4 май 1991

СОФИЯ, 4 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                                БРОЙ 86 /361/

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /БСС/.


НИЕ, ДЕЛЕГАТИТЕ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, КАТО СЕ ОСНОВАВАМЕ НА ЦЕННОСТИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В НАШАТА ПЛАТФОРМА, СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

1. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПО-НАТАТЪШНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;

2. В СВОЯТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЩЕ СЕ ОСНОВАВА НА ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ КАТО ИДЕЙНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ, СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА И СЛОВОТО И ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА;

3. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЩЕ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ПРИОРИТЕТИ ЩЕ БЪДАТ ВИСОКАТА КУЛТУРА, ТОЛЕРАНТНОСТТА, ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ, ТЪРПИМОСТТА И СЪЗНАТЕЛНОСТТА;

4. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ С ЦЕЛ ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ГЛАВНО НА СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ;

5. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЩЕ РАЗГЛЕЖДА МОРАЛА НА СВОБОДНАТА ЛИЧНОСТ КАТО УТВЪРЖДАВАЩ СЕ РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, КОЙТО ЩЕ ЗАЕМА ВСЕ ПО-ГОЛЯМО МЯСТО В ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ.

6. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПРИЕМА ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА КАТО ОСНОВЕН ПРИНЦИП ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА;

7. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЩЕ ОТСТОЯВА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ЩЕ ЗАЩИТАВА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА, НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;

8. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ РАЗГЛЕЖДА ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ КАТО ЕДИНСТВЕНА РАЗУМНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;

9. БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ЩЕ СЕ ОТНАСЯ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ СТУДЕНТСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗГРАДЕНИ НА ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА И ДЕЙСТВАЩИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

КАТО СЕ ОСНОВАВА НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО И ПРЕДВИД СОЦИАЛНАТА НЕОСИГУРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ГРАД ВАРНА, БСС ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И ДРУГИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ЧЕ ВЕЧЕ БЛИЗО ШЕСТ МЕСЕЦА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТОЗИ ГРАД ИЗДИГАТ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИМ ПРОБЛЕМИ. ПРЕЗ ТОЗИ ТВЪРДЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД ЖИЛИЩНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ВАРНЕНСКИТЕ СТУДЕНТИ НЕ БЯХА РАЗРЕШЕНИ, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО НАЗРЯВАНЕТО НА ОПАСНОСТ ОТ СТУДЕНТСКИ СТАЧКИ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С НАСТОЯВАНЕ В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА СЕ ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В ТОЗИ ГОЛЯМ АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР.

НАСТОЯВАМЕ МИНИСТЪР ФОТЕВ И МИНИСТЪР МАСЛАРОВА СПЕШНО ДА СЕ СРЕЩНАТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВАРНА И ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ ОБСТОЙНО С ТЕХНИТЕ ПРОБЛЕМИ, КАТО СЕ АНГАЖИРАТ ДА НАМЕРЯТ БЪРЗО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЗДАЛАТА СЕ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ.

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ СТУДЕНТСКИЯ ПОХОД КЪМ ИСТИНАТА!

28 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 24 АПРИЛ 1991 Г. ПО ПОВОД "ЗЛОНАМЕРЕНО ОГЛАСЯВАНЕ НА ДАННИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ". ДОКУМЕНТЪТ Е ВНЕСЕН В ПАРЛАМЕНТА НА 2 МАЙ 1991 ГОДИНА.


НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЧИТА ЗА НЕОБОСНОВАНО РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ 24 АПРИЛ 1991 "ПО ПОВОД ЗЛОНАМЕРЕНОТО ОГЛАСЯВАНЕ НА ДАННИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ".

БЕЗ ВСЯКАКВА ПРОВЕРКА БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ОКАЧЕСТВЯВА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ВСЯКАКВА ДРУГА ФОРМА НА РАЗГЛАСЯВАНЕ НА СПИСЪЦИ С ИМЕНА И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМИ СЪТРУДНИЦИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НА ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ ЗА ПРОТИВОЗАКОННИ ЕДИНСТВЕНО ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СА ЗАСЕГНАТИ ПЕРСОНАЛНО НЯКОЛКО НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ. ПАРЛАМЕНТЪТ РЕАЛНО ЗАБРАНЯВА ПО-НАТАТЪШНИ ПРОВЕРКИ И ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СЪТРУДНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НА ДРУГИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ЛИШАВА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПАРЛАМЕНТАРЕН И ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА.

ЕТО ЗАЩО НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ТОВА РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЧИТАЙКИ ГО ЗА ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ОСНОВНОТО ЧОВЕШКО ПРАВО - СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА, ФОРМУЛИРАНО В ЧЛ.19 ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. СПОРЕД НЕЯ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО "ДА ТЪРСИ, ДА ПОЛУЧАВА И ДА РАЗПРОСТРАНЯВА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ ЧРЕЗ ВСИЧКИ СРЕДСТВА". АКО ПРЕДМЕТЪТ НА ДАДЕНА ИНФОРМАЦИЯ Е ДЪРЖАВНА ТАЙНА, ТО НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО Я СЪБИРАТ И СЪХРАНЯВАТ, А НЕ НА СВОБОДНАТА ПРЕСА. ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗГЛАСЯВАНЕТО Й БИ СЛЕДВАЛО ДА НОСЯТ НЕ ТЕЗИ, КОИТО СА Я РАЗПРОСТРАНИЛИ ИЛИ ПУБЛИКУВАЛИ, А ТЕЗИ, КОИТО СА Я ИЗДАЛИ - УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ДА РАБОТЯТ С ДОСИЕТАТА СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

