6 януари 1994


София, 6 януари 1994 г.
Брой 4 /1049/


София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНО В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО


ГОСПОДА,

Депутатите от Отечествената партия на труда /ОПТ/ внесоха предложение за решение в парламента: икономиите от разходите на президентството, на парламента и на правителството да се използват за децата сираци, за студенти, за научни работници и за здравни заведения.

С удивление и възмущение научаваме, че икономиите се ползват за допълнителни премиални възнаграждения в поверените ви институции.

Категорично настояваме всички икономисани средства да се дадат за хуманитарни цели.

Позволяваме си да ви напомним, че за подобни премиални възнаграждения за "правоима-щите" от близкото минало Главна прокуратура сега им търси съдебна отговорност.

Господа, иска ни се да вярваме, че разумът и хуманността ще победят!

 

София, 4 януари 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОПТ: Румен Попов
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКЗНИ: Добромир Задгорски

 

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЕЩИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Нямаме думи, с които да изразим нашите чувства по повод на извънредните заплати, получени от вас в навечерието на Нова година. Известни са ни вашите декларации и загриженост за социално слабите в страната. Надяваме се, че ще ги потвърдите, като преведете сумата от 1,5 милиона лева на Софийския централен затвор с цел подобряване на битовите условия на българските граждани, временно пребиваващи там. Както се казва, всички някъде временно пребиваваме - вие на "Дондуков" 1, те - в сградата на затвора. С този ваш прозорлив жест ще си осигурите светло бъдеще и спокойни старини и може би нов постоянен адрес.

София, 5 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД ПЕРНИК. Документът е адресиран до президента на Република България, до министър-председателя, до кмета на град Перник.


Национално движение /НД/ "Екогласност" остро протестира срещу безотговорното отношение на държавните власти към бедстващото население на град Перник. Ежедневното подаване на вода за промишлени предприятия от язовир "Студена" /вече и от мъртвия обем на язовира/, който е единствен източник на питейна вода за гражданите, доведе до критично намаляване на нивото на язовира и много често водата не отговаря на изискванията на Българския държавен стандарт. Отделен въпрос е, че драстичното намаляване на водата и заплахата от пресъхване на язовира доведе вече цяла година до въвеждане на строг режим за подаване на питейна вода на град Перник - по 2 часа дневно, което силно затруднява нормалния живот и води до заплаха от епидемии. Вече има случаи на заболявания от хепатит-Б сред учениците.

"Екогласност" настоятелно изисква от правителството да предприеме активни действия за решаване на проблема, макар че това правителство едва ли е способно да реши какъвто и да е проблем в България.

София, 3 януари 1994 г.

СЕКРЕТАР: Лъчезар Тошев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТ, ВЪЗНИКНАЛ НА 3 ЯНУАРИ 1994 Г. В СГРАДАТА НА "СЛАВЕЙКОВ" 4-А


Инцидентът, възникнал на 3 януари 1994 г. в сградата на "Славейков" 4-А в столицата, е позорна и предварително подготвена акция. Наглед дребно хулиганство, "поднесено" на Земеделския съюз в чест на Нова година, това организирано самоуправство е подбудено от решението на Министерския съвет от 29 декември 1993 г.

За съжаление българската общественост бе заблудена от някои средства за масово осведомяване. В сградата на "Славейков" 4-А не е имало сбиване между членове на Българския земеделски народен съюз и нахълталите лица. Активната страна на инцидента са били неидентифицирани субекти под съответно предводителство.

Правителството на Беров е инспираторът на тази новогодишна акция срещу организацията ни.

Истината е, че нахълталите са направили груб опит да изхвърлят служителите от канцелариите на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/, фондация "Ал. Стамболийски", Българския земеделски младежки съюз /БЗМС/ и Градското настоятелство на БЗНС. Никой от служителите на Земеделския съюз не е посегнал срещу похитителите.

Постоянното присъствие /ПП/ на БЗНС е сигурно, че неговото становище ще бъде одобрено и защитено от всички дружби в страната. От следствените служби и прокуратурата очакваме стриктно изпълнение на съответните закони и търсене на съдебна отговорност от хората, осъществили недостойната акция.

София, 4 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 6 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ХАРТА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ. Документът е написан от комисия с председател Владимир Сотиров - заместник-председател на партията, и е приет от Националния съвет на организацията на 27 ноември 1993 г.


4. Права на личността

Зелената партия строго се придържа към равенството на всички граждани пред закона (чл.6, ал.1 от Конституцията) и във връзка с това изрично подчертава, че религията и етническата принадлежност не могат да бъдат нито пречка, нито привилегия за участие във властта.

