4 януари 1996


София, 4 януари 1996 година    
Брой 3 /1558/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова
тел: 73 - 37 - 202 факс: 73-37 - 342


София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОЦЕНКА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, ПРИЕТА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ДВИЖЕНИЕТО НА 23 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


Резултатите от изборите за местни органи на държавна власт и общинско самоуправление октомври-ноември 1995 г. позволяват да се направят следните изводи за участието на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ в тях:

Първо. След избори’95 БСДП запазва равнището на своето присъствие в местната власт от 1991 г., което не е достатъчно за провеждането на самостоятелна и ефективна социалдемократическа политика.

Второ. На избори’95 сравнително най-добри резултати са постигнали организациите на БСДП, които са се явили със собствени листи за кметове и общински съветници, следвани от тези, участвали в коалиции с други политически сили.

Предизборното споразумение, подписано от националните ръководства на БСДП и Съюза на демократичните сили /СДС/, не оправда очакванията за увеличаване присъствието на нашата партия в местните органи на държавна власт и общинско самоуправление.
Предложението на привържениците на Движението за социален хуманизъм БСДП да напусне коалицията Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ и на местните избори’95 да се яви самостоятелно, отхвърлено от мнозинството на 41-я извънреден конгрес на партията, се оказа единствено правилното решение.

Трето. Отговорност за незадоволителните резултати на БСДП в местни избори’95 носи националното ръководство на партията, което със своята колеблива и безпринципна политика не създава положителен устойчив образ на БСДП в общественото съзнание и уронва нейния престиж. Спечелените места за кметове и общински съветници в местни избори’95 се дължат на усилията на местните и общинските организации на БСДП, които проявиха инициатива, политическо творчество и положиха много труд в своите региони.

Втората национална среща на Движението за социален хуманизъм в БСДП не приема хвалебствената самооценка за участието на БСДП в местни избори’95, която ръководството си прави в резолюцията, приета от Националния комитет на заседанието му от 9 декември 1995 г.

Ние смятаме, че партията се нуждае от решително и цялостно обновяване, което единствено може да повиши обществения й авторитет и да издигне нейната роля в политическия живот на страната. Само на тази основа БСДП може да осъществи и своята политика за развитие на териториалните общности чрез едно силно присъствие в местната власт.

Пожелаваме успех на кметовете и на общинските съветници на БСДП в тяхната бъдеща дейност и изказваме увереност, че те достойно ще представят социалдемокрацията и ще работят за нарастването на нейния обществен авторитет.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ФОНДАЦИЯ "СЛАВЯНИ" - РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ИНСТИТУТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО, ПРОСВЕТНО, КУЛТУРНО И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, И ИНСТИТУТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО, ПРОСВЕТНО, КУЛТУРНО И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА.


Днес, 21 декември 1995 г., в гр. София, се сключи настоящият протокол за сътрудничество между Фондация "Славяни" - Република България, представлявана от нейния председател проф. Захари Захариев, Института за международно научно, просветно, културно и технологично сътрудничество - Република Сърбия, представляван от д-р Борис Иленко - директор, и Института за международно научно, просветно, културно и технологично сътрудничество - Република Черна гора, представляван от Горан Ракочевич - директор, назовавани по-нататък за краткост "страни".

В духа на сътрудничеството, приятелството и разбирателството между народите на България и Съюзна република Югославия и в съответствие с компетенциите на страните, същите, водими от своите интереси за взаимност, утвърждаване на връзки, обмен на културни ценности и непосредствено духовно общуване, съгласно уставите на правните структури, които представляват, в пълно съответствие със законодателствата и на трите страни, реализирайки целите и задачите, залегнали в дейността им в областта на науката и образованието, културата, екологията, информацията, технологиите, както и в областта на изгодното взаимно разпространяване на периодични издания, художествена и специализирана литература, насърчаване движението за установяване на преки връзки между отделни градове, научни и културни структури, сключиха настоящия протокол:

1. Страните ще съдействат за реализиране на междуправителствените програми за културно, научно, просветно и технологично сътрудничество между Република България и Съюзна република Югославия.

