4 януари 1990

 


СОФИЯ, 4 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 3 /21/

София, 4 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение извадки от УСТАВА на Партията "Съюз на свободните демократи", основана на 16 декември 1989 година със седалище в Стара Загора. Извадките са подготвени от Националния изпълнителен съвет на Партията "Съюз на свободните демократи".

Партията "Съюз на свободните демократи" в България е доброволно политическо сдружение на всички хора в нашата страна, които приемат политическата ни програма и устав. Тя е изразителка на исконните стремежи на нашия народ към създаване на един по-справедлив свят, в който човекът с неговите потребности и стремежи, достойнство и чист морал ще бъде истинския двигател на обществения прогрес. Като отхвърляме всички обществени привилегии, ние оставяме за себе си само една - да служим безкористно на своя род и Отечество. Ето защо Партията "Съюз на свободните демократи" не е изразител на класовите или съсловните политически, икономически, социални и духовни интереси, а на човешките стремления към свобода и демокрация.

"Съюзът на свободните демократи" отхвърля конституционното регламентиране на ръководната роля на която и да е политическа партия. Той също се отказва от такава претенция и ще се бори с всички парламентарни средства за изкореняването на тоталитаризма у нас и в целия свят, където съществува или възникне. Това означава, че "Съюзът на свободните демократи" в България е част от световното демократично движение, но запазва своята самостоятелност, отразяваща специфичните национални особености на България.

Разнообразието на идейните направления в Партията "Съюз на свободните демократи" е обективна необходимост за нейното пълноценно съществуване и развитие. Обмяната на различни философски, политически, икономически, естетически, нравствени, религиозни и други възгледи между членовете на Съюза е плодородната почва, от която ще възкръсне свободата на човешкия дух. Така ще бъде преодолян страхът и ще се възроди доверието между хората. Съюзът на свободните демократи се изгражда на федеративен принцип и цялата му дейност ще се извършва на обществени начала, а не като тоталитарно изградена командно-административна бюрократична система.

I. Членство - права и задължения:

1.  Член на Съюза на свободните демократи може да бъде всеки гражданин на България, навършил 18 години, който приема Програмата и Устава му, независимо от неговата расова, класова, етническа, социална и религиозна принадлежност.

2.  Всеки член на Съюза има право:
а/ да контролира пряко или косвено дейността на различните органи и да изисква тя да съответствува на Програмата и Устава;
в/ да участвува по своя воля в разнообразния организационно-политически и културен живот;
в/ да се откаже от членство, когато намери за целесъобразно по своя воля и желание;
г/ да избира, да се кандидатира и да бъде избиран в съюзните органи;
д/ да защищава своите идеи и свободно да изразява мнението си по всички въпроси;
е/ да прави финансови и веществени дарения на Съюза;

3.  Всеки член на Съюза има задължението:
а/ да не петни името на сдружението, в което членува, посредством деяния, противоречащи на закона и здравия човешки морал;
в/ да изпълнява служебните си задължения по месторабота възможно най-довре, за да служи за пример на обществото.

4.  При извършване на противозаконни криминални деяния от даден член Съюзът не се ангажира със защитата му.

5.  Членството в Съюза се прекратява автоматично само при доказана от съдебните власти вина за извършено противозаконно деяние.

6.  Приемането на нови членове на Съюза става индивидуално. Желаещите да станат членове на Съюза подават своите искания до ръководството в населеното място, а то се задължава на следващото събрание да представи публично новите членове.

7.  Искането за членство не се придружава от каквито и да е характеристики и препоръки.

9. Членът на Съюза плаша 1,00 лев членски внос на месец, но не по задължение. Финансовите средства на Съюза се събират главно от волни пожертвования, както от членовете му, така и от съмишленици.

11. В Съюза на свободните демократи не се предвиждат наказания. Силата на общественото мнение, гласноста, публичността са реалната гаранция за спазването на устава и опазване на доброто му име.

