3 януари 1991

СОФИЯ, 3 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 2 /277/

СОФИЯ, 3 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/.


ПРЕЗ ВРЕМЕ НА БУРНОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ СТАНАХМЕ СВИДЕТЕЛИ НА РАЗПАДАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, НА ПРЕМАХВАНЕТО НА АТРИБУТИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА И ПОЕМАНЕТО ПО ИСТИНСКИЯ ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОВЕЧЕТО ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ. ТОТАЛИТАРИЗМЪТ В СВЕТА ЗАГИВА. НАЛИЦЕ СА ПОСЛЕДНИТЕ МУ ИЗДИХАНИЯ. С ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО СЕ ПРОМЕНЯ И ЧОВЕШКОТО ПРАВО НА ХОРАТА ДА СЕ РАЗВИВАТ И ЖИВЕЯТ В ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. ЗА НАС, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/, НЕ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВА ЩЕ БЪДЕ БАЗАТА И НАДСТРОЙКАТА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, КОЙ И КАК ЩЕ УПРАЖНЯВА ВЛАСТТА, КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДЪРЖАВАТА, НА ОТДЕЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ И ЛИЧНОСТИ. ОТ УСТРОЙСТВОТО НА ТЕЗИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ШЕ ЗАВИСЯТ ДОСТОЙНСТВОТО И СВОБОДАТА НА ХОРАТА. ПРОЯВЛЕНИЕТО НА АНТИОБЩЕСТВЕНИЯ СУБЕКТИВИЗЪМ, КАКТО И НА МОНОПОЛА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАС СА ОСНОВНИТЕ ВРАГОВЕ НА ВСИЧКИ ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ.

БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ЕДНО ОТ НАЙ-ОПАСНОТО И ОТРИЦАТЕЛНО ЧОВЕШКО КАЧЕСТВО Е АВТОРИТАРИЗМЪТ. ПОСЛЕДВАЛИТЕ СЪБИТИЯ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ЯСНО ПОКАЗАХА КОЛКО ВРЕДНО Е ТОВА ЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО НИ. СЪЗДАДОХА СЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, В КОИТО ЛИДЕРИТЕ ИМ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕДИ ВСИЧКО СЕБЕ СИ И СВОЕТО СОБСТВЕНО МИСЛЕНЕ, А НЕ МНЕНИЕТО НА ЧЛЕНСКАТА МАСА. ЗА НАС, ЛИБЕРАЛИТЕ, БОРБАТА ПРОТИВ АВТОРИТАРИЗМА - ТОВА ВРЕДНО НАСЛЕДСТВО ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА, ЩЕ СТОИ ВИНАГИ НА ПРЕДЕН ПЛАН В ПОЛИТИЧЕСКАТА И  ОБЩЕСТВЕНАТА НИ ДЕЙНОСТ. НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ С ВСИЧКИ ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА СРЕЩУ ЛИЧНОСТИ, КОИТО СИ ПРИСВОЯВАТ ПРАВОТО ДА РЕШАВАТ ВМЕСТО ДРУГИТЕ.

В СВОЯТА БОРБА ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ФЕОДАЛНИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ ЛИБЕРАЛИЗМЪТ ПРОТИВОПОСТАВИ ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, СВОБОДАТА НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ, ПРАВОТО НА ГРАЖДАНСКА СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЕКИ ЧОВЕК. ПРЕГРЪЩАЙКИ ИДЕИТЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛП, ВИЖДАМЕ ТЕХНИЯ СМИСЪЛ ИМЕННО СЕГА, КОГАТО ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД ТОТАЛИТАРИЗМЪТ ОБСЕБВАШЕ ВСИЧКИ СФЕРИ ОТ НАШИЯ ЖИВОТ. НАШАТА ПАРТИЯ ВЪЗПРИЕМА ПОЛОЖИТЕЛНО ПОКАЗАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СВЕТОВНА ТЕНДЕНЦИЯ ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ЛИБЕРАЛИЗМА СЪС СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА. НИЕ ВИЖДАМЕ БЪДЕЩЕ В СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СВОЕГО РОДА ЛИБЕРАЛ-СОЦИАЛНО ДВИЖЕНИЕ. УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА НИ НЕ Е В ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИИ, А В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ.

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ НА БЛП Е СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ЗАЧИТАНЕТО НА ДОСТОЙНСТВОТО И СВОБОДАТА НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК ЩЕ БЪДЕ ОСНОВАТА НА ОТНОШЕНИЯТА В ОБЩЕСТВОТО НИ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ, НАМЕРИЛ ЯРЪК ИЗРАЗ В БОГАТОТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ПАРТИИ, ЗА НАС, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛП, СЕ ПРЕВРЪЩА В ИСТИНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНТ СРЕЩУ МОНОПОЛА НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКА ГРУПИРОВКА.

БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ. ЗА НАС, ЛИБЕРАЛИТЕ, Е ПОД ДОСТОЙНСТВОТО НИ ДА ГОВОРИМ ЗА ТОТАЛИТАРИЗМА, ЗА НЕГОВОТО ПАГУБНО ВЛИЯНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА НИ, ТРУДНОПОПРАВИМИТЕ И ТРАЙНО НАНЕСЕНИ ЩЕТИ ВЪРХУ ПСИХИКАТА НА ХОРАТА, МИЛИОНИТЕ ОТНЕТИ ЧЕСТНИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТА. НАШИЯТ ПОГЛЕД Е ОТПРАВЕН КЪМ НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО КАКТО НА СТРАНАТА НИ, ТАКА И НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО.

НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ СВОБОДНАТА РАЗМЯНА И ТЪРПИМОСТ НА РАЗЛИЧНИТЕ МНЕНИЯ, КАКТО И КУЛТУРНАТА ДИСКУСИЯ МЕЖДУ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИ И ОБЩЕСТВЕНИ СДРУЖЕНИЯ У НАС В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ОЦЕНЯВА СВОЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ СВЕТОВНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ. КОНТАКТИТЕ С ЛИБЕРАЛНИТЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В СВЕТА ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА УСЪБЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ПАРТИЯТА НИ, А ОТТУК ЧРЕЗ НАШЕТО АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ - ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТАКА ЖАДУВАНОТО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ОТ ВСИЧКИ НАС.

