4 март 1993

София, 4 март 1993 година
       Брой 43 /830/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В ПОЛША.


Посещението на президента д-р Желев в Полша е важен и достоен за внимание политически акт, който ние приемаме с надеждата, че бъдещето на новите двустранни отношения е заздравено, укрепено и конструктивно. Полша е голяма славянска християнска държава и подписаният от президентите Валенса и Желев нов договор за сътрудничество е добро начало и сме убедени, че носи и на двата народа сигурни икономически, политически, социални и морални дивиденти.

Същевременно настояваме в допълнителни протоколи и междудържавни документи към въпросния договор по-конкретно да бъдат уточнени перспективите и приоритетите на неговите основни насоки. Считаме за особено важно в напрегнатите времена на балканската политическа сцена в тях да залегнат и клаузи за военно сътрудничество и вазимопомощ, както и за преференции в областта на съвместното производство, търговия, инвестиции и банково дело.

Като цяло изразяваме своята подкрепа към въпросния двустранен документ и сме убедени, че той ще послужи като нов мост по пътя към просперитета на полския и на българския народ.

София, 2 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - СОФИЯ, ПРИЕТА НА 27 ФЕВРУАРИ 1993 ГОДИНА.


Регионалната конференция на Радикалдемократическата партия /РДП/ в град София изразява своята дълбока загриженост и тревога от развиващите се през последните месеци политически събития в България. Чрез прегрупиране на политическите сили в парламента председателят на Народното събрание беше накаран да подаде оставка. Чрез "тих" парламентарен преврат бе свалено от власт първото демократично избрано правителство на Съюза на демократичните сили, с което брутално се подмениха резултати от парламентарните избори. Нито една парламентарна политическа сила, с изключение на СДС, не пое отговорността за съставяне на ново правителство. Извършва се преразпределяне на политическото пространство в страната с всички произтичащи политически, икономически и административни последствия.

Още първите стъпки на правителството на проф. Беров на всички нива на властта, явно съгласуваните действия на БСП/к/, ДПС, президента, тайните служби, жълтата преса, представители на следствието, синдикатите и "червените новобогаташи" недвусмислено доказват наличието на циничен сценарий за спиране на демократичните процеси у нас, за реставрация на комунистическите порядки и запазване на икономическата власт от наследниците на БКП. Нараства и възможността от установяване на лична власт на президента със съдействието на БСП/к/, ДПС и някои извънпарламентарни сили. Ние, радикалдемократите от гр. София, смятаме, че политическото поведение на д-р Желев го прави подбудител и съучастник в реставрационните процеси и настояваме за неговата оставка.

Конференцията с голямо съжаление констатира, че в сложната вътрешно- и външнополитическа обстановка, в която се намира България, Националният координационен съвет и Парламентарната група на СДС нямат избистрени и единни позиции, ясна стратегия и тактика за бъдещото развитие на коалицията. Конференцията счита за недопустимо политическото поведение на депутатите от СДС, които дадоха вота си на правителство, неподкрепено от спечелилата изборите политическа формация, стремежите на някои лидери да създадат "синя партия", както и някои техни публични изяви, които допринасят за конфронтацията между отделни партии и за разочарованието сред привържениците на синята идея. Конференцията намира, че всякакъв род лични нападки, епитети и обилни квалификации са не само признак на ниска лична и политическа култура, но често зад тях се крие стремеж за дискредитиране на синята кауза.

Регионалната конференция счита, че Радикалдемократическата партия трябва да продължи да е лоялен партньор в коалицията на СДС, да съдейства за запазване на единството на СДС, последователно да отстоява принципите на либерализма и да полага всички усилия за спазване на морално-етичните норми в обществено-политическия живот на страната.

Регионалната конференция не намира друг изход от създалата се политическа, икономическа и нравствено-духовна криза освен избори за нов парламент. В решението си за провеждане на избори РДП трябва да се ръководи от задълбочен и критичен анализ на всичко извършено и неизвършено досега, от точна информация за настроението и нагласата на избирателите, от реални цели за коренна смяна на икономическата система, ясна стратегия и тактика за постигането на тези цели, внимателен и строг подбор на кадрите, които в бъдеще ще решават проблемите на всички равнища на властта, както и от съображения за възможните конфигурации в бъдещия парламент.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Серафим Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪРХОВЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ФЕВРУАРИ 1993 Г. В ГАБРОВО.


