7 януари 1991

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 4 /279/

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /НДЗПЧ/ ПО ПРОЕКТА ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ПО РЕДИЦА СЪОБРАЖЕНИЯ НДЗПЧ НЕ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО, ПОДПИСАНО НА 3 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.


НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ БИ БИЛО ОБВЪРЗАНО С ПОСОЧЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ САМО В СЛУЧАЙ ЧЕ Е САМОСТОЯТЕЛНА СТРАНА ПО НЕГО - ИЗВЪН И НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ СТРАНА Е СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ И ТО АКО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ОТНОСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО КАТО ЦЯЛО:

ОТ ТЕКСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ДА ОТПАДНАТ ВСИЧКИ КЛАУЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДЕЙСТВИЯ, СТАНАЛИ МЕЖДУ ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ПРОЕКТ И ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕТО МУ /ВЕЧЕ ПРИЕТИ ЗАКОНИ, СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, СТАТУТ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО/. ТЕЗИ СЪБИТИЯ СА СТАНАЛИ ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ И Е НЕЛЕПО ПОСТ ФАКТУМ ДА ИМ СЕ ПРИДАВА ХАРАКТЕР НА ОСНОВАНИ НА КОНСЕНСУС. ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЯХ НОСЯТ ТЕЗИ, КОИТО СА УЧАСТВАЛИ В ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ.

ОТНОСНО ПРЕДВИДЕНИЯ СРОК ЗА ДЕЙСТВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО: ДО ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН, КОЙТО ЗАЕДНО СЪС СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ НЕГО ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ САМОСТОЯТЕЛНО ДА РЕШАВА ВЪПРОСИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА, НЕОБРЕМЕНЕНИ ОТ МИНАЛИ СЪМНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ.

ОТНОСНО ПАРЛАМЕНТА: ОТ ТЕКСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ДА ОТПАДНАТ ВСИЧКИ ИЗРАЗИ,  КВАЛИФИЦИРАЩИ ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН ЗАКОННОСТТА, ЧЕСТНОСТТА И СВОБОДАТА НА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ТЪЙ КАТО СЕ СЪЗДАВА ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ СА ПРЕДРЕШИЛИ ИЗВОДА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ЛЕГИТИМНОСТТА НА ИЗБОРИТЕ.

ДА СЕ ПРЕДВИДИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДО 15 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ОТНОСНО ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРИТЕ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ СПРЕ НЕДОСТОЙНАТА СПЕКУЛАЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОТОЧВАНЕ НА ВЪПРОСА, КОЯТО ДАВА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.74, АЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, НО КОЯТО ВЕЧЕ НЕ Е СЪОБРАЗЕНА С ПОСТОЯННИЯ ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА, КАКТО И С ДОРАЗВИВАЩАТА Я РАЗПОРЕДБА НА ЧЛ.39, АЛ.2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ДА СЕ ПРЕДВИДИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ - ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.69, АЛ.2 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ ДО 15 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА И ПО ТОЗИ НАЧИН ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ИЗБОРИТЕ ЗА НОВ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ ДО 15 АПРИЛ 1991 Г., КАТО ТОВА СТАНЕ ЗАЕДНО С ИЗБОРИТЕ ЗА ОРГАНИ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.

ДА СЕ ПРЕДВИДИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ - ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДИ РЕШЕНИЕТО СИ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ ДА ПРИЕМЕ ЗАКОН /РЕСПЕКТИВНО ЗАКОНИ/ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН И ЗА ОРГАНИ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДВИЖДАЩ СЕРИОЗНИ ГАРАНЦИИ ЗА ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРИТЕ, КАКТО И ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ, ПОЗВОЛЯВАЩ НА СЛЕДВАЩИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН ДА ИЗМЕНЯ И ДА ДОПЪЛВА КОНСТИТУЦИЯТА, КАКТО И ДА ПРИЕМЕ НОВА.

ОТНОСНО ПРАВИТЕЛСТВОТО: ТАЗИ ЧАСТ ОТ ТЕКСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ДА ОТПАДНЕ, ТЪЙ КАТО ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЕЧЕ Е СЪСТАВЕНО; ИЗБРАНО И ЗАПОЧНАЛО ДЕЙНОСТТА СИ, ЗА КОЕТО ОТГОВОРНОСТ НОСЯТ ЛИЦАТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕНО В КОНСУЛТАЦИИТЕ ПО СЪСТАВЯНЕТО И ИЗБОРА МУ.

НДЗПЧ ВЪЗРАЗЯВА СРЕЩУ ВСЕКИ ОПИТ ДА СЕ ОДОБРЯВАТ ВЕЧЕ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ, ЗА КОИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СДС НЕ СА БИЛИ ОВЛАСТЕНИ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ, КАТО ЗАЯВЯВА НЕСЪГЛАСИЕТО СИ С НАЧИНА, ПО КОЙТО БЕШЕ СЪСТАВЕНО ПРАВИТЕЛСТВОТО, КАКТО И С НЕГОВИЯ ПЕРСОНАЛЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ СЪСТАВ.