2. Трите институции за реализиране на дейността си, описана по-горе, ще създадат координиращ орган, при което Фондация "Славяни" ще представлява институтите за международно научно, просветно, културно и технологично сътрудничество от Република Сърбия и Република Черна гора в Република България, а институтите ще представляват Фондация "Славяни" в Република Сърбия и Република Черна гора.

3. Страните със своята дейност ще способстват за развитието на най-добрите традиции на своите народи за изучаване и популяризиране приноса на славянските култури в световната цивилизация.

3.1. В тази си дейност страните ще обсъждат предложени проекти, програми, свързани с културата, науката, изкуството, образованието, разпространението на научни, технически, медицински и други знания по вече съществуващи програми и ще реализират съвместни проекти с наши и международни организации от системата на ООН, на Съвета на Европа, регионални, особено балкански, правителствени и неправителствени организации по програми и проекти от взаимен интерес.

3.2. Страните ще организират и провеждат съвместно научни форуми - конференции, симпозиуми, семинари, колоквиуми, кръгли маси, дискусии и други, като елементи на многостранни научни и обществени проекти, ще използват подходящи форми на общуване за установяване на научни и делови контакти в области от общ интерес.

3.3. Страните ще сътрудничат при осъществяването на съвместни научноизследователски проекти за изследване промените, настъпили вследствие на демократичните процеси в света; тенденциите на развитие на икономика, култура, социални отношения и пр.

3.4. Страните ще обменят информация, учени, лектори, специалисти, ще съдействат за обмен на млади хора във връзка с тяхна специализация, стаж, практика.

3.5. Страните ще съдействат съвместно с други институции за разработване и реализиране на екологични програми.

4. Страните ще активизират досегашни и създават нови контакти на сродни институции, градове, творчески и професионални организации, както и на такива от Европа и света, които са в съгласие с техните цели и задачи.

5. Страните ще си сътрудничат и съдействат за утвърждаване на учебните програми в славянските университети и факултети на България, Сърбия и Черна гора.

5.1. Страните ще съдействат за осъществяване на редовна размяна на научни и педагогически кадри, на студенти, стажанти и аспиранти от висши учебни заведения на страните.

5.2. Страните ще подпомагат разработването на общи научни и учебни програми и проекти, ще организират колоквиуми и семинари за експерти, преподаватели и студенти.

5.3. Страните ще популяризират българския Славянски университет в Съюзна република Югославия и югославските университети в България.

5.4. Страните ще подпомагат дейността на българистите в Сърбия и Черна гора и на славистите в България, владеещи и изучаващи сръбски език и литература.

6. В духа на традиционното културно сътрудничество страните ще съдействат за подготовка на проекти и програми за културно сътрудничество и обмен на културни ценности.

6.1. Страните ще подпомагат организирането на международни конкурси, фестивали, концерти, изложби, пленери, творчески портрети и вечери на именити творци на науката, културата и изкуството от трите страни, обмен на филмови и телевизионни програми, Дни на културата и др.

6.2. В реализирането на културната дейност страните активно ще си сътрудничат с творческите съюзи, Славянския университет в София и Международния славистичен център в Белград и с други научни и културни институции в България и Югославия.

6.3. Страните ще стимулират сътрудничеството в областта на музейното дело.

6.4. Страните ще си сътрудничат в разширяването на преводаческата и издателската дейност, особено внимание ще отделят на разпространяването на български периодични издания и литература в Сърбия и Черна гора и на сръбски и черногорски издания в България.

Договарящите се страни с настоящия протокол изразяват готовност и интерес за сътрудничество. Предвид широкия мащаб за дейностите, конкретизирането на проектите и програмите ще е предмет на ежегодни съвместни планове.

