8 декември 1989

СОФИЯ, 8 декември 1989 година                                                                       БРОЙ 3

СОФИЯ, 8 декември - Следва пълният текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на  Изпълнителния комитет на Централния съвет на Съюза на юристите в  България, който е предоставен за разпространение.


Съюзът на юристите в България посреща с удовлетворение и дълбока вяра  решенията на Ноемврийските пленуми на Централния комитет на  Българската комунистическа партия за коренно преустройство и  обновяване във всички области на нашия обществен живот.

Правниците в Народна република България са убедени, че революционните  промени, начертани от Партията, ще доведат до премахване на  административно-командната система, злоупотребата с власт и  деформациите в управлението, в обществения и стопанския кивот.  Промените откриват благоприятни възможности за превръщане на НРБ в  модерна, социалистическа, демократична, правова държава, за развитие 
на икономиката и социалните отношения и за издигане на културата и  духовния живот на нацията.

Обновителните процеси в нашето семейство са неразривно свързани с  установяване на истинско народовластие, най-широка гласност и свободна  изява на мнения.

Ние подкрепяме постановките и идеите за:

Водене на активен диалог с народа;

Осигуряване широко участие на трудещите се в нормотворческата дейност  и при вземане на важни решения за нашето развитие;

Преодоляване на правния нихилизъм и утвърждаване на върховенството на  Конституцията и закона, като съществено се ограничи издаването на  подзаконови нормативни актове;

Осигуряване на действително равенство на гражданите и  социалистическите организации пред закона и ефикасна защита на техните  права и законни интереси;

- Провеждане на неотклонна борба за укрепване на законността правовия  ред, за съществено ограничаване и предотвратяване на престъпленията и  другите правонарушения.

Ние приветствуваме идеята и първите стъпки за обновяване на дейността  на Народното събрание, за повишаване на ролята му като върховен орган  на държавната власт и недопускане изземването на това му правомощие от  други органи. Задачите на нашия парламент сега се свързват с  обсъждането и приемането на важни закони за регулиране на  икономическите и социалните отношения, правото на собственост и други  въпроси, които се отнасят до основни права на гражданите.

Съюзът на юристите и неговите членове ще вземат дейно участие в  процеса за цялостното обновяване на нашето законодателство, за  утвърждаване принципите на хумаността и социалистическата  справедливост, за повишаване политическата и правната култура на  длъжностните лица и на гражданите.

Развитието на демокрацията и укрепването на законността налагат: своевременно преустройство на правната система, усъвършенствуване  организацията и функциите на правозащитните органи, гарантиране на  тяхната самостоятелност и независимост, подобряване на кадровия им  състав, осигуряване на подходяща материална база, включително връщане  на иззетите съдебни сгради и снабдяване със съвременни технически  средства. Това ще създаде предпоставки за повишаване качеството и  ефективността на работата на тези органи, за засилване взискателността  и укрепване доверието към тях, за издигане на техния престиж.

Българските юристи, обединени в своя Съюз, ще се борят енергично, с  чувство на професионален и обществен дълг за преодоляване на  деформациите и кризисните явления в нашето общество, за еднаквото и  точно прилагане на закона спрямо всички граждани, за успешното  развитие на страната по пътя на социализма.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен  текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Клуба за подкрепа на гласността и  преустройството в България, изпратена до Председателя на Народното  събрание, до Генералния секретар на ЦК на БКП и до средствата за  масова информация.


Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в България  приветствува решението на Пленума на ЦК на БКП да освободи Тодор  Живков от поста Генерален секретар на ЦК на БКП и член на Политбюро,  както и предложението до Народното събрание да бъде освободен от  длъжността Председател на Държавния съвет на НРБ, разгласявайки този  факт като начало на дълбоки демократични преобразования в страната.

Като потвърждава отново своята независимост спрямо официалните  държавни и партийни институции, Клубът същевременно изразява готовност  за конструктивно сътрудничество с всички органи на властта и  обществени организации, които действително ратуват за радикално  демократично преустройство на нашето общество.

Клубът се надява, че промяната в партийното ръководство ще доведе  наред с решаването на редица други въпроси и до разбиране на ролята на  неформалните сдружения, ще реши въпросът с тяхното официално  регистриране в съда, когато те поискат това, и ще потърси сътрудничеството им в сложните и трудни процеси на преустройството в 
България.