БЛП НЯМА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЩОНАРОДНА ПАРТИЯ. НАШАТА ОСНОВНА ПОЛИТИЧЕСКА ЗАДАЧА Е ДА ОБЕДИНИМ ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ ХОРА, КОИТО СА УВЕРЕНИ В ПРЕДИМСТВАТА НА ЧАСТНАТА ИЛИ ГРУПОВАТА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ КОЯТО ДА ИЗПРОБВАТ СИЛАТА НА СВОИТЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ ДЕЙНОСТТА НА ТЕЗИ ХОРА CЕ НУЖДАЕ ОТ СЪОТВЕТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТ МЕХАНИЗЪМ, КОЙТО ДА ГИ ПРЕДПАЗВА ОТ РИСКОВИ СИТУАЦИИ, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНЦИИ. БЛП Е ГОТОВА ДА ПОЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОТО БРЕМЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОЯВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА ПРОСЛОЙКА. НИЕ ЩЕ Я ЗАЩИТАВАМЕ В ПАРЛАМЕНТА И ЩЕ УКРЕПВАМЕ НЕЙНОТО ЕДИНСТВО.

БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ УСТАНОВЯВА КОНТАКТИ С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ЖЕЛАЯТ И МОГАТ ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА НИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА, КОИТО МОГАТ ДА РАБОТЯТ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО.

НИЕ, ЛИБЕРАЛИТЕ, СМЯТАМЕ, ЧЕ НЯМА ПЪРВОСТЕПЕННИ И ВТОРОСТЕПЕННИ СФЕРИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. В СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ШЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:


ПЪРВО - ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО:

1. ЕДИНСТВЕНО ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА И ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ ЩЕ ПРЕГРАДЯТ ПЪТЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪДЕШЕ;

2. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КОНСТИТУЦИОННО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ;

3. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. СВОБОДНО ИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ ДА ИМАТ ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАЩИТАВАТ ВОЛЯТА НА СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА Е ДА СЛУЖИ НА НАРОДА, А НЕ ДА ГО ПОТИСКА;

4. НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА ДА СТОИ ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАН ОТ НАРОДА ЧРЕЗ ПРЕКИ ИЗБОРИ, А НЕ КАКТО ДОСЕГА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ОСНОВЕН СЪВЕТНИК НА ПРЕЗИДЕНТА ДА БЪДЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО;

5. ДА СЕ ОТДЕЛЯТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНО-РАЗПОРЕДИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. ДА СЕ ДЕПОЛИТИЗИРАТ АРМИЯТА, ПОЛИЦИЯТА И СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ;

6. СЪДЕБНО УСТРОЙСТВО:

А/ ДА СЕ ОТДЕЛЯТ ОРГАНИТЕ НА СЛЕДСТВИЕТО ОТ МВР, КАТО СЕ СЪЗДАДЕ СЛЕДСТВЕНА ИНСТИТУЦИЯ КЪМ ПРОКУРАТУРАТА;

Б/ СЪДИИТЕ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПЪРВОНАЧАЛНО ЗА ЧЕТИРИГОДИШЕН ПЕРИОД, А ПРИ ДОКАЗАНИ КАЧЕСТВА - С МАНДАТ ДО ПЕНСИОНИРАНЕ;

В/ СЪДИИТЕ ДА НЕ СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС СЪДЕБНО ДИРЕНЕ И СЛЕДСТВИЕ. ДА ДОКАЗВАТ СВОЯТА ПРАВОТА И НЕВИННОСТ, А ОБВИНЕНИЕТО - ВИНОВНОСТТА ДА БЪДЕ ПРАВО ИЗЦЯЛО И САМО НА СТРАНИТЕ ПО ДЕЛОТО. ОСНОВНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЪДА ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ДОПУСКАНЕ НА ПИСМЕНИ И ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЕКСПЕРТИЗИ И ПРОИЗНАСЯНЕ ПО ДЕЛОТО;

Г/ ДЪРЖАВНИЯТ АРБИТРАЖ И ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА ДА БЪДАТ ТРАНСФОРМИРАНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪСТАВИ КЪМ СЪДА;

Д/ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ СЕ НАМЕСВА В РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ И СЪДИЙСКИТЕ СЪСТАВИ. НЕГОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ДА БЪДАТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА В ПРАВОРАЗДАВАНЕТО, МАТЕРИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДИЛИЩАТА И ДРУГИ ПОДОБНИ. ПРАВО ЗА ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЪДИИТЕ ДА ИМА САМО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ОТЧЕТ ЗА СВОЯТА РАБОТА СЪДИИТЕ ДА ДАВАТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ;

Е/ СЪЗДАВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ЗА НАС, ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛП, Е ГАРАНЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА. МАНДАТЪТ НА СЪДИИТЕ ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ДА БЪДЕ ПОЖИЗНЕН;

Ж/ ДЪРЖАВАТА ДА СЕ УПРАВЛЯВА С МИНИМУМ ЗАКОНИ С МАКСИМУМ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. ОСНОВЕН ПРИНЦИП ДА БЪДЕ: "ВСИЧКО, КОЕТО НЕ Е ЗАБРАНЕНО, Е РАЗРЕШЕНО".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ПОСОЛСТВОТО НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ОТНОСНО ИЗПРАЩАНЕТО НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ.


ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ СЕДМИЦИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРИСТИГНАТ РЕДИЦА ПРАТКИ С ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ОТ ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ. СТАВА ВЪПРОС ЗА СЛЕДНОТО:

- ЕДНА КОЛОНА ОТ ПЕТ ТОВАРНИ КАМИОНА С ПОМОЩ, СЪБРАНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОВИНЦИЯ НОРДРЕЙН-ВЕСТФАЛИЕН, СЕ ИЗПРАЩА В ОТГОВОР НА АПЕЛ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДО Г-Н ЙОХАНЕС РАУ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТАЗИ ПРОВИНЦИЯ. ПРАТКАТА С МЕДИКАМЕНТИ ЩЕ ПРИСТИГНЕ ТАЗИ СЕДМИЦА В СОФИЯ И ОТТАМ ЩЕ БЪДЕ РАЗПРЕДЕЛЕНА ЗА 16 БОЛНИЦИ, МЕЖДУ КОИТО И ЧЕТИРИ ДЕТСКИ БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ; ОСОБЕНО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЛОШО СНАБДЯВАНИТЕ ОКРЪЖНИ БОЛНИЦИ. ДОСТАВКАТА Е НА СТОЙНОСТ НАД 400 000 МАРКИ. ЕДИН ПЪЛНОМОЩНИК НА ПРОВИНЦИАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИСТИГА НА 2 ЯНУАРИ 1991 Г. В СОФИЯ;

