крайната цел е печалбата. Естествено е съветите, които получаваме, да им гарантират продължително и сигурно получаване на печалби. Или както казва народната поговорка: "Меко ти постила, но когато легнеш - ти убива".

Нашата страна разполага с достатъчен икономически и научен потенциал, за да може самостоятелно, постепенно да преодолее кризата. Широко трябва да използваме националния опит за преодоляване на икономически кризи, настъпили след първата национална катастрофа.

Важен компонент в този опит е чувството за национална чест и достойнство. Необходимо е да се възроди българският дух. Да престанем да хленчим и да просим, да чакаме някой да ни помогне. Тази помощ няма да бъде безкористна. Изпитани средства за възстановяване на българския дух са спортните клубове, дружества и движения и християнските добродетели.

На нацията е необходим водач, който може да се освободи от своите политически страсти и предразсъдъци, но с ясно национално самосъзнание. Такъв водач по конституция е президентът.

Направените опити на Националното движение "Спорт и бъдеще" да предизвика дискусия въз основа на гореизложеното относно избора на президент не се осъществиха. Предложихме обективен подход при определяне на кандидата за президент и за възможен кандидат - г-н Йордан Школагерски, определен в съответствие с предложената методика. Предложихме да се апробира методът. Това също не стана.

В момента липсва методика за определяне на кандидат за президент, гарантираща обективност. Отново се стараят да ни пробутат субективен подход, подчинен на теснопартийни и лични интереси.

Апелираме към всички политически сили, неучастващи пряко в президентските избори, възприемащи като база за излизане от кризата националното самосъзнание, увереността в собствените сили и защитата на националните интереси във всички сфери, да обединят своите възможности за изработване на методика и подход за определяне на кандидатите за президент. След като сме лишени от възможностите да участваме при определянето на кандидатите за президент, да тестваме същите за годност и да информираме обществеността. Политическите партии трябва да знаят, че съществуват научни подходи за определяне рейтинга на кандидати за определено място и строго ще бъдат приложени спрямо техните избраници.

0000За контакти:0000

Национално движение "Спорт и бъдеще", гр. Шумен, ул. "Калоян" 1, тел. 5-60-98, 5-51-49.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НД "СПОРТ И БЪДЕЩЕ":

Христо Христов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ СИНДИКАЛНИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА ЗА ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И БЕЗКОМПРОМИСНОСТ В РАБОТАТА ИМ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗКРИВАНЕТО НА УБИЙЦИТЕ НА МАЙОР ЙОРДАН БИНЕВ, МЛАДШИ ЛЕЙТЕНАНТ КРАСИМИР ТРОШАНОВ И МЛАДШИ ЛЕЙТЕНАНТ АНГЕЛ АНГЕЛОВ НА 3 МАЙ 1996 Г.В ЖК "ЛЮЛИН" В СОфИЯ


Националният полицейски синдикат, който с цялостната си дейност се стреми да издигне престижа на българския полицай и да съдейства за превръщането на българската полиция в обществена служба, гарантираща и защитаваща свободното упражняване на правата и свободите на всички граждани,

ПРИЗОВАВА

служителите на Националната полиция на Република България да проявят висок професионализъм и безкомпромисност в работата по разкриване извършителите на жестокото убийство на нашите колеги майор Йордан Бинев, мл. лейт. Красимир Трошанов и мл. лейт. Ангел Ангелов.

Убедени, че в най-скоро време злодеите ще бъдат заловени и наказани, ние, полицаите, обединени в единствената доброволна и независима организация на служителите от полицията, ви призоваваме да се въздържате от груба демонстрация на сила при провеждане на полицейските операции, за да не допуснем безпричинно да бъдат засегнати честта и достойнството на невинни граждани.

Призоваваме ви да се сдружим и всички заедно, единни и сплотени, да отстояваме професионалните, социалните и гражданските си права и свободи.

Изпълнителното бюро на Националния полицейски синдикат, във връзка със сложната оперативна обстановка в страната, отменя разширеното заседание на Националния синдикален съвет на 10 и 11 май 1996 г. и тържествата по случай 6-та годишнина на полицейското синдикално движение в България.

Обръщаме се към служителите на МВР да подпомогнат с парични средства семействата на загиналите колеги по сметка: 1003747012, банков код 77077718 - Минералбанк - София.

