6 август 1991

София, 6 август 1991 година
        Брой 152 (427)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕТО НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ В ШУМЕН НА 3 АВГУСТ 1991 ГОДИНА, КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Тази есен предстои провеждането на изключително важни за България избори за ново Народно събрание и за местни органи на властта. Миналата година на първите избори много партии и организации излязоха със самостоятелна листа срещу мастодонта БКП (БСП). Известно е, че предизборната борба поляризира населението и Великото народно събрание всъщност беше поделено между БСП и СДС, като комунистите благодарение на предизборни манипулации и изборна география запазиха минимално мнозинство.

За съжаление днес демократичната опозиция е по-разединена от миналата година. Много е възможно Съюзът на демократичните сили да излезе с три листи: на СДС - движение, на СДС - център, на СДС - либерали. Успоредно с тези листи ще бъдат и листите на други големи или нови демократични формации.

Няма съмнение, че разединението на опозицията обслужва БСП. А за нас свалянето на БСП от власт чрез парламентарни избори е основният въпрос за развитие на българската демокрация.

Нека в този труден за страната ни момент да покажем висока политическа зрялост, да положим усилия за единодействие в предизборната борба и да не допуснем опити за взаимно охулване и дискредитиране.

Нашата ръка е протегната за всички, които искат честно да сътрудничат с нас.

Шумен, 3 август 1991 г.

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФКД

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЕДНОТО ДРАСТИЧНО ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ДЕЙСТВИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Със своите действия правителството нарушава чл. 3 от Споразумението за по-нататъшното осъществяване на икономическата реформа и за запазване на социалния мир, в който дословно се казва следното: "Правителството ще засили контрола и санкциите спрямо спекулативното увеличаване на цените и ще продължи да наблюдава цените на дребно на досегашната група от 24 стоки от първа необходимост."

Като имаме предвид, че правителството узакони размера на минималната месечна работна заплата от 620 лева - чл. 2 от Постановление N 129 на Министерския съвет, - като я обвърза със социалния минимум, увеличаването на цените е израз на пълна некоректност по отношение на поети вече задължения в националната Тристранна комисия.

За да бъдем още по-ясни, договореностите включваха предварително изработване на икономически механизми за компенсиране на нарастването на издръжката на живота.

Съотношението между доходите и разходите за потребление на основните хранителни продукти едва позволява балансиране на границата на физическото оцеляване.

Драстичното повишаване на цените не е провокирано от увеличение на цените на горивата, дори напротив - цените на горивата леко спаднаха през последните два месеца. Като повод вероятно се използва повишението на изкупните цени на селскостопанската продукция, но във всички случаи това не е достатъчно икономическо основание за такова рязко покачване на цените на дребно.

Отново се налага изводът, че правителството не владее положението и обрича населението на обедняване, тъй като предварителните прогнози за равнището на цените на стоките от първа необходимост се надхвърлят.

Некоректността и некомпетентните действия на правителството се изразяват и в това, че то не е в състояние да се справи с диспропорцията между реализираните високи доходи на производители и търговци и нарастващата неплатежоспособност на населението. Тази диспропорция не стимулира нарастване на производството, а, напротив, води към неговото по-нататъшно съкращаване с всички произтичащи оттова социални последици.

Ангажиментите на правителството да преразгледа фиксираното равнище на минималната работна заплата, когато сумарното нарастване на цените от потребителската кошница надхвърли 10 процента, в случая е нелоялно, тъй като доходите на голяма част от домакинствата в България практически едва покриват най-жизненоважните потребности - храна и жилище. Поредният взрив на цените, без да се надхвърлят посочените 10 процента, ни кара да мислим, че правителството престъпно бездейства.

София, 3 август 1991 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"
ПРЕЗИДЕНТ: д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В КАРЛОВО, АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ние, членовете на Общинската организация на Демократическата партия, декларираме следното:

1. Демократическата партия в своята история никога не е влизала в коалиция нито е сътрудничела по какъвто и да било начин на комунистически, тоталитарни, фашистки и други терористически партии и организации.

2. Възмутени сме от изказването, на 1 август 1991 г., направено от съветския гражданин и български народен представител в Народното събрание г-н Андрей Карлович Луканов.

3. Настояваме за:

а/ Г-н Андрей Луканов да се извини пред Народното събрание и това да се предава по Българска телевизия и Българско радио.

б/ Да се потърси персонална отговорност от г-н Гиньо Ганев - заместник-председател на Народното събрание за изключването на микрофона при изказването на народния представител г-н Стефан Савов.

в/ Да бъде излъчен по телевизията пълният запис на изказването на същия.

Препоръчваме:

1. Г-н Андрей Луканов и всички негови съпартийци-комунисти (социалисти) да се запознаят по-подробно с устава, платформата и други документи на Демократическата партия.

2. Същите господа да се запознаят също така и с българската история.

Бог да пази България!

Карлово, 2 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА "ДА СПАСИМ БЪЛГАРИЯ" (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП).


СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ - ГЛАВНО УСЛОВИЕ ЗА УСПЕХА НА РЕФОРМАТА

СЪВРЕМЕННОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ПРЕДПОЛАГА РАЗВИТА СИСТЕМА ОТ СОЦИАЛНИ ГАРАНЦИИ. Днешната реформа, съпроводена от множество остри социални проблеми, изисква активна социална защита.

СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА е естествен продукт на развитите общества. Тя осигурява условия за достойно съществуване на всички свои граждани.

За нас смисълът на социалната политика е да осигури на всеки българин РАВНИ И РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ МУ. Обществото е длъжно да гарантира на всички свои членове основни потребности. Без подобни гаранции провъзгласените права и свободи са празни думи.

БСДП Е ЗА ДОСТЪПНО ЗА ВСЕКИ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. Пациентът трябва да получава качествено медицинско обслужване, а лекарите - справедливо заплащане на своя висококвалифициран и хуманен труд. Заплащането на медицинската помощ да става чрез системата на здравното осигуряване и на държавния бюджет. БСДП е за бюджетно подпомагане и временно дотиране на фармацевтичната промишленост, както и за разширяване на системата за предоставяне на безплатни лекарства на пенсионерите, инвалидите, децата, хронично болните.

БСДП ОТСТОЯВА ОБЩОДОСТЪПНОТО БЕЗПЛАТНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ. Средстватаза неговото осигуряване трябва да се поемат изцяло от бюджета. Инвестициите в образованието и в учителската професия са инвестиции за бъдещето на нацията.

БЕЗРАБОТИЦАТА Е СОЦИАЛНО ЗЛО И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОВЛАДЯНА. БСДП не приема идеята, че безработицата е зло, без което не може. Всеки българин има правото на труд, чрез който да осигури достойно съществуване за себе си и на своето семейство. Временната финансова помощ за безработните е само едно от задълженията на държавата. Необходимо е бързото създаване на ефективна система за разкриване на нови работни места, за пренасочване и преквалификация. Държавата трябва да поеме основна роля в борбата с безработицата, а синдикатите - в изграждане на съвременен пазар на труда.

ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ. Проблемите на притежателите на жилищно-спестовни влогове трябва да бъдат справедливо разрешени. Общините садлъжни да осигурят жилищен фонд с достъпни наеми на младите семейства, на социално слабите, на всеки, който не е в състояние да построи или купи собствено жилище.

ЗА НАС ХУМАННАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.


ДА ОПАЗИМ ДУХОВНОТО БОГАТСТВО НА НАЦИЯТА

КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ. БСДП е против опитите за пълната им комерсиализация. За нас това е равнозначно на практическото унищожаване на ценности и таланти. Усилията в тази насока трябва да съчетават държавната подкрепа, спонсорството, обществената и частната инициатива.