- ЕДНА КОЛОНА ОТ ЧЕТИРИ ТОВАРНИ КАМИОНА С ДАРЕНИЯ ПО ЧАСТНА ИНИЦИАТИВА ЩЕ ПРИСТИГНАТ НА 4 ЯНУАРИ 1991 Г. В СОФИЯ. ТАЗИ ПОМОЩ /МЕДИКАМЕНТИ, МЛЯКО НА ПРАХ И ДРУГИ ПРОДУКТИ/ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДОМОВЕ ЗА СИРАЦИ, ОТЧАСТИ И ЗА МУЗИКАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В СОФИЯ И ПЛОВДИВ - ПАРТНЬОРИ НА ПОДОБНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В НОРДРЕЙН-ВЕСТФАЛИЕН;

- БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ ЛЕКАРСТВА И МЕДИКАМЕНТИ ОТ ФЕДЕРАЛНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА СТОЙНОСТ ОКОЛО 1,5 МИЛИОНА МАРКИ ЩЕ ПРИСТИГНЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ В БЪЛГАРИЯ. ТРАНСПОРТЪТ С ПОМОЩИ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ ГЕРМАНСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ, КОЙТО СЪТРУДНИЧИ С БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ.

СЛУЖБАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ "МАЛТЕЗЕР", ПОДЕЛЕНИЕ НА ГЕРМАНСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ, СЪЩО ПРОУЧВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИ РАЗГОВОРИ С БЪЛГАРСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В СОФИЯ НА 2 ЯНУАРИ 1991 Г. ЩЕ ПРИСТИГНЕ ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СЛУЖБАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ "МАЛТЕЗЕР".

СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ /СЛМ/ ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.


В ПРЕДАДЕНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ ВИНФ 208/27 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ОБЩЕСТВЕНОСТТА УМИШЛЕНО СЕ МАНИПУЛИРА И НАСТРОЙВА СРЕЩУ СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ /СЛМ/. ГОВОРИТЕ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ НА 27 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. БЕЗРЕЗУЛТАТНИ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМА БДЖ И СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ - СЛМ; ЗА НЕОСЪЩЕСТВИМИТЕ ИСКАНИЯ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЛМ; ЗА НЕЛЕГИТИМНОСТТА НА СЪЮЗА; ЗА СЪСТАВА МУ; ЗА НЕЛЕГИТИМНОТО ИСКАНЕ ЗА СТАЧКА И ЗА НЕСПАЗВАНЕТО НА УСТАНОВЕНАТА ПРОЦЕДУРА.

ОТНОСНО ГОРНАТА ДОЛНОПРОБНА МАНИПУЛАЦИЯ НА НОМЕНКЛАТУРАТА ОТ БДЖ В ЛИЦЕТО НА ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОР ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ ДАНДАЛОВ ЗАЯВЯВАМЕ:

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 52 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 33 ОТ КТ, НА 6 ЮНИ 1990 Г. БЕ ОБРАЗУВАН СЪЮЗ НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ /СЛМ/. СЪЮЗЪТ ОБХВАЩА ЛОКОМОТИВНИТЕ И ПОМОЩНИК-ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ, ИНСТРУКТОРИ И ДЕПОМАЙСТОРИ ОТ ОСЕМТЕ ОСНОВНИ ЛОКОМОТИВНИ ДЕПА В БДЖ: "Н.КОЛАРОВ" И "В.МАРКОВ" - СОФИЯ, СТАНКЕ ДИМИТРОВ, ПЛОВДИВ, СТАРА ЗАГОРА, БУРГАС, ГОРНА ОРЯХОВИЦА И РУСЕ. ДО УКРЕПВАНЕТО И СТАБИЛИЗИРАНЕТО НА СЛМ НЕ ПРЕСЛЕДВАМЕ МАСОВОСТ ВЪВ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕПА.

ДО 20 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ЧЛЕНСКАТА МАСА НА СЛМ Е 2338 ЧОВЕКА, БЕЗ ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД ЧАКАЩИТЕ РЕДА СИ МОЛБИ.

НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 34 ОТ КТ СЛМ ОСЪЩЕСТВЯВА ФУНКЦИИТЕ СИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СВОЯ УСТАВ.

СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕТО НА СЪДА ПО ДЕЛО HP. 8639/1990 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПРЕКРАТЕНО, ТЪЙ КАТО НЕ Е НАЛИЦЕ ПРАВЕН ИНТЕРЕС ОТ СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ, А НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 49 ОТ КТ СЛМ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

ВСИЧКО ТОВА БЕ КАЗАНО НА ВОДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ НА 23 ДЕКЕМВРИ 1990 Г., ЗА КОИТО ПРЕГОВОРИ И ДУМА НЕ СЕ КАЗВА В СЪОБЩЕНИЕТО НА БТА.

ЦИТИРАНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ С ИСКАНИЯТА НА СЛМ Е ПРИЕТА НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА 30 НОЕМВРИ 1990 Г. [И] ВРЪЧЕНА НА ФИРМА БДЖ И МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА НА 6 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. В НЕЯ СЕ ЗАЯВЯВА, ЧЕ СЛМ ИМА СТАЧНА ГОТОВНОСТ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

ТЪЙ КАТО ДО ЗАКОННИЯ СРОК 20 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. НЕ СА ОСЪЩЕСТВЕНИ ОФИЦИАЛНИ КОНТАКТИ ПО ВИНА НА БДЖ, НА РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЛМ В ГРАД ПЛОВДИВ БЕ ПРИЕТА НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА. В СЪЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО Е ПОЛУЧЕНА И ОТ ВАС, СА УПОМЕНАТИ ПОИМЕННО ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ ВОДЯТ СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

НА 22 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. БЕ ПОЛУЧЕНА ТЕЛЕГРАМА ОТ ФИРМА БДЖ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ НА 23 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ОТ 10.30 ЧАСА.

