7 януари 1994


София, 7 януари 1994 г.
Брой 5 /1050/


София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРОМЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН И В КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ


Динамиката на обществените прояви налага съществуващото законодателство да се приспособява към изискванията на живота. Това особено е валидно за политическата сфера, свързана с демократичните механизми на формирането на властта.

1. Времето вече показа, че избирателният закон се нуждае от промени. На първо място, това е необходимостта да се поправи едностранчивото решаване от Централната избирателна комисия /ЦИК/ и Върховния съд на въпроса за неизменността на партиите и коалициите, регистрирани за изборите през октомври 1991 г. В съставите и представителството им настъпиха промени, които трябва да се отразяват в ЦИК, за да може тези политически формации да участват в частични избори. Трябва да се уважава и волята за образуване на нови политически сили /партии и коалиции/, които също да имат шансове да проверят доверието към себе си в условията на частични избори за кметове.

2. Поуките от досегашния политически опит показаха и вредата за обществото от самоцелната и безсмислена политическа поляризация и конфронтация. Отчитайки това, Съветът за сътрудничество предлага измененията в избирателния закон да включат положения, гарантиращи по-пълно съответствие между народния вот и парламентарното представителство. Това може да стане чрез намаляване на процентната бариера за влизане в Народното събрание от 4 процента на 2 процента. Необходима е също и истинска равнопоставеност на партиите чрез премахването на дискриминационните цветни бюлетини и въвеждане на единна бяла бюлетина за всички партии и кандидати.

3. Съветът за сътрудничество заявява, че проектираните изменения в Конституцията, даващи възможност за работа на Народното събрание в двумесечния предизборен период на служебно правителство, целят единствено поставянето в привилегировано положение на парламентарните партии. Ползвайки преки излъчвания от Народното събрание, квоти на парламентарни групи по Българската национална телевизия, парламентарните мерцедеси и др. техника, те се поставят в неравностойно положение спрямо своите конкуренти.

[?]

5. Съветът за сътрудничество оценява положително съобщението за проведената среща между БСП и СДС по тези въпроси, но счита, че характерът на проблемите, засягащи основни принципи на гражданското общество и демокрацията, налагат един по-широк диалог, в който да се включат и другите парламентарни, както и някои извънпарламентарни партии, влиятелни обществени организации и представители на някои институции като президентството.

София, 5 януари 1994 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ В ДОМОВЕТЕ ЗА СИРАЦИ И УЧИЛИЩА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ С РАЗЛИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ В ПИРИНСКИЯ КРАЙ


За новата 1994 г. домовете за сираци и училища за деца и юноши с различни увреждания в Банско, Гоце Делчев, Първомай, Сатовча, Якоруда, Разлог и Петрово - Санданска община, получиха подаръци от ВМРО-Съюз на македонските дружества. Чрез съюзните организатори на ВМРО бяха предадени храни, играчки и парични дарения. Сумата от 10 000 лв. бе дарена на Дома за сираци в село Стоб.

Хиляда лева дари от скромната си пенсия г-жа Попвасилева от София с молба парите да отидат в дома в село Петрово.

Благотворителната акция беше организирана от Женското благотворително дружество "Мара Бунева" при ВМРО-СМД. Председателката на дружеството г-жа Екатерина Гошева благодари сърдечно на Министерството на науката и образованието в лицето на г-жа Гьорева, на Агенцията за чуждестранна помощ в лицето на г-н Чанев и на г-н Червенков, без помощта на които това благородно начинание не би могло да се осъществи.

София, 4 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКРАННО ВРЕМЕ ОТ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ДИСПУТ МЕЖДУ ЛИДЕРИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ


Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия приема с благодарност проявената от ръководството на Българската национална телевизия отзивчивост да съдейства с предоставяне на екранно време за провеждането на телевизионен диспут между лидерите на Българската социалистическа партия/БСП/ и на Българската социалдемократическа партия/БСДП/.

