6 февруари 1996


София, 6 февруари 1996 година
Брой 26 /1581/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ.


Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия в България /НПС на РДП/ констатира, че шестата година от прехода на България към демокрация, протекла под управлението на Българската социалистическа партия /БСП/, бележи най-дълбокия упадък на отечеството ни във вътрешнодържавен план и на най-значителна изолация в международен.

Овластените български комунисти многократно доказаха, че не само са безкрайно далеч от принципите на демократично управление и пазарна икономика, но и че не са способни да управляват в условията на прохождащата парламентарна демокрация. БСП необратимо разруши мита за своя професионализъм, а с многобройните си действия, диаметрално противоположни на предизборните си обещания, показа, че лъжата е основният инструмент в политическата й практика.

Поземлената реформа е практически спряла, раздържавяването се подменя с позорната масова приватизация, престъпните групировки все по-тясно се сливат с държавните структури, въпреки манипулативните статистически данни реалните доходи на населението продължават да падат. Широко афишираното ограничаване на инфлацията е изцяло за сметка на ниски реални доходи и ниско потребление.

Парламентарното мнозинство потъпква най-елементарните принципи на политическа и парламентарна етика, особено в стремежа си да възпрепятства парламентарния контрол, от който комунистическите министри панически се страхуват. Унищожаването на свободата на словото и кадровият терор в електронните медии са друга част от стремежа на БСП да управлява "на тъмно" в условията на пълна политическа безотговорност и азиатски авторитаризъм.

Във външнополитически план комунистическото мнозинство в парламента, както и правителството провеждат политика на целенасочена изолация на страната от европейските финансови институции и на възпрепятстване на членството й в НАТО, както и на включването на България в славянски и православни оси, пренасочвайки отново външната й политика и икономиката й на изток. Ярък израз на тази тенденция са последната изява на Благовест Сендов в Русия, промените в комисиите по външна политика в Народното събрание и тактическите маневри на правителството по този въпрос. Парламентарната група на Съюза на демократичните сили /ПГ на СДС/ отдавна е внесла проект за парламентарно решение по въпроса за членството на България в НАТО. Депутатите от РДП ще работят неотклонно за приемането на това решение.

Тревожно явление е прерастването на икономическите и политическите кризи в морална, заличаването на истинските морални ценности и ориентири и заменянето им със сурогати. Автор на тази подмяна е БСП и РДП ще и противодейства с всички си сили.

Тази нейна дейност придобива особена важност във връзка с предстоящите президентски избори - РДП призовава опозиционните сили от целия демократически спектър за издигане на обща кандидатура, способна да предотврати комунизирането и на президентската институция.

Задълбочаващият се икономически и политически провал на управлението на БСП предоставя нови възможности, но и поставя нови отговорности пред Съюза на демократичните сили изобщо и пред Радикалдемократическата партия в частност.

Националният партиен съвет на РДП набеляза мерките за мобилизиране на всички сили на партията за постигане на тези отговорности.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 6 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ.


На 3 февруари 1996 г. в София се проведе заседание на Националния комитет на Републиканската партия, което протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Изпълнителното бюро за периода 2 декември 1995 г. - 2 февруари 1996 г.

2. Обсъждане на годишния финансов отчет на Националния комитет.

3. Обсъждане на актуалната политическа обстановка.

4. Разни.

Заседанието бе посветено на 6-годишнината от основаването на Републиканската партия, извършено на същия ден през 1990 г.

В резултат на обсъждането по дневния ред бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:

1.Решения по т.1:
1.1. Приема се отчетът на Изпълнителното бюро на Националния комитет за неговата дейност през периода 2 декември 1995 г. - 2 февруари 1996 г.
1.2. Одобрява се позицията на представителите на Републиканската партия по обсъжданите въпроси в Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/.

2. Решения по т.2:
2.1. Приема се годишният финансов отчет на Националния комитет на Републиканската партия за 1995 г.
2.2. Във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет на Републиканската партия председателите на местните организации в срок до 1 март 1996 г. да изпратят годишните си финансови отчети, подписани както от тях, така и от касиерите на съответната организация.

3. Решения по т.3:
3.1. Националният комитет не издига кандидатура за президент.
3.2. Националният комитет апелира към делегатите на Националната конференция на СДС да гласуват по съвест при определянето на кандидата за президент, с оглед да се издигне най-избираемата кандидатура от СДС.
3.3. Националният комитет не одобрява провеждането на предварителен избор на кандидат за президент с участието на политически сили, представени в Народното събрание и самоопредели се като опозиционни, но приема решението на НКС за тяхното провеждане, прието с мнозинство.
3.4. Националният комитет възлага на Изпълнителното си бюро да разработи ясна и твърда процедура за провеждане на предварителния избор за кандидат на опозицията за президент и да я внесе в НКС на СДС.