В ПРЕГОВОРИТЕ УЧАСТВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА: ТРИМА ЧОВЕКА НАЧЕЛО СЪС ЗАМ. МИНИСТЪРА ВРАЖАЛСКИ; ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФИРМА БДЖ - ЧЕТИРИ ЧОВЕКА НАЧЕЛО СЪС ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОР ДАНДАЛОВ; ОТ СТРАНА НА СЛМ - 12 ЧОВЕКА.

НА ПРЕГОВОРИТЕ БЯХА ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ ОТ ИСКАНИЯТА В ДЕКЛАРАЦИЯТА. ПОРАДИ НАПРЕДНАЛОТО ВРЕМЕ И ОТСЪСТВИЕТО НА МАШИНОПИСКА /23 ДЕКЕМВРИ БЕ ПОЧИВЕН ДЕН/ ДОГОВОРЕНО БЕ ПРОТОКОЛЪТ ДА СЕ НАПИШЕ НА 26 ДЕКЕМВРИ И НА 27 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ОТ 10.30 ЧАСА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН ОТ ТРИТЕ СТРАНИ. НА 27 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. НИ БЕ ПРЕДСТАВЕН ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ, КОЙТО НЕ СЪОТВЕТСТВАШЕ НА ДОГОВОРЕНОСТИТЕ И ВЕЧЕ БЕШЕ ПОДПИСАН ОТ ДАНДАЛОВ. НА ТАЗИ СРЕЩА ОСВЕН ДАНДАЛОВ И ЮРИСТА НА ФИРМА БДЖ ДРУГ ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ ДОЙДЕ. ОТ СТРАНА НА СЛМ БЯХМЕ 11 ЧОВЕКА. ЕСТЕСТВЕНО, ПРИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НАПУСНАХМЕ ФИРМАТА И СЕ ОТТЕГЛИХМЕ НА ЗАСЕДАНИЕ.

ИМАЙКИ ПРЕДВИД НАБЛИЖАВАЩИТЕ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ И ПЕТРОЛНАТА КРИЗА, ВЗЕХМЕ РЕШЕНИЕ ДА ПРОДЪЛЖИМ СИМВОЛИЧНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ДО 15 ЯНУАРИ 1991 Г. ОТНОСНО НЕОСЪЩЕСТВИМИТЕ ИСКАНИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ ИСКАНИЯТА НИ СА ОСЪЩЕСТВИМИ И БЕЗ ДА СЕ ДАВАТ ЗА ТЯХ ДОТАЦИИ ОТ ДЪРЖАВАТА. НА ГОСПОДАТА ОТ ФИРМА БДЖ ОБАЧЕ НЕ ИМ СЕ НРАВИ ИСКАНЕТО НИ ЗА 40-ПРОЦЕНТНО СЪКРАЩЕНИЕ НА ПРЕНАДУТИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, ЗА КОЕТО СЪЩО НЕ КАЗВАТ ДУМА.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЩЕ ДОБАВИМ: ЗА ДА СТИГНЕ БДЖ В "ДЕСЕТА ГЛУХА ЛИНИЯ", ПРИЧИНАТА Е ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА - ТЪЙ КАТО СМЕ НА ДОТАЦИИ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА, ВЪВ ФИРМА БДЖ НЕ СЕ ЗНАЕ КОЙ ПИЕ И КОЙ ПЛАЩА. ЦЕЛТА НА НАШИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ Е: ДА ПРИНУДИМ НАШИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ ФИРМА БДЖ ДА СТАНАТ И ДА СЕ РАЗМЪРДАТ ОТ БЮРАТА СИ, ДА ПОСЕТЯТ ЛОКОМОТИВНИТЕ ДЕПА - ОТДАВНА НЕСТЪПВАЛИ В ТЯХ.

31 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ: ИВ.РОГАЧЕВ

ПРИЛАГАМЕ ЕДНА СПРАВКА:

ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ СА ОТ 320 ДО 360 ЛЕВА, Т.Е. МНОГО ПО-МАЛКИ ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАПЛАТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИРМА БДЖ.
ЗА М. ОКТОМВРИ 1990 Г. ЛОКОМОТИВЕН МАШИНИСТ НА БЪРЗ ВЛАК САМО С НОРМА ЧАСОВЕ ЗА МЕСЕЦА Е ПОЛУЧИЛ БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 738 ЛВ. /ОСН. ЗАПЛАТА 360 ЛВ./. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЛОКОМОТИВЕН МАШИНИСТ НА ТОВАРЕН ВЛАК СЪС 70 ЧАСА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ЗА МЕСЕЦА И СЪС 71 ЧАСА НОЩЕН ТРУД Е ПОЛУЧИЛ БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 868 ЛВ. /ОСН.ЗАПЛАТА 345 ЛВ./

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПАРИЧНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ВТОРА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН КАТО ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ.


АЛТЕРНАТИВНИ ПАРИЧНИ СИСТЕМИ

БЪЛГАРИЯ ИМА НЕФУНКЦИОНАЛНА ПАРИЧНА СИСТЕМА. ТЯ НЯМА ДРУГ ИЗБОР, ОСВЕН ДА ИЗВЪРШИ РЕФОРМА, И РАЗПОЛАГА С НЯКОЛКО АЛТЕРНАТИВИ, ИЗБРОЕНИ ПО-ДОЛУ:

1 . ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ, ПРИ КОЯТО ПАРИТЕ ИМАТ ПАСИВНА ФУНКЦИЯ И ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА РАЗПРЕДЕЛЯ КРЕДИТИТЕ И ПУСКА ПАРИ В ОБРАЩЕНИЕ;

2. СИСТЕМА НА КНИЖНИ ПАРИ. ТОВА Е СИСТЕМАТА, КОЯТО ПРЕОБЛАДАВА В ГОЛЕМИТЕ СТРАНИ НА ЗАПАД, ПРИ КОЯТО ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ОПРЕДЕЛЯ СТЕПЕНТА НА ПАРИЧНОТО НАРАСТВАНЕ И ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН И ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ;