ОТНОСНО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ:
ОТ ТЕКСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ДА ОТПАДНАТ УГОВОРКИТЕ ЗА ВСЯКАКЪВ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ЗАКОННОТО УПРАЖНЯВАНЕ НА ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА - СЪБРАНИЯ, ДЕМОНСТРАЦИИ, СТАЧКИ.

ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС:

ТАЗИ ЧАСТ ДА ОТПАДНЕ ОТ ТЕКСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ТЪЙ КАТО ПРЕДПОЛАГА ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ УСИЛИЯ, НАДХВЪРЛЯЩИ ОСТАНАЛИЯ КРАТЪК ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЗА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ОТНОСНО ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО:

ТАЗИ ЧАСТ ДА ОТПАДНЕ ОТ ТЕКСТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО, ТЪЙ КАТО В ОСНОВАТА СИ ВЕЧЕ Е ИЗПЪЛНЕНА.

СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /БЛП/.


ПЕТО - ИКОНОМИКА:

1. БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ Е ЗА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, В КОЯТО ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ ДА ИМАТ РАВНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРЕНТНА БОРБА. ОСОБЕНО ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ В БЛИЗКИТЕ ГОДИНИ ТРЯБВА ДА СЕ ОТДЕЛИ НА СТИМУЛИРАНЕТО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

ЗА НАС, ЛИБЕРАЛИТЕ, ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е НАЙ-ГЪВКАВАТА, ПРОСПЕРИРАША И ПЕЧЕЛИВША СОБСТВЕНОСТ. ЕДИНСТВЕНО КОГАТО СОБСТВЕНОСТТА ТИ ПРИНАДЛЕЖИ, ТИ СТАВАШ ЗАИНТЕРЕСУВАН СТОПАНИН, НОСИШ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ И СТОПАНСКИ РИСК, ВПРЯГАШ ЦЯЛАТА СИ ЕНЕРГИЯ И ТАЛАНТ ВЪВ ВСЕ НОВИ И НОВИ НАЧИНАНИЯ.

2. ДА БЪДЕ КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

САМО ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЗВА ТЯСНО С ДЕМОКРАЦИЯТА. ДЕМОКРАЦИЯ БЕЗ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НЯМА, А ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА. ПОЛИТИЧЕСКА СВОБОДА МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА САМО АКО ИМА И ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА.

3. СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРНОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА ИКОНОМИКА ПЛЮС ЕТИКА, Т.Е. ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ НЕ ТРЯБВА ДА ДОВЕЖДАТ ДО "СТРЕСОВИ" СЪСТОЯНИЯ, А ДА ИМАТ ЗА ЦЕЛ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КЛИМАТ В СТРАНАТА. СПОРЕД НАС ВСИЧКО, КОЕТО Е ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНО, НО НЕ Е ЕТИЧНО, НЕ БИВА ДА СЕ ПРИЕМА.

4. ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДА ДАВА ПРОСТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, ДА СЪЗДАВА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ СПОРЕД КАЧЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА ТРУДА. АНТРОПОЛОГИЧНОТО НАЧАЛО В ИКОНОМИКАТА ПРЕДПОЛАГА В ОСНОВАТА ДА СТОИ ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СЪС СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ ДА ПРЕСЛЕДВА СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГА ЗА СЕБЕ СИ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ НЕГОВАТА ТРУДОВА МОТИВАЦИЯ, А ОТТУК И ОБОГАТЯВАНЕ НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

5. БЛП Е ЗА ПОЕТАПНА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЯКОИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА. ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДРЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ ОПТИМАЛНО БЪРЗО ЧРЕЗ ПРОДАЖБАТА ИМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ. СРЕДНИТЕ И ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ ЗА ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СПОРЕД НАС Е НЕОБХОДИМО СЛЕДНОТО:

А/ ДА СЕ ОБОСОБИ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВИД НА ЦЕННИ КНИЖА /АКЦИИ/, КАТО ТАЗИ ЧАСТ ОТ СОБСТВЕНОСТТА, СЪЗДАДЕНА В РЕЗУЛТАТ НА
ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, СТАНЕ ПРИТЕЖАНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВИД НА АКЦИИ, А ЧАСТТА, РЕЗУЛТАТ НА ЗАВОДСКИ ИНВЕСТИЦИИ - ПРИТЕЖАНИЕ НА ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ /СЪЩО ВЪВ ВИД НА АКЦИИ/;

Б/ ДЪРЖАВАТА ДА ПРОДАДЕ СВОЯ ДЯЛ, НАВЕДНЪЖ ИЛИ ПОСТЕПЕННО /ПОЕТАПНО/, НА ФОНДОВАТА БОРСА. ТЪЙ КАТО ДЕЛЪТ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ /А ОТТУК И ДЕЛЪТ НА АКЦИИТЕ/ В ДОСЕГАШНИТЕ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Е ПРЕОБЛАДАВАЩ, ТО ПОСТЕПЕННО, ЧРЕЗ ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИ, ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ БЪДЕ ПРИВАТИЗИРАНА, А САМАТА ДЪРЖАВА ЩЕ ПОЛУЧИ В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ЗНАЧИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА;

В/ ОСТАНАЛИТЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ТРУДОВИЯ КОЛЕКТИВ АКЦИИ МОГАТ ПО НЕГОВО РЕШЕНИЕ ИЛИ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ НА ФОНДОВАТА БОРСА ЗА ФИНАНСОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ФИРМАТА, ИЛИ РАЗПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ. В ТОЗИ СЛУЧАЙ НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ НАЙ-МОТИВИРАНИЯТ ЗА ТРУД РАБОТНИК БИ БИЛ РАБОТНИКЪТ-АКЦИОНЕР, ЗАИНТЕРЕСУВАН ОТ ПО-ВИСОКИ ДИВИДЕНТИ, КОЕТО ЩЕ СТИМУЛИРА СОБСТВЕНАТА МУ ДЕЙНОСТ.

6. СПОРЕД НАС ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО НЕ ТРЯБВА ДА ИМА САМО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ЦЕЛИ, А ДА ПРЕСЛЕДВА ЗАПАЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ БАЛАНС НА СТРАНАТА. БЕЗ ГАРАНТИРАНО РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ИКОНОМИКА И ЕКОЛОГИЯ Е ВСЕ ЕДНО ДА ПОСТАВИМ ПОД СЪМНЕНИЕ БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА НИ. КАТО МОДЕЛ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИ СЪОБРАЗЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА МОЖЕ ДА СЛУЖИ ПРИМЕРЪТ НА РАЗВИТИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, ОСОБЕНО ТЕЗИ ОТ СЕВЕРНА ЕВРОПА.

7. БЕЗ ДА СЕ РАЗРУШАВАТ НАЛИЧНИТЕ ШИРОКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ СЪС СССР И ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО МАКСИМАЛНО БЪРЗО ДА СЕ СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЕО С ЦЕЛ ПОСТЕПЕННА ИНТЕГРАЦИЯ С ИКОНОМИКАТА ИМ. ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ДА СЕ ОТДАДЕ И НА РАЗВИТИЕТО НА ВРЪЗКИТЕ В ОСТАНАЛИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, СЪС САЩ, КАНАДА, БРАЗИЛИЯ, АРЖЕНТИНА И ОСОБЕНО С ЯПОНИЯ И ЮЖНА КОРЕЯ.

8. ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВА НА ПЪРВО МЯСТО НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ, НО ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ДА СЪЗДАВА ГАРАНЦИИ И ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, КАТО ПОСЛЕДНИТЕ СЕ ПОЛЗВАТ С ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРИ ВЛАГАНЕ В ПРИОРИТЕТНИ ЗА НАШАТА СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА.

9. НАЦИОНАЛНАТА БАНКА ДА БЪДЕ ПОДЧИНЕНА САМО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КАТО БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ РЕДИЦА НЕСВОЙСТВЕНИ ЗА НЕЯ ФУНКЦИИ. ТЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАНИМАВА С ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕМИСИЯТА, КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУРСА НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВАЛУТНИТЕ И ЗЛАТНИТЕ ЗАПАСИ НА ДЪРЖАВАТА. ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, СЪЗДАДЕНИ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪВРЕМЕНЕН ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕ НА БАНКОВОТО ДЕЛО, ПРЕДВИЖДАЩ И ПОСТЕПЕННА "ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ" НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ.

10. ЕДНОВРЕМЕННО С ИЗГРАЖДАНЕТО НА МОДЕРНО ИКОНОМИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ОТ КОРЕННО ОБНОВЛЕНИЕ СЕ НУЖДАЕ СИСТЕМАТА НА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. НА ПЪРВО МЯСТО ТОВА СЕ ОТНАСЯ ДО СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. НЕОБХОДИМО Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ "ЗДРАВНИ" КАСИ, В КОИТО ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ ВНАСЯТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА ОСИГУРОВКИ И ОТ КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПЛАЩАНИ ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ЛЕЧЕНИЕТО ИМ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, КАКТО И БЕЗПЛАТНИ ЛЕКАРСТВА ЗА СВОЕТО ЛЕЧЕНИЕ.

ОТ СЪЩЕСТВЕНИ КОРЕКЦИИ СЕ НУЖДАЕ И ПЕНСИОННОТО ДЕЛО. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ, КОИТО ДА БЪДАТ НЕПРИКОСНОВЕНИ, И ВНОСКИТЕ, НАБИРАНИ В ТЯХ, ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЕДИНСТВЕНО ЗА ПЕНСИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА НИ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ СТИМУЛИРА СЪЗДАВАНЕТО НА ОТДЕЛНИ ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ КОНФЕДЕРАЦИИ НА ТРУДА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПАРИЧНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН КАТО ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ.