Членовете на Клуба искат да вярват, че най-после и у нас ще бъде  създадена атмосфера на действителен плурализъм, където средствата за  масова информация ще се превърнат в трибуна на истинското обществено  мнение, на всички възгледи и убеждения, които биха могли да допринесат  за ускоряване на демократичните промени в в нашата страна.

СОФИЯ, 11 ноември 1989 г.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
х   х   х


СОФИЯ, 8 декемвнри - Следва пълният текст на ПРОГРАМАТА на Българската радикалдемократическа партия, който е предоставен за разпространяване.

 

А. ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО


1. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ поддържа основното демократическо  начало, че народът е върховен господар в страната и трябва сам да се  разпорежда със своите съдбини. Най-важен израз на това начало е РЕПУБЛИКАТА с истински парламентаризъм при всеобщо изборно право.

2. Като признава, че изборната свобода е главна основа на  парламентаризма, както и на всички конституционни свободи изобщо,  РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще ратува да се създадат условия и  гаранции за действително свободни извори.

3. За да бъде народното представителство колкото се може по-верен  изразител на всеобщата народна воля РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще  се бори изборите да се провеждат по ПРОПОРЦИОНАЛНАТА избирателна  система.

4. В стремежа към по-пълно приложение на своето основно начало  НАРОДОВЛАСТИЕТО - РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще иска пряко участие  на народа - ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ - за всички по-важни закони и големи  мероприятия.

5. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще ратува да се запазят от законите  и съдилищата всички гарантирани от КОНСТИТУЦИЯТА права и свободи,  особено пълната  с в о б о д а  на мисълта, на словото, на печата, на  събранията и сдруженията, като смята, че без тези свободи никакво  народно управление не е възможно.

6. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори за разделение на властта  - законодателна, съдебна и изпълнителна - независими една от друга.

7. Общинските и окръжни управления да бъдат независими от централната  власт, като се запази за нея само надзора и то най-много финансов.

8. Държавните служби да се заемат само на принципа на конкурсното  начало.

9. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори външната политика на  България да се ръководи според КОНСТИТУЦИЯТА, т.е. съгласно волята на  народа, изразена чрез неговите представители, като партията се обявява  за партия на мира и смята, че мирът е първото условие за общия  напредък на една страна и за благосъстоянието на нейните граждани.

10. Българската армия и Министерството на вътрешните работи да бъдат  деполитизирани, същите да дават отчет за своята дейност пред Народното  събрание.


Б. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА


11. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори финасовият бюджет на  държавата да се разглежда от Народното събрание, то да го разпределя  по ведомства и то да определя делът за потребление и финансовият  министър се отчита пред него периодично. Данъчната система да бъде  изградена на принципа на прогресивно-подоходен данък т.е. стопанската  мощ е база за определяне данъка към държавата. Да се организира пълен  и ефикасен контрол върху лицата, натоварени да изразходват държавни и  обществени средства.


В. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА.


12. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ще се бори за подобряване на  материалното състояние на широките слоеве на населението в града и  селото, като издига принципа, че земята е на тези, които я работят, а заводите - на работниците, ще поощрява частната инициатива в сферата  на занаятите и услугите, като се създадат закони в гражданското  законодателство, които ще защитават икономически слабите.

13. Да се създаде нов закон за пенсиите на принципа - най-голямата  пенсия да бъде три пъти по-голяма от най-малката.

14. Да се създаде нов закон на конституционно основание, който да  стимулира частната инициатива в индустрията, занаятите и услугите.

15. Да се гарантира свободата на стачките.


Г. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА


16. Радикална промяна на нашето образователно дело.

17. Всички висши учебни заведения да имат пълна автономия.

18. Да се деполитизира висшето образование.

ОРГ. СЕКРЕТАР: Бойчо Петров  
ПОЛИТ. СЕКРЕТАР: Асен Колушки


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 8 декември - Следва пълният текст на ОБРЪЩЕНИЕТО на  Оперативното бюро на Професионалния съюз на българските художници,  който е предоставен за разпространение.