Оставаме на разположение за всякаква допълнителна информация на синдикалния телефон 43-67.

София, 8 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЕТА/ НА ЖАН ВИДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕД ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СОфИЯ, 12 МАЙ 1996 ГОДИНА/ ЗА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО


6. ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНАТА СТРУКТУРНА РЕФОРМА

Преди да пристъпим към окончателното оформяне на плана за действие по структурната реформа, сравнявахме различни алтернативи за действие, а също между бездействие и действия. Обобощеният извод от анализа е категоричен: социално-икономическата цена на бездействието е много по-висока от цената на действието.

Нашите анализи показват, че ако не пристъпим незабавно към решителни действия през тази година, не можем да разчитаме на растеж на БВП - рискуваме да изпуснем контрола върху инфлацията, основната лихва и валутния курс. Това ще направи невъзможно изпълнението на бюджета главно по линия на вътрешния и на външния дълг. Банковата система ще се дестабилизира още повече, ще започнат стихийни фалити на търговски банки. Това ще блокира не само банковия сектор, но и много предприятия от реалния сектор. Загубите на държавните предприятия ще се увеличат до 80-100 млрд. лв, а може би и повече. Много предприятия ще фалират сами, без правителствено решение, в резултат на което допълнителната безработица ще бъде поне 130-150 хил. души.

При това положение не може да се разчита на споразумение с МВФ и със Световната банка, а липсата на споразумение, повтарям още веднъж, означава сериозна опасност за способността ни да обслужваме външния дълг поради намаления официален валутен резерв. При такава ситуация кредитният и инвестиционният рейтинг на България в световната финансова общност ще се влоши още повече и ще изпаднем извън първата стотица. Това означава пълна финансова изолация на българската икономика от света.

Ако пристъпим веднага към действия, можем да разчитаме на малък растеж на БВП, ще удържим инфлацията до към 35 на сто, а валутният курс до 100 лв за долар средногодишно. Бюджетният дефицит може да се задържи около 6-8 на сто, а загубите на предприятията да се сведат до 20-30 млрд. лева. В резултат на ликвидацията на предприятия и на оздравителните мерки в други предприятия могат да загубят работа около 40 хил. души, т.е. 4 пъти по-малко, отколкото при първия вариант, а спадът на реалните доходи през тази година няма да е по-голям от миналогодишния.

Досега неколкократно споменавах за решителни и бързи действия. Може би е необходимо уточнение какво разбираме в правителството под бързи действия. Достатъчно е да се прегледа план-графикът за изпълнение на структурната реформа, приет от правителството на 29 април 1996 г., за да се даде отговор на този въпрос. Най-важните мерки по оздравяването на реалния и на банковия сектор и по ускоряването на приватизационните и концесионните сделки са предвидени за май-юни т.г. По-малка част от мерките са през юли и през следващите месеци. Това са предимно действия като продължение на започнатото през май-юни. Или вземане на решения за средната и дългосрочната перспектива.


7. КАКВИ МЕРКИ ВЗЕМА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СТРУКТУРНАТА РЕфОРМА

Предвижданото закриване на около 60 предприятия ще засегне около 29 хил. работници и служители, а заедно с предприятията, в които ще се осъществяват оздравителни мерки - около 40 хил. души. Най-общият преглед на тези предприятия показва, че освен финансовите загуби от основната им дейност и задължения към банки, бюджет и доставчици те имат значителни задължения към персонала, към фонд "Обществено осигуряване" и към фонд "Професионална квалификация и безработица". Освен това те са неравномерно разпределени по територията на страната и в някои райони е възможно значително натоварване на местните пазари на труда. Допълнителни, но все още неизяснени проблеми ще възникнат със заетостта в други технологични и стопански свързани предприятия.

Отчитайки гореизложеното, с цел да се създадат условия за трудов преход на освободените работници и служители, както и за насърчаване на самостоятелната заетост и заетостта в малкия и в средния бизнес, смятаме да предприемем следните мерки:

Първо. Изплащане на дължимите работни заплати и вноските върху тях за обществено осигуряване, както и обезщетенията по Кодекса на труда. По предварителни оценки необходимите средства за изплащане на дължимите работни заплати от работодателите на работниците и служителите в предстоящите за ликвидация предприятия и вноските върху тях за ДОО и фонд "ПКБ" възлизат на 2,5 млрд. лева. За изплащане на обезщетенията съгласно Кодекса на труда са необходими 1,13 млрд. лева, или общо 3,63 млрд. лева.