ОСВЕН ТОВА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ Е НА МНЕНИЕ, ЧЕ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ ЧОВЕКА И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА. ТОВА ПОСЕГАТЕЛСТВО И НЕГОВИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НЕ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ТАЙНА. ЧЛ.ЗО ОТ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА НЕ ПРЕДОСТАВЯ "ПРАВО НА ДАДЕНА ДЪРЖАВА, ГРУПА ИЛИ ЛИЦЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С КАКВАТО И ДА Е ДЕЙНОСТ ИЛИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ" НА ГРАЖДАНИТЕ. ЗАТОВА БУДИ ТРЕВОГА ОНАЗИ ЧАСТ ОТ РЕШЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТА, С КОЕТО СЕ ПРЕКРАТЯВА РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ, А САМИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ГРАЖДАНИТЕ ОСТАВАТ НЕЗАЩИТЕНИ СРЕЩУ ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ. ПРЕГРАЖДАЙКИ ПЪТЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪТРУДНИЦИТЕ В ТЕЗИ СЛУЖБИ, ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНФИЛТРИРАНЕ НА РЕПРЕСИВНИЯ АПАРАТ В ОРГАНИТЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ВЪЗЛАГА НА СВОЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ И ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ОТМЯНА НА ПОСОЧЕНОТО РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. АКО ТОВА НЕ СТАНЕ, ЗА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ ЩЕ БЪДЕ ЯСНО, ЧЕ ЧАСТ ОТ ДЕПУТАТИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗЛЯЗАТ ОТ ЧЕРУПКАТА НА ТОТАЛИТАРНОТО МИСЛЕНЕ.

СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА МАНОЛ ЖУРНАЛОВ - НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯТА НА ВЕСТНИК "ФАКС". ИЗЯВЛЕНИЕТО Е НАПРАВЕНО ПРЕД КОРЕСПОНДЕНТ НА РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА".


НЕ ПОИСКАХ ДА СЕ ИЗКАЗВАМ КАТО ЕДИН ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В СПИСЪКА НА ВЕСТНИК "ФАКС", ЗАЩОТО БЯХ УВЕРЕН, ЧЕ ИСТИНАТА НЕ МОЖЕ ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ НАЯВЕ И ОЩЕ ЗАЩОТО НЕ БИ БИЛО НЕОБХОДИМО И НЕ ЧАК ДО ТАМ ДОСТОЙНО ЖЕРТВИТЕ ДА СЕ ЯВЯВАТ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ОБВИНЯЕМИ И ДА ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ, КАТО ЧЕ ЛИ СА ВИНОВНИ. НЕ! ЖЕРТВИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ САМО ОБВИНИТЕЛИ.

НО СЛЕД КАТО ПРОЧЕТОХ РЕПОРТАЖИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ВЪРХУ ТОВА ИСТОРИЧЕСКО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЪМ ДЛЪЖЕН ОСОБЕНО ПРЕД ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ И СЕДМАТА СИЛА - ПЕЧАТА, И КАКТО ВИНАГИ МНОГО КРАТКО, ДА КАЖА СЛЕДНОТО:

СЕГА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪМНЯВА, ЧЕ ТЕЗИ ДЕПУТАТИ, КОИТО СЕ ИЗКАЗАХА ОТ ИМЕТО НА БЗНС "Н. ПЕТКОВ" И ОТ БСДП, СА НЕВИННИ И МНОГО ДОСТОЙНИ. С МНОЗИНА ОТ ТЯХ СЪМ БИЛ ДЪЛГО ВРЕМЕ В ЛАГЕРА "БЕЛЕНЕ", А С НЯКОИ СЪМ И СЪРДЕЧЕН ПРИЯТЕЛ И ДО ДНЕС.

НО ПОГРЕШНО Е И НЕ БИВА ДА СЕ ОСТАВА С ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ КАКТО ОСТАНАЛИТЕ ЛАГЕРИСТИ, МЕЖДУ КОИТО МНОГО АНАРХИСТИ, МОНАРХИСТИ, ЛЕГИОНЕРИ И ДРУГИ, НЕ МОГАТ ДА СЕ НАРЕДЯТ ДО НЕВИННИТЕ И ДОСТОЙНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИ. И ТЪКМО ОТ ИМЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ, НЯКОИ ОТ КОИТО НЕ СА ЖИВИ, ИМАМ ПРАВО ДА НАСТОЯВАМ НИКОЙ ДА НЕ СЕ ОТДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО ЧИСЛО НА ИЗСТРАДАЛИТЕ И ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АД.

РАЗБРА СЕ И НАЙ-ВЕЧЕ ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА НА САМОТО РЪКОВОДСТВО НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ: ОТ Г-Н ДАНОВ, ОТ Г-Н СТАМБОЛИЙСКИ И ДОРИ ОТ Г-Н ТАМБУЕВ, ЧЕ ДАННИТЕ ЗА ТОЗИ СПИСЪК НЕ СА ДОСТОВЕРНИ, ЧЕ ТЕ СА ИЗМИСЛЕНИ И ТОВА Е ДОСТАТЪЧНО ЗА ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ ДА МИСЛЯТ. ТОВА СЕ ПОТВЪРДИ И ОТ РЕШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НИЩО ДРУГ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОБАВИ ОСВЕН ЕДНО: ВИНОВНИТЕ ВИНАГИ СА ХВЪРЛЯЛИ ВИНАТА И ОТГОВОРНОСТТА СИ ВЪРХУ ДРУГИ И ТОВА СЕ ПРАВИ И ДНЕС. ИСТОРИЯТА ГО Е ПОТВЪРЖДАВАЛА МНОГОКРАТНО.