Появилите се в последно време по страниците на в."Дума" изявления на членове на ръководството на Социалистическата партия, в които се изразява съмнение в полезността на подобен диспут, не са в състояние да накърнят нашата увереност в неговата необходимост и навременност. Има въпроси от национална значимост, на които двете партии са длъжни да отговорят пред българската общественост.

Ръководството на БСДП искрено се надява, че диспутът ще се осъществи в предвидените от Българската национална телевизия/БНТ/ срокове /последната десетдневка на месец януари т.г./ и в съответствие с официално изразеното съгласие за неговото провеждане от страна на Висшия съвет на Българската социалистическа партия в писмо до Изпълнителното бюро/ИБ/ на БСДП от 16 декември 1993 г.

От страна на БСДП е изградена контактна група, която е натоварена с организацията на диспута. Нейна задача е да поддържа връзка с упълномощените за целта от страна на БСП лица, както и със средствата за масова информация. Ръководител на контактната група е г-н Йордан Нихризов, член на ИБ на БСДП.

София, 4 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 7 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС В СОФИЯ НА 18 ФЕВРУАРИ 1993 Г.


ГЛАВА ПЪРВА - ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Съюзът на пенсионерите в България е независимо, непартийно и доброволно обединение на пенсионери на социална основа от всички възрасти, категории, професии, без разлика на пол, образование, партийна принадлежност, идейни, политически и верски убеждения, обединени в дружества и съюзи, както и в други формирования на пенсионери.

Чл.2. Съюзът на пенсионерите в България, наречен по-нататък "съюза" и обозначен с инициалите СПБ, осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България, настоящия устав и програма.

Чл.3. Съюзът е обединение с идеална цел, основан на 31 май 1990 г., регистриран съгласно решение N. ф-90/30 май 1990 г. на Върховния съд и изискванията на чл.138 от ЗЛС, носи наименованието Съюз на пенсионерите в България /СПБ/ и е правоприемник на пенсионерс-ките организации "Старини", "Пенсионер”, Български народен пенсионерски съюз и други относно вещните и други юридически права и задължения.

Чл.4. Съюзът има статут на юридическо лице със самостоятелна финансово-стопанска сметка и седалище в София.

Чл.5. Съюзът може да се конфедерира, съюзява, сдружава и асоциира с други организации, движения и съюзи, федерации, фондации, дружества и други пенсионерски формации в страната и в чужбина за осъществяване на социална защита и съвместна дейност на пенсионерите.

Чл.б. Основна задача на съюза е да обединява усилията на членовете, да направлява и координира дейността на дружествата, клубовете, съюзите и обединенията, да развива и укрепва сътрудничеството и взаимодействието им, да съгласува, представлява и отстоява интересите на членовете си и другите формирования на пенсионерите на национално и международно равнище, както и да реализира общите цели, местните цели и програмата на съюза.


ГЛАВА ВТОРА - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.7.1. Доброволност и равнопоставеност на членството, изборност на всички ръководни органи, мандатност, външна и вътрешна координираност, колективно ръководство и управление.

2. Независимост от партиите, политическите, обществените, стопанските, верските и други организации и институции, административни и други ръководства и структури.
3. Периодична отчетност на всички нива.

4. Представителност пред всички държавни, обществени, политически, стопански и други органи, институции и организации в страната и в чужбина.


ГЛАВА ТРЕТА - ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Чл.8.1. Защита правата и интересите на членовете на съюза и на всички пенсионери за справедливо пенсионно и социално осигуряване.

2. Защита на правата и достойнствата на пенсионерите от незачитане и унижаване като равни пред закона и обществото граждани.

3. Защита на правата за осигуряване на комунално-битово, медицинско и медикаментозно обслужване.
4. Съхраняване, обогатяване и задоволяване на културните и духовните ценности и материалните потребности на пенсионерите.

5. Защита и системни грижи за самотните пенсионери, намиращите се в социални домове и тези под социален патронаж.