За покриване на тези разходи ще се използват средства от Световната банка. Така ще се осигурят свежи пари и ще се удовлетворяват исканията на работниците за работни заплати и за обществено осигуряване.

Второ. Осигуряване на трудов преход на освободените работници и служители. В процеса на ликвидацията на предприятия, съпроводена с освобождаване на работна сила, ще се предостави пълният набор от услуги с оглед осигуряване на условия за трудов преход на съкратените работници и служители. Във връзка с това бюрата по труда имат готовност да оказват широк кръг услуги.

Трето. Създаване на фонд за насърчаване на заетостта, фондът ще бъде изграден към Националната служба по заетостта, която има обучен персонал, разгърната териториална структура, опит в реализирането на схема за насърчаване на самостоятелната заетост и на малкия бизнес. Средствата от този фонд ще бъдат предназначени за:

- отпускане на кредити на лица, желаещи да развиват самостоятелна стопанска дейност, или на малки и средни предприятия при облекчени условия, използващи безплатни консултантски услуги;

- изграждане на консултантски центрове за поддържащи услуги;

- осигуряване на гаранции за лицата, ползващи кредити от други финансови институции за развитие на предприемаческа дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗКАЗВАНЕ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И КАНДИДАТ НА СДС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, "ДАЛНОВИДНО НАЦИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА УСПЕХ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА" ПРЕД БЪЛГАРСКИ БАНКЕРИ В БИЗНЕСКЛУБ "МУЗЕУМ" В СОФИЯ НА 16 МАЙ 1996 ГОДИНА


3. Стратегическият триъгълник на структурната реформа.

Преобладаващата частна собственост е условие за икономическия успех на нацията. Като политическа сила, която издигна моята кандидатура, Съюзът на демократичните сили /СДС/ е носител, естествен защитник и изпълнител на идеята за приватизацията. СДС не може да застане на позиция против приватизацията днес, защото ако българинът загуби окончателно доверието си в приватизационния процес, утре едно наше правителство не ще има силата да възстанови вярата на хората във възможностите й. Върху хода на приватизацията може да се влияе по различни начини. Депутатите на СДС и другите опозиционни сили в парламента могат да въздействат върху правителството и специализираните приватизационни органи чрез законодателството и парламентарния контрол. Така приватизацията става публична и трудно могат да се скрият опитите за постигане на користни цели чрез нея. Несъмнено, когато се върне във властта, СДС ще продължи и значително ще ускори започнатите приватизационни сделки и програмата за масова приватизация, за да не останат разочаровани и объркани хората, които са решили да се включат в процеса. Същевременно СДС ще либерализира възможностите за използване на приватизационните бонове. Срещу бонове ще може да се придобива всякаква частна собственост: сгради, терени, предприятия, машини, както и акции от търговски дружества. Ще заработи вторичният пазар на ценни книжа чрез фондовите борси, така че всеки ще може свободно да продава и купува акции от всички дотогава държавни акционерни дружества, било то с бонове или с пари. Само за една година по опростени процедури може да завърши изцяло малката приватизация - на магазини, павилиони, кафенета, ресторанти, цехове, малки хотели. Така може да се постави основата на бъдещата производителна средна класа в България.

Аз зная, че малките и средни фирми сега страдат от липсата на подходящо законодателство, липсата на скорост на националната и местна администрация, тромавата бюрокрация, нелоялната конкуренция, неадекватните митнически регулации и данъци, липсата на политическа стабилност и наличието на организирана престъпност - заплаха за личната сигурност и бизнеса. Убеден съм, че чрез изграждане на експертен съвет по проблемите на малкия и среден бизнес ще мога да дам своя принос за разрешаване на тези проблеми. Според мен връзката със световните компютърни мрежи като "Интернет" е стратегически инструмент и нова инфраструктура за конкурентоспособността на малкия бизнес. Световното многообразие от бази данни с икономическа информация дава възможност на малкия бизнес да формира групи и стратегически съюзи навсякъде по света за обмен на информация, знания и идеи. Връзката с "Интернет" ще осигури възможност на малкия бизнес да отговори по-бързо на промените в макроикономическата среда, да комуникира по-ефикасно, да си осигури достъп до глобалния пазар за стимулиране на българския износ и да развие взаимоотношенията със своите клиенти и доставчици. Целта е най-пълното използване на информацията като стратегическо предимство чрез по-голям достъп до глобалните компютърни мрежи и базата данни в тях. Смятам, че това трябва да бъде един от най-важните елементи при формирането на всяка политика по националната информа-ционна инфраструктура, за което бих дал и своя принос.