НО ИМА ЕДИН МНОГО ИНТЕРЕСЕН ФАКТ ОТ ЛАГЕРА "БЕЛЕНЕ", ЗА КОЙТО НИКОЙ НЕ СПОМЕНА, НО КОЙТО ПОКАЗВА ТОЧНО ТОВА. ВСЕКИ ОТ ЛАГЕРИСТИТ СИ СПОМНЯ ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ "НОЩНИ БДЕНИЯ" В ЛАГЕРА, КОГАТО НАЙ-ЖЕСТОКИЯТ МИЛИЦИОНЕР, НАРЕЧЕН ОТ НАС МЕЧО, РАЗГЪРДЕН И ПИЯН, ПО НАРЕЖДАНЕ НА УПРАВАТА НА ЛАГЕРА ИЗПЪЛНЯВАШЕ ЛИЧНО И С ДРУГИ МИЛИЦИОНЕРИ НАЙ-ЖЕСТОКИТЕ ПОБОИЩА ВЪРХУ НАС. ЧУХМЕ, ЧЕ НАКРАЯ БИЛА ДОШЛА НЯКАКВА КОМИСИЯ ОТ СОФИЯ, ЗА ДА РАЗСЛЕДВА ТЕЗИ ПОБОИЩА И КАКТО ВИНАГИ, КАКТО И СЕГА ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ СЕ ХВЪРЛИ ВЪРХУ ТОЗИ НЕЩАСТНИК МЕЧО. ЕДНА СУТРИН НИЕ ЧУХМЕ ОТ НАЙ-ДОСТОВЕРЕН ИЗТОЧНИК, ЧЕ СЪЩИЯТ ТОЗИ МЕЧО СЕ Е САМОУБИЛ, КОГАТО Е БИЛ НА ПОСТ. ТОЙ НАМЕРИ СИЛИ ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ЧРЕЗ ТАЗИ СВОЯ САМОЖЕРТВА ДА ОБВИНИ ИСТИНСКИТЕ ВИНОВНИЦИ, КОИТО И СЕГА СЕ КРИЯТ ОТ ЕДНО ЗАСЛУЖЕНО ВЪЗМЕЗДИЕ.

И НАКРАЯ, ЗА ДА НЕ ГОВОРЯ ЗА СЕБЕ СИ, КОЕТО НЕ Е В МОЯ СТИЛ, НЕ МОГА ДА НЕ ЗАВЪРША С ЕДНО ЛОГИЧЕСКО ИЗРЕЧЕНИЕ. ЛИШЕН СЪМ ОТ АДВОКАТСКИ ПРАВА ПРЕДИ 39 ГОДИНИ, КОИТО МИ БЯХА ВЪЗСТАНОВЕНИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА КОЕТО АЗ И ХИЛЯДИТЕ ДРУГИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СМЕ МУ МНОГО БЛАГОДАРНИ. БИЛ СЪМ ПРИНУДЕН ДА РАБОТЯ ВСИЧКО И НАЙ-ТЕЖКАТА ФИЗИЧЕСКА РАБОТА В ХАМАЛСКИТЕ БРИГАДИ. БИЛ СЪМ В ЛАГЕРА "БЕЛЕНЕ" ОТ НЕГОВОТО ВТОРО ОТКРИВАНЕ ПРЕЗ 1956 Г. ДО НЕГОВОТО ЗАКРИВАНЕ ПРЕЗ 1959 Г. И ВСИЧКИ ЗНАЯТ ПРИ КАКВИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ СЪМ БИЛ ПОСТАВЕН. И ПРЕСАТА ПИСА ЗА ТОВА. ТРЯБВА ТЕЗИ, КОИТО СА "ПРАВИЛИ" МОЕТО ДОСИЕ /КОЕТО МЕЖДУ ДРУГОТО Е ДОСТА ДЕБЕЛО ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИ/, ДА СА НЕНОРМАЛНИ, ЗА ДА ИМАТ КАКВОТО И ДА Е ОСНОВАНИЕ ДА МЕ ВПИШАТ В ТОЗИ ЗЛОПОЛУЧЕН СПИСЪК. А АЗ СЪМ ДОВОЛЕН И БЛАГОДАРЕН ОТ ТОВА, ЗА ДА СЕ ПОКАЖЕ НЕДОСТОВЕРНОСТТА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНОСТТА НА ТАЗИ ЯВНА ПРОВОКАЦИЯ.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ! АМИН!

СОФИЯ, 26 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВАРНА.


В ДНЕШНОТО ТРЕВОЖНО И ТЕЖКО ВРЕМЕ, БЕЛЯЗАНО С РАСТЯЩАТА БЕЗРАБОТИЦА, ГРИЖАТА ЗА НАСЪЩНИЯ, БОРБАТА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА, ОБЩЕСТВОТО НИ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ПРОТИВОПОСТАВЯНО И РАЗДИРАНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ И ЕМОЦИИ, ВСЕ ПО-ЧЕСТО ПРЕДНАМЕРЕНО ПРОВОКИРАНИ, ИЗКУСТВЕНО ЗАДЪЛБОЧАВАНИ И РАЗДУХВАНИ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТАКЪВ ПРИМЕР ДАВА И ВРЕМЕННИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - ВАРНА, СЪЗДАДЕН, ЗА ДА РАБОТИ В ИМЕТО НА СЪГЛАСИЕТО И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО, ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА    СОЦИАЛНИЯ МИР И ЗА РЕШАВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГРАДА.

С РАЗПОРЕЖДАНЕТО ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА МЕМОРИАЛНИ ПАМЕТНИЦИ В ГРАДА ВРЕМЕННИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ВИК/ ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЕ, СРЕЩУ КОЕТО ПРОТЕСТИРАХА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ШИРОКИ КРЪГОВЕ ОТ ВАРНЕНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ОЦЕНИЛИ ГО КАТО НЕПРАВОМЕРНО И НЕПРИЕМАЩИ ПОЛИТИКАТА НА СВЪРШЕНИТЕ ФАКТИ, БЕЗЦЕРЕМОННО ПРИЛАГАНА В БЛИЗКОТО МИНАЛО.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОВА РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е ИЗВЪН КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ВРЕМЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН, Е ВЪЗЛОЖЕНО НА ЛИЦЕ, НАЗНАЧЕНО В НАРУШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЯ И ОТДЕЛИ ДА СЕ ИЗБИРАТ СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ.