3. ПАРИЧНА СИСТЕМА ОТ ТИПА НА ВЪЗПРИЕТАТА В ХОНКОНГ, ПРИ КОЯТО ЕМИСИОННА БАНКА ИЗДАВА И РЕГУЛИРА НАЛИЧИЕТО НА ПАРИЧНИ ЗНАЦИ В СТРАНАТА НА ОСНОВАТА НА КОЛИЧЕСТВОТО ЧУЖДА ВАЛУТА, КОЯТО СТРАНАТА ПРИТЕЖАВА. ОБИКНОВЕНО ЗА ПАРИЧНА ОСНОВА СЛУЖАТ ЧУЖДИТЕ ВАЛУТИ НА ОСНОВНИТЕ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ;

4. ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ПАРИ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА. НЯКОИ МАЛКИ СТРАНИ ПО СВЕТА СА ВЪЗПРИЕЛИ НЕЧИЯ ЧУЖДА ВАЛУТА ЗА СОБСТВЕНА. В НЯКОЛКО СТРАНИ СЕ ИЗПОЛЗУВА ЩАТСКИЯТ ДОЛАР, А В ПОВЕЧЕТО ДЪРЖАВИ ОТ ЗАПАДНА АФРИКА СЕ ИЗПОЛЗУВА ФРЕНСКИЯТ ФРАНК. РАЗНОВИДНОСТ НА ТАЗИ СИСТЕМА Е ВАРИАНТЪТ, ПРИ КОЙТО ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ ИЗДАВА ПАРИ, А ПОЗВОЛЯВА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЧАСТНИЯ ПАЗАР САМИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ КОЯ ВАЛУТА ДА ИЗПОЛЗВАТ; ТЕХНИЯТ ИЗБОР Е МЕЖДУ ПАРИТЕ, ПУСНАТИ В ОБРАШЕНИЕ ОТ БАНКИТЕ, ИЛИ ПАРИТЕ НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ;

5. ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЛАТЕН СТАНДАРТ ИЛИ НА СТАНДАРТА НА НЯКОЯ ДРУГА СТОКА ИЛИ СТОКОВА КОШНИЦА. ПРИ ТАЗИ СИСТЕМА КАКТО ПРАВИТЕЛСТВОТО, ТАКА И ЧАСТНИТЕ БАНКИ МОГАТ ДА ПУСКАТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАРИЧНИ ЕДИНИЦИ.

В СЛЕДВАЩИЯ РАЗДЕЛ НАКРАТКО СА РАЗГЛЕДАНИ СПОМЕНАТИТЕ ПО-ГОРЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И Е ОБСЪДЕНА ПРИЛОЖИМОСТТА ИМ КЪМ ПОЛОЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ.

1. ИКОНОМИКА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ. ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ И В СВЕТА ПОКАЗВА НЕДВУСМИСЛЕНО НЕЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА НА ТАЗИ АЛТЕРНАТИВА. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ ВЪВ ВСИЧКИ ИКОНОМИКИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НАПРАВО СПРЯ. ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ СИСТЕМАТА С ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ ДОСТИГА ТОЧКА, СЛЕД КОЯТО НЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДА РАСТЕ. НЕ Е ТУК МЯСТОТО ДА СЕ КРИТИКУВАТ ПРОТИВОРЕЧИЯТА, ПРИСЪЩИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ИКОНОМИКИ С ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНЕ, НО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ЧИТАТЕЛИТЕ РАЗБИРАТ ЗАЩО ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ИКОНОМИКА ВЕЧЕ НЕ Е РАЗУМНА АЛТЕРНАТИВА. ТОВА СЕ ОТНАСЯ ОСОБЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД РАЗПАДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА СИВ.

2. СИСТЕМА НА КНИЖНИТЕ ПАРИ. ПОВЕЧЕТО ПАРИЧНИ СИСТЕМИ НА ЗАПАД СЕГА СА ОТ ТОЗИ ТИП. ПРИ ТЯХ ИМА ЦЕНТРАЛНА БАНКА, КОЯТО ОПРЕДЕЛЯ РЪСТА НА НАЛИЧНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, А ЧЕСТО И ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ. ТЕЗИ СИСТЕМИ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ С ПАРИ, КОИТО НЕ СА ЯВНО ОБВЪРЗАНИ С НЯКАКВА СТОКА, НАПРИМЕР ЗЛАТО. ОТ ВРЕМЕТО НА РАЗПАДАНЕТО НА БРЕТЪНУУДСКАТА СИСТЕМА В НАЧАЛОТО НА 70-ТЕ ГОДИНИ, КОГАТО БЕШЕ ПРЕМАХНАТО ОБВЪРЗВАНЕТО НА ДОЛАРА СЪС ЗЛАТОТО /Т.Е. ВЕЧЕ НЕ СЕ ГАРАНТИРАШЕ ЗЛАТНОТО ПОКРИТИЕ НА ДОЛАРА/, ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ НА КНИЖНИ ПАРИ СЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ С УСТОЙЧИВА И ВСЕПРОНИКВАША ИНФЛАЦИЯ. ПРИ ГОЛЕМИТЕ ИКОНОМИКИ ТЯ СЕ ЗАДЪРЖА НА УПРАВЛЯЕМО РАВНИЩЕ В ИНТЕРВАЛА НА ЕДНОЦИФРЕНИТЕ ЧИСЛА, КАТО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ СТРАНИ ПОДДЪРЖАШЕ ИНФЛАЦИЯ ОТ ОКОЛО 2-6 НА СТО ПРЕЗ ПОВЕЧЕТО ГОДИНИ. ДОРИ ТОЗИ ОТНОСИТЕЛНО СКРОМЕН РАЗМЕР НА ИНФЛАЦИЯТА ОБАЧЕ ДЕЙСТВАШЕ ДЕСТРУКТИВНО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ. ЗА ЩАСТИЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАЗАРИТЕ НА КАПИТАЛ, НАПРИМЕР ОЦЕНКИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР И ДРУГИРАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА КВАЗИ-ИНДЕКСИРАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ВЛОЖИТЕЛИТЕ МОЖАХА ДА СЕ ПРЕДПАЗЯТ ОТ НАЙ-ТЕЖКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ИНФЛАЦИЯТА. ТЕНДЕНЦИЯТА КЪМ ПО-НИСКИ ОБЛАГАНИЯ НА СПЕСТЯВАНИЯТА, КАКТО ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ, ТАКА И ЧРЕЗ ОТЛАГАНЕ НА ОБЛАГАНЕТО НА СПЕСТЯВАНИЯТА, ПОЗВОЛИ НА ПОВЕЧЕТО ЗАПАДНИ СТРАНИ ДА ПОСТИГНАТ ОТНОСИТЕЛНО ВИСОКА СТЕПЕН НА ФОРМИРАНЕТО НА КАПИТАЛИ ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ.