Настоящият протокол се състави на български и сръбски език в три еднообразни екземпляра.

ЗА ФОНДАЦИЯ "СЛАВЯНИ" /БЪЛГАРИЯ/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. З.Захариев

ЗА ИНСТИТУТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО, НАУЧНО, ПРОСВЕТНО, КУЛТУРНО И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО /СЪРБИЯ/
ДИРЕКТОР: д-р Борис Иленко

ЗА ИНСТИТУТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО, ПРОСВЕТНО, КУЛТУРНО И ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО /ЧЕРНА ГОРА/
ДИРЕКТОР: Горан Ракочевич

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ КЪМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ПРИЕТО НА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 21 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. В СОФИЯ.


ДРАГИ КОЛЕГИ И СЪМИШЛЕНИЦИ,

През 1885 година се поставят основите на първата след Освобождението и в историята на България професионална общност на инженерите и техниците - създава се първото българско техническо дружество, чийто правоприемник и продължител на творческите традиции е Федерацията на научно-техническите съюзи. Само седем години след освобождението от османско робство българските инженери и техници, носители на високите нравствени възрожденски добродетели, се обединяват в обществена организация, заемат гражданска позиция и поемат отговорност за развитието и превръщането на България във високоразвита и културна индустриална европейска държава. Непреходните цели и задачи на първата научно-техническа организация създават условия за разгръщане на творческите възможности на техническия елит на нацията и поколения от специалисти да участват в създаването на материално-техническата база и изграждането на инфраструктурата на страната ни.

Като отбелязваме 110-годишнината на дружеството и се прекланяме пред патриотичния и прогресивен дух на тогавашните инженери, ние, техните наследници, не може да не осъзнаем ясно нашата гражданска позиция и отговорност днес, когато народът ни изпитва тежестите по пътя на трудната реформа, предизвикани от кризата в производството, загубата на пазари, неколкократното обедняване на хората и безработицата, когато българската научно-техническа интелигенция и наука се борят за оцеляването си. Нашата задача е да обединим професионализма си, знанията и уменията си и да участваме в създаването на собствена национална икономическа стратегия, за разгръщане на творческите възможности на нацията и стабилизиране на икономиката и доходите, за да се нареди страната по производителност на труда и растеж на националния доход сред челните европейски държави. При навлизането в този преломен момент от развитието на страната не може да не се формира и нова стратегия за ролята и мястото на научно-техническата интелигенция.

Ето защо се обръщаме към всички вас, български научно-технически специалисти, като професионалисти, като граждани и общественици в различни неправителствени организации и ви призоваваме да обединим усилията и дейността си за постигане на единомислие и единодействие за решаване на най-важните проблеми на нацията, за създаване на нова стратегия за преструктуриране на икономиката, решително осъществяване на приватизацията, оздравяване на националната промишленост, за запазване и развитие на българската научно-техническа интелигенция и наука.

Нека заедно да популяризираме сред обществеността, държавните институции и бизнессредите значението на инвестирането в индустрията, авангардните технологии, съвременната високопроизводителна техника, в науката за спечелване на конкурентната пазарна борба чрез създаване на български висококачествени продукти, стоки и изделия. Създаването на нова инвестиционна и иновационна култура на нашия народ трябва да бъде наш дълг и отговорност.

Необходима е активност за излизане от състоянието на изолация, за разширяване на международните контакти и участие в съвместни проекти със страните от Централна и Източна Европа.

Обръщаме се към сродните неправителствени организации и ги призоваваме за съвместни действия за осъществяване на национална стратегия, насочена към:
- технологично обновление на производството;
- създаване и усвояване на конкурентоспособни научни продукти;
- създаване и подпомагане на малки и средни предприятия;
- създаване и развитие на технологични центрове, научни паркове, бизнесинкубатори;
- реформа във висшето образование и подготовка на инженерни кадри, отговарящи на европейските професионални изисквания;
- създаване и развитие на научно-техническа информационна индустрия от най-модерен тип.