4. Решение по т.4: Изпълнителното бюро да организира работни групи за подготовка на изменения и допълнения на устава и програмата.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито, след което бе даден малък коктейл по случай 6-тата годишнина на Републиканската партия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, б февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СИМЕОН ВТОРИ ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО МУ ПОСЕЩЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Преди всичко искам да ви благодаря за интереса, който проявявате към предстоящото ми връщане в родината. Убеден съм, че сами можете да си представите какво значи за един човек възможността след половинвековно изгнаничество да бъде отново в родината и сред сънародниците си.

През 1943 г. след кончината на баща ми, цар Борис III, бях провъзгласен от XXV Народно събрание за цар на българите. Поради факта, че бях непълнолетен, управляваха регенти от мое име. Събитията в България през 1944 и последвалият режим доведоха до екзекутирането на регентите и множество други невинни жертви, както и моето и на семейството ми принудително напускане на родината през септември 1946. Далеч съм от мисълта да крия колко трудности и горчивини трябваше да преживеем през годините, прекарани в изгнание. Въпреки това не съм губил надежди, че нещата ще се променят, и особено сега, през последните шест години, когато България скъса с тоталитарното управление, се убедих, че и моите сънародници мислят така.

Множество доказателства за това получих още в първите месеци след 10 ноември 1989, когато започна демократичният процес у нас. Първоначалната вълна на радост и еуфория постепенно даде ред на една по-задълбочена и критична оценка за развоя на събитията. Преходът от тоталитаризъм към демокрация, както и в други страни, се оказа по-мъчителен, отколкото изглеждаше. Както знаете, през целия този период имах възможност да се срещна с представителите на властта и на деловите среди у нас, общественици, политици, както и с безброй други сънародници.

Доказателство, че България е поела пътя на демократичното развитие, бяха срещите ми с президента и с председателя на Народното събрание.

Показателни бяха и посещенията през 1991 и 1993 на сестра ми и майка ми, които бяха посрещнати с много сърдечност и топлота. Трогнаха ме и отправените към мен пожелания и покани през тези години да се върна в родината си и да дам и аз своя принос, ако е възможно, за преодоляването на трудностите от преходния период.

Радва ме, че много мои сънародници разчитат на мен, и затова отговорих положително на поканата на нашите интелектуалци, както и на множеството други от страна на различни професионални колективи, в които личи искрената загриженост от затрудненията, които среща нашето общество в момента.

Разчитам и на вас, представителите на медиите, за съдействие да мога да получа една по-пълна представа за сегашното положение в България, като бъдат избегнати произволните субективни коментари и интерпретации или излагането на непроверени данни и необмислени предположения относно моето завръщане. Трябва да стане ясно на всички, че идването ми има за цел да се осведомя и разбера на място реалното състояние на нещата, за което ще допринесат и срещите с вас, както и с представители на различните институции, обществени организации и всички заинтересовани сънародници. Това ще спомогне за по-доброто ми ориентиране за възможностите да бъда полезен. Нито имам мандат, нито притежавам вълшебна пръчица. Надявам се, че ще проявите разбиране към чисто човешкото ми желание за едно спокойно протичане на посещението ми, без то да бъде превърнато в сензация или пък, още по-лошо, в цирк. Намерението ми е също така да видя между другото отново местата, свързани с моето детство, както и да покажа на съпругата си своята красива родина.

Пожелавам ви успех в упражняването на трудната ви и обществено отговорна професия, както и винаги да служите на интересите на България.

Мадрид, 30 януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, б февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ /25 И 26 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


На 25 и 26 януари 1996 г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Съюза на земеделските кооперации в България /СЗКБ/. В работата му взеха участие председатели на регионални съюзи и на земеделски кооперации от страната. При обсъждането на част от въпросите участваха също така и членовете на Надзорния, Управителния и на Консултативния съвет на Българска земеделска и промишлена банка, АД /БЗПБ,АД/. Съвещанието бе ръководено от председателя на съюза проф. Атанас Ганев.

Обсъдени бяха възможностите, които масовата приватизация дава на земеделските кооперации - производители на селскостопанска продукция: да осигурят чрез кооператорите представителство на интересите си при управлението на предприятия от хранителната и другите видове преработвателна промишленост, с които има взаимоотношения. По този начин може да се пристъпи към постепенно затваряне на процеса производство-преработка-реализация на селскостопанската продукция. Подчертано бе, че СЗКБ като представител на над 1 000 000 членове-кооператори е в правото си и е длъжен да организира своите членове за участие в масовата приватизация.

СЗКБ и БЗПБ, АД взеха решение да създадат регионални приватизационни фондове. В тях ще се събират за участие в масовата приватизация боновите книжки на кооператорите, а също така и на останалите акционери-основатели и клиенти на БЗПБ, АД.