Съгласно решения, взети не по волята и разбирането на самите творци,  творческите съюзи в България бяха обявени за творческо-професионални.  Такъв стана и Съюзът на българските художници. Това създаде условия да  се обезличи творческият облик на нашия съюз, от една страна, и от  друга - да се ликвидира възможността за свободно синдикално  обединяване на дейците на изкуството за защита на своите професионални  и социални интереси. Всъщност, това беше в съответствие и с  положението на самите Български професионални съюзи, превърнати в част  от командно-административната система.

Решенията на Пленума на Централния комитет на Българската  комунистическа партия от 10 и 16 ноември т.г. създадоха условия за  ликвидиране на тази система. Резолюцията на Петия разширен пленум на  ЦС на БПС, състоял се на 25 ноември 1989 г., сложи началото на 
превръщането на Българските професионални съюзи в независими  демократични защитници на трудещите се:

- независими от политическите организации;
- независими от държавните органи и структури;
- независими от стопанските и административните ръководства и  организации;
- независими от други обществени организации и движения.

При това състояние на нещата, при тази единствено вярна постановка на  принципите на профсъюзното движение, механичното съединяване на  творческо-производствената и професионалната дейност в един общ съюз е  в грубо противоречие с новите реалности на нашия обществен живот.

Като се ръководим от тези съображения, ние група дейци на  изобразителното изкуство, членове на Съюза на българските художници,  поехме инициативата за създаване на Професионален съюз на Българските  художници като съставна част от Българските професионални съюзи.

Ние заставаме изцяло зад решенията на Петия разширен пленум на ЦС на  БПС от 25 ноември 1989 година.

Нашата дейност ще бъде в областта на професионалните и социалните  проблеми, която ще способства Съюзът на българските художници  целенасочено и ефективно да организира творческата дейност на  художниците.

Членуването в Професионалния съюз на художниците не е в противоречие и  не накърнява правата и задълженията на творците - членове на Съюза на  българските художници, членове на неговите ръководни органи.

Професионалният съюз на българските художници се изгражда на  принципите на доброволността. Той има свои поделения в цялата страна,  където има дружества на Съюза на българските художници.

Професионалният съюз на българските художници ще поддържа контакти с  други профорганизации, в които членуват професионални художници -  нечленове на СБХ и ще съдействува за разрешаването на техните  професионални и социални проблеми, ако възникне такава потребност.

Професионалният съюз на българските художници ще поддържа контакти с  профорганизациите на Творческия фонд и ще съдействува за решаването на  техните професионални и социални проблеми, ако възникне такава потреб
ност.

Ако в другите творчески съюзи бъдат създадени професионални  обединения, Професионалният съюз на българските художници е готов да  участвува в обша федерация на профсъюзите на дейците на културата, ако  тези обединения са в системата на Българските професионални съюзи.

Оперативното Бюро се обръща към всички художници - членове на Съюза на  българските художници с призив да станат членове на Професионалния  съюз на българските художници.

Обявяваме 1 декември за ден на създаването на Професионалния съюз на  българските художници.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен  текст на УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОКУМЕНТ на Клуба "Журналистическа инициатива" в  рамките на Съюза на Българските журналисти.


- Проявявайки професионална и гражданска загриженост за истинското  място на журналистите сега, когато трябва да преодоляваме страха от все още действащата командно-административна  система;
- Чувствайки се отговорни пред народа и света за професионалния ни  принос при утвърждаването на общоприети принципи и документи, правещи  ни част от световните културни и политически процеси;
- Виждайки обективните и субективните пречки за превръщане на България  в правова държава, ратувайки за съвременна парламентарна демокрация,

НИЕ РЕШАВАМЕ ДА ОСНОВЕМ В СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ КЛУБ  "ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА", чиято цел е да търси алтернативни пътища  за демократизиране на Съюза и за превръщането му в пълноправна и  пълноценна организация за защита на правата и регламентиране на  задълженията на всички, които се издържат от журналистическия труд.

Клубът се учредява на основание на чл.22 от Устава на СБЖ, а на  основание чл.18 от същия Устав в него могат да членуват и несъюзни  членове.

Клубът не е юридическо лице, няма свои финанси и администрация.

За свои непосредствени задачи приемаме:

1. Свикване на извънреден конгрес на СБЖ с участието на всички съюзни  членове. Необходимостта му се налага от обстоятелството, че последният  също извънреден конгрес бе проведен в обстановка на натиск и  манипулиране лично от член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП и  апарата му. Тогава бяха заобиколени редица демократични предложения  като: избиране на председател на СБЖ пряко от конгреса, избор на  главните редактори на съюзните печатни издания, премълчаване на  случаите на ограничения и административен натиск върху журналисти  заради техни публикации и др.