ЯВНО ТУК СТАВА ДУМА НЕ ЗА НЕДОРАЗУМЕНИЕ, А ЗА АВТОРИТАРЕН УПРАВЛЕНСКИ СТИЛ, ЗА СИЛОВИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАЧИТАЩИ МНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, РУШАЩИ КРЕХКОТО ПОЛИТИЧЕСКО ДОВЕРИЕ И РАВНОВЕСИЕ В ГРАДА НИ.

КАТО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ОПИТИТЕ ЗА НОВА ЕКСКАЛАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ, НИЕ НАСТОЯВАМЕ ВИК НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ ДА ПРЕРАЗГЛЕДА РЕШЕНИЕТО ЗА ДЕМОНТИРАНЕ НА МЕМОРИАЛНИТЕ ПАМЕТНИЦИ И ДА НАСОЧИ ОСКЪДНИТЕ ОБЩИНСКИ СРЕДСТВА, СВОЯТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ КЪМ РЕШАВАНЕТО НА НЕОТЛОЖНИТЕ, ЖИЗНЕНОВАЖНИ ПРОБЛЕМИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ГРАДА.

ВАРНА, 10 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ВСИЧКИ БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА.


В КРАЯ НА ЦИВИЛИЗОВАНИЯ XX ВЕК БЪЛГАРИЯ И ВСЕКИ ОТ НАС ИЗЖИВЯВА СВОЯТА КАТАСТРОФА. КАТАСТРОФА НА МЕЧТИ, НАДЕЖДИ И ИЛЮЗИИ.

В СТРАНАТА НИ ЦАРИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ХАОС, БЕЗЗАКОНИЕ БЕДНОСТ И НАЦИОНАЛНО УНИЖЕНИЕ.

РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА САМА ПО СЕБЕ СИ Е СВОБОДА, Е ИЛЮЗИЯ, ЗАЩОТО НИЩО НЕ ПОТИСКА СВОБОДАТА ПОВЕЧЕ ОТ ЛИПСАТА НА ПАРИ ХРАНА И ПОДСЛОН.

ЗА МНОЗИНА ОТ НАС ПРАВОТО НА ТРУД, ГАРАНТИРАНО ОТ ВСЕ ОЩЕ ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ, ОСТАВА МИТ. УСПОКОЯВАТ НИ С ЛЪСТИВИ ОБЕЩАНИЯ, А ЗАБРАВЯТ, ЧЕ ИМ СЕ НАСЛУШАХМЕ. МНОГО ОТ НАС ЗАГУБИХА СВОЯ СЪН, СВОЕТО СПОКОЙСТВИЕ И ДУШЕВНО РАВНОВЕСИЕ.

ВОДЕНИ ОТ МИСЪЛТА, ЧЕ АКО НЕ СЕ ОБЕДИНИМ, ЗА ДА СЕ ЗАЩИТИМ, ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕМ В ЖЕРТВИ НА ВСЯКАКВИ СТОПАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ, НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ:

- СЪЗДАВАЙТЕ ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ПО МЕСТА И ФОРМИРАЙТЕ МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В БЪЛГАРИЯ

- ОПРЕДЕЛЕТЕ СВОИ ДЕЛЕГАТИ ЗА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА    СЪЮЗА,-    КОЙТО ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 1991    Г. ВЪВ ВАРНА.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВРЪЗКА: ВАРНА 9000
УЛ. "БРАТЯ ШКОРПИЛ" N 2
ТЕЛ. 22-52-21 /ОТ 18.00 ДО 20.00 Ч./

ВАРНА, 16 МАРТ 1991 Г.                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НОВОУЧРЕДЕНОТО ДВИЖЕНИЕ "ХОРА БЕЗ ОРЪЖИЕ".


НА 18 АПРИЛ 1991 Г. БЕШЕ УЧРЕДЕНО ДВИЖЕНИЕТО "ХОРА БЕЗ ОРЪЖИЕ", В ПРОГРАМАТА МУ СА ЗАЛЕГНАЛИ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ: ПРИЗНАВАНЕ НА САМОЦЕННОСТТА НА ВСЕКИ ЧОВЕШКИ ИНДИВИД, ОСНОВАВАЩА СЕ НА НЕГОВАТА СВОБОДНА ВОЛЯ; ПРИЗНАВАНЕ НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ПРАВОТО НА СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА И РЕЛИГИЯТА; ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА ОТКАЖЕ ВОЕННА СЛУЖБА, НОСЕНЕ НА ОРЪЖИЕ ИЛИ УНИФОРМА ПО МОРАЛНИ ИЛИ РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО ПРИЕМА, ЧЕ ДЕЙСТВАЩИЯТ ЗАКОН ЗА ВСЕОБЩАТА ВОЕННА СЛУЖБА ПРОТИВОРЕЧИ НА ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ПАКТОВЕ, ПО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЕ ЯВЯВА CTРAHA, И ПОРАДИ ТОВА НЕГОВАТА ПРАВНА СИЛА Е НИЩОЖНА, А НЕПОДЧИНЕНИЕТО НА ТОЗИ ЗАКОН ПО ПРИЧИНИ НА СЪВЕСТТА И РЕЛИГИЯТА НЕ СЛЕДВА ДА НОСИ ПРАВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО "ХОРА БЕЗ ОРЪЖИЕ" ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ОТМЯНА НА ВСЕОБЩАТА ВОЕННА СЛУЖБА И ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ СИЛИ ЗА ОТБРАНИТЕЛНА СИГУРНОСТ, ЩЕ ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА, ОТКАЗВАЩИ ВОЕННА СЛУЖБА ПО ПРИЧИНИ НА СЪВЕСТТА И РЕЛИГИЯТА И ЩЕ НАСТОЯВА ТОЗИ ОТКАЗ ДА СЕ ГАРАНТИРА КАТО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ.

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СИ ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ИЗДАВА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С НАШИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЩЕ ПРОВЕЖДА СЪБРАНИЯ, АКЦИИ НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ И ДРУГИ МИРНИ ИНИЦИАТИВИ.