Тревожен е и проблемът с технологичното обновление на българските предприятия като цяло. Технологично България се обновява на няколко десетилетия, което намирам за изключително тревожен факт и за абсурд в информационния век. За съжаление сегашната данъчна система не съдейства за инвестиционното обновление на българските предприятия. Ниските амортизационни отчисления подкопават технологическата мощ и конкурентоспособността на фирмите. Сегашната данъчна система е насочена строго към попълване на празнините в бюджета, не отчита инфлацията, не стимулира инвестициите и обезсърчава легалния бизнес. Данъчната политика е подчинена на краткосрочни цели. Налице е липса на далновидност за бъдещото икономическо развитие на страната. Всичко това става в ситуация, при която потреблението в икономиката се увеличава, а инвестициите и спестяванията намаляват.

Връщайки се на темата за приватизацията, смятам, че изцяло и по най-бързия начин могат да бъдат приватизирани предприятията и обектите от сферата на туризма и услугите. За малките обекти най-подходящи купувачи са работещите и наемателите в тях. За големите предприятия от химията, металургията и преработката на нефт, от телекомуникациите, енергетиката и транспорта могат да се привличат сериозни чуждестранни инвеститори. Достатъчен брой акции от тези предприятия могат да се предлагат и на български акционери, които биха искали да получават редовни, но не и рискови дивиденти от такива стабилни дружества. За средните по размер предприятия, особено от хранителната, леката и преработващата индустрия, може да се дава приоритет на купувачи от състава на самото предприятие или на външни купувачи, които могат да осигурят максимален брой нови работни места, нови инвестиции и нови пазари.

Структурната реформа неизбежно преминава през ликвидация на губещите предприятия. Но ако техните активи не се източват от паралелни частни фирми, а се разпродадат на отговорни нови собственици, те ще съчетаят своя интерес да правят пари не само със създаването на нови работни места, но и с гарантирането на възможности за непрестанно обучение и усъвършенстване на хората, които работят за тях.

Най-важният въпрос за нашата икономика сега обаче е как фалирали или обявени за ликвидация предприятия да бъдат превърнати в конкурентоспособни компании. Преди всичко предприятията трябва да се разделят със старите си методи на работа, да разрушат старите представи и правила, основани на разделението на труда от времето на индустриалната революция. Според най-новите идеи на американските консултанти по мениджмънт Майкъл Хамър и Джеймс Чемпи за осъществяване на бизнесреволюция това означава българските предприятия да се върнат на стартова позиция и да започнат отначало, прилагайки нови, по-ефикасни начини за производство и управление. Работният им процес трябва да бъде настроен на вълната на потребностите на индивидуалните им клиенти. Защото вътрешният пазар на България е ограничен, а за да се работи за износ, би трябвало да се знае, че вместо масов пазар все повече ще има индивидуални клиенти, които знаят какво искат и колко ще платят.