Етническата принадлежност е акт на самоопределение и затова никой - нито човек, нито организация - няма право да определя етническата принадлежност на друг. Никой няма право също да обособява етнически цели групи от хора, да променя тяхното етническо самосъзнание или да ги причислява към една или друга нация. Зелената партия се обявява решително против всички форми за насилствено асимилиране на едни етнически групи от други независимо дали подложената на асимилация група е малцинство в рамките на цялата страна или в региона. Неприемливи са всякакви форми на натиск - икономически, психологически, религиозно-обредни, битови и т.н. Особено недопустима е намесата на държавни институции и политически партии при определяне на етническата принадлежност. Зелената партия е категорично против използването на етническите въпроси за тяснопартийни цели.

Зелената партия потвърждава всички права, произтичащи от етническото самоопределение  - правото на име, на културна самобитност (чл.54, ал.1 от Конституцията), на език (чл.36, ал.2 от Конституцията) и др. Културното разнообразие трябва да бъде подпомагано, а в случаите на относителна културна изостаналост държавната помощ дори е наложителна. Недопустимо е обаче културната самобитност да се използва като лост за постигане на териториална автономия.


5. Език и образование

Зелената партия смята, че наличието на един официален език - български (чл.З от Конституцията), е необходим елемент от консолидацията на нацията. По тази причина неговата употреба е наложителна във всички случаи, когато без него се нарушава комуникацията. Нещо повече, владеенето на литературния български език е неотменим фактор за просперитета на всеки български гражданин. Зелената партия е решително против въвеждането на втори официален език (на национално или на регионално равнище) и превръщането на България в многоезична държава.

В същото време Зелената партия напълно зачита правото на лицата, принадлежащи на различни етнически групи, да използват своя език в бита, в средствата за масово осведомяване, в културни изяви и т.н., както и да го изучават в училище. По този въпрос Зелената партия смята, че задължително трябва да бъде изучаван само официалният език - българският. Задължително могат да бъдат изучавани и световните езици, а всички останали - само факултативно. При това Зелената партия стриктно се придържа към текста на Конституцията (чл.36, ал.2): обучението да включва майчиния език, без да се превръща от право в задължение. Майчиният език е обективна даденост - той е езикът на ранното детство и затова не може да бъде плод на самоволно решение. Зелената партия не одобрява в училище да бъде налаган на децата "майчин" език, който те не знаят. Още по-недопустимо е езикът да бъде налаган с цел промяна на етническото самосъзнание или пък с политическа цел.


6. Религия

Зелената партия е за пълна свобода при избора на вероизповедание или атеизъм в съгласие с чл.37, ал.1 от Конституцията. Поради това религията не може да бъде основание за причисляване към един или друг етнос. Съвсем недопустимо е вярванията и религиозните обреди да се използват като средство за натиск при етническото самоопределяне. Зелената партия е за регистрация на вероизповеданията в съда (наравно с другите сдружения), а не чрез Дирекция по вероизповеданията, и твърдо стои зад чл.13, ал.4, според който религията и религиозните убеждения не могат да се използват за политически цели. Пак според чл.13, ал.2 от Конституцията "религиозните институции са отделени от държавата". Образованието в държавните и общинските училища трябва да остане светско, за да не се създават условия те да се превръщат в арена на религиозни сблъсъци. Зелената партия особено държи на спазването на чл.37, ал.2 от Конституцията и ще се противопоставя на всякакви религиозни доктрини, които носят заплаха за психичното здраве и дори за живота на човека.


7. Нашите съотечественици в чужбина

За нас те не са чужденци! Едни са заминали временно, други са се изселили завинаги, на трети историческите корени са в българска земя, но всички те - българи, турци, евреи, арменци и т.н. остават наши съотечественици и затова най-малко трябва да служат за ябълка на раздора, особено между съседни страни. Независимо с коя държава са свързали живота си, България е тяхно отечество, а те самите са фактор, който укрепва доверието между два народа. Затова Зелената партия държи България да остане за тях дом с винаги отворени врати. Съотечествениците ни в чужбина не трябва да изпитват глад за български книги, български сценични образи, български глас в ефира и т.н.

Особено внимание Зелената партия отделя на паметниците на българщината в чужбина. Опазването на нашата задгранична собственост е предмет на преговори с държавите, на чиято територия тя се намира.

Свидетели сме как държави в центъра на цивилизования свят горят в пламъка на междуетнически битки; държави, които преживяват средновековни религиозни войни. На този фон България може да служи за пример с етническата си търпимост, религиозната толерантност и гражданския мир. Дали ще продължим и занапред зависи само от н ас.

Да бъдем заедно - това е нашата съдба и в това е нашето спасение!

/Пресслужба "Куриер"/


14.10.00
06.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!