14.  Ако някой от членовете на съюза бъде репресиран или пострада по друг начин заради членството си в него, той ще бъде защитен с всички достъпни за Съюза средства. /Завележка: Този член ще отпадне след изграждането на демократично гражданско общество в България/.

II. Структурна организация на Партията "ССД":

15.  Основен принцип за изграждане на "Съюза на своводните демократи" е федеративният.
а/ Съюзът се гради върху основата на териториален признак по местоживеене;
в/ Съюзните групи се обединяват в общински и областни /окръжни/ съюзи;
в/ Областният /окръжният/ съюз запазва своята автономия, отразяваща спецификата на региона;
г/ Висш орган на териториалните подразделения е Общото събрание.

16.  Общото събрание избира изпълнителен съвет, който изпълнява неговите решения. Те се вземат с явно гласуване и се считат за валидни при болшинство от 2/3 при присъствие най-малко на 80 процента от членовете му.

17.  Избирането на всички съюзни органи се извършва с тайно гласуване. Кандидатите представят поотделно своите платформи пред Общото събрание. Всеки член на Съюза има неограниченото право да подкрепя или отхвърля кандидатите, да предлага себе си или някой друг или да иска отвода на вече предложените. За избран се счита онзи кандидат, който получи най-малко 51 процента от гласовете на присъствуващите. Заседанието на Общото събрание се приема за уставно, ако присъствуват най-малко 80 процента от членовете му.

18.  Ако кандидатите за едно място са повече от двама се прилага принципът на постепенното отпадане докато останат само двама.

19.  Тази процедура е валидна при избора на ръководните органи от всички равнища. Всеки избирател носи моралната отговорност за постигането на най-добрия резултат от гласуването.

20.  Всички ръководни органи се избират за мандат от четири години, но за не повече от два мандата. Преди започване и след приключване на мандатите, избраните представят декларации за имотното си състояние.

21.  Висш орган на Партията "ССД" е Конгресът, който се свиква веднъж на четири години. Извънреден конгрес може да се свика при сложна вътрешна и външна обстановка или по искане на най-малко 30 процента от членовете. Насрочването на конгреса и обявяването на
дневния му ред да става най-малко един месец преди провеждането му.

25.  Председателят на Партията "ССД" се избира чрез преки избори от всички членове на Съюза. Той се счита за избран само при мнозинство от 50 процента плюс един от гласовете. Ако има повече от двама кандидати се прилага принципът на постепенното отпадане.

26.  Председателят на Партията "ССД" е представителна изборна длъжност, която не дава преимущество при кандидатствуване за правителствени длъжности. За тях той се конкурира с другите кандидати.

29. Наблюдателната комисия на ССД се избира от Конгреса измежду най-компетентните, най-авторитетните и най-верните на свободата и демокрацията членове. Тяхната професионална, гражданска и семейна чест трябва да бъде доказано неопетнена. Само тя е гаранция за неподкупност. Всички членове на Комисията са длъжни да пазят пълен неутралитет.

III. Областни /окръжни/, общински и районни съюзи на свободните демократи.

31.  Във всички градове и общини могат да бъдат учредени районни съюзи. Техният висш орган е Общото събрание. То избира само координатор и секретар.

32.  Районен съюз може да се учреди при наличието най-малко на трима съмишленици в съответното населено място.

33.  Общинските съюзи обединяват всички районни съюзи по местоживеене. В своята дейност те отразяват конкретните проблеми на общината, обсъждат ги с обществеността и търсят пътища за тяхното разрешаване. Те полагат всички усилия да заслужат доверието на хората в подкрепа на демократизирането и развитието на нашето гражданско общество. Общинските съюзи издигат кандидатурите на най-достойните си членове за народни съветници или народни представители. Кандидатите трябва добре да разбират и да умеят да разясняват истинските цели и задачи на Съюза и да бъдат всеотдайни в стремежа си да допринесат за прогреса на България.