На заседанието си на 27 февруари 1993 г. в гр. Габрово, ръководено от д-р Георги Табаков, след встъпителното слово на председателя на Българския демократически форум /БДФ/ - Габрово, г-н Стефан Лудев, Националният върховен съвет /НВС/ на Българския демократически форум обсъди доклада на д-р Владимир Абаджиев "Публичният образ на БДФ". От 40 души присъстващи по доклада се изказаха най-активно и задълбочено 32-ма души.

НВС на БДФ определи като главна стратегическа задача превръщането на БДФ в силна, влиятелна партия, която да заеме подобаващото й се място в политическото пространство на страната.

За осъществяването на тази цел и с оглед на динамичните процеси на промяна в политическия живот и икономиката ръководството на БДФ да се формира в линейна структура. Всяко звено да разработва и изпълнява задачите в рамките на възможните му функции с оглед на навременно и адекватно реагиране на политическите предизвикателства и създаване на компетентен политически екип на партията.

В структурните звена на ръководството да се привлекат млади, компетентни сътрудници, като ръководството има грижата да търси и възможности за специализацията им в чужбина.

Да се формират клубове за дискусии и предложения по проблемите на текущата политика.

По случай юбилейния стотен брой на в. "Прелом" НВС поздравява главния редактор, редакционната колегия и всички сътрудници. Оценява огромното значение на вестника за изява на публичния образ на БДФ и изисква органът на БДФ да издигне високо идейното знаме на партията и дава навременен отговор на въпроси, поставяни от нашата съвременност.

Освен това НВС взе и следните конкретни решения:

1. Смята, че изход от политическата криза са само избори в най-близкия подходящ политически момент.

2. БДФ е за сключване на ново политическо споразумение със СДС.

3. Натоварва Централното ръководство на БДФ да насрочи втория редовен конгрес на БДФ във възможния най-къс срок преди 31 август 1993 г.

За тази цел избира комисия в състав: Ангел Карамфилов, Ангелин Николов, Муравей Радев, Петър Киров и Йордан Тонев.

4. Избра комисия по етиката в състав: Илия Мидов, Георги Гърневски, д-р Никола Грозев, Георги Радев и Иван Григоров.

5. БДФ ще се противопоставя с всички сили на пълзящата реставрация на комунизма и свързаната с нея галопираща инфлация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Златаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО НА МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ В МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Ние, долуподписаните младежки организации, изправени пред растящата опасност от реставрация на комунистическата диктатура и водени от убеждението си, че демократичното развитие в България няма алтернатива, се обединяваме в Младежки съюз на демократичните сили /МСДС/.

Целта на МСДС е да консолидира усилията на всички младежки демократични и антикомунистически организации за смяна на системата и начина на мислене и за придаване на необратим характер на демократичните процеси у нас.

Изразяваме надеждата, че това наше сдружаване ще подпомогне консолидацията на СДС, с който сме идейно свързани, и ще даде подходящ модел за сътрудничество на различни по своя идеен характер организации, обединени от една цел - възраждането на България.


София, 1 март 1993 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ: Ж.Толева

МЛАДЕЖКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ: М.Иванов

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: М. Груев

СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ: И.Венков

НЕЗАВИСИМ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: К. Търпов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ОТ СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНАТА - ВАРНА, ПО ВЪПРОСА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и Съюзът на ветераните от войните - Варна, са силно обезпокоени за националната сигурност и териториалната цялост на страната. Тревожат ни заявления, че при определени обстоятелства РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ може да бъде въвлечена в конфликта в бивша Югославия.

Като Главнокомандуващ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ на страната Вие добре знаете боеготовността на Българската армия, състоянието на отбранителната промишленост и морално-политическото състояние на народа. Въвличането на страната в конфликта ще бъде трагедия за народа и страната.

Ние стоим твърдо на позицията за ненамеса в конфликта по какъвто и да е повод и диктовка на външни сили. Настояваме за недопускане използването на територията и въздушното пространство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за преминаване на сили от други съседни страни.

БЪЛГАРИЯ и народът ни се нуждаят от мир, съзидателен труд и добросъседски отношения с всички БАЛКАНСКИ страни. Участието ни в конфликта ще спре развитието на демократичните процеси в страната и последиците ще бъдат непредсказуеми.