ЗА КОНТАКТИ: СОФИЯ - 1404, П.К. 26, ТЕЛ. 23-22-49

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ХОРА БЕЗ ОРЪЖИЕ": ЕЛИСАВЕТА КАНДИМИРОВА, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ, МАРИО ПАСКАЛЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЪРВОМАЙСКОТО ПРИВЕТСТВИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


УВАЖАЕМИ ТРУДОВИ ХОРА,

СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪПРИЧАСТНА С ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРУДОВИТЕ ХОРА - ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД, И ПРИНАДЛЕЖНА НА ТЯХ, ОТПРАВЯ СВОЯ ПОЗДРАВ КЪМ ТВОРЦИТЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА.

СТРАНАТА НИ СЕ НАМИРА В ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, КОЙТО ЩЕ СЪЗДАДЕ ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НОВИ ФОРМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, ДОГОВОРНИ И СОЦИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, КОИТО ОТ СВОЯ СТРАНА ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ВАШИЯ ТРУД И ПОЗИЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО.

СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е СТОЯЛА РЕДОМ С ВАС НЕПРЕСТАННО В СТРЕМЕЖА ВИ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА НИ.

ПОРАДИ ЛИПСА НА ОПИТ И ДРУГИ ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ОЩЕ НЕ СА НАЛИЦЕ ЯСНИ ПОЗИЦИИ И ПОДХОД ЗА НЕОБХОДИМИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД МОДЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ, ГАРАНТИРАЩ ТРАЙНО СОЦИАЛНИЯ МИР, ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА С НЕЙНИЯ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ.

НЕ Е НАЛИЦЕ И ГОТОВНОСТТА НА "ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ-СДС" ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ВСЕНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ НЯМАТ КЛУБНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА ДА ВОДЯТ НОРМАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - НЯМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТАКТ С НАРОДА, КОГАТО НЕ ИМ Е ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА МИТИНГИТЕ НА СДС. ПРЕМАХВАНЕТО НА ТЕЗИ ГРЕШКИ ЩЕ ПОВИШИ ПРЕСТИЖА И ДОВЕРИЕТО НА НАРОДА КЪМ СДС.

ТРУДОВИ ХОРА - ТВОРЦИ НА МАТЕРИАЛНИТЕ БЛАГА, ЧЕСТИТ 1 МАЙ.

СОФИЯ, 30 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ДО ПРЕДАВАНЕТО "ПАНОРАМА" НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е ИЗПРАТЕН И ДО ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ГАРЕЛОВ,

В ПРЕДАВАНЕТО "ПАНОРАМА" НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТ 27 АПРИЛ 1991 Г. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВС НА БСП Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ИЗКАЗА ЕДНО ТВЪРДЕНИЕ, НЕПОДКРЕПЕНО С КОНКРЕТНИ ФАКТИ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВУВАТ ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕСНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ НАРУШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И ДА ТЛАСНАТ СТРАНАТА КЪМ ХАОС И НАСИЛИЕ. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НЕГОВО ИЗЯВЛЕНИЕ АЗ ИСКАМ ДА ПОКАНЯ УВАЖАЕМИЯ Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИСПУТ НА ТЕМА "ЕКСТРЕМИСТКИ ЛИ СА ДЕСНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ". МОЛЯ ПРЕДАВАНЕТО "ПАНОРАМА" ДА ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ТОЗИ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИСПУТ.

СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1991 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 4 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИ КОДЕКС" /ЧАСТ СЕДМА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА ИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


3. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 11/1/, КОЙТО ДА ИМА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:

"ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОСНОВАВАНЕ, РЕОРГАНИЗИРАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА
ФИРМИ МОЖЕ ДА ИЗХОЖДА ОТ: СЪЩЕСТВУВАЩА ФИРМА, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА."

ТЕРМИНЪТ "ФИРМА" СЕ РАЗБИРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 10/1/, КАТО СУБЕКТ, КОЙТО ПРОВЕЖДА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ЛИЦЕ, ЗАНИМАВАЩО СЕ С БИЗНЕС КАТО ФИРМА, КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, АКЦИОНЕРНА КОМПАНИЯ, ФИЛИАЛ, ИЛИ СМЕСЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ФОРМИ. СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСОЧВАТ, ЧЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОЕМАТ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ОСНОВАВАНЕ НА ФИРМИ И ДР. ПОДОБНИ. ЮРИДИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА РЕФОРМИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В НАСТОЯЩАТА ГЛАВА, ИЗКЛЮЧВА ДЪРЖАВАТА ОТ УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ. ОТТУК СЛЕДВА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОГАТ ДА ИГРАЯТ НИКАКВА РОЛЯ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ФИРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

4. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 13/2/, КОЙТО ДА ИМА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:

"ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ФИРМИ МОГАТ ПО РЕШЕНИЕ НА СВОИТЕ УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ ДА ПРОДАВАТ ИМУЩЕСТВОТО СИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА."

СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ В МОМЕНТА ТЕКСТ ИЗИСКВА В СЛУЧАИТЕ, ПРИ КОИТО С ОТЧУЖДАВАНЕТО НА ИМОТИТЕ СЕ ПРОМЕНЯ И СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНА ИЛИ ОБЩИНСКА ФИРМА, ПОСЛЕДНАТА, АКО Е ДЪРЖАВНА, ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ СЪГЛАСИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИЛИ НА ОПРЕДЕЛЕН ОТ НЕГО МИНИСТЪР, А АКО Е ОБЩИНСКА - НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ. ДОСЕГАШНАТА УРЕДБА ИЗИСКВА И ПРИ ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ИЛИ НА ПРАВА ВЪРХУ ТАКИВА В ПОЛЗА НА ФИРМИ, КОИТО НЕ СА ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ, ДА СЕ ПОЛУЧИ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ИЛИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ ПО РЕД, ОБНАРОДВАН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ТАЗИ ТЕЖКА МРЕЖА ОТ НЕОБХОДИМИ ОДОБРЕНИЯ ПРЕЧИ НА ПРОДАЖБАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ИМОТИ НА ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН ЗАТРУДНЯВА ПРЕХОДА НА БЪЛГАРИЯ ОТ КОМАНДНА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО ОТ СТРАНА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ВЪВ ФИРМИ ЗА РАЗРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ФИРМИ, ПРЕДСТАВЯНИ ОТ СВОИТЕ УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, ТРЯБВА ДА ИМАТ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА ПРЕГОВАРЯТ ЗА ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОДАЖБА НА СВОИТЕ ИМОТИ НА ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ МОГАТ ДА ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ФИРМИ ОТНОСНО ТАКИВА ПРЕГОВОРИ НО НЕ БИВА ДА СЕ НАМЕСВАТ И ДА ЗАТРУДНЯВАТ ПРОЦЕСА С РАЗРЕШЕНИЯТА, КОИТО СЕГА СЕ ИЗИСКВАТ СПОРЕД ЧЛЕН 13/2/.

5. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 18: ТЕКСТЪТ ДАВА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА НАЛАГА ВНОСНИ И ИЗНОСНИ КВОТИ, КАКТО И ДА ЗАБРАНЯВА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С НЯКОИ ВИДОВЕ СТОКИ И УСЛУГИ. ПЪРВО, МЯСТОТО НА ТАКОВА УСЛОВИЕ, АКО ВЪОБЩЕ ТРЯБВА ДА ГО ИМА, Е В ЗАКОНА ЗА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ. ВСЪЩНОСТ ТО Е НЕПОДХОДЯЩО. УСЛОВИЕТО МОЖЕ ДА ИМА НАЙ-МНОГО СЛЕДНИЯ ТЕКСТ: "МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ ПРАВИЛА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ."

БЪЛГАРИЯ Е ПОДАЛА ДОКУМЕНТИ ЗА ЧЛЕНСТВО В ГАТТ, КОЕТО ПРАВИ НЕЗАКОННО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВНОСНИ ИЛИ ИЗНОСНИ КВОТИ И НА ТЪРГОВСКО ЕМБАРГО, ОСВЕН В МАЛКО НА БРОЙ И МНОГО ОГРАНИЧЕНИ СЛУЧАИ. ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МОТИВИРАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ Е БЪЛГАРИЯ ДА СПАЗВА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ГАТТ. СЕГАШНОТО УСЛОВИЕ Е КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО, ДОКАТО ПРЕДЛОЖЕНАТА ПОПРАВКА ЩЕ ГО СТИМУЛИРА.

6. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 19: ТОЗИ ЧЛЕН ДАВА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРАВОМОЩИЯ ДА "УСТАНОВЯВА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ НЕГО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДА ВЪВЕЖДА ЕКСПОРТНИ ТАКСИ". ПОДОБНИ ПРАВОМОЩИЯ СА ВРЕДНИ ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО. ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ИЛИ ДЕЛОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЛАГАЩИ СРЕДСТВА, ЗА ДА СЕ ЗАЕМАТ СЪС СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ЧУЖБИНА, СА ИЗЛОЖЕНИ НА ЗАПЛАХАТА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ В НЕИЗГОДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ДЕЙНОСТТА ИМ ДА БЪДЕ ЗАКРИТА ПО СИЛАТА НА ДЪРЖАВНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ. ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР ИЗИСКВАТ ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ИЛИ МЕСТЕН БИЗНЕС ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ДЪРЖАВНА НАМЕСА. ДЪРЖАВАТА МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПРАВОМОЩИЯ ДА ЗАЩИТАВА ЗДРАВЕТО И СИГУРНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПРОСТО ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛЕДНИЯ ТЕКСТ: "МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА РАЗПОРЕДИ ДА СЕ ОГРАНИЧАТ ВНОСЪТ И ИЗНОСЪТ НА СТОКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИ ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ, КОИТО ВРЕДЯТ НА ЗДРАВЕТО И СИГУРНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО."

7. ОТМЯНА НА РАЗДЕЛ II ОТ ГЛАВА ПЕТА /ТРУДОВИ АКЦИИ/ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56 И ЗАМЯНА НА ЧЛЕН 21 ОТ УКАЗ 56 СЪС СЛЕДНАТА КЛАУЗА: "СМЕСЕНИТЕ АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ ЩЕ ЗАДЕЛЯТ ИЗВЕСТЕН БРОЙ АКЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА 20 % ОТ РАЗРЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ, ЗА КУПУВАНЕ ОТ СЛУЖИТЕЛИ С НЕПРЕКЪСНАТ СТАЖ ОТ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ. ЦЕНИТЕ НА ТЕЗИ АКЦИИ ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ОТ СТОЙНОСТТА НА АКЦИИТЕ, КУПЕНИ ОТ ИНВЕСТИТОРИТЕ. ЦЕНАТА НА КУПЕНИТЕ АКЦИИ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩА В РАМКИТЕ НА ШЕСТ МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА КУПУВАНЕТО. БРОЯТ НА ЗАДЕЛЕНИТЕ АКЦИИ, КОИТО ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ МОЖЕ ДА КУПИ, НЕ МОЖЕ ДА НАДХВЪРЛЯ ПРОПОРЦИОНАЛНИЯ МУ ДЯЛ, ОПРЕДЕЛЕН ВЪЗ ОСНОВА НА БРОЯ ПРАВОИМАЩИ СЛУЖИТЕЛИ В МОМЕНТА НА КУПУВАНЕТО. АКО СЛУЖИТЕЛЯТ РЕШИ, АКЦИОНЕРНАТА ФИРМА МОЖЕ ДА ИЗКУПИ НЕГОВИЯ ДЯЛ ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕТО МУ ПО ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ. АКЦИИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ МОГА ДА СЕ ОТЧУЖДАВАТ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР НА БАЗАТА НА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ПАЗАРНА ЦЕНА."