34.  Общинските съюзи се ръководят от Изпълнителен съвет, който се избира от техния висш орган - Общото събрание. В него участвуват всички членове на Съюза, живеещи на територията на общината. Цялата дейност на Съюза се извършва на обществени начала.

35.  Областните /окръжните/ съюзи обединяват всички общински съюзи. Те извършват цялата организационна и координационна дейност между общинските съюзи на своята територия. Тези съюзи запазват своята автономност при вземане на конкретни решения, отнасящи се за същия регион. Организират и провеждат изборите за местно ръководство на Съюза, както и на кандидатите за съветници или народни представители от областта.

36.  Висш орган на областния /окръжния/ съюз е Общото събрание, в което участвуват представители от всички общински съюзи, избрани съгласно териториалния принцип /според броя на членовете/. Общото събрание избира Изпълнителен съвет.

37. Изпълнителният съвет се състои от председател с прикрепена към него редакционна колегия, пет заместник-председатели по обявените в Програмнатв декларация направления, организационен секретар, координационен секретар и касиер.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Форум "Шести септември" в Пловдив.

Информираме Съюза на демократичните сили, че Форум "Шести септември" е дал заявка до Министерския съвет за участие в преговорите на "кръглата маса". Тъй като платформите на Съюза на демократичните сили и на Форум "Шести септември" са твърде близки, предлагаме предварително съгласуване за общи действия.

Представители на Форум "Шести септември" за предварителните разговори са:

отец Димитър Амварев - Генерален пълномощник на Независимото дружество за защита на правата на човека;

Божидар Чапъров - областен секретар на независимото дружество за защита на правата на човека;

Константин Аджаров - председател на Християн-републиканската партия;

Димитър Петканов - секретар на Християн-републиканската партия.

ПЛОВДИВ, 31 декември 1989 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 4 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ на учредителите на Зелената партия в България.

Като учредители на новата партия, ние смятаме, че уважението към Българския народ изисква да изложим причините за нейното създаване. Ние не продължаваме дейността на никоя от досега
съществувалите партии, но сме готови да се поучим от техния - предимно трагичен - опит за отстояване на демокрацията в тази страна. Ние не можем да се обявим за преки наследници на никой от достойните български лидери, загубили живота си в лагерите или на бесилката, но храним уважение към паметта им и към борбата им за демокрация.

Ние поставяме в центъра на своя интерес човешката личност и качеството на живота й. Политическата демокрация, разумно устроената икономика и жизнеността на природната база са неразделно свързани елементи от общия комплекс, който обуславя възможността човешката личност да живее удовлетворително за самата нея. Ние отстояваме тези елементи не като абстрактни принципи или като гаранция за някакво необозримо "светло въдеше", а като непосредствено изискване за смислен живот тук и сега.

Равносметката за 45-те следвоенни години в България е ужасяваща:

1.  Съсипана икономика в резултата не на грешки, а на абсурдни стопански концепции на управляващата Българска комунистическа партия. Заграбена, обезлюдена и обезплодена земя. Собственост на гражданите, произволно ограничавана и манипулирана навсякъде и във всичко. Колосални и ненужни индустриални инвестиции, поставящи страната под контрола на външни "благодетели". Обеднели хора. Откъснати от земята селяни. Работници, подмамени в заводите, за да бъдат направени зависими и безнаказано манипулирани от апарата. Маси от служещи, които не произвеждат, измъчвани от съмнения за смисъла на дейността си и от страха, че са ненужни,    поради което могат да въдат елиминирани    всеки миг, стига това някому да е угодно.

2.  Унищожени или изпразнени от съдържание всички демократични институции, при това не случайно, а систематично, в съответствие с партийната политическа доктрина, която зад народолюбива фразеология прикрива домогването си до абсолютна, безразделна /а в историята - най-често и еднолична/    власт. Хора, забравили за правата си, наплашени, обезнадеждени, ежедневно лъгани и заплашвани. И над всичко това насажданият с десетилетия мит за непоклатимостта на партийната власт, която парализира всяка инициатива, потиска всяка смелост, разкъсва всяка връзка на потенциални съмишленици. Народ, забравил, че има отношение към властта. Народ, на когото са отнети правото на толерантност, милосърдие, солидарност.