БСДП Е ЗА ПРАГМАТИЧНО И РЕАЛИСТИЧНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА. Тя трябва да бъде обвързана със световната наука. Развитието на истинска българска наука да се осигури чрез отстраняване на паразитиращите върху нея остатъци от тоталитарната система - псевдонаучни институти и направления. Ние сме за нормално бюджетно финансиране на фундаменталните и на приложните изследвания с национално значение. С ПОДКРЕПА НА ДЪРЖАВАТА ЗА НАУКАТА БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ЗАЕМЕ СВОЕТО МЯСТО В ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ.

ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА НРАВСТВЕНИЯ УПАДЪК ИЗИСКВА НОВ ПОДХОД КЪМ ВЪЗПИТАНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ. То трябва да се основава на традиционните народни добродетели и на нова, съвременна образователна система. БСДП СЕ БОРИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ.

ЗАЩИТАТА НА СЕМЕЙСТВОТО, ЗАКРИЛАТА НА МАЙЧИНСТВОТО И ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА са задължение на всяко цивилизовано общество. Нужно е ново отношение към инвалидите. Те трябва да се чувстват потребни на обществото и неразделна част от него.

ЗАЩИТАТА НА ПРИРОДАТА Е ЧАСТ ОТ КУЛТУРАТА НА НАЦИЯТА. Ние настояваме за бързи мерки по спасяване на най-засегнатите райони и за оздравяване на екологически най-опасните производства. ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА Е ВИСША ЦЕННОСТ.

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ПРЕДАДЕМ НА НАШИТЕ ДЕЦА ЧИСТА И ЗДРАВА БЪЛГАРИЯ!

В предизборната платформа на БСДП е вложен опитът на партиите от Социалистическия интернационал, особено на тези, които влизат в Европейската общност. Ние се съобразяваме с реалните възможности за бързо приобщаване на България към Европа чрез развитие.

БСДП предлага прагматична и уравновесена платформа на прехода от тоталитаризъм към демокрация.

БЪЛГАРИНО, ТВОЙТО БЪДЕЩЕ И БЪДЕЩЕТО НА ТВОИТЕ ДЕЦА Е В ТВОИ РЪЦЕ. ЗА ПЪРВИ ПЪТ В НОВАТА СИ ИСТОРИЯ БЪЛГАРИЯ ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА САМА ДА РЕШИ СВОЯТА СЪДБА. НЕКА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ.


*  *  *

По основните раздели на предизборната платформа БСДП има разработени конкретни програми за действие. Критики и препоръки по платформата изпращайте на адрес: НК на БСДП, ул. "Екзарх Йосиф” N 37 или в. "Свободен народ", ул. "Янко Забунов" N 10.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 август - Следва предоставеният за рзпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА (ЧАСТ ТРЕТА) НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК (БББ).


 ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
 

СОБСТВЕНОСТТА - СЪРЦЕВИНА НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО

Неравенството между хората в резултат от тяхното естествено различие и всеки опит то да бъде премахвано или скривано води до насилие и упадък. Социалната и икономическата справедливост не се свеждат до принципа всички да бъдем равни в бедността, а да получаваме различно в зависимост от таланта и енергията си за действие. Творческият размах на произвеждащия човек е невъзможен без частната собственост. Ето защо за нас СОБСТВЕНОСТТА, като сърцевина на човешкото достойнство, е висша ценност, без оглед на нейния размер, форми на съществуване и начини на функциониране.

Движен от тези разбирания, БББ без колебание определя РЕПРИВАТИЗАЦИЯТА И ПРИВАТИЗАЦИЯТА като главно съдържание и посока на икономическата реформа. Като политическа партия на частното предприемачество ние категорично заставаме на страната на засегнатите от Закона за отчуждаване на едрата градска покрита собственост и от други подобни закони. Осъждайки незаконния тоталитарен акт, ние ще направим всичко възможно това посегателство върху свещеността и неприкосновеността на частната собственост да бъде ликвидирано. Ние ще настояваме за безусловно връщане на отнетата собственост, а когато това е невъзможно - за пълно обезщетяване по текущи пазарни цени.