Управителният съвет на СЗКБ създава Център за координация на участието в масовата приватизация, който ще организира и ще съгласува дейността по учредяването на приватизационните фондове на кооперациите, набирането на боновете, участие на фондовете в централизираните търгове и други въпроси от дейността им по масовата приватизация. За ръководител на центъра бе определен Златимир Орсов.

Над 40 земеделски кооперации, междукооперативни предприятия и други организации доработиха и приеха окончателния вариант на устава и избраха ръководните органи за новото земеделско сдружение - "Земя’96", АД. Това е търговската организация на земеделските производители, създадена с цел да осигурява реализацията на произвежданата и преработвана от тях продукция, като търси най-изгодни условия и цени и осигурява защитата им от спекуланти и прекупвачи.

Участниците в заседанието осъдиха категорично разюзданата клеветническа кампания, подета от СДС и някои други политически сили в средствата за масова информация за дискредитиране на БЗПБ, АД. Те заявяват, че тази БЗПБ, АД е уникална за нашите условия. Тя е създадена през октомври 1994 г. по инициатиса на СЗКБ; в нея участват над половината от земеделските кооперации в страната с около 60% от общата обработваема земя. За разлика от други подобни финансови институции, създадени чрез преливане на държавен капитал в тях, масовите акционери на БЗПБ вложиха в нея своите оскъдни и спечелени с тежък труд левове, защото видяха в банката израз на обективната необходимост и вечната мечта на българския селянин за финансова и стопанска свобода и независимост.

Управителният съвет на СЗКБ с облекчение посрещна решението на Върховния съд на Република България да спре производството на делото, заведено от Главна прокуратура срещу банката. Представителите на земеделските кооперации смятат, че това дело - част от масираната кампания, е мотивирано от аргументи, нямащи нищо общо с юридическите норми и правила. То цели да дискредитира банката, да нанесе удар върху доверието в нея, да я компрометира пред нейните акционери и обществеността.

Ръководствата на съюза и на банката уведомяват своите членове и акционери и клиенти, че регистрацията на БЗПБ, АД е редовна, постановена от компетентен съд на базата на валиден и влязъл в законна сила банков лиценз.

Стабилността на банката е ненакърнена. Земеделието в нейно лице ще има сигурна опора.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, б февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ "РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ’95, ОБСТАНОВКАТА В СТОЛИЦАТА И НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ НА СОФИЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ", ОГЛАСЕН НА ПЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОФИЙСКАТА ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /13 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


От провеждането на местните избори в столицата минаха два месеца. Време - кратко, но достатъчно в днешната динамична обстановка, за да отшумят емоциите, да се отсеят сериозните от повърхностните, добронамерените от тенденциозните оценки, да се оттече мръсната вода на ожесточените нападки. Време - кратко, но достатъчно, за да ни пренесе в една нова година, в една нова ситуация пред лицето на нови, още по-сериозни изпитания, с нови, още по-големи отговорности за управлението на страната.

Ползата от настоящото, второ заседание на делегатите на Петата конференция на Софийската градска организация на Българската социалистическа партия /БСП/ ще бъде налице, ако, изхождайки от един обективен анализ на представянето ни в местните избори, съумеем да погледнем конструктивно и критично към днешните и утрешните си действия и задачи. Ако успеем да вникнем в причините за нашия неуспех през октомври миналата година, не за да обвиним едного или да оправдаем другиго, а за да разберем какво в нашата работа не достига, защо губим влияние сред определени обществени слоеве, кои свои пропуски като управляваща партия трябва непременно и своевременно да отстраним.

Другото вероятно ще обслужи нечии амбиции, но едва ли ще ни помогне да посрещнем достойно предизвикателствата на 1996 г. - може би най-тежката и драматични година от управлението на Демократичната левица /ДЛ/.

Ние сме силна организация на една силна партия. Няма причина да се боим да говорим за грешките си, важното е да го правим по демократичен, откровен и принципен начин.

Не се съмнявам, че нашата дискусия ще бъде именно такава.


I. Резултати от местните избори в София

От 1 013 005 регистрирани избиратели в София за кмет на столицата на първи тур гласуваха 514 940 души /50,8%/, а на втори тур - с около 10 000 души по-малко. В изборите за общински съветници участваха 513 386 души /50,6%/.

Тези данни отразяват една крайно ниска, непозната от досегашните избори електорална активност на столичани - проблем, нуждаещ се от сериозен анализ. Още повече че нито една от авторитетните социологически агенции не предвиди толкова слабо участие в местните избори.