СЪЩЕСТВУВАЩИЯТ ТЕКСТ БИ СЪЗДАЛ СПЕЦИАЛЕН КЛАС АКЦИИ. "ТРУДОВИТЕ АКЦИИ" СПОРЕД РАЗДЕЛ II НА ГЛАВА ПЕТА НА "ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ 56" СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА КУПУВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И НА ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ. ТОВА УСЛОВИЕ ОБЪРКВА СЪСТОЯНИЕТО НА АКЦИИТЕ В СМЕСЕНИТЕ АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ И ВКАРВАЙКИ ЕЛЕМЕНТ НА НЕСИГУРНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВА КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ЦЕЛ - УЧАСТИЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, НЯМА СЪОТВЕТСТВИЕ В ИКОНОМИКАТА НА СВОБОДНА ИНИЦИАТИВА И СВОБОДЕН ПАЗАР. РАЗУМНАТА ЦЕЛ ДА СЕ СТИМУЛИРАТ РАБОТНИЦИТЕ ДА УЧАСТВАТ В МАТЕРИАЛНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА СВОЯ РАБОТОДАТЕЛ СЕ ПОСТИГА ЧРЕЗ ПРОСТАТА ПОПРАВКА, ПРЕДЛОЖЕНА ПО-ГОРЕ.

8. КОМЕНТАР НА ЧЛЕНОВЕ 22-31: ТЕЗИ ПОЛОЖЕНИЯ ОПИСВАТ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ФИРМИ И НА ФИРМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ЮРИДИЧЕСКАТА ФИЛОСОФИЯ НА НАСТОЯЩАТА ГЛАВА, ЗАНИМАВАЩА СЕ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ, УРЕЖДАЩИ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ФИРМИ - ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И НА ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРАТ В РАМКИТЕ НА ЕДИН ОРГАНИЗИРАН ПРОЦЕС, КАТО В БЪДЕЩЕ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕЖДА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЧАСТНИ ФИРМИ. ПОРАДИ ТОВА АВТОРЪТ СЧИТА, ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ 22 ДО 31 ПО СЪЩЕСТВО СА ИЗЛИШНИ. ЗАЕДНО С ТОВА СЕ ПРИЗНАВА, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО ПОНАСТОЯЩЕМ НА ТАКИВА ОБЩЕСТВЕНИ ФИРМИ И ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА ЕЛИМИНИРАНЕТО ИМ ЧРЕЗ ПРИВАТИЗАЦИЯ, НАЛАГАТ ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ПРАВИЛАТА, УРЕЖДАЩИ ТЯХНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ, ДА ОСТАНАТ. С ОГЛЕД НА ФАКТА, ЧЕ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ ФИРМИ ЩЕ БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ, КАКТО ТОВА СЕ РАЗГЛЕЖДА В СПЕЦИАЛНАТА ГЛАВА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ГЛАВА,НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ИЗМЕНЯНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ОТ 22 ДО 31.

9. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 41: СЪГЛАСНО ТОЗИ ЧЛЕН БИ ТРЯБВАЛО ВСИЧКИ СМЕСЕНИ АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ ДА ОБНАРОДВАТ В ЦЕНТРАЛЕН ЕЖЕДНЕВЕН ВЕСТНИК ГОДИШНИЯ СИ БАЛАНСОВ ОТЧЕТ С ДАННИ ЗА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ПРЕЗ ВСЯКА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ, КАКТО И ДИВИДЕНТИТЕ, ИЗПЛАТЕНИ ПРЕЗ ТЯХ.ПЕЧАЛБИТЕ НА ЕДНА СТОПАНСКА КОРПОРАЦИЯ СА ДЕЛИКАТНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВЪТРЕШНО ПОЛЗВАНЕ, ТЪЙ КАТО РАЗГЛАСЯВАНЕТО Й МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЦЕНОВАТА Й СТРАТЕГИЯ. ОТ ДРУГА СТРАНА, АКЦИОНЕРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТ ТАКАВА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ. В СЪГЛАСИЕ С ПРИНЦИПИТЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР ТОЗИ ЧЛЕН МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗМЕНЕН, КАКТО СЛЕДВА: "ЕЖЕГОДНО ДО 31 МАРТ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ИЗПРАЩА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПО ПОЩАТА БАЛАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ПРЕДИШНАТА ГОДИНА ЗАЕДНО С ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ ПРЕЗ ВСЯКА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ, КАКТО И ОТЧЕТ ЗА ДИВИДЕНТИТЕ, ИЗПЛАТЕНИ ПРЕЗ ВСЯКА ОТ ТЯХ."

10. ПРОМЯНА НА ЧЛЕН 43 ЧРЕЗ СЛЕДНИЯ ТЕКСТ:
"ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМАТА, ПРЕДВИДЕНИ В НЕЙНИЯ УСТАВ, СМЕСЕНАТА АКЦИОНЕРНА ФИРМА ЛИКВИДИРА СЪВКУПНОТО СИ ИМУЩЕСТВО, АКО РАЙОННИЯТ СЪД, ДЕЙСТВАЩ НА НЕЙНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕС, РЕШИ, ЧЕ ФИРМАТА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПОСРЕЩНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ И ПРИ НАСТЪПИЛ ПАДЕЖ ТЕ ОСТАНАТ НЕИЗПЛАТЕНИ И ФИРМАТА Е НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНА."

КАПИТАЛЪТ НА ЕДНА ФИРМА МОЖЕ ДА СЕ СТОПИ ОТ НАЧАЛНИ ЗАГУБИ, ОСОБЕНО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА НЕЙНАТА РАБОТА. РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМАТА ИМА ПРАВО ДА НАМЕРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАПИТАЛИ, ДА ОСИГУРИ ЖИЗНЕНОВАЖНИ ОПЕРАТИВНИ ФОНДОВЕ ПО КРЕДИТНИ КАНАЛИ ИЛИ ДА ПРОВЕДЕ СЪКРАЩЕНИЯ, ЗА ДА ПОДДЪРЖА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТТА Й. ИЗИСКВАНЕТО В СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ЗАКОН ФИРМАТА НАСИЛСТВЕНО ДА СЕ ЛИКВИДИРА, КОГАТО УСТАВНИЯТ Й ФОНД СПАДНЕ ПОД ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЯВЕНИЯ КАПИТАЛ /1 МИЛИОН ЛЕВА/, Е НЕПРАКТИЧНО И ПРЕДСТАВЛЯВА КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО. МНОГО ПО-ПРАКТИЧНА МЯРКА Е ПРОВЕРКАТА ЗА ФАЛИТ.

11. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 82: ТОЗИ ЧЛЕН ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ ДЪРЖАВАТА "РЕГУЛИРА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ" В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ КОМБИНАЦИЯ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ, СУБСИДИИ, ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, ВАЛУТНИ НОРМАТИВИ, ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ. ПЪРВО, ДЪРЖАВАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАНИМАВА С РЕГУЛИРАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ НА БЪЛГАРИЯ. ВЯРНО Е, ЧЕ ДЪРЖАВАТА МОЖЕ ДА СЕ СТРЕМИ ДА ВЛИЯЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ДА ОСИГУРЯВА ЗАЩИТА ОТ ИНФЛАЦИЯ И РЕЦЕСИЯ ЧРЕЗ ДЕЙСТВИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА НАЦИОНАЛНА БАНКА НА БЪЛГАРИЯ ПО ФИКСИРАНЕТО НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ЗА ЗАЕМИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, ЧРЕЗ КУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕВОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РЕЗКИ ИЗМЕНЕНИЯ В КУРСА. ПРЕДИ ВСИЧКО СВОБОДНИЯТ ПАЗАР ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛЯ КУРСА И ПРОЦЕНТНАТА СТАВКА ПО ЗАЕМИТЕ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ. ДЪРЖАВАТА НЕ БИВА ДА ПРЕЧИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА ЧРЕЗ НАМЕСА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ ИЛИ ЧРЕЗ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДОГОВОРИ, ЦЕЛЯЩИ ДА СТИМУЛИРАТ ИЛИ ОСИГУРЯТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ВНОСНИТЕ ТАКСИ, ЗА ДА ОСИГУРИ УМЕРЕНА, ВРЕМЕННА ЗАЩИТА ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОМИШЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО РАБОТЯТ ЕФЕКТИВНО, НО НЕ И КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА. ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ДАНЪЦИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ НИВОТО НА ДАНЪЦИТЕ И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. ТОВА ОБАЧЕ НЕ СЕ ПОКРИВА С ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ДЪРЖАВАТА ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛЯ НИВАТА НА ДАНЪЦИТЕ, ЗА ДА РЕГУЛИРА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ИЗИСКВА КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-МАЛКА НАМЕСА ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО - В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТОЗИ ПРИНЦИП ДЪРЖАВАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИ ДА СЕ БЪРКА В ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА КАТО ИНЖЕКТИРА ПРАВИТЕЛСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И СВЪРЗАНИ С НАДЕЖДИ ЗА РАСТЕЖ ЦЕЛИ И ИЗПОЛЗВА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА НАМЕСА, ПОСОЧЕНИ В ТОЗИ ЧЛЕН.

12. ОТМЯНА НА ЧЛЕНОВЕ 83, 84, 85 И 86. ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ЕДИН-ЕДИНСТВЕН ЧЛЕН СЪС СЛЕДНИЯ ТЕКСТ: "ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА СЕ НАМЕСВА ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА МОЖЕ ДА ОПРЕДЕЛЯ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ НА ЗАЕМИТЕ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИ ИНФЛАЦИЯТА; ТЯ МОЖЕ ДА ПРОДАВА И КУПУВА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА, ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИ РЕЗКИ ПРОМЕНИ В СТОЙНОСТТА НА ЛЕВА. ДЪРЖАВАТА ЩЕ ИЗПОЛЗВА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ЕДИНСТВЕНО ЗА ФИНАНСОВИ ЦЕЛИ. ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО НА ПАЗАРА. ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА СЕ НАМЕСВА В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ."

13. ПОПРАВКА НА ЧЛЕН 88 /1/, КАКТО СЛЕДВА: ПРЕМАХВА СЕ ПОСЛЕДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ: "МИНИМАЛНИЯТ НОРМАТИВ ЗА ОТЧИСЛЯВАНЕ /ОТ ПЕЧАЛБИТЕ/ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВИТИЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ." ДЪРЖАВАТА ПРОСТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ МЕСИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИРМИТЕ. ЗАДАЧА НА ТЯХНОТО РЪКОВОДСТВО Е ДА ОПРЕДЕЛЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЪВКУПНИТЕ ПЕЧАЛБИ ПО РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ФОНДОВЕ. ДОКАТО ДЪРЖАВАТА ЗАПАЗВА ЗА СЕБЕ СИ ВЛАСТТА ДА НАСОЧВА ФИРМИТЕ КАК ДА ВОДЯТ РАБОТАТА СИ, ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖА ТВЪРДЕ ЧУВСТВИТЕЛЕН КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО. АКО ДЪРЖАВАТА ЖЕЛАЕ ДА ОКУРАЖАВА СЪЗДАВАНЕТО НА ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ТЯ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, АКО РЪКОВОДСТВОТО НА ЕДНА ФИРМА ПОЖЕЛАЕ ДА ИЗПОЛЗВА ПРЕДИМСТВОТО НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ТО ЩЕ ИМА СВОБОДАТА ДА ГО НАПРАВИ. АКО РЪКОВОДСТВОТО НА ФИРМАТА ПРЕЦЕНИ, ЧЕ ЗА МОМЕНТА ПЕЧАЛБИТЕ МОГАТ ПО-ДОБРЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОТ ДРУГИ НАЧИНИ, ТО ЗАПАЗВА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ВЗЕМЕ ТОВА РЕШЕНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:57:21    04-05-1991