Българският бизнес блок заявява, че приватизацията трябва да започне час по-скоро. Без деление на малка и голяма, защото за нас няма голями малък бизнес, а само енергия и желание за незабавно действие. Същевременно съзнаваме опасността от приватизиране според законите на джунглата, за това БББ е за бърза, но цивилизовано извършвана приватизация, основаваща се на съвременна правна уредба, на уважение към институциите и на безусловно спазване на процедурите и изискванията при нейното провеждане.

В същото време БББ се обявява решително срещу всякаква форма на популизъм в осъществяването на приватизационния процес. Дълбоко сме убедени, че безплатното раздаване на собственост и проповядването наилюзиите на "равния старт" са сигурен път към по-нататъшен обществен упадък.

БББ смята, че не всички средства, получени от приватизацията, трябва да отидат за покриване на бюджетния дефицит и на държавния дълг. Една значителна част от тях трябва да се насочи към частното предприемачество под формата на кредит и инфраструктурни инвестиции. Само така е възможен здрав и стабилен икономически растеж, осигуряващ трудова заетост и просперитет на нацията.

БББ е наясно, че бързата и пряка приватизация е неприложима за голяма част от едрата държавна собственост. Затова ние призоваваме правителството към незабавни действия за автономизация и демонополизация на държавния сектор. За нас е нормално повечето от най-способните сега ръководители на държавни фирми и предприятия да се превърнат в бъдещи мениджъри и собственици. Същевременно обаче се обявяваме категорично против преобразуването на държавната собственост в частни фирми на сегашни стопански ръководители, техни роднини и близки.

ДАНЪЧНАТА И БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА - ОГЛЕДАЛО НА СОБСТВЕНАТА НИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО

Ние сме готови да поемем своята част от данъчното бреме само ако то не ни попречи да изпълним своя дълг към производството, търговията и заетостта. За БББ данъкът не е наказателно средство, а част от отговорността ни към обществото.

Ето защо ние настояваме да се приеме НОВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, която да не посяга безконтролно на предприемаческия дух и да бъде конкурентоспособна спрямо световните образци. Най-важната функция на бъдещата ни данъчна система трябва да бъде насочена към интегрирането ни с международните пазари и преструктурирането на икономиката. Тази данъчна система трябва да бъде съобразена с вида и размера на данъците в ЕО.

БББ ще настоява за ускорено заменяне на данъка върху оборота с данък върху добавената стойност на две нива: 10 на сто и 20 на сто, тъй като това е най-краткият път за изграждане на единна структура на цените и за премахване на двойното и тройното данъчно облагане. С въвеждането на данък върху добавената стойност ще се създадат и икономически предпоставки за действие на единен пазарно определен валутен курс и за поставянето на всички производители и търговци в равноправни икономически и конкурентни позиции.

За да бъде реализиран напълно принципът за равнопоставеност, БББ счита, че е необходимо новите частни производители и търговци да бъдат освободени за определен период от данъка върху добавената стойност и да работят при облекчен данъчен режим.

Засега БББ ще подкрепя решението за намаляване на данъка върху печалбата на 40 на сто. Но нашето убеждение е, че намалението трябва да бъде по-голямо, например 25-30 на сто. Освен това ние ще се борим за защитен "данъчен чадър" за нововъзникващи частни фирми, защото българският бизнес в началото има нужда от данъчна подкрепа, за която впоследствие многократно ще се отблагодари.

БББ настоява дребните и средните производители и търговци да получат данъчен аванс под формата на нарастваща във времето данъчна спирала, започваща от 3 на сто и достигаща до 25-30 на сто върху реализираната печалба, в зависимост от своята мощ.

БББ твърдо ще отстоява печалбата на чуждестранните юридически лица да се облага по същия ред и размер, както на местните лица. Предоставянето на данъчни облекчения не е единственият, нито главният път за привличането на чуждестранни капитали в България.