Господин президент, ние като хора с патриотичен дълг към своето ОТЕЧЕСТВО най-настойчиво Ви умоляваме да проявите благоразумие в този отговорен момент за държавата и народа ни.

Варна, 25 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ - БУРГАС, ПО ВЪПРОСА ЗА СИНДИКАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до главния прокурор и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Политическата рекапитулация за дейността на всички правителства след 10 ноември 1989 г. очертава няколко особено опасни за обществото и демокрацията тенденции, които засягат пряко общонационалните синдикални интереси и задължения.

1. Вината на бившия тоталитарен режим за националната икономическа катастрофа започва да се "преразпределя" към следващите правителства, с цел отговорностите да се прехвърлят на трудния преход към пазарна икономика.

2. Бившата стопанска номенклатура неизменно поддържа ръководните си позиции в основните икономически отрасли, като същевременно чрез саботирането на дейността им и "преливане" на спекулативно придобити капитали в частни ръце подготвя свой модел на приватизация.

3. Прокуратурата, следствието и финансовите контролни органи практически бездействат относно търсене на наказателна отговорност от бившите и настоящите рушители на националната икономика. Парламентарни и правителствени анкетни комисии със съмнителна компетентност решават субективно подсказани кадрови размествания, без необходимите мерки - законодателни и административни, за спасяване на цели загиващи отрасли на националната икономика.

4. Социалното партньорство на правителствено ниво насърчава синдикалната централизация и антидемократичното монополизиране на синдикалното пространство в тоталитарен стил. Като резултат този "правителствено-синдикален" подход обезличава свободните и близки до своите членове професионални сдружения и улеснява някои престъпни стопански ръководители да доведат умишлено поверените им структури до състояние на фалит. Чрез порочния синдикален лобизъм се извършва реална мафиотизация в управлението на държавния стопански сектор и администрацията.

Синдикален и политически шантаж се налагат като средство за внедряване на управленски кадри, лишени от професионализъм, но годни да изпълняват рушителни указания! Конкурсният подход в управлението, деклариран от всички правителства след 10 ноември, остава без реализация!

Ние сме убедени, че смяната на две антагонистични политически системи изисква не само временен парламентарен консенсус и правителство на баланса между политическите сили, а действена икономическа мисъл и реализация на проекти, които да спасят националната икономика - държавна или частна. Ние не желаем "балканизацията" да се превърне в нов икономически термин!

Като независима синдикална организация, член на Международната транспортна федерация /ИФТ/, изискваме:

1. Конкурсно начало в избора на съответните стопански ръководители със синдикално и обществено експертно участие, относно оценката на конкретната програма на отделния кандидат.

2. Преговорите между правителство и синдикат да се водят пряко и само тогава, когато се засягат общонационални интереси в съответния стопански отрасъл. В други случаи отговорност по договарянето да носят подчинените на правителството стопански ръководители!

3. Да се осъществят незабавно разследвания относно сигналите за извършени стопански престъпления, с гражданското съдействие на съответния синдикат и с правото му на обществен обвинител по смисъла на действащия Наказателен кодекс във всички структури на националната икономика.

При отказ на тези справедливи и законосъобразни искания ние запазваме правото си за действия, определени и защитени от закона!

Бургас, 26 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТНЕМАНЕ НА СГРАДАТА НА МУЗИКАЛНОТО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБОМИР ПИПКОВ".


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
БЪЛГАРИ,

Българската общественост отново е предизвикана. По решение на турскосиния кабинет на Филип Димитров, при бездействието, по-точно мълчаливото съдействие на днешното турско проамериканско правителство на Любен Беров и на президента се отнема сградата на Централното музикално училище "Любомир Пипков" в София и се дава на посолството на САЩ. Поучителен пример как на десетки хиляди километри от "Статуята на свободата" в чужда държава се налагат американските интереси!

Предизвиканата отвън криза и стратегията за унищожаване на българската нация и държавност, за хвърляне на българския народ в колониално и национално робство са в пълен ход. Един от кардиналните репери на тази политика е разгромът на българската култура. Много по-лесно е да се зароби една некултурна, превърната в тълпа общност, отколкото един високообразован, интелектуално развит народ. Стратезите на неоколониализма много добре знаят това. Най-сигурното оръжие за постигане на тази цел е вътрешното разложение, успешно прилагано засега в страните на Източна Европа.