Федерацията на научно-техническите съюзи, териториалните организации и научно-технически съюзи са доказали своята жизненост, своя стремеж да запазят и развиват всичко създадено и завещано от предидущите поколения инженери, техници, химици, агроспециалисти, икономисти: опит, знания традиции и материално-техническа база - да развиват и съчетават своите творчески сили и интереси с целите на обществото.

Федерацията на научно-техническите съюзи активно ще подпомага и участва в изграждането на нестопанския сектор у нас, основа на демокрацията и формирането на гражданското общество. В Съюза на сдруженията и фондациите тя ще търси партньори и съмишленици за създаване на атмосфера за мобилизиране на собствените сили и ресурси за постигане на икономическа мощ.

Всички ние желаем България да се изгради като съвременна индустриална страна и трябва да приемем предизвикателствата на времето, в което живеем, и да дадем своя личен и обществен принос за просперитета на страната.

София, 21 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СИНДИКАТА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ РАБОТНИЦИ В КОРАБОСТРОЕНЕТО И НА СИНДИКАТА НА РАБОТНИЦИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛИ - ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ - ДО ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР ВЪВ ВАРНА ПО ПОВОД НА НАРУШЕНИ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ ВЪВ ФИРМА "ВАРНЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА" ЕАД.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРОКУРОР,

Обръщаме се към Вас от името на част от работниците и най-добрите инженери специалисти от фирма "Варненска корабостроителница" - ЕАД, организирани в синдикални организации, членове на Общността на свободните синдикални организации в България /ОССОБ/, призната за представителна на национално равнище с решение номер 82 на Министерския съвет от 16 февруари 1995 г.

Повод за тази жалба са практическите действия на изпълнителния директор на фирмата спрямо нашите членове, дискриминирайки техните права, гарантирани от Кодекса на труда /КТ/ и от Конституцията на Република България.

В какво се изразява това?
1. Отказва се правото на договаряне на работна заплата, социални придобивки и др.
2. Отказ от изплащане на изработени социални придобивки.
3. Отказ от изпълнение на индивидуални трудови договори, сключени с предишния работодател съгласно чл. 123 от КТ и заповед номер РД 17-86/7.06.1995 г. на министъра на промишлеността.
4. Отказ от правото за присъединяване към сключен Колективен трудов договор /КТД/.
5. Непризнаване правото на социален диалог на нашите организации.
6. Отказ от създаване на условия за синдикална дейност съгласно чл. 46 от КТ.
7. Провеждане на административно-синдикален рекет спрямо нашите членове и нечленуващите никъде работници и служители.

Молим Вашата бърза и компетентна намеса за възстановяване на правата на трудещите се, гарантирани от КТ и Конституцията на Република България.

Варна, 12 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТ НА ИТР В КОРАБОСТРОЕНЕТО:
инж. Тодор Григоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛИ:
Валентина Добрева

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък
на регистрираните организации по Закона за политическите партии през 1995 г.

 

Движение за национално възраждане "Подем" с председател Иван Шалев;

Съюз "Антикомунизъм и демокрация’93" с председател Стефан Бакърджиев;

Български земеделски народен съюз "Никола Петков - 1945 г." с председател Петър Тодоров;

Демократичен съюз на жените с председател Емилия Масларова;

Нова консервативна партия с председател Валентин Костадинов;

Българска средна класа с председател Найден Ценев;

Национално движение "Спорт и бъдеще" с председател Христо Христов;

Независимо дружество за защита на правата на човека с председател Снежана Николова;

Съюз на комунистите в България с председател Гено Влахов;

Нова радикална партия с председател Петър Атанасов.

/Пресслужба "Куриер"/

 


14:30:00
04.01.1995 г. [1996 г.]


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!