Клиентите или пазарът, конкуренцията и промяната, наложена от новите информационни технологии, са трите водещи сили, които принуждават компаниите да променят начина, по който правят бизнес. Това е един нов стратегически триъгълник, при който те изглеждат по различен начин в сравнение с миналото. В средата, която заобикаля предприятията днес - не само на Запад, но и в Източна Европа, - нищо не е постоянно, сигурно или предсказуемо - нито пазарният дял, нито жизненият цикъл на продуктите, нито степента на технологична промяна, нито характерът на конкуренцията. За оцеляване и постигане на успех в бизнеса днес са необходими силен и професионален мениджмънт и бизнес лидерство, интензивен фокус върху клиентите и техните уникални индивидуални потребности и превъзхождащ конкурентите работен процес, който държи сметка за качеството на всеки свой етап. Той изисква хората, които управляват българските предприятия, да променят начина, по който мислят, и това, което правят. По същество новата бизнес революция в западната икономика и мениджмънт с основен фокус върху процеса на работа съвпада уникално с потребностите на едно ново начало в българската икономика и мениджмънт. То е свързано с обновяването на българските предприятия, където е необходимо да се инвестира в хора с нови умения и нови цели. Защото това ще позволи на предприятията да се преродят отново, главно чрез свои вътрешни усилия. Това е свързано с натрупването на знания и култивирането на рефлекси за бързо приспособяване към промените в бурната външна среда: политическа, икономическа, технологична, конкурентна и глобална. Защото сега знанията, а не толкова капиталът са превръщат в ключовия стратегически ресурс на икономическата промяна.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 31 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА "НОВ ВЕК, НОВИ ИДЕИ, НОВА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ДЕВЕТА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАСУВАНА НА ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР /СОфИЯ, 20 АПРИЛ 1996 ГОДИНА/.


Раздел пети

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ГОР

1. Нов модел на социална политика

Гор е политическа формация с ярка социална насоченост. Това ни отличава от десните партии, изповядващи монетарни идеи.
Същевременно ние сме за такава социална политика, която приоритетно се осъществява чрез гражданското общество и във все по-намаляваща степен - чрез бюджета и държавната администрация. Това ни отличава от авторитарните псевдолеви партии. Колкото повече гражданското общество се ангажира с непосредствено социалното, колкото повече социалната политика се осъществява чрез независими и изградени на законова основа социални фондове, толкова повече тя няма да бъде конюнктурна и осъществявана в зависимост от политиката на едно или друго правителство.

ГОР категорично отхвърля остатъчния принцип на финансиране на социалните дейности. Този подход и неадекватните на инфлационните процеси компенсации водят до тревожен спад на реалните доходи и поставят под угроза физическия и интелектуален потенциал на нацията. ГОР смята за недопустимо по-нататъшно спадане на реалните доходи на населението и особено на социално слабите слоеве. Ние се обявяваме за крупна реформа в социалната политика, която включва:

- съхраняване, а в близко време и повишаване на доходите върху основата на изразените в тази програма структурна и приватизационна политика;

- осигуряване на всички социални плащания и социалните помощи чрез превръщане на социалните фондове в мощни икономически образувания;

- гарантиране на конституционните права за социално осигуряване на всички граждани и подпомагане здравеопазването и образованието с цел поддържането им на необходимото високо равнище;

- утвърждаване на нова демографска стратегия, осигуряваща здравна защита на майките, децата и семейството.


2. Социални грижи - стратегия на раздържавяване

ГОР разглежда социалните грижи като широко отворена държавно-обществена система, призвана и задължена да осигурява правото на достоен живот за всички граждани. ГОР е за осъществяване на законодателни промени, на реформа в организацията и управлението, за финансово и кадрово обезпечаване, които да приведат системата за социални грижи към изискванията и потребностите на едно ново демократично, отворено общество.

ГОР извежда като свои приоритети:

- въвеждане на триединен принцип на ръководство и управление на системата за социални грижи от органи на държавната власт, съсловните и синдикални организации и от потребителите на социална помощ в лицето на организации от т. нар. "трети сектор";

- децентрализиране на системата при зачитане на териториалните единици;

- разработване, утвърждаване и въвеждане в практиката на стандарти, критерии и показатели за оценка на качеството на социалните грижи и остойностяването на отделните услуги;

- раздържавяване на системата чрез: предоставяне на лиценз за извършване на определени дейности и услуги от частни лица, благотворителни и други организации; приватизация на заведения; установяване на разрешителен режим за разкриване на частни фирми за подпомагане и обслужване.

ГОР е за постигането на обществен консенсус по демографската стратегия - ще изискваме провеждането на диференцирана социална политика на държавата за защита на детството, майчинството и укрепване на семейството, за гарантиране на правата и бъдещето на децата и младежта. Ние сме за отмяна на архаичните закони, за привеждане на сега действащото законодателство към международните стандарти, и за разширяване правата на гражданите в тази сфера.