5. ЗЛАТЕН СТАНДАРТ ИЛИ СТАНДАРТ НА СТОКОВАТА КОШНИЦА. В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН ПАРИТЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ, ЗА ДА СЕ НАМАЛЯТ РАЗХОДИТЕ ПРИ СДЕЛКИТЕ И ТЪРГОВИЯТА. ТЪРСЕНЕТО НА ПАРИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ Е ДОВЕЛО ДО ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПАРИ, ОСНОВАНИ НА СПЕЦИФИЧНИ СТОКИ КАТО ЗЛАТО ИЛИ СРЕБРО. ПРИ ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ ПАРИЧНАТА ЕДИНИЦА Е РАВНА НА ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ЗЛАТО И ВСИЧКИ, КОИТО СА ПЕЧАТАЛИ БАНКНОТИ И СЕКЛИ МОНЕТИ, СА СЕ СЪГЛАСЯВАЛИ ИЛИ СА БИЛИ ПРИНУДЕНИ ДА ГИ КОМПЕНСИРАТ С ОПРЕДЕЛЕНО КОЛИЧЕСТВО ЗЛАТО ЗА ЕДНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА. ТОВА СЕ ОТНАСЯЛО КАКТО ЗА ДЪРЖАВАТА, ТАКА И ЗА ЧАСТНИТЕ БАНКИ.

ЗЛАТНИЯТ СТАНДАРТ ИМА НЯКОЛКО ПРЕДИМСТВА. НАЙ-ВАЖНОТО ОТ ТЯХ Е, ЧЕ ЗАПАСИТЕ ОТ ЗЛАТО НЕ СА СЕ ОПРЕДЕЛЯЛИ ЧРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА, А СА СЕ ОПРЕДЕЛЯЛИ ОТ РАЗХОДИТЕ ПО ПРОИЗВОДСТВОТО МУ, СВЪРЗАНИ С ЦЕНАТА. ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ ЗАПАСИТЕ ОТ ЗЛАТО СА БИЛИ ОПРЕДЕЛЯНИ ЕНДОГЕННО, КОЛИЧЕСТВОТО ПАРИ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ ОТ ЧАСТНИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ БАНКИ, СТРИКТНО СЕ Е ОГРАНИЧАВАЛО ОТ ЖЕЛАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ДА ГО ПОДДЪРЖА НА ТОВА РАВНИЩЕ ПРИ ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЦЕНА. ТЕЗИ ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ СА ПРЕДПАЗВАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЛАСТИ ОТ ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА, А ОТТУК СА БИЛИ ИЗБЯГВАНИ И РЕЗКИТЕ КОЛЕБАНИЯ В СТОЙНОСТТА НА ПАРИТЕ. НА ПРАКТИКА ОБАЧЕ ЗЛАТНИТЕ СТАНДАРТИ НЕ СА БЕЗУПРЕЧНИ. КАТО ВСЯКА ДРУГА СТОКА, КОЯТО ИЗПЪЛНЯВА РОЛЯТА НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ, ТЯ ПРОСТО ОТРАЗЯВА ПРОМЕНИТЕ В ОТНОСИТЕЛНАТА Й ЦЕНА СПРЯМО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ, А НЕ НЯКАКВА РЕАЛНА ПОСТОЯННА СТОЙНОСТ. И ПО-ТОЧНО, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД СРАВНИТЕЛНО ОГРАНИЧЕНОТО СНАБДЯВАНЕ СЪС ЗЛАТО ПРЕЗ ПЕРИОДИТЕ, КОГАТО ТЪРСЕНЕТО НА ПАРИ Е НАРАСТВАЛО БЪРЗО, ТО Е МОГЛО ДА СЕ УДОВЛЕТВОРЯВА ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ ДЕФЛАЦИЯ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ПЕРИОДИЧНО СА БИЛИ ОТКРИВАНИ НОВИ ЗЛАТНИ НАХОДИЩА И СА БИЛИ ПОДОБРЯВАНИ ТЕХНОЛОГИИТЕ В МИННОТО ДЕЛО И ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЛАТО, КОЕТО ПЪК Е ПРИЧИНЯВАЛО ИНФЛАЦИЯ.

С ОТКАЗВАНЕТО НА СТРАНИТЕ ОТ ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ ТЕ СА СЕ НАСОЧИЛИ КЪМ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПАРИЧНИ СТАНДАРТИ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТОЙНОСТТА НА ПАРИТЕ СЕ Е ОПРЕДЕЛЯЛА ОТ КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО. КАКТО ВЕЧЕ БЕШЕ ОБЯСНЕНО, КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ИЛИ "КНИЖНИ" /БЕЗ ПОКРИТИЕ/ СТАНДАРТИ ВОДЕХА ДО ПОСТОЯННА ИНФЛАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОКАЗВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ ВЛАСТИ ДА УВЕЛИЧАВАТ ПАРИЧНИТЕ НАЛИЧНОСТИ ПО-БЪРЗО ОТ СНАБДЯВАНЕТО НА ПАЗАРА СЪС СТОКИ И УСЛУГИ.