3.  Изкуствено създаден национален проблем чрез шовинистична пропаганда, измислени обвинения и бясна агитация за подвеждане и противопоставяне на българите срещу българските турци, за да може в зейналата между тях пропаст да бъдат скрити доказателствата за антинародната политика и управленческата некадърност. При това кампания за възбуждане на антималцинствени инстинкти, неприсъщи на българския народ в досегашната му история; опити да се ангажира огромната маса от населението в позиции и дела, бъдещият срам и чувство за вина от които да го направи още по-безпомощно и манипулирано.

4.  Напълно унищожен международен авторитет, фалшиви национални идеали, непрекъснато накърняване на националното самочувствие и опити това да се компенсира с доводи от 1300 години назад.

5.  И всичко това сред отровени въздух, земя, реки и море в резултат на насилническо отношение към природата, на безотговорното й изтезаване и грандомански фантазии за разместване на речни корита и природни дадености.

Разбирането за това състояние на нещата като резултат от неразривно свързани елементи на една цялостна политика, изправила страната пред прага на национална катастрофа, ни кара да действуваме за цялостна промяна на системата на управление, поради което се стремим към представителство в органите на властта. При това ние смятаме, че особено полезна за България е дейността на независимите организации, обединени в Съюза на демократичните сили и че именно те са движещата сила на борбата за демокрация в този момент. Ето зашо сътрудничеството с тях за нас е желано и неовходимо.

НИЕ ИСКАМЕ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА, А НЕ ПРЕУСТРОЙСТВО!

Съзнавайки историческата отговорност на Българската комунистическа партия ние не изискваме от нея покаяние. Смятаме, че покаянието е нейна лична работа и няма да занимаваме обществото с това. Ако е способна да се превърне в цивилизована партия в бъдеще, тя може да получи доказателства за съгласието на народа да участва в политическия живот на страната. Но това не е наш проблем, а неин.

Но ние изискваме от нея да се въздържа от употреба на насилие, за да не усложнява и без това    сложната политическа ситуация.

Ние изискваме нейните опоненти да участвуват равноправно в средствата за масова информация, в контрола на избирателните урни, в учебните и в културните заведения.

Ние заявяваме намерението си да се състезаваме за парламентарно участие и политическа власт, защото смятаме, че не съществуват повече никакви основания БКП да продължи да управлява България. Абсурдната й икономическа концепция, проваленият социален модел и бруталният тоталитаризъм, не преставал никога да наднича иззад нея, са достатъчна препоръка за отстъпването й от политическата сцена.

При това ние смятаме, че БКП представлява не своите редови членове и когато говорим за нея, нямаме предвид тях. Знаем, че немалко от комунистите са желаели да подпомогнат общественото развитие, а други са търсели в редовете й стабилитет. Тези хора ние не отхвърляме.
Наред с това ние си даваме сметка, че можем да създадем по-добра възможност за общото движение на системата "природна среда - икономика - човек" - движение, при което човек да черпи от природата не само блага, но и по-дълбок жизнен смисъл, а икономиката да гарантира благосъстоянието на всеки, без да си позволява разхищаване на околната среда с трайни и фатални последици. За нас екологичните съображения не са добавка към останалото, а елемент от цялостната политика на Зелената партия, респективно на държавата, насочена към повишаване на качеството на живота на всеки индивид.

Поради това и всички демократични екодвижения са наши естествени съюзници. Ние черпим от техния опит и считаме, че всеки член на Зелената партия би могъл успешно да участва в тях като подпомага тяхната дейност и се ползува от експертната им преценка по наболелите екологични провлеми.