НА ГОЛЕМИТЕ СТРАНИ В СВЕТА БЕШЕ ТРУДНО ДА УПРАВЛЯВАТ СИСТЕМИТЕ НА КНИЖНИ ПАРИ, А ФАКТИТЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ПОВЕЧЕТО ПО-МАЛКИ СТРАНИ СРЕЩНАХА ОЩЕ ПО-ЗНАЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ ПРИ УСПЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИСТИ СИСТЕМИ НА КНИЖНИ ПАРИ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЕЗИ ТРУДНОСТИ ВЪОБЩЕ НЕ СА ИЗНЕНАДВАЩИ. ПРЕДИ ВСИЧКО ВЪВ ВСЯКА СТРАНА ВИНАГИ СЕ ПРИЛАГА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК, ЗА ДА СЕ УВЕЛИЧИ НАЛИЧИЕТО НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА С ПО-ГОЛЯМА СКОРОСТ, ОТКОЛКОТО СНАБДЯВАНЕТО СЪС СТОКИ И УСЛУГИ /Т.Е. ТОЙ ПО СЪЩЕСТВО Е НАСОЧЕН КЪМ ИНФЛАЦИЯТА/. ТОЧНО ЗАТОВА МНОГО ПРАВИТЕЛСТВА СЕ ОПИТВАТ ДА ОСНОВАТ НЕЗАВИСИМИ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ, НАЙ-МАЛКО ЗА ДА ИЗОЛИРАТ ЧАСТИЧНО ПАРИЧНАТА СИСТЕМА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК, НО И ТОВА СЕ ОКАЗВА ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНО.

НА ВТОРО МЯСТО СРЕДСТВАТА ИЛИ ИНСТРУМЕНТИТЕ, КОИТО ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ИЗПОЛЗУВАТ, ЗА ДА ПРОВЕЖДАТ ПАРИЧНА ПОЛИТИКА, СА ТВЪРДЕ НЕТОЧНИ. ТАКА ЧЕ МЕЖДУ ПАРИЧНИТЕ УСКОРИТЕЛИ И СПИРАЧКИ И ПАРИЧНИЯ ДВИГАТЕЛ ИМА МНОГО ХЛАБАВИ И ИЗПЛЪЗВАЩИ СЕ ВРЪЗКИ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ГРЕШКИТЕ И ПРЕТОВАРВАНЕТО НА ПАРИЧНИТЕ УСКОРИТЕЛИ И ЗАДРЪЖКИ СА ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕЗИ СИСТЕМИ. ЗА ЖАЛОСТ ПОВЕЧЕТО ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ КАТО МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ПРЕПОРЪЧВАТ ИМЕННО ТЯХ, ОТЧАСТИ ЗАЩОТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ИМ СЕ СТРУВА, ЧЕ МОГАТ ДА УПРАВЛЯВАТ СИСТЕМАТА ПО-ДОБРЕ, ОТКОЛКОТО ПОКАЗВА ЕМПИРИЧНИЯТ ОПИТ.

ВСИЧКИ ОБАЧЕ СА СЪГЛАСНИ В ЕДНО - ЗА ДА МОЖЕ СИСТЕМАТА ДА ФУНКЦИОНИРА, СА НЕОБХОДИМИ НЯКОЛКО УСЛОВИЯ. ЗА НЕЩАСТИЕ ЧАСТ ОТ ТЯ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ В БЪЛГАРИЯ. ПЪРВО, НА ПРАКТИКА ВСИЧКИ ЦЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПАЗАРА, ЗАЩОТО ТЕ СА ИНФОРМАЦИЯ, Т.Е. МОТИВИРАТ БЪДЕЩИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОСКЪДНИТЕ РЕСУРСИ. БЕЗ ТАЗИ ЦЕНОВА ИНФОРМАЦИЯ НИТО ИКОНОМИКАТА, НИТО ПАРИЧНАТА СИСТЕМА МОГАТ ДА ФУНКЦИОНИРАТ НОРМАЛНО. ТОВА СЕ ОТНАСЯ, РАЗБИРА СЕ, ДО ВСЕКИ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПАРИЧЕН РЕЖИМ. ВТОРО, ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА ДЕФИЦИТНИТЕ РАЗХОДИ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ КРЕДИТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ДА ПОКРИЯТ ТЕКУЩИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВАТА ИЛИ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС, ТРЯБВА ДА БЪДАТ МИНИМАЛНИ. ТОВА Е ОСОБЕНО ВАЖНО ЗА ИКОНОМИКИ, КОИТО НЯМАТ ДОБРЕ РАЗВИТИ ПАЗАРИ НА КАПИТАЛИ, ЗАЩОТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАПРАВЕНИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДЪЛГОВЕ И ДЕФИЦИТНИТЕ РАЗХОДИ ЩЕ БЪДАТ ПОКРИТИ С ЕМИСИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. ТОЗИ ИЗЛИШЪК ОТ ПАРИ ДИРЕКТНО ПРЕМИНАВА В ПО-ВИСОКИ РАВНИЩА НА ИНФЛАЦИЯ.

ТРЕТО, ЗА ДА БЪДЕ ЕФЕКТИВНА, СИСТЕМАТА НА КНИЖНИ ПАРИ ИЗИСКВА СВОБОДЕН РЕЖИМ НА ВАЛУТНИЯ КУРС И ВЪТРЕШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ПАРИЧНАТА ЕДИНИЦА. БЕЗ СВОБОДНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ВАЛУТАТА ПО КУРС, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ПАЗАРА, ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЩЕ НАДЦЕНИ ВАЛУТАТА, КОЕТО ЩЕ ЗАТВОРИ ЕКСПОРТНИТЕ ПАЗАРИ И НА СВОЙ РЕД ЩЕ НАМАЛИ РАЗМЕРА НА ВАЛУТНИТЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВНОСА, ИЛИ ЩЕ Я ПОДЦЕНИ, КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО "ИЗТИЧАНЕ" НА РЕСУРСИ ОТ СТРАНАТА. И ДВЕТЕ АЛТЕРНАТИВИ ВОДЯТ ДО НЕПРАВИЛНО И ИЗЦЯЛО ПОГРЕШНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЕРНИ ПАЗАРИ НА ПАРИ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТИЧЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ ИЛИ НА КУПОННА СИСТЕМА ПОДКОПАВА ЦЕЛОСТТА НА ПАРИТЕ И НА СВОЙ РЕД РАЖДА ЧЕРНИ ПАЗАРИ.