ОТ ДРУГА СТРАНА, ЦЕНОВИ СТАНДАРТ КАТО ЗЛАТОТО ОПРЕДЕЛЯ РАЗЧЕТНАТА ЕДИНИЦА КАТО НЕЩО РАЗЛИЧНО ОТ СРЕДСТВО ЗА ОБМЕН. ПОВТАРЯМ, ЧЕ С ЦЕНОВИ СТАНДАРТ, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ДЪРЖАВАТА, СЕ ДЕФИНИРА СТОЙНОСТТА НА РАЗЧЕТНАТА ЕДИНИЦА, А ОБЩЕСТВОТО ОПРЕДЕЛЯ НОМИНАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО ПАРИ, КОЕТО ЩЕ СЪДЪРЖА ТЯ.

ИКОНОМИСТИТЕ ОТДАВНА СА РАЗБРАЛИ, ЧЕ ПРИ СТАНДАРТИ ЗА СТОЙНОСТТА, ОСНОВАНИ НА МНОГО СТОКИ ИЛИ СТОКОВИ КОШНИЦИ, ИМА МНОГО ПО-ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ СТАБИЛНИ РЕАЛНИ СТОЙНОСТИ, ОТКОЛКОТО ПРИ СТАНДАРТИ, ОСНОВАНИ НА ЕДНА СТОКА, КАКВАТО Е ЗЛАТОТО. В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН ОБАЧЕ ТАЗИ ИДЕЯ Е БИЛА СМЯТАНА ЗА НЕПРАКТИЧНА И ТВЪРДЕ СКЪПА ПОРАДИ НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ВСИЧКИ СТОКИ В КОШНИЦАТА. КАКТО ОТБЕЛЯЗВА Д-Р УОРЪН КОУТС ОТ МВФ, "ДВЕ НОВИ РАЗВИТИЯ В НАШЕТО РАЗБИРАНЕ НА ПАРИЧНАТА СИСТЕМА ПОРОДИХА ИНТЕРЕС КЪМ СТОКОВИЯ СТАНДАРТ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ОПОРА НА ПАРИЧНА СИСТЕМА. ПЪРВОТО Е ОСЪЗНАВАНЕТО НА ФАКТА, ЧЕ ЕДИН ЖИЗНЕСПОСОБЕН СТОКОВ СТАНДАРТ НЕ ИЗИСКВА ОБРЪЩАНЕТО НА ПАРИ В СПЕЦИФИЧНИ СТОКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА РАЗЧЕТНО СРЕДСТВО. ТОВА СИЛНО ОПРОСТЯВА И СНИЖАВА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТАЗИ СИСТЕМА. ВТОРОТО Е ОСЪЗНАВАНЕТО, ЧЕ ПАЗАРНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ОБЪРНАТИ В СТОКИ ПАРИ Е ЕДНАКВО КАКТО ЗА ПАРИТЕ, ПУСНАТИ В ОБРЪЩЕНИЕ ОТ БАНКИТЕ, ТАКА И ЗА ТЕЗИ, ПУСНАТИ ОТ ДЪРЖАВАТА." /3/

ПО ПОДОБЕН НАЧИН СЪР АЛЪН УОЛТЪРС, МОЖЕ    БИ НАЙ-ОТЯВЛЕНИЯТ ЗАЩИТНИК НА ИДЕЯТА ЗА КОНКУРИРАЩИ СЕ ВАЛУТИ И ЗА СТОКОВИ ПАРИ В ЕВРОПА, КОИТО ТОЙ НАРИЧА ЕКОМ /ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ/, В ОБОСНОВКАТА ЗА ЕКОМ ОТБЕЛЯЗВА:

"ИДЕЯТА ЗА СТОКОВИ ПАРИ, КОИТО НЕ СЕ ОПИРАТ НА ТЕСНИТЕ ОСНОВИ НА ЗАПАСИТЕ ОТ СРЕБРО И ЗЛАТО, А СА ОСНОВАНИ НА ШИРОК КРЪГ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, РЕДОВНО ИЗЛИЗА НА ПРЕДЕН ПЛАН ПРИ ДИСКУСИИ ЗА БАЗА НА ПАРИТЕ. ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ КОШНИЦА СЪС СТОКИ ИЛИ ДОРИ С УСЛУГИ СЕ СЪСТОИ ВЪВ ФАКТА, ЧЕ СЕ ИЗБЯГВАТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ЗЛАТО И СРЕБРО И ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЗЛАТО. ОСВЕН ТОВА АБСУРДНО Е ЗА ОСКЪДЕН РЕСУРС, КАКЪВТО Е ЗЛАТОТО, ДА СЕ ДЪЛБАЯТ ЯМИ В ЗЕМЯТА И ДА СЕ ИЗВЛИЧА ОТ ТЯХ САМО ЗА ДА СЕ ПОГРЕБЕ ОТНОВО В БЕЗДЪННИТЕ ХРАНИЛИЩА НА СВЕТОВНИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ. ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ОБИКНОВЕНИ, ПОЛЕЗНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ СТОКИ ИЗГЛЕЖДА МНОГО ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛНО КАТО БАЗА В ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИКОНОМИКА.