2. Създаване на работни групи /комисии/ за работа на Клуба.

а/. Създаване на организационна комисия. Нейните функции ще бъдат да поддържа връзка с членовете на Клуба, да осъществява  вътрешната подготовка за участие в конгреса и да решава текущи  организационни въпроси.

б/. Създаване на комисия за репресираните. Функциите й ще бъдат да  събира информация и да организира юридическа и професионална защита на  пострадали журналисти.

в/. Създаване на комисия за подготовка на нов Устав и Програма на СБЖ.
   
г/. Създаване на юридическа комисия за участие в изготвянето на  проекто-закон за свободата на мнението, печата и информацията. Нейно  задължение ще бъде и подготовката на предложение за промяна в текстове  от Наказателния кодекс, които в сегашния си вид ограничават  конституцията.

д/. Създаване на комисия за защита на професионалните права: творчески  суверенитет, право на достъп до информация, право на журналистическо  разследване, защита на авторските права, професионален имунитет при  изпълнение на журналистическите задължения, оповестяване на  цензуриращите.

е/. Създаване на социална комисия за проучване на положението и защита  на безработните журналисти, на журналистите на свободна практика и на  нечленовете на СБЖ.

Учредителният документ на Клуба не противоречи на Конституцията на НРБ  и Устава на СБЖ.

Настояваме ръководството на СБЖ да включи сбирките на Клуба в  Календара на СБЖ и да предостави веднъж седмично от 9 до 14 часа  кафе-клуба на втория етаж в сградата на Съюза за сбирки на Клуба, а  работните групи да могат да ползват наличната размножителна техника -  собственост на Съюза, както и съюзните печатни издания за своя  трибуна.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х    х    х


 СОФИЯ, 8 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен  текст на РЕЗОЛЮЦИЯТА, приета на митинг във Варна, организиран от  Инициативен комитет на обединените демократични сили в града.


Ние, участниците в митинга в град Варна се обръщаме:

А. Към върховния орган на държавната власт в Народна република  България - Народното събрание:

1. Да се отменят ал. 2 и 3 на Конституцията, регламентиращи  ръководната роля на БКП и БЗНС в обществото.

2. На основание чл. 69 ал.2 от Конституцията Народното събрание да се  саморазпусне, като се насрочат нови избори на 11.11.1990 година.

3. Да се отменят:

а/ указът за гражданска мобилизация;
в/ постановление на Министерския съвет N 64 от 1986 година за  стабилизиране на работната сила;
в/ наредбата за временно ограничаване на приема на нови жители;
          - да се изменят или отменят текстовете на Наказателния кодекс,  несъответстващи на новото развитие.

4. Законодателството да се приведе в съответствие с международните  правила относно правата на човека.

Б. Към общинския народен съвет - Варна

1. Да се отмени като противоконституционна наредбата на Общинския  народен съвет, с която се ограничават правата на гражданите за  свободни събирания, регламентирани в чл. 54 на Конституцията.

2. Да се осигури достъп до средствата за масова информация; искаме по  10 минути всяка седмица по радиото, по телевизията, искаме нашите  искания да бъдат публикувани във вестниците.

Ние призоваваме всички: да отидем по заводите, за да запознаем  трудовите хора с нашите искания.

Варна, 4.12.1989 г.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/----------------------------------------------------------
НА ВНИМАНИЕТО НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Бюлетинът на ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" излиза всеки работен ден. В него се  публикуват всички предоставени му документи - програми, декларации,  резолюции, петиции, решения, отворени писма и др. - на обществени  организации и неформални сдружения.

Бюлетинът може да се получава от всяко българско или чуждестранно  юридическо и физическо лице. Абонаментът обхваща такъв срок, какъвто  пожелае клиентът; той може да бъде подновяван по всяко време без  ограничение.

Ако бюлетинът продставлява интерес за Вас и желаете да го получавате,  можете да се обърнете към АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА на адрес София, бул.  "Ленин" 49, телефони: 70-51-94 и 73-37-231. Месечният абонамент за  бюлетина е 44 лева.


ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"