Ние смятаме, че многоизмерността на задачите, пред които сме поставени не допуска те да се решават само централно. Наред с това ние приемаме, че всички хора и малките социални общности не се нуждаят от непрекъснато репресиране и сами могат най-добре да се грижат за своите интереси, като при това държат разумна сметка и за общите. Ето защо ние предлагаме социален модел, децентрализиран до границите на възможното, както в политическо, така и в социално-икономическо отношение и се противопоставяме на централизма, характерен за сегашното управление на страната.

Ние смятаме, че развитието на икономиката и опазването на природата имат смисъл само ако служат на живия, дишащ в настоящия миг човек, на неговите близки и на неговите деца. А само в условията на политическа демокрация живите, дишащи хора могат да решават, да си сътрудничат и да координират усилията си за един смислен живот днес и за едно разумно гарантирано утре.

София, 28 декември 1989 г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 4 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПРОГРАМА на Демократическото християнско движение.

При издигането на своята програма за реформи Демократическото християнско движение има предвид дългогодишната атеистична пропаганда и умишленото ограничаване влиянието на християнските идеи сред народа ни, и последвалото от това рязко понижаване на нравствеността и влошаване възпитанието на подрастващото поколение, рязкото повишаване на престъпността и на антиобществените прояви. Имаме предвид и че ръководствата на сегашните църкви не са в състояние да проведат истински реформи, основаващи се на принципите на Бивлията, поради това, че тези висши духовници са били ПОСТАВЕНИ на постовете си в разрез с библейските постановления и каноните на Църквата. Като виждаме, че материалистическото учение в продължение на толкова години не се оказа жезнеспособно в борбата си за усъвършенствуване на човешката личност, на нейната свобода и за действително коренни промени в социалния живот, ние издигаме в платформата на нашето Демократическо християнско движение, в противовес на материалистическата доктрина, за основно стъпало демократичните идеи на Библията - самата Библия! Защо? Защото в Бивлията са вложени всички демократически идеи, гарантиращи на обществото социално-политическа справедливост.

Водени от желанието негативните прояви да бъдат организирано отстранени от обществения ни живот, ние, долуподписаните граждани на България предлагаме ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ на църквите да провеждат свободно евангелизаторската си и катихизаторска дейност сред населението. За осъществяването на тази дълбоко хуманна, благородна и нравствено-възродителна цел, ние предлагаме следните мерки:

1.  Да се приведе Конституцията на България в съответствие с Международната Харта за правата на човека и другите международни договорености, по които България е страна.

2.  Да се даде право на църквите редовно да участвуват в програмите на Българското радио и Телевизията. Когато средствата за масова информация отразяват обществените прояви на християнските движения, а и на другите неформални движения, изискваме да има пълна обективност и изчерпателност в отразяването на събитието - неговата масовост, плакати и пр. Богослуженията на големите християнски празници да бъдат пряко излъчвани по телевизията. Християнските движения да имат свои независими сдружения и печатни органи, издателски къщи, печатници. Да се премахне цензурата както по отношение на издателската дейност в страната, така и по отношение на внасяните от чужбина издания. Обединените християнски движения да издигат кандидатурите на свои членове за народни представители в Народното събрание; междувременно да имат представители на заседанията му. Настояваме да бъдат проведени свободни избори! До произвеждането на първите свободни избори изискваме да се даде възможност на неформалните организации да участвуват в правителството!

3.  Да бъдат въведени като официални следните църковни празници: Коледа, Богоявление, Великден, Възнесение, Петдесетница, Свети Дух, Преображение, Кръстовден и Задушниците. За по-малките църковни празници на всеки християнин да бъде дадено правото да ползува неплатен отпуск, понеже присъствието му в такъв ден на работа противоречи на религиозната му съвест

4. Да въде премахнат Комитетът по вероизповеданията и да се даде на вероизповеданията възможност да създадат свой комитет. Тук изискваме да бъде отстранено всякакво вмешателство на МВР и други държавни органи в делата на църквите. Тази промяна да даде на църквите възможност да ИЗБИРАТ свои нови ръководители на мястото на тези, НАЗНАЧАВАНИ досега от сегашния Комитет по вероизповеданията.