OЩE ВЕДНЪЖ ТРЯБВА ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ КОНВЕРТИРУЕМОСТТА Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ВСЯКА ПЪЛНОЦЕННО ФУНКЦИОНИРАЩА И ЖИЗНЕСПОСОБНА ПАРИЧНА АЛТЕРНАТИВА. БЪЛГАРИЯ ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЛАГА ФИКСИРАН ВАЛУТЕН КУРС, ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ. СЛЕДОВАТЕЛНО БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА ВЪЗПРИЕМЕ СИСТЕМАТА НА ПЛАВАЩ КУРС. ПЪРВОНАЧАЛНО ТОВА МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ОТ ТЪРГОВЕ, ТАКА ЧЕ ВСЕКИ, КОЙТО ИМА НУЖДА ОТ ОБМЯНА НА ВАЛУТА, ДА МОЖЕ ЧЕСТО ДА Я ВЪРШИ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА КНИЖНИ ПАРИ ОТ МАЛКИ ДЪРЖАВИ ГИ ИЗПРАВЯ ПРЕД РИСКА ОТ РЕЗКИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ГЛАВНИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ.

УСЛОВИЯТА ЗА УСПЕШЕН РЕЖИМ НА КНИЖНИ ПАРИ СА ЖЕЛАТЕЛНИ И НЕОБХОДИМИ В ХОДА НА ВРЕМЕТО ЗА БЪРЗА СТЕПЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. А Е ВЪЗМОЖНО НЕОБХОДИМИТЕ ЗА НЕГО УСЛОВИЯ ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПОЧТИ ВЕДНАГА СЛЕД ПРИЛАГАНЕТО НА ТЪЙ НАРЕЧЕНАТА "ШОКОВА ТЕРАПИЯ", КАКВАТО НАСКОРО ИЗПИТА ПОЛША.

"ШОКОВАТА ТЕРАПИЯ" ИМА ОЧЕВИДНИ ПРЕДИМСТВА, НО ИМА И НЯКОИ "ЖЕСТОКИ" СТРАНИ. ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТОРИ, ЧЕ ПОЛОЖЕНИЕТО В ПОЛША Е ДОБЪР ПРИМЕР ЗА ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ Й. ПЪРВОТО ПРЕДИМСТВО Е, ЧЕ СТОКИТЕ ВЕДНАГА СЕ ПОЯВЯВАТ НА ПАЗАРА. СТОКОВИ ПОЗИЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОСИГУРЯТ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СЕ ВНАСЯТ И ПО ТОЗИ НАЧИН ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ВСИЧКО, КОЕТО ПОЖЕЛАЕ ВЪВ ВАРШАВА, СТИГА ДА ИМА ПАРИ ДА ГО ПЛАТИ. ЕЛИМИНИРАНЕТО НА ИЗКУСТВЕНО НАЛОЖЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СНАБДЯВАНЕТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ КОЛЕЛАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО ДА СЕ ЗАДВИЖАТ ОТНОВО. ГЛАВЕН НЕДОСТАТЪК Е, ЧЕ НЕРЕНТАБИЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕРАЗПОЛАГАЩИ ВЕЧЕ С ЛЕСНОДОСТЪПНИ КРЕДИТИ, СА ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ ЧАСТ ОТ ТРУДОВИТЕ СИ РЕСУРСИ ИЛИ ИЗЦЯЛО ДА СЕ ЗАКРИЯТ. ТОВА ВОДИ ДО СТРЕМГЛАВО ПОКАЧВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЦЕНИТЕ РАСТАТ БЪРЗО И [O..] ВЕДНЪЖ, КАКТО ПОКАЗВА ПОЛОЖЕНИЕТО В ПОЛША, СЪЩЕСТВУВА ЕДНОКРАТЕН ЦЕНОВИ ЕФЕКТ, ВЪЗНИКВАЩ ОТ НАГАЖДАНЕТО НА ЦЕНИТЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРНИ РАВНИЩА ИЛИ КЪМ РЕАЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЗХОДИ, СЛЕД КОЕТО ИНФЛАЦИЯТА БЪРЗО СПАДА. НО ЗА ЕДИН КРАТЪК ПЕРИОД ПОВЕЧЕТО, АКО НЕ ВСИЧКИ ХОРА, ПОНИЖАВАТ ЖИЗНЕНИЯ СИ СТАНДАРТ.

БЪЛГАРИЯ ИЗПИТВА И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗПИТВА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ, А МОЖЕ БИ И ГОДИНИ, ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И СПАД В РЕАЛНИТЕ ДОХОДИ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА АЛТЕРНАТИВА, КОЯТО ИЗБЕРЕ. СЛЕДОВАТЕЛНО ИСТИНСКИЯТ ВЪПРОС, С КОЙТО СЕ СБЛЪСКВА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, Е ИМА ЛИ ДРУГА АЛТЕРНАТИВА, КОЯТО ДА УСКОРИ ПО-ГОЛЯМОТО ПРЕДЛАГАНЕ В ИКОНОМИКАТА. БЪРЗИЯТ РАСТЕЖ НА ПРЕДЛАГАНЕ Е НЕОБХОДИМ КАКТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТАКА И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТОКИ И УСЛУГИ С ОГЛЕД ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ.