От три години насам българските културни институции целенасочено се обричат на разруха и безперспективност. Стотици хиляди творци на българското изкуство, наука, култура и образование са подложени на притеснения, безработица и безизходност. В угода на чужди хищни интереси се отнемат всички възможности за реализация на високите заложби на българските творци и талантливи деца. Красноречив факт на тази пагубна линия е ударът срещу елитното музикално училище.

Лавинообразно напредва разгромът на творческия потенциал на нацията ни. През отворените граници неудържимо изтичат прогонените български мозъци и жизнени сили. В същото време радиото, немалка част от вестниците и особено телевизията заливат българското национално съзнание с разлагаща американска пошлост, порнография, безпросветност и бездуховност.

След еуфорията на прехвалената американска "демокрация" започна отрезвяването на българските културни дейци. Прокрадвайки се през желязната американско-турска цензура, гласът им все по-често започна да се противопоставя на целенасочено налагания примитивизъм и на чуждата антикултурна експанзия.

Българската национално-радикална партия /БНРП/ подкрепя протестите на преподавателския колектив, талантливите деца, техните родители и близки за отстояване на правото на Централното музикално училище "Любомир Пипков". Като елитна културна институция то има нужда не само от принадлежащата му по право сграда, но и от други пособия, допълнителен подходящ сграден фонд и от всички условия за изграждане, развитие и усъвършенстване на младите дарования - утрешната слава на България. Грижа за това са длъжни да имат българското правителсто, държавният глава и Народното събрание.

БНРП призовава целия интелектуален елит, родолюбците, всички българи да се обединят в общонационален фронт срещу безскрупулната американска, турска и всякаква чужда експанзия.

Защитата на българските културни ценности и национални идеали са повеля на нашето време, върховен дълг на всеки българин.

"НЕ" НА БЕЗСКРУПУЛНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ПОПЪЛЗНОВЕНИЯ!

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!


        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

София, 26 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Социалната защита се основава при разрешаването на следните най-съществени проблеми:

I. Социално осигуряване.

II. Организиране на здравеопазването.

III. Грижи за младежта и спорта.

ПРИНЦИПИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
* Равни възможности за реализиране правото на труда.
* Доброволно и свободно участие в синдикални и професионални организации.
* Регламентирано право на стачки, митинги и демонстрации за постигане на социални цели.
* Възраждане на традиционните за българската нация семейни добродетели.
* Разширяване на законодателна основа за защита на майчинството.
* Реална обществена грижа за сираците и децата с вродени недъзи.
* Създаване на нормални условия за живот на пенсионерите чрез постоянно актуализиране на пенсиите.
* Осигуряване на достойно положение в обществото на инвалидите чрез създаване на подходящи условия за труд, бит и почивка. Узаконяване на естествените за тази група хора привилегии.
* Прекъсване на опасната тенденция за обезлюдяване на цели райони чрез създаване на икономически и социални предимства в тях.


I. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Българският земеделски народен съюз е за създаване на нова съвременна законова база в областта на социалното осигуряване, която да регламентира следните основни проблеми:
* Самостоятелно обособяване на държавните осигурителни фондове, отделени от бюджета. Прекратяване на държавния монопол върху осигурителните дейсности и създаване база за развитие на алтернативни осигурителни мрежи. Създаване на единна организация за управление на средствата, предназначени за реализация на осигурителните права на гражданите.
* Извършване на обществено осигуряване на всички трудещи се и граждани с подсигурени обезщетения, помощи и пенсии в случай на майчинство, издръжка на деца, болест, злополука, инвалидност, старост и смърт.
* Отделяне на здравното от пенсионното осигуряване.
* Създаване на динамичен механизъм за перманентно актуализиране на пенсиите съобразно ръста на инфлацията и определения на тази база социален минимум, който да се изравни със средната или минималната работна заплата, установена за страната.
* Създаване на механизъм и привеждане в съответствие размерите на старите земеделски пенсии с тези на работниците и служителите.
* Законова уредба за задължителна материална обезпеченост на нетрудоспособните граждани от държавата и общините.
* Свободно договорно определяне на осигурителните вноски в процент върху доходите, внасяни от работодателя, в рамките на определени граници, диференцирано съобразно вредноста и тежестта на труда.
* Всяко лице да има право свободно да се осигурява в размер на доброволно осигурителна вноска по свое желание, като заплаща съответните осигурителни вноски в избрана от него осигурителна мрежа.


II. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Българският земеделски народен съюз изхожда от всеобщото право на здраве като неразделна част от правата на човека, осъществявани на демократична основа, и се гарантира от държавата.

Всеки български гражданин е отговорен за собственото си здраве.
* Осигуряване на пълноценна висококвалифицирана и специализирана медицинска и стоматологична помощ на всички български граждани.
* Изграждане на здравноосигурителни организации за издръжка на медицинска помощ, независими от ведомствени органи.
* Здравно осигуряване на всички български граждани, работещи в обществения и частния сектор на стопанството. Държавата да участва с вноски в осигурителните фондове. Осигуровката на един работещ член от семейството да осигурява със здравна помощ цялото семейство.
* Равнопоственост на държавната, кооперативната, частната и на различни обществени организации и фондации медицинска практика с включването им в здравноосигурителни фондове.
* Държавата целенасочено да субсидира общините със селско население, за да се преодолее влошаването на здравното им състояние.
Гарантирана възможност за свободен избор на лекар или стоматолог, които да бъдат морално и материално зависими от пациента.
* Подобряване на здравното състояние на гражданите чрез разширяване и усъвършенстване на хигиенната и клинична профилактика.
* Всеки работодател да създава условия за здравословен и безопасен труд.
* Осигуряване на лекарствени средства от осигурителните фондове за бременните, майките с деца до тригодишна възраст, учащите се до 18-годишна възраст, инвалидите и социално слабите.
* Приоритетно подобряване организацията на борбата със социалнозначимите заболявания чрез прилагане на най-съвременни форми на ранна диагностика и лечение.
* Модернизиране на здравната пропаганда за борба с наркоманията, алкохолизма и тютюнопушенето.
* Изработване и утвърждаване на система за остойностяване на всички видове здравни дейности с оглед стимулирането на здравните специалисти за оказване на висококвалифицирана медицинска помощ.
* Учебните програми, условията и режимът в училищата да бъдат въвеждани и утвърждавани след задължително съгласуване с Държавната санитарна инспекция.


III. ГРИЖИ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Българският земеделски народен съюз счита грижата за младежта за свой основен дълг като неразделна част от грижата за бъдещето на нацията.

Духовното, интелектуалното и нравственото възраждане на младежта трябва да се постига чрез:
* Право на свободно и доброволно участие в политически, социални, културни и религиозни организации, сдружения, общества, клубове и други.
* Равни права при постъпване в различните учебни заведения - държавни, частни, на различни фондации и други.
* Държавно и обществено материално подпомагане на учащите се.
* Подсигуряване специални грижи за талантливите и особено надарените деца и младежи.
* Равностойно участие на младежта в процесите на приватизация и в цялостното развитие на икономическия живот.
* Намаляване на високия процент на безработица сред младежите чрез ранно и правилно професионално ориентиране, условия за висока квалификация и предимства при равни други условия.
* Осигуряване съществена помощ за млади семейства и отделни младежи, завръщащи се в селата, за да се занимават със земеделие.

Според Българския земеделски народен съюз здрава и жизнеспособна нация може да се изгради при правилна организация на свободното време, което да се използва както за културно и нравствено, така и за физическо и здравословно укрепване на личността. Равновесие между интелектуалното и физическото начало на личността може да осигури нейното пълноценно и хармонично развитие.

Изхождайки от тези основни принципи, Българският земеделски народен съюз е за:
* Създаване на условия за масов спорт и туризъм.
* Системни, а не кампанийни грижи за развитието на спорта.
* Полагане грижи за съществуващата и изграждане на нова материална база за развитие на спорта.
* Обществен контрол върху ценовата политика на организациите и ведомствата, за да не се превръща масовият спорт в привилегия за богати хора.
* Балансирана данъчна политика за създаване условия за практикуване на масовия и професионалния спорт.
* Развитие на високо спортно майсторство върху естествената основа на масовия спорт.
* Висок морал и съблюдаване на общоприетите норми на спортна етика.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
04.03.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                          Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!