ОЧЕВИДНО СТОКОВАТА КОШНИЦА ТРЯБВА ДА Е МНОГО ГОЛЯМА, ЗА ДА ПОБЕРЕ НОРМАЛЕН БРОЙ ВИДОВЕ ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО. СЪЩО ТАКА СТОКИТЕ ТРЯБВА ДА СА ЛЕСНИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И ДА ИМАТ ИДЕНТИФИЦИРАНО И УНИФИЦИРАНО КАЧЕСТВО, КАКТО ПРИ ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗЛАТО Е БИЛО С ОПРЕДЕЛЕНА ЧИСТОТА. А ФИНАНСОВИ ВЛАСТИ ТРЯБВА ДА МОГАТ СВОБОДНО ДА БОРАВЯТ СЪС СПИСЪЦИТЕ ОТ СТОКИ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ГЛАВЕН СТОКОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ.
ПРЕДСТАВАТА ЗА ФИНАНСОВИ ВЛАСТИ, ДЪРЖАЩИ ПОД КЛЮЧ ОГРОМНИ КОЛИЧЕСТВА СТОКИ, И ВЕРОЯТНОСТТА НИКОЙ ДА НЕ МОЖЕ ДА ДОБАВИ НЕЩО КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПЛАНИНИ ОТ ЗЪРНО, ХЪЛМОВЕ ОТ СИРЕНЕ И ЕЗЕРА ОТ НЕФТ Е ДОСТАТЪЧНА ДА ОХЛАДИ ЕНТУСИАЗМА НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО...

НО МНОГО ИКОНОМИСТИ /МАКАР ЧЕ МИ СЕ СТРУВА, ЧЕ ЪРВИНЧ ФИШЪР БЕШЕ ПЪРВИЯТ/ ПРЕГЪРНАХА ИДЕЯТА, ЧЕ ВСЪЩНОСТ ЗА КОШНИЦАТА НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ИСТИНСКИ СТОКИ. ВМЕСТО ТЯХ ПРОСТО МОЖЕ ДА СЕ ЗАКУПИ ВАЛУТА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ АВОАРИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ СИ ДОСТАТЪЧНО РЕСУРСИ ДА КУПИ СТОКИТЕ, АКО ПОЖЕЛАЕ. ВЪПРОСЪТ Е ДА СЕ СЪХРАНИ СТОЙНОСТТА НА ВАЛУТАТА КАТО СЕ ОСИГУРИ ПРЕВРЪЩАЕМОСТТА Й В АВОАР ОТ РЕЗЕРВИ, КОЙТО ИМА СТОЙНОСТ, ОПРЕДЕЛЕНА КАТО КОНСТАНТА В ТЕРМИНИТЕ НА СТОКОВАТА КОШНИЦА. АКО НАПРИМЕР НЯКОЙ ДЕФИНИРА АВОАРА ОТ РЕЗЕРВИ КАТО ФИКСИРАНА ЧАСТ ОТ СТОКОВАТА КОШНИЦА /ИЛИ КОШНИЦАТА С УСЛУГИ/, КОЯТО ВЛИЗА В ИНДЕКСА НА ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО, ТОГАВА ЕДНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТА В АВОАР, ЩЕ БЪДЕ С ДОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ, ЗА ДА ЗАКУПИ ТАЗИ ЧАСТ ОТ КОШНИЦАТА." /4/

ЗА БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА ВЪЗПРИЕМЕ СТАНДАРТ, ОСНОВАН НА СТОКОВА КОШНИЦА, НО НЯМА ДА Е УМЕСТНО ДА ВЪЗПРИЕМЕ ЗЛАТЕН СТАНДАРТ. БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА Е ТВЪРДЕ МАЛКА В СРАВНЕНИЕ СЪС СИЛИТЕ, КОИТО ДВИЖАТ ЦЕНАТА НА ЗЛАТОТО В УСЛОВИЯТА НА ОСНОВНИТЕ СВЕТОВНИ КОНВЕРТИРУЕМИ ВАЛУТИ. ГОЛЯМОТО ПРЕДИМСТВО НА СТАНДАРТА НА СТОКОВАТА КОШНИЦА ЗА БЪЛГАРИЯ Е, ЧЕ ПЪРВО ЩЕ ОСИГУРИ ИЗЦЯЛО ВЪНШНА ОПОРА ИЛИ ОСНОВА ЗА БЪЛГАРСКАТА РАЗЧЕТНА ЕДИНИЦА, НЕЗАВИСИМА ОТ ПРОМЕНИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЕТРОВЕ. ВТОРО, ЩЕ БЪДЕ ЛЕСНО ТАЗИ ПАРИЧНА ЕДИНИЦА ДА СЕ ВЪВЕДЕ ПОЕТАПНО, УСПОРЕДНО СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА. ПО-ТОЧНО ТЯ ЩЕ МОЖЕ ДА СЛУЖИ КАТО ПАРИЧНА ЕДИНИЦА ЗА НОВИЯ И БЪРЗО РАЗРАСТВАЩ СЕ ЧАСТЕН СЕКТОР, ПОЗВОЛЯВАЙКИ ПО ТОЗИ НАЧИН ПРЕДЛАГАНЕТО ДА НАРАСТВА БЪРЗО НА ФОНА НА УПАДЪКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ТОВА ЩЕ ПОЗВОЛИ И ВЪЗНИКВАНЕТО НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ДОКАТО ДЪРЖАВНИТЕ МОНОПОЛИСТИ ИЗЧЕЗВАТ И ЦЕНИТЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ. ОБАЧЕ ТОВА НЕ ТРЯБВА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ПОСТОЯННА ПАТЕРИЦА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ВСИЧКИ ЦЕНИ И НА ЕЛИМИНИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ СУБСИДИИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА.