ЗА ЩАСТИЕ СЪЩЕСТВУВАТ АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ИЛИ КЪМ РЕЖИМ НА КНИЖНИ ПАРИ ЧРЕЗ НЕЗАБАВНА "ШОКОВА ТЕРАПИЯ", ИЛИ ПОСТЕПЕННО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЧИСТ РЕЖИМ НА КНИЖНИ ПАРИ. И ДВЕТЕ АЛТЕРНАТИВИ ЩЕ СМЕКЧАТ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ТРУДНОСТИ, ПРЕД КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ ХОРАТА, ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПО-БЪРЗ ОБРАТ В ИКОНОМИКАТА, НАСОЧЕН КЪМ ПО-БЪРЗИ ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ. ТЕЗИ АЛТЕРНАТИВИ ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ПО-ПОДРОБНО ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПАРИЧНИ РЕЖИМИ, КОЕТО СЛЕДВА ПО-НАТАТЪК.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 МАЙ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ГЛАВА ТРЕТА
ЧЛЕНСТВО И СЪСТАВ

ЧЛ.9.1. ЧЛЕН НА СЪЮЗА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ДЕЕСПОСОБНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ДЪРЖАВНИ, СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА РАБОТЯТ ЗА ЗАКРИЛАТА И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА.

2. ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА СЪЮЗА, ТРЯБВА ПИСМЕНО ДА ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ПРИЕМА УСТАВА И ЩЕ РАБОТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА.

3. СЪЮЗЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНИ, БЛАГОДЕТЕЛНИ И ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.10.1. ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА СА ЛИЦА - СПЕЦИАЛИСТИ И ОРГАНИЗАТОРИ, КОИТО ПРОФЕСИОНАЛНО И НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА ПРЯКО РАБОТЯТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, ЗАКРИЛА НА ДЕТСТВОТО И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА - ФИЗИЧЕСКО, ЗДРАВОСЛОВНО, ИНТЕЛЕКТУАЛНО, МОРАЛНО, ЕСТЕТИЧЕСКО, ОБЩЕСТВЕНО, ПРОФЕСИОНАЛНО, ТРУДОВО И ТВОРЧЕСКО.

2. ЧЛЕНОВЕТЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ТЯХНА УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА МОЛБА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

3. МОЛБАТА СЕ ПОДАВА ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО, КОЕТО Я ДОКЛАДВА В РАМКИТЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД НА НАЙ-БЛИЗКОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

4. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА МОЖЕ ДА ГО НАПУСНЕ ПО СВОЯ ВОЛЯ, КАТО ИНФОРМИРА РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ.11. ДЕЙСТВИТЕЛНИЯТ ЧЛЕН НА СЪЮЗА ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

1. ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА;
2. ДА ПРАВИ ВСЯКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТАТА НА СЪЮЗА;
3. ДА ПОЛЗУВА ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД.

ЧЛ.12. ВСЕКИ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЧЛЕН ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. ДА СПАЗВА УСТАВА НА СЪЮЗА;
2. ДА РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА;
3. ДА ПОЛАГА НЕОБХОДИМИТЕ ГРИЖИ ЗА ОПАЗВАНЕТО И ОБОГАТЯВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА;
4. ДА ПОДПОМАГА С ДОБРОВОЛНИ ЛИЧНИ ПЪРВОНАЧАЛНИ И ТЕКУЩИ ВНОСКИ ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА.

ЧЛ.13.1. БЛАГОДЕТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ, ЧАСТНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ, СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ, КОИТО ИМАТ ПРЯКА ГРИЖА ИЛИ ДОПРИНАСЯТ ПО СВОЙ НАЧИН ЗА ЗАКРИЛАТА И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА ИЛИ ТАКИВА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ, СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С КОИТО Е ОТ ПОЛЗА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА.

2. ПРИЕМАНЕТО НА БЛАГОДЕТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ СТАВА ПО ТЯХНО ЖЕЛАНИЕ И С РЕШЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА;

3. НЕ МОГАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ ЗА БЛАГОДЕТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ИСКАТ ДА ИЗПОЛЗУВАТ СЪЮЗА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ И НЕХУМАННИ ЦЕЛИ.

ЧЛ.14. БЛАГОДЕТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ИМАТ ПРАВО:

1. ДА УЧАСТВУВАТ СЪС СВОЙ ДЕЛЕГАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА СЪЮЗА.
2. ДА ПРАВЯТ ВСЯКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТАТА НА СЪЮЗА И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ.
3. ДА ПОЛЗУВАТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СЪЮЗА И НЕГОВОТО ИМУЩЕСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕХНИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА.
4. ДА ПРЕДЛАГАТ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ИЗБИРАНЕ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА.

ЧЛ.15. БЛАГОДЕТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. ДА СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА УСТАВА НА СЪЮЗА В РАБОТАТА С
ДЕЦАТА;
2. ДА РАБОТЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА СЪС СВОИ СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ И СРЕДСТВА.
3. ДА ОБОГАТЯВАТ ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА С ДОБРОВОЛНИ ПЪРВОНАЧАЛНИ И ТЕКУЩИ ВНОСКИ И ДАРЕНИЯ.

ЧЛ.16.1. ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ И ЗНАЧИТЕЛЕН ДУХОВЕН И МАТЕРИАЛЕН ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЪЮЗА И ОБОГАТЯВАНЕ НА НЕГОВОТО ИМУЩЕСТВО.
2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА СЕ ПРАВИ ОТ
ДРУЖЕСТВАТА И КООРДИНАЦИОННИТЕ    СЪВЕТИ НА СЪЮЗА, КОИТО СЕ УТВЪРЖДАВАТ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА.
3. УДОСТОЕНИТЕ ЗА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ПОЛУЧАВАТ СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА И ЗНАК НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ, КАТО ИМЕНАТА ИМ СЕ ПУБЛИКУВАТ В ПЕЧАТА.

ЧЛ.17.1. СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВАТА НА СЪЮЗА МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧВА ЧЛЕНОВЕ И БЕЗ ТЯХНО СЪГЛАСИЕ В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

- КОГАТО НАРУШАВАТ УСТАВА И МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО;
- КОГАТО ИЗПОЛЗУВАТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА МАНИПУЛАЦИЯ НА ДЕЦАТА;
- КОГАТО ЗЛОУПОТРЕБЯВАТ С ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ ОТ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО, НЕГОВОТО РЪКОВОДСТВО, ОБЩИНСКИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

3. РЕШЕНИЕТО НА СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪЮЗА МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА ПРЕД КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА В ТРИМЕСЕЧЕН СРОК.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:00:17    03-01-1991