6. Защита правото на труд на пенсионерите със запазена или намалена трудоспособност.

7. Създаване на условия за правна консултация и защита на пенсионерите, техните законни права и интереси.

8. Определяне на статута на пенсионера и неговото социално и икономическо интегриране в обществото.

Чл.9. За постигане на целите органите и организациите на съюза обединяват усилията си на борба за:

1. Справедливо законодателство и социално осигуряване на пенсионерите.

2. Осъвременяване и постоянно регулиране на пенсиите и привеждане съотношението им към работната заплата, инфлацията, цените и другите фактори, влияещи върху социално-икономическото положение на пенсионерите.

3. Осигуряване на справедливост при разпределение на социалните и пенсионните фондове и при определяне на пенсиите.

4. Намаляване на таксите за почивка, за балнео- и санаториално лечение на достъпни цени, използване на почивни бази, особено в неактивните сезони, включително и безвъзмездно предоставяне на такива бази и фондове на съюза за изграждане на собствена база за отдих и туризъм.

5. Активно взаимодействие с органите на социални грижи за разширяване на мрежата за патронажно обслужване, диетично и столово хранене, лечение и наблюдение на нуждаещите се пенсионери по домовете, за разнообразен културен, духовен, спортно-оздравителен и общественополезен живот на пенсионерите, включително социално подпомагане от фондовете на организации, институции и фирми, където са работили продължително време пенсионерите преди пенсионирането им.

6. Намаление на цените на билетите и транспортните услуги по всички видове транспортни средства в населените и извън населените места, както и за екскурзионни и групови пътувания в страната и в чужбина.

7. Съдействие за безплатно или с намалени цени лечение и медикаментозно снабдяване на пенсионерите.

8. Създаване на условия с помощта на държавни и местни органи на властта, частни фирми и синдикални и други организации за извършване на дейности и труд съобразно физическите, умствените и професионалните възможности от трудоспособните и тези с намалена трудова способност пенсионери, както и обективност при оценката на положения труд, включително създаване на специализирани ремонтно-възстановителни бюра, работилници, кооперации, ателиета и други форми за работа.

9. Оказване на съдействие на държавните органи и други организации за опазване на околната среда.

10. Отделяне на пенсионния фонд от бюджета на държавата и неговото стабилизиране чрез процентно прехвърляне на приходи от приватизацията и печалбите на предприятията и на частни фирми.

11. Създаване на целеви фонд "Пенсионно-благотворителен" за оказване на помощи и подобряване на жизненото, културното и духовното състояние на пенсионерите.

Чл.10. Съюзът със своите местни органи, организации и формирования осъществяват своите цели и задачи чрез:

1. Разработването на предложения и становища по проекти за закони и други нормативни документи, които засягат жизненоважни проблеми за пенсионерите и гарантиращи изпълнението на програмата на съюза.

2. Издигане на свои платформи и искания и програми за формирането и осъществяването на социална и икономическа политика, самостоятелно или във взаимодействие с други организации или формирования на пенсионерите.

3. Чрез взаимодействие със специализирани звена в органите на властта и в управлението на държавата да поставя за решаване и изпълнение взетите решения по проблемите на пенсионерите.

4. Участие в комисиите по разпределение на пенсионните фондове, социалното осигуряване и размера на пенсиите.

5. Сътрудничество с национални и международни съюзи или други формирования на пенсионерите в името и за защита на интересите на пенсионерите в страната и в чужбина.

6. Самостоятелно или във взаимодействие с други формирования на пенсионерите устройват събрания, конференции, конгреси, митинги, демонстрации, походи, шествия, обнародва декларации, обръщения, апели и др. по актуални проблеми и събития относно правата, социалната защита и жизнените интереси на пенсионерите.

7. Създава координиращи комисии за поддържане на контакти на национално, регионално, общинско или местно равнище за действия, целящи социалната защита на всички пенсионери.

/Пресслужба "Куриер"/


14.00.00
07.01.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!