5 януари 1993

София, 5 януари 1993 година
        Брой 2 /789/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 5 януари - Следва предоставеният зa разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


 Глава трета
 СТРУКТУРА

Чл. 11. Организационната структура на БЗНС включва местни, общински и окръжни дружби.

Чл. 12. /1/ Основната структурна единица на съюза е местната дружба.
/2/ Броят на местните дружби и техните териториални райони се определят от съответното общинско настоятелство. По принцип в селата се създава една дружба.
/3/ В един район, определен по реда на предходната алинея, може да съществува само една дружба.
/4/ Дружба се създава, когато има най-малко десет членове. Общинското настоятелство може да допусне по изключение да се създават и по-малочислени дружби, но с не по-малко от пет членове.
/5/ Висш орган на местната дружба е общото й събрание, което се състои от всички нейни членове. Той има следната компетентност:
1. приема отчетите на ръководството и на контролно-ревизионната комисия;
2. избира ръководство и контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат;
3. избира делегати за общинското делегатско събрание по норми за представителство, определени от окръжното настоятелство;
4. определя кандидати за кметове на съответните населени места;
5. предлага кандидати за общинските изборни органи на власт на общинското делегатско събрание;
6. прави и други предложения пред общинското делегатско събрание;
7. изисква отчети и обяснения от кметовете и общинските съветници, членове на дружбата;
8. обсъжда и дава становища по всички съюзни и национални въпроси;
9. взима и други решения съгласно този устав.
/6/ Общото събрание се свиква:
1. по решение на дружбеното ръководство;
2. по искане на най-малко една трета от членовете на дружбата;
3. по искане на висшестоящи ръководни органи.
/7/ Събранието може да взима решения, ако присъстват повече от половината от членовете на дружбата. Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от присъстващите.
/8/ Ръководството на местната дружба се състои от 3 до 7 членове, които определят помежду си най-малко председател, заместник-председател и секретар-касиер. Местни дружби под 10 души имат само председател.
/9/ Ръководството на местната дружба:
1. организира дейността на дружбата;
2. привежда в изпълнение решенията на общото събрание и на висшестоящите органи;
3. събира редовно членски внос, като внася отчисленията за висшестоящите органи и набира абонати за съюзните печатни издания.
/10/ Дружбената контролно-ревизионна комисия има състав от 3-ма души. Вместо комисия може да се избере и едноличен ревизор. Тя контролира приходите на дружбата и тяхното изразходване.

Чл. 13./1/ Местните земеделски дружби на територията на общината образуват общинска дружба.
/2/ Висш орган на общинската дружба е общинското делегатско събрание. То се състои от делегати на местните дружби, общинското настоятелство и общинската контролно-ревизионна комисия. В него участват със съвещателен глас кметовете и общинските съветници - съюзни членове. Делегатското събрание има следната компетентност:
1. избира общинското настоятелство и общинската контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети;
2. определя кандидати за изборни длъжности в общинските органи на власт и управление;
3. избира член на Върховния съюзен съвет;
4. избира делегати за конгреса и за окръжните делегатски събрания при норма на представителство, определена от Управителния съвет;
5. изслушва информации и приема решения по обществено-политическия живот на общината;
6. прави предложения пред окръжното делегатско събрание;
7. обсъжда и дава становища по всички съюзни и национални въпроси;
/3/ Общинското делегатско събрание се свиква най-малко веднъж в годината, а отчетно-изборното събрание - най-малко веднъж на две години, ако няма друго решение на Управителния или на Върховния съюзен съвет. Свикването се извършва:
1. от общинското настоятелство;
2. по искане на най-малко една трета от членовете на територията на общината или от ръководствата на местните дружби;
3. по искане на висшестоящи ръководни органи.
/4/ Основен представителен и изпълнителен орган на общинското делегатско събрание е общинското настоятелство. То има постоянен състав до 9 души и разширен състав, в който участват и председателите на местните дружби.
/5/ На първото си заседание постоянният състав на общинското настоятелство се конституира, като избира най-малко председател, заместник-председател, секретар и касиер.
/6/ Общинското настоятелство:
1. организира изпълнението на решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите ръководни органи;
2. организира работата на местните дружби и ги подпомага в дейността им;
3. поддържа връзка и защитава съюзните интереси пред общинските и държавните органи в общината;
4. осъществява връзки с другите органи на съюза;
5. осъществява връзки с други политически и обществени организации на територията на общината;
6. при избори ръководи и организира цялата предизборна дейност на съюза на територията на общината.
/7/ Общинската земеделска дружба се представлява от председателя, съответно заместник-председателя и от секретаря, а в тяхно отсъствие - и от други членове на настоятелството, определени от него.
/8/ Общинската контролно-ревизионна комисия се състои от трима души, които избират помежду си председател и секретар. Тя ревизира и контролира:
1. изпълнението на решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите органи;
2. финансово-счетоводната дейност на общинското настоятелство;
3. спазването на устава от местните дружби, техните ръководства и от общинското настоятелство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МОЛБА ОТ СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА КОНФИСКУВАНОТО ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА. Документът е адресиран и до Конституционния съд.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ СЪДИИ ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД,

Предвид на това, че дадохме Молби-жалби до Вас на 26 ноември 1992 г. и до Конституционния съд, но все още официален отговор нямаме за реституирането на конфискуваното имущество на Българската комунистическа партия /БКП/ и нейните поделения и институти:
1. Съюз на комунистическата младеж в България.
2. Общото работническо кооперативно дружество "Освобождение".
3. Общия работнически синдикален съюз.
4. Партията на труда.