Гражданското обединение за републиката отчита различията в индивидуалните характеристики и социалния статус на лицата, приети за социално слаби и бедни, и ще изисква разработването и прилагането на специализирани социални програми, насочени към решаване на проблемите им. ГОР ще прилага протекционистична жилищна политика. Обявяваме се за целево субсидиране на общински жилища, на обменен специализиран фонд за стари хора и инвалиди, за нисколихвени кредити за младите семейства и за социални помощи за наемане на жилища.

ГОР смята, че е необходимо да се повиши защитата на инвалидите, като се гарантират специални мерки за личната и професионалната им реализация; медицински, икономически и социални механизми, гарантиращи правото на достойно човешко съществуване, и т.н.

Реформата в социалната сфера е належаща и ГОР ще настоява за обособяване на самостоятелна държавна институция за социална и семейна защита, както и за създаване на Национален и общински фондове за "социално и семейно подпомагане" на базата на приходите от национализираните имущества на тоталитарните организации и на развитие на приходоносни спомагателни стопански дейности с идеални цели.


Социално осигуряване

Действащите в страната закони и нормативни актове в областта на социалното осигуряване са неприложими в условията на пазарните отношения. В последните години размерите на получаваните пенсии влязоха в противоречие с конкретния принос от труда на нашите родители. Ние ще пледираме за връщане на иззетите средства и имущества от пенсионните фондове от държавата в 50-те години, както и за предоставяне на възможности за набиране и управляване на ресурси, включително и от приватизацията. ГОР ще поддържа реформа, осигуряваща пълен обхват на населението и на отделните социални групи в задължителното социално осигуряване, осъществявано чрез националната осигурителна система.

ГОР е за реформа на системата за краткосрочно осигуряване. От нейния бюджет следва да бъдат изведени много неприсъщи разходи. Това ще направи системата по-ефективна и по-съвместима с условията на пазарната икономика, а разходите по краткосрочните плащания - поддаващи се на стабилен контрол.

ГОР е срещу държавния монопол в социалното осигуряване. Ние сме за премахване на зависимостта на отделния гражданин от държавата и нейното конкретно финансово състояние.


Програма за заетостта

ГОР е за приемането на ново законодателство за заетостта и за защита при безработица, с което да се гарантират мерки не само за "лечение" на последиците от безработицата, но и за активно въздействие върху разширяване на заетостта и търсенето на работна сила. Ще се стремим на базата на изяснени национални приоритети в икономиката и на програми за регионално развитие да постигнем съдържателни промени в структурата на професионалната подготовка. ГОР ще настоява за провеждането на специализирани програми за трудова заетост на лицата с увреждания, за провеждането на умерена държавна протекционистична политика към работодателите, ангажирани с тези програми, и реална и ефективна защита на специализираните предприятия и кооперации. ГОР се задължава да прилага програми за увеличаване на заетостта на младите хора, както на заетостта сред някои етнически групи. В този случай се налага да се прилагат целеви програми и за отделни райони на страната.


Екологичната политика

Предлаганата от ГОР икономическа доктрина гарантира устойчивото развитие на обществото, като понижава рисковете за околната среда и човешкото здраве.

ГОР е за сключване на споразумения, които ще позволят част от външния дълг да се използва за възстановяване на българската природа със съдействието на нашите кредитори. ГОР ще настоява за незабавна ратификация на подписаните от България екоконвенции.

ГОР ще отстоява принципа на многофункционално и многоцелево използване на горите така, че дървопроизводствените им функции да бъдат балансирани с природозащитните, водохранните и други полезни функции.

ГОР предлага строг финансов контрол и санкции, ефективно действащи срещу замърсителите на околната среда и завишени изисквания при охраната й. Необходими са и строги и ефикасни финансови мерки, които да гарантират, че размерът на санкциите ще надвишава разходите за възстановяване на пораженията. Ние сме за решаване проблема с трансграничните замърсявания на Дунав, за целево изразходване на получените от ЕС средства за технологично обновяване на пречиствателните инсталации, за въвеждане на безотпадни производства и технологии.

ГОР е за увеличаване дела на средствата, постъпващи в общинските екофондове, за въвеждане на по-строги екологични стандарти за околната среда, за селскостопанската и други продукции.

/Пресслужба "Куриер"/


------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 23 май 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.