ПРЕЦИЗНО РАЗРАБОТЕН И ОРГАНИЗИРАН СТАНДАРТ НА СТОКОВАТА КОШНИЦА, ИЗПОЛЗВАЩ ЧАСТНИ И НЕЗАВИСИМИ ИЗТОЧНИЦИ НА ДЕФИНИРАНЕ НА КОШНИЦАТА И ПЪЛНОТАТА НА НЕЙНАТА ФОРМУЛИРОВКА, Е В СЪСТОЯНИЕ ПО-СКОРО ДА ДАРИ БЪЛГАРИЯ С ЕДНА ОТ НАЙ-СТАБИЛНИТЕ ВАЛУТИ В СВЕТА, ОТКОЛКОТО С НАЙ-СЛАБАТА. ТОВА НА СВОЙ РЕД ЩЕ ПОДПОМОГНЕ БЪРЗИЯ ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ЗАЩОТО ЩЕ ПОЗВОЛИ НА ИНВЕСТИТОРИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА ПЛАНИРАТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВЕДНАГА И СЪС СИГУРНОСТ, НАМАЛЯВАЙКИ ПО ТОЗИ НАЧИН БЕЗРАБОТИЦАТА И ДЕФИЦИТА НА СТОКИ. АКО ОПИТЪТ СЕ ОКАЖЕ УСПЕШЕН, БЪЛГАРСКАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА НАИСТИНА МОЖЕ ДА СТАНЕ ЕТАЛОН ЗА МНОГО ДРУГИ СТРАНИ, ЧИЯТО ВАЛУТА В МОМЕНТА Е НЕФУНКЦИОНАЛНА, КОЕТО ЩЕ ПОЗВОЛИ НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ ВЪВ ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР.

ПО-ДОЛУ Е ОПИСАН МЕТОДЪТ, ПО КОЙТО СТАНДАРТЪТ НА СТОКОВАТА КОШНИЦА МОЖЕ ДА СЕ ВЪВЕДЕ В БЪЛГАРИЯ НА ЕТАПИ, БЕЗ СЪТРЕСЕНИЯ И КОНСТРУКТИВНО.

КАКТО ВЕЧЕ БЕ ОТБЕЛЯЗАНО, БЪЛГАРИЯ СТРАДА ОТ ЛИПСАТА НА КОНВЕРТИРУЕМА ИЛИ СТАБИЛНА ВАЛУТА. ПО-ТОЧНО ЛИПСАТА НА КОНВЕРТИРУЕМОСТ ОГРАНИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДА ПРИВЛЕЧЕ НЕОБХОДИМИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И АКТИВНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 МАЙ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


НАЦИОНАЛНИ ИЗБОРНИ ОРГАНИ

ЧЛ. 25.1. НАЦИОНАЛНИ ИЗБОРНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА СА КОНФЕРЕНЦИЯТА, ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ, НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВИЯТ СЪВЕТ.

2. ВИСШИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА СА КОНФЕРЕНЦИЯТА И ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ.   
3. ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА СА КОМИТЕТИТЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ.

ЧЛ. 26.1. КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ВЪРХОВЕН РЪКОВОДЕН ОРГАН НА СЪЮЗА, КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА ВЕДНЪЖ НА ТРИ ГОДИНИ.

2. КОНФЕРЕНЦИЯТА:

А/ ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА СЪЮЗА;

Б/ ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН И КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВ СЪВЕТ;

В/ ОЧЕРТАВА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ В ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД;

Г/ ОБСЪЖДА И УТВЪРЖДАВА СЪЮЗНИЯ БЮДЖЕТ;

Д/ ИЗБИРА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ 21 ДО 33 ДУШИ И КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВ СЪВЕТ ОТ 5 ДО 8 ДУШИ;

Е/ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА;

Ж/ УТВЪРЖДАВА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА;

З/ СВИКВАНЕТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СТАВА С РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, ВЗЕТО С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ИЛИ ПО ИСКАНЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1/10 ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА. СЛЕД НАСРОЧВАНЕТО Й, ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО Й, ДО ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА ПО МЕСТА СЕ ИЗПРАЩА ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД. ПО ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДРУЖЕСТВАТА, КОИТО СЛЕД РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДНЕВНИЯ РЕД ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ.