БББ ще се противопостави решително на всички опити за държавно икономическо покровителство. Бюджетът на страната не трябва да функционира като апарат за изкуствено дишане на неефективните държавни гиганти. Порочната практика на дотиране е силен деформатор на пазарните механизми и е огромна бариера пред развитието на конкуренцията. За раждащите се предприемачи в България премахването на държавните дотации означава стъпка към тяхната действителна равнопоставеност в пазарното състезание и към гарантирането на по-голям обем от кредитни ресурси за развитието на частната инициатива.

БББ счита, че бюджетът като икономически лост за управление трябва да се превърне и в средство за ускоряване на приватизацията. Ние сме за неговото постепенно консолидиране, за да бъде намалена опасността от изсмукване на кредитните възможности на предприемачите. Освен това смятаме, че прекомерно високият лихвен процент може да ни обрече на икономическа стагнация и да задуши предприемаческата инициатива още в нейния зародиш.

БББ отчита проблемите на раждащата се сега кредитна система у нас, но никога няма да допусне лихвените условия за държавните и общинските фирми да бъдат по-добри, отколкото за частния бизнес. Нещо повече, БББ ще настоява пред правителството, БНБ и останалите търговски банки независимо от трудностите да дадат възможност на прохождащите бизнесмени да получат така нужните им първи кредитни глътки въздух.

/Пресслужба "Куриер"/

*  *   *

София, 6 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИЯ СЪВЕТ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗРАБОТЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. Документът е адресиран до Комисията по науката и образованието при Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на науката и висшето образование, до Отрасловата комисия за съгласуване на интересите при Министерството на науката и висшето образование и до средства за масово осведомяване.


На 26 юни 1991. г. широката академична общественост от висшите училища с изненада узна от централните ежедневници, че предния ден правителството е одобрило проект на Закона за висше образование. Интересуващите се от този въпрос научиха, че няколко дни преди това проектът на закона е бил разпратен в различните висши училища с искане за спешно обсъждане и даване на становище по него. Поради недостатъчното време и неудобния период накрая на изпитната сесия, началото на отпуските и кандидат-студентската кампания само Академичният съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е успял набързо да го разгледа и е дал отрицателно мнение по него.

Налице е опасен рецидив на познат стар стил и похват на действие, при който пряко заинтересуваната и компетентна част от обществото е поставена отново пред свършен факт, без да има възможност да реагира и да вземе отношение по жизненоважни за нея проблеми, много от които са спорни и нямат еднозначен отговор. Съществува сериозна опасност да се повтори историята с действащия сега Закон за автономията на ВУЗ, който беше приет от старото Народно събрание по същия начин и със своите дефекти създава сериозни затруднения на стремящите се към обновление висши училища.

Към Синдикалния съвет на висшите училища при КТ "Подкрепа" действа работна група, съставена от представители на различни висши училища, която разглежда постъпващите проекти за Закон за висше образование, с цел да помогне за разработване на оптимален вариант. Тя е в състояние да изработва обосновани становища по представяните проекти и да ги предоставя на съставителите им и на Комисията по науката и образованието при Народното събрание.

Работната група прегледа набързо новопредставения проект и установи,че независимо от някои достойнства в сравнение със съществуващото положение той има сериозни недостатъци, които могат изцяло да го компрометират.

Синдикалният съвет на висшите училища при КТ "Подкрепа" счита, че одобреният от Министерския съвет законопроект в този си вид не е годен за внасяне в Народното събрание и се нуждае от съществена преработка. Трябва да се даде достатъчно време за обсъждането му от академичните общности на висшите училища и едва след това да се внесе в съответната комисия. В противен случай съществува опасността една твърде специфична и не особено позната на широката публика материя да се третира по общ начин, с всичките печални последици от това. Висшите училища имат остра нужда от добре разработен, непосредствено приложим закон, който не допуска възможност за произволни тълкувания и промени посредством допълнителни правилници.

Синдикалната организация на висшите училища при КТ "Подкрепа" ще направи всичко необходимо, за да не допусне приемането на поредното законово недоносче.

София, 1 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:14:12
06.08.1991 година

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!