5. Да се даде възможност на християнските църкви у нас да откриват училища, лицеи и колежи, болници, да поемат педагогическо настоятелство над домовете за сираци, да извършват благотворителна дейност сред старци, изоставени волни и ведни хора. И в това отношение нашето законодателство да бъде приведено в съответствие с Международната Харта за правата на човека, защото гореописаната дейност е мерило за хуманност на всяко едно цивилизовано овщество.

6.  Да се възстановят пълните имена на улици, учебни заведения, институти, които носят имената на светци, преподобни и др.

7.  Да се изравни юридическата значимост на свидетелството за Свето Кръщение с тази на Акта за раждане, и на църковния брак с тази на гражданския; духовни лица да могат да посещават болниците по желание на пациентите; да не бъдат налагани ограничения при избора на погребалния ритуал.

8.  Да се възстановят неделните училища към храмовете, както и факултативното изучаване на богословски дисциплини във висшите учебни заведения. Да се възвърне правото на жените на обучение във висшите богословски учебни заведения. Изпитните програми на духовните семинари и на Духовната академия да намерят място в кандидат-студентските свитъци.

9.  Да се популяризират икуменическите идеи в страната ни.

10. Да бъдат върнати на Българската православна църква сградите на Софийската и Пловдивската духовни семинарии. Да бъдат върнати незаконно иззетите църковни и манастирски имоти, сгради, части от горите и други недвижими имоти. Незаконно построените върху тези имоти сгради да бъдат предадени на Българската православна църква и на другите християнски църкви, които се задължават да ги използуват за гореописаните благотворителни цели. Църковните средства да подлежат на ревизия само от църковните финансови ревизори. Църквите да разполагат със своите средства, според както намерят за добре ръководствата на тези църкви! Да бъдат признати за юридически лица всички християнски църкви, непризнати досега за такива.

11. Да бъде съкратена военната служва на младежите на една година. Да се създаде алтернативна възможност за отбиване на военната служва в благотворителни заведения.

Смятаме, че с всички направени дотук предложения сме засегнали по-важните проблеми, свързани със свободата на духовния живот в нашата страна. Надяваме се, че тези основополагащи идеи и предложения ще осигурят възможността за едно бъдещо духовно възраждане на народа ни, за духовен плурализъм и за утвърждаване на общочовешки ценности, вложени в Бивлията. Тези постановки имат за цел да опазят духовната сфера от всякакъв вид тоталитарни посегателства върху закономерната й свобода.

София» 2 декември 1989 година

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Демократическата партия в България със седалище в Пловдив.

Решението на пленума на ЦК на БКП от 29.12.1989 год. за преодоляване на допуснатите извращения сред тюркоезичното и мюсюлманското население в страната по същество е положително явление в живота на България.

Едновременно с това може да се съжалява, че дори само неговото оповестяване доведе до повторно изостряне на етническите провлеми в определени райони.

Във връзка с това Демократическата партия в България отправя следния призив:

От онези области на страната, в които съвместното съжителство на вългари и турци се натъква на сериозни проблеми, двете страни да излъчат упълномощени представители, които при съдействието на Демократическата партия в България да започнат в град Пловдив предварителни разговори с цел уточняване на основанията на етническите проблеми, застрашаващи страната ни от дълбоки социални конфликти в този и без това нестабилен политически момент.

Демократическата партия в България изрично подчертава, че се дистанцира от каквато и да било функция на арбитър при предлаганите разговори като паралелно с това е готова да окаже всякакво конструктивно сътрудничество и на двете страни за намиране на общо решение в духа на демокрацията и Всеобщата декларация за правата на човека.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/