8 февруари 1991

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                                БРОЙ 28 /303/

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕСНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ /СДДС/, СЪЗДАДЕН В БУРГАС КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ПСЕВДОДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА СДС.


В МЕСЕЦИТЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОД. В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪЗДАДЕ ОПОЗИЦИЯ, КОЯТО ВЪПЛЪЩАВАШЕ НАДЕЖДИТЕ НА ХОРАТА ЗА ДОСТОЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. ТАЗИ ОПОЗИЦИЯ СЕ ОФОРМИ КАТО СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. СМИСЪЛЪТ НА ТОЗИ СЪЮЗ БЕШЕ В ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И НАСОЧВАНЕТО НА СТРАНАТА ПО ПЪТЯ НА ЕДНО ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ. СИЛИТЕ, НА КОИТО СЕ ОПИРАШЕ СЪЮЗЪТ НЕ БЯХА ДЪРЖАВНИЯТ АПАРАТ, ПАРТИЙНИТЕ СТРУКТУРИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. ЕСТЕСТВЕНАТА МУ ОПОРА БЯХА ЕНТУСИАЗМЪТ И ГОТОВНОСТТА НА ХОРАТА ЗА СПОНТАННИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЦИДИВИ. СЛЕД МНОЖЕСТВОТО ХОДОВЕ И КОНТРАХОДОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА ЯРКО СЕ ОТКРОЯВАТ ДВА ПРОБИВА В КОМУНИСТИЧЕСКО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА - СВАЛЯНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ И НА ПРЕМИЕРА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ. И ДВАТА БЯХА ИЗВЪРШЕНИ СПОНТАННО ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗРАЗЯВАЩИ НАСТРОЕНИЯТА НА НАЙ-РАДИКАЛНИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАРОДА НИ - КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ.

НО ЗА ЖАЛОСТ ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ФАКТА, ЧЕ РОДЕНИЯТ ОТ ЕНТУСИАЗМА НА ХОРАТА СДС И В ДВАТА СЛУЧАЯ НА ПРАКТИКА ОСТАНА ЗРИТЕЛ. СЕГА ВЕЧЕ МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ПРОЦЕСИТЕ, КОИТО ДОВЕДОХА СДС ДО ТАЗИ АБСУРДНА СИТУАЦИЯ, БЯХА ОБЕКТИВНИ. НЕЗРЕЛОСТТА НА ОПОЗИЦИЯТА НИ, КОЯТО НЯМАШЕ ТРАДИЦИИТЕ НА ПОЛСКАТА И ЧЕШКАТА, СЕ ИЗРАЗИ В ПРЕВЕС НА ЕДНА ЛЯВА ОРИЕНТАЦИЯ, НОСЕНА ОТ "СТАРИТЕ ПАРТИИ" - БСДП И БЗНС - Н. ПЕТКОВ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ЛИПСАТА НА ИСТИНСКА ОПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ПОЗВОЛИ В ПЪРВИТЕ МЕСЕЦИ НА 1990 Г. В СДС ДА ПРОНИКНЕ ГОЛЯМА ВЪЛНА КОМУНИСТИ С ОФОРМЕНО ТОТАЛИТАРНО МИСЛЕНЕ, МЕТОДИ И ПОХВАТИ. РЕДОМ С ТЯХ КЪМ РЪКОВОДНИТЕ СТРУКТУРИ НА СДС - ОСОБЕНО В ПРОВИНЦИЯТА - СЕ НАСОЧИХА ХОРА, КОИТО ВИЖДАХА В ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АМБИЦИИ.

ВСИЧКО ТОВА МНОГО БЪРЗО ДОВЕДЕ СДС ДО СЪЮЗ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИЙТО РЪКОВОДСТВА СХВАЩАХА КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА КАТО СВОЙ СЪПЕРНИК В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИГРИ, А РАДИКАЛНО НАСТРОЕНИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАРОДА НИ КАТО ОПАСНА И НЕКОНТРОЛИРУЕМА СИЛА, КОЯТО ПОКРАЙ КОМУНИСТИТЕ МОЖЕ ДА СВАЛИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА И САМИТЕ ТЯХ. ОФОРМИ СЕ НОВА ПАРТОКРАЦИЯ, КОЯТО ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ СЕ ОТДАЛЕЧАВА ОТ ИСТИНСКИТЕ СИЛИ НА СДС - СТУДЕНТИТЕ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ГРАДОВЕТЕ НА ИСТИНАТА И Т.Н. В ТАЗИ СИТУАЦИЯ БКП ОСЪЩЕСТВИ ГЕНИАЛЕН ХОД - ПОДПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ. РЪКОВОДСТВОТО НА СДС ТРЯБВАШЕ ДА ИЗБИРА - ИЛИ ДА ЗАСТАНЕ ПРЕД СИЛИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА И ДА ПОНЕСЕ ВСИЧКИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ, ИЛИ ДА СКЪСА СЪС СРЕДАТА, ОТ КОЯТО МОЖЕ ДА ЧЕРПИ СИЛИ. ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРЕСМЯТАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ СЕ ОКАЗА ТОЧНО - РЪКОВОДСТВАТА НА СДС СЕ ДИСТАНЦИРАХА ОТ РАДИКАЛНИТЕ СЛОЕВЕ И ОТТУК НАТАТЪК ТРЯБВАШЕ ДА ИГРАЯТ ИГРАТА ПО КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРАВИЛА - ВИЖДАМЕ ГО И В ПАРЛАМЕНТА, И В ПРАВИТЕЛСТВОТО, И ВЪВ ВРЕМЕННИТЕ УПРАВИ. ИСКА ИЛИ НЕ, ПАРТОКРАЦИЯТА НА СДС ВСЕ ПО-ПЛЪТНО ДА СЕ СБЛИЖАВА С КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА.

ЕТО ЗАЩО, МИЛЕЕЙКИ ЗА СДС, СЧИТАЙКИ СДС ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ОПОЗИЦИЯ, СПОСОБНА ДА ЛИКВИДИРА КОМУНИЗМА У НАС, НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НЯКОЙ ТРЯБВА ДА СЕ НАГЪРБИ СЪС ЗАДАЧАТА ДА РАДИКАЛИЗИРА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ДА ГО ВЪРНЕ КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МУ СМИСЪЛ И КЪМ ЕСТЕСТВЕНИТЕ МУ ПОРИВИ. В ТОВА НАