4 март 1996


София, 4 март 1996 година
Брой 45 /1600/    

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 1 МАРТ 1996 Г.


Като обсъди предложението на изпълнителния директор на Банката за земеделски кредит "Витоша" към СДС да се ангажира чрез участие в банката и изнесените данни за катастрофалното състояние на банковата система и аферата "Орион", Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили

РЕШИ:

1. Не приема направеното предложение като противоречащо на политическата същност и цели на СДС.

2. Националният координационен съвет възлага на Парламентарната група на СДС да внесе предложение за създаване на парламентарна анкетна комисия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРИ ПРЕСТЪПНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ МОЖЕ ЛИ ВИТКОВА ДА ОСТАНЕ МИНИСТЪР" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА КРЪВНИ ПРЕПАРАТИ, ЗАРАЗЕНИ С ВИРУСА НА СПИН.


С нарастваща тревога анализираме последиците от поредния гаф, наистина чудовищен гаф на Министерството на здравеопазването: престъпната безотговорност на това министерство стана причина на пациентите от пет болници в страната да бъдат въведени кръвни биопрепарати, заразени с вируса на СПИН. Откриването във Варна на хемофилик, заразен с вируса, стана през април миналата година. Министерството на здравеопазването предприема първите абсолютно недостатъчни по своята енергичност мерки. Ето защо едва в началото на тази година стават известни други трима хемофилици, заразени с вируса на СПИН. В същото време плазмата на кръводарителя, носител на вируса, е включена в една голяма промишлена серия от 250 л плазма, използвана за производството на друг кръвен биопрепарат, фибриноген. Така цялата серия 0904 - 1995, разпратена в седем болници в страната, носи вируса на СПИН. Преди да бъде разпоредено нейното спиране, в тези седем болници са използвани 93 грама от нея. Така теоретичният брой на заразените пациенти е 93, но тъй като на някои от тях са въведени по няколко грама, действителният им брой е по-малък, но едва ли някога ще стане точно известен. При това става въпрос за болни, оперирани, родилки и т.н., които след изписването им са имали своите сексуални контакти. Да не говорим за това, че лекарите и средният медицински персонал са боравили с този фибриноген далеч не със същата грижа за собствената си безопасност, както ако знаеха, че той съдържа вируса на СПИН. Когато говорим за втори Чернобил, това не е просто метафора. И мащабите, и последиците са различни. Има нещо общо и то е изключително важно. А общото е комунистическата безотговорност и некомпетентност, съчетана с пълно информационно затъмнение, с познатия до болка стремеж истината да не стигне до българските граждани, за да не се поеме професионалната и политическа отговорност за стореното. Разбира се, ние ще използваме своите възможности на парламентарен контрол.

Но още сега пред цялата българска общественост ние оценяваме ръководството на Министерството на здравеопазването за престъпното му бездействие от април до октомври 1995 и за престъпното мълчание от октомври 1995 до февруари 1996 като причина да се подложат под реална заплаха здравето и животът на стотици български граждани. Десетки от тях са обречени на сигурна смърт в близките няколко години. Ние питаме: има ли на света страна, в която министърът на здравеопазването да остане на заемания от него пост след всичко това? Страшно е, ако се окаже, че има такава страна. Странно е, ако тази страна се нарича България.

София, 1 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ ДО ЖАН ВИДЕНОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На 30 май 1995, разтревожени от непрекъснатото обедняване на нацията ни, от растящата престъпност и корупция, от бавното темпо на създаване на закони за защита на нашите деца, младежта и жените у нас, ние се обърнахме към Вас и към останалите власти в страната и предложихме да участваме с каквото можем за подобряване на социалния и моралния статус на хората в България. Единствената институция, която отказа да приеме нашето обръщение, изпълнено със загриженост и доброжелателство, беше Министерският съвет, респективно Вие.

На 22 декември 1995 г. ние Ви написахме отворено писмо, в което констатирахме, че нашите опасения, свързани с някои негативни тенденции в управлението на страната ни, поставящи под съмнение нейното демократично развитие и застрашаващи децата, родителите ни и големи социални групи от нацията, за съжаление се оправдават. Тогава Ви обърнахме внимание, че гневът на майките, които не са в състояние да дадат на децата си необходимото за тяхното оцеляване, е страшна сила. Вие не отговорихте и на това писмо.

А междувременно животът в България става непосилен въпреки уверенията на Вашия министър на труда и социалните грижи, че тази година народът се е замогнал, въпреки че от екрана на националната телевизия ни уверяват, че заплатите ни са нараснали тази година с 50 процента.

Чашата на търпението преля, когато дори в болниците, вместо да получават елементарна здравна помощ, хората се заразяват с бича на нашето столетие - вируса на СПИН. Вече цяла седмица тази страшна новина се тиражира от вестниците, звучи по радиото и телевизията. В смъртен страх живеят невинни хора, потърсили помощ в държавните болници, лекувани с препарати на държавната фармацевтична промишленост. Страшната вест, която е премълчавана от месеци, засяга всички без оглед на възраст или политическа принадлежност, независимо дали в момента са болни или здрави. В същото време министър Мими Виткова мълчи. Мълчи и правителството, не се чува и Вашият глас.

И този път ли ще застанете зад един министър, който във всяка нормална държава при такъв инцидент би трябвало мигновено да слезе от поста? Впрочем Вие вече защитихте незащитимите господа Любомир Начев, Румен Гечев и Димитър Костов. Какво ще чакате да се случи, г-н премиер, за да разберете, че управлението означава компетентност, професионализъм и отговорност - качества, които за жалост не показват членовете на Вашия кабинет. Ние настоятелно искаме децата ни да живеят в страна, управлявана от честни, знаещи и можещи хора! Искаме да чуем Вашия отговор, Вие ни го дължите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Берберян

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 4 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24 ФЕВРУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


I. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 1. Наименованието на сдружението е Сдружение на православните християнски многодетни семейства в България, съкратено СПХМСБ, със седалище град София, ул. "Цар Калоян" N 7, община "Средец".


 II. ЦЕЛИ

Чл. 2. СПХМСБ има за цел:
- закрила на православните християнски многодетни семейства и децата им;
- организиране на тяхното морално и материално подпомагане;
- утвърждаване на православните традиции в семейството;
- развиване на тясно сътрудничество с органите на държавната и изпълнителната власт, с Българската православна църква, с факторите на икономическия, обществения и културния живот на страната, с международните организации, благотворителни фондации и други за положително решаване въпросите на многодетните семейства;
- издигане авторитета на православните християнски многодетни семейства в обществото;
- възпитаване на обществото в уважение към многодетните.


III. СРЕДСТВА

Чл. 3. За постигане на целите си сдружението използва всички законни средства за запознаване на обществото и на държавата с нуждите, правата и интересите на многодетните чрез мнения, предложения, становища, молби, обръщения, беседи, доклади и др. до съответните държавни и обществени органи и църковни институции по усъвършенстване на нормативни документи, свързани с проблемите на многодетните.


IV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 4. Всеки родител или осиновител, родил и отгледал три или повече деца, или друг, полагащ системни и непрекъснати грижи за три или повече деца, навършил 18-годишна възраст, български гражданин, изповядваш източноправославна вяра и споделящ изцяло целите на сдружението, може да бъде негов редовен член.

Към сдружението могат да се създават клубове на регионална основа при наличието най-малко на 15 души членска маса.

Приемането и освобождаването от членство става от ръководството на регионалния клуб по писмена молба на лицето.

Управителният съвет на сдружението след представяне на учредителния протокол утвърждава създаването на съответния регионален клуб.

Регионалните клубове са независими и самостоятелни в дейността си на територията на региона. Те не са юридически лица.

Почетни членове на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица - дарители, споделящи целите му.


V. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСТВО

Чл. 5. Всеки член, който нарушава устава или не изпълнява решенията на Общото събрание, или показва поведение, неподходящо на интересите и целите на сдружението, се освобождава от членство от Общото събрание с две трети от гласовете на присъстващите.


VI. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 6. Органи за управление на сдружението са: Общо събрание /ОС/, Управителен съвет /УС/ и Контролно-ревизионна комисия /КРК/.

Чл. 7. Общото събрание се състои от всички членове учредители и приеманите впоследствие.

Общото събрание има следните функции:
- приема и изменя устава на сдружението;
- избира Управителния съвет и Контролно-ревизионната комисия;
- определя встъпителната членска вноска и годишния членски внос;
- взема решения за присъединяване на сдружението към други сродни сдружения.

Общото събрание се свиква от УС или по искане на една десета част от членовете му веднъж годишно с писмена покана, писмо, телекс, факс или телеграма, отправена до клубовете най-малко 30 дни преди датата на провеждането му, като се посочват мястото, датата, часът и дневният ред на събранието.

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете, при положение че са представени половината от регионалните клубове на сдружението. Ако в определения ден и час се появят по-малко членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се смята законно, колкото и да са присъстващите.

Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите, но за изменение на устава, за сливане или прекратяване на сдружението - с мнозинство от две трети.

Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително включени или оповестени в дневния ред.

Чл. 8. Управителният съвет се състои от 7 души и се избира за срок от 2 години. Състои се от: председател, двама съпредседатели, секретар, касиер и двама членове-съветници.

Управителният съвет избира председателя с две трети от членовете си.

Сдружението се представлява от председателя и от двамата съпредседатели - заедно и поотделно.

Управителният съвет взема решения по разпределението на съюзните средства с две трети от членовете си.

По решение на УС по необходимост могат да се привличат на работа лица по трудов и граждански договор, който се сключва от председателя при спазване на трудовото законодателство.

При необходимост УС може да създава съответни комисии.

Чл. 9. Контролно-ревизионната комисия се състои от трима души и се избира от ОС за срок от 2 години.

Тя контролира движението на паричните средства и стопанисването на собствеността на сдружението.


VII. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на сдружението се образува от встъпителните вноски на членовете и членски внос, от дарения на физически и юридически лица, от завещания и др.

Чл. 11. Сдружението може да придобива парични средства в лева и валута, като има свои банкови сметки, както и право на собственост и други вещни права, разрешени от закона.


VIII. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Чл. 12. Сдружението може да се присъедини към всички сродни сдружения, организирани както на територията на страната, така и в чужбина.


IX. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 13. Сдружението се учредява без определен срок.

Чл. 14. Сдружението може да прекрати дейността си на извънредно заседание на ОС, свикано и проведено за целта, при условие че:
- предложението бъде представено в писмена форма на УС и подкрепено най-малко от половината от регионалните клубове;
- предложението да се изпрати заедно със съобщението за свикване на извънредното ОС до всички членове на клубовете най-малко два месеца преди извънредното ОС, като мястото и датата на провеждането се определят от УС.

За прекратяване на сдружението трябва да гласуват най-малко три четвърти от присъстващите на извънредното ОС.

Сдружението може да бъде прекратено и по решение на Софийски градски съд в случаите, предвидени в закона.

При прекратяване на сдружението имуществото му се предава на държавата.


X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. Сдружението се регистрира като юридическо лице с идеална цел съгласно българското законодателство.

Чл. 16. Сдружението има свой печат и свой патрон - св. София, Вяра, Надежда и Любов, и се празнува на 17 септември всяка година.

/Пресслужба "Куриер"/


14:10:00
04.03.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
                  Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнител: Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!