Друга характерна особеност бе високият дял на недействителни бюлетини в изборите за кмет на столичната община 26 085 /над 6%/, а в изборите за общински съветници - почти 52 000, или над 10%! Очевидно причините се крият както в нововъведените бели бюлетини, така и в сложната система на гласуване в София. Но тъй като тези обстоятелства са валидни за всички сили, участващи в изборите, налага се изводът, че ние, структурите и организациите на БСП и ДЛ, не сме свършили добре работата си. Въпреки разпространените листовка и други материали по-голямата част от недействителните бюлетини бяха пуснати от наши избиратели.

Резултатите от 29 октомври 1995 г. и от 12 ноември 1995 г. показват, че местните избори в София бяха спечелени от Обединената опозиция.

За кмет на столицата на балотажа бе избран Стефан Софиянски. На първи тур той получи 216 673 гласа /44,1% от действителните бюлетини/ срещу 159 638 гласа /32,7%/ за подкрепения от Демократичната левица и от Патриотичния съюз Венцислав Йосифов. На трета позиция се класира Ренета Инджова /84 019 гласа, или 17,2%/, издигната от Народния съюз. Останалите кандидати получиха твърде ниски дялове от гласовете /Александър Каракачанов, подкрепян от Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ - 6221 гласа, или 1,3%; Вене Стойчев от Българската комунистическа партия /БКП/ - 4574 гласа, или 0,9%; проф. Емил Лозанов - кандидат на Български бизнес блок /БББ - 4111 гласа, или 0,8% и др./.

На балотажа, както е известно, Ренета Инджова се оттегли. Народният съюз подкрепи Стефан Софиянски, а също и БББ и някои по-малки формации. В подкрепа на Венцислав Йосифов се обяви единствено Гражданско обединение на републиката /ГОР/.

Гласовете за двамата кандидати /при почти същата избирателна активност, както на първия тур/ се разпределиха така:
- за Стефан Софиянски - 284 009, или 57,6%
- за Венцислав Йосифов - 209 154, или 42,4%

Както се вижда, Стефан Софиянски набра 69 000 гласа повече в сравнение с първи тур, а Венцислав Йосифов - 50 000 гласа повече. За разлика от Стефан Софиянски, който получи подкрепата на партии и коалиции с над 55 000 гласа на първи тур, впечатлява прирастът на гласове за Венцислав Йосифов, дошли главно от потенциални избиратели на Демократичната левица /или такива, пуснали на първи тур недействителни бюлетини/. Ако този резерв бе мобилизиран още в хода на предизборната кампания, резултатът на първи тур и по-нататъшната съдба на изборната надпревара можеха да изглеждат иначе. Ето защо в нашите дискусии по-нататък това е един от въпросите, които би трябвало да намерят ясен, точен и безпристрастен отговор.

Листата на Обединената опозиция - Съюз на демократичните сили /СДС/, Българска социалдемократическа партия /БСДП/, Християн-аграрната партия /ХАП/, Българска национална демократична партия /БНДП/, Демократическа партия - Консервативен сговор /ДП-ПК/, получи 212 908 гласа, или 46,1%, които й дадоха абсолютно /макар и само с 1 глас/ мнозинство в столичната община - 31 от общо 61 съветници.

Листата на Демократичната левица - Български земеделски народен съюз /БСП, БЗНС/ "Ал.Стамболийски и /ПК/ "Екогласност”/, подкрепена от Патриотичния съюз, получи 153 408 гласа, 33,2%, или 23 съветнически места.

Народният съюз получи 34 155 гласа, или 7,4% с 5 места, БББ - 10 228 гласа, 2,2% и едно място. Също едно място взе БКП с 8282 гласа, или 1,8%.

Както се вижда от тези данни, за разлика от изборите през 1991 г. на първи тур кандидатите за кмет на столицата получиха повече гласове от листата на издигналите /или подкрепили/ ги партии и коалиции. Особено типичен е случаят с Ренета Инджова, която спечели 50 000 гласа /2,5 пъти/ повече от листата на НС. Почти 7000 гласа повече от листата на Демократичната левица спечели Венцислав Йосифов, около 3000 гласа повече от листата на СДС - Стефан Софиянски.

Обединената опозиция спечели кметските места в 20 от общо 24 столични района, от които на първи тур Демократичната левица спечели кметските места в 4 района /"Изгрев", "Красна поляна", "Кремиковци" и "Нови Искър"/, от които в Нови Искър на първи тур. Съвсем малко не достигна за победа в "Младост" и "Илинден".

В 7 районни съвета абсолютно мнозинство има Обединената опозиция, в един - Демократичната левица. В останалите районни съвети мнозинството се формира от Обединената опозиция и НС, но при различни конфигурации и нееднозначни възможности за действие.

От общо 34 населени места в столичната община Демократичната левица спечели кметските места в 21 /10 в Нови Искър, 5 - в Кремиковци, 4 - в Панчарево, по 1 в "Овча купел" и Банкя/.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
06.02.1996 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Галя Дамянова
                                           Тинка Христова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!