Имотите на БКП и другите организации са конфискувани с Определение N 1 на Върховния касационен съд, углавно отделение в състав... Въз основа на чл. 1 и 16 от ЗЗД.

Освен това през 1992 г. Народното събрание /НС/ прие закон за конфискуване на имуществото на тоталитарните партии, в това число и на БКП, но това имущество беше конфискувано не от законния притежател БКП, а от БСП, които са нова партия и незаконно се настаниха в партийните структури на БКП, действайки по стар тоталитарно-живковистки начин от позиция на силата.

Секретариатът на БКП не желае имущество, което е построено след 9 септември 1944 г. със средства от бюджета, но онова, което е построено от членски внос и с дарения на комунисти - никой няма право да го конфискува. Следователно трябва да ни бъде върната и част от партийния дом, тъй като част от него е построена именно от членски внос и с дарения на комунисти, но не и на социалисти, защото те не са съществували, а посмъртно никой няма право да прави комунистите социалисти. Това се отнася за починалите комунисти.

Излагайки горното, най-учтиво ви молим да се произнесе Конституционният съд по въпроса: има ли право сегашното правителство да държи от позиция на силата конфискуваното ни имущество по силата на фашисткия ЗЗД от 1924 г., а така също и на Решението на Народното събрание /НС/ от 1992 г. за конфискуваното имущество на БКП, построено с членски внос и с дарения от комунисти. След което да ни бъде реституирано това имущество, както и веднага да ни бъде освободен партийният дом на площад "Лъвов мост", който е построен преди 1924 г. само с партийни средства и с труд на строители-комунисти, който незаконно се използва от тогава до сега от МВР за нуждите на полицията. От 1990 г. до сега дадохме много молби до президента, до министър-председателя, до председателя на НС, до кмета на София и до министъра на вътрешните работи, но отникъде не ни беше дадена нито една стая за нуждите на ЦК на БКП и за редакция на вестник "Комунистическо дело", с което всички тези инстанции нарушават чл. 15, ал. 2, от ЗПП.

Имахме уверения от кмета на София, че ще обсъдят въпроса за настаняването на БКП в една от сградите на ул."Московска" N 3 и N 5. Сградите бяха освободени, но и това обещание не е изпълнено, въпреки че двете сгради са подарени от СССР на БКП, така че и те са собственост не на друг, а на БКП.

Конституционният съд е целесъобразно да се произнесе и по въпроса имат ли права държавни институции, в това число и кметството, да заграбват имущество на БКП, дарено ни от други държави на законно основание.

Ще се надяваме да уважите молбата ни, за което предварително Ви благодарим.

София, 16 декември 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:
        Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 5 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗАХАРОДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В СТРАНАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Конфедерацията на труда "Подкрепа", до Конфедерацията на независимите синдикати в България и до средства за масова информация.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Към Вас се обръщат над 6000 избиратели от цялата страна, за да изразим своето неудовлетворение от упражнявания от Вас парламентарен контрол върху изпълнителната власт.

Чрез своето бездействие по въпросите на захародобивната промишленост вие допуснахте Министерския съвет да приеме постановление за облекчен режим за внос на бяла захар, с което започна унищожаването на захародобива и свързаните с него допълнителни производства - на лимонена киселина, хлебна мая, спирт, въглероден двуокис и други жизнено необходими за страната ни продукти.

Намаляването на митото за внос на бяла захар не доведе до понижаване цените на вътрешния пазар, а само позволи на фирмите вносителки да трупат огромни спекулативни печалби.

Няма държава - производител на цвеклова захар, задоволяваща нуждите си със собствено производство, без защита и преференции за него.

Настояваме да вземете спешни мерки за възстановяване на захародобивната промишленост, с което работещите в нея ще бъдат социално осигурени.

Настояваме да се потърси отговорност от изпълнителната власт за приетото Постановление N 190/ 23 септември 1992 г., в раздела мита и квоти за внос на бяла захар.

Надяваме се до края на годината да вземете отношение по поставения от нас проблем. В противен случай ще останем с впечатление, че защитавате интересите на определен кръг хора.

 

ЗА СИНДИКАЛНИ СЕКЦИИ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"
ПРЕДСЕДАТЕЛ ФХП "ПОДКРЕПА": Огнян Баков

ЗА СИНДИКАЛНИ СЕКЦИИ КЪМ КНСБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ ФНСОХП: Славчо Петров

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
05.01.1993 г.    

Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
        Технически изпълнител: Иванка Тодорова
        Комплексна обработка Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!