ЧЛ. 27. ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА ЕЖЕГОДНО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, КОГАТО НЕ ЗАСЕДАВА КОНФЕРЕНЦИЯТА. ТО СЕ СВИКВА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И В НЕГО УЧАСТВУВАТ ДЕЛЕГАТИ ОТ ВСЕКИ ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН И КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВ СЪВЕТ И ГОСТИ. СЪБРАНИЕТО ОБСЪЖДА И ПРИЕМА ОТЧЕТ ЗА ЕДНОГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА, БЮДЖЕТА И ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА. ТО МОЖЕ ДА УТВЪРЖДАВА ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА И ДА ВНАСЯ ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ, КОИТО СЕ ПРИЕМАТ С 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ.

ЧЛ. 28. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:

А/ НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ;

Б/ ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ;

В/ ВЗЕМА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕКУЩАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СВИКВА НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ СЪВЕЩАНИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ИЛИ КООРДИНАТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ ИЛИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА;

Г/ УТВЪРЖДАВА СЪСТАВА НА ВРЕМЕННИ КОМИСИИ И ПОСТОЯННИ ЕКСПЕРТНИ КОМИТЕТИ ПО СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪЮЗА И ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ;

Д/ СКЛЮЧВА СПОРАЗУМЕНИЯ И ДОГОВОРИ;

Е/ УПРЯВЛЯВА И СТОПАНИСВА ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА, КОЕТО СЕ НАМИРА НА ЦЕНТРАЛНО ПОДЧИНЕНИЕ;

Ж/ НАЗНАЧАВА ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИЦИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ В РАМКИТЕ НА УТВЪРДЕНИЯ МУ ЩАТ.

ЧЛ. 29. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ Е ДЛЪЖЕН:

А/ ДА ПОДДЪРЖА РЕДОВНИ КОНТАКТИ С ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ, КЛУБОВЕ И ДРУЖЕСТВАТА;

Б/ ДА ИНФОРМИРА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА ЗА СВОИТЕ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ;

В/ ДА ЗАСЕДАВА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, НО НЕ ПО-РЯДКО ОТ ВЕДНЪЖ НА ШЕСТ МЕСЕЦА;

Г/ ЗАСЕДАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ СА ОТКРИТИ ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 30.1. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ УТВЪРЖДАВА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА РАБОТНИ КОМИСИИ И КОМИТЕТИ НА ЕКСПЕРТИТЕ.

2. РАБОТНИТЕ КОМИСИИ ИМАТ ЗА ЗАДАЧА ДА ПОДГОТВЯТ ДОКУМЕНТИ И РЕШЕНИЯ ПО КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРАВАТА И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА.

3. КОМИТЕТИТЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ СА КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.

ЧЛ. 31. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗА СЕ ИЗБИРА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ. ТОЙ ПРЕДСТАВЯ СЪЮЗА, СВИКВА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА МУ.

ЧЛ. 32.1. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА СЕ ИЗБИРАТ ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ПО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. КОНФЕРЕНЦИЯТА С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ, КОИТО, КАКТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, СА ОБЩЕСТВЕНИ ДЛЪЖНОСТИ.

ЧЛ.33.1. ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ СЕКРЕТАР НА СЪЮЗА СЕ ИЗБИРА ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ. ТОЙ ЗАЕМА ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ И ПРИ НУЖДА МОЖЕ ДА ЗАМЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

2. КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВИЯТ СЪВЕТ /КФС/ СЕ ИЗБИРА ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА ЧРЕЗ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ.

3. КОНТРОЛНО-ФИНАНСОВИЯТ СЪВЕТ ЗАСЕДАВА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПОНЕ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ШЕСТ МЕСЕЦА.

4. КФС ОСЪЩЕСТВЯВА ЦЯЛОСТЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЮЗА И САМОСТОЯТЕЛНО РЕШАВА КАКВИ ФОРМИ НА КОНТРОЛ ДА ИЗПОЛЗВА.

5. КФС РАЗГЛЕЖДА И РЕШАВА ЖАЛБИ, СВЪРЗАНИ С ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ СЪЮЗА.

ЧЛ. 34. ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗБОРНИ ОРГАНИ ИМАТ ПРАВО НА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 7 ЯНУАРИ - ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" Е УПЪЛНОМОЩЕНА ДА СЪОБЩИ, ЧЕ ПРЕЗ НОЩТА НА 28 СРЕЩУ 29 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА ТРАГИЧНО ЗАГИНА

ИВАН ДУНДАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО".

КЪМ СКРЪБТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПО ПОВОД ТЕЖКАТА ЗАГУБА СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ:

КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ ПОД ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА ПРЕЗИДЕНТА /ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА/, ВКЛЮЧВАЩ ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА "НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ", РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ И ХРИСТИЯНСКОТО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ;

ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ХРИСТИЯНРАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ И НОВАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ;

ПОЛИТИЧЕСКАТА КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА", КОЯТО ОБЕДИНЯВА:
- ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ - ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ;
- НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" - БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ;
- ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ - БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ, ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, ПАРТИЯ НА ТРУДА, ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ.

ЗАКЪСНЕНИЕТО, С КОЕТО СЕ ИЗЛЪЧВА СЪОБЩЕНИЕТО, СЕ ДЪЛЖИ НА НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИЧИНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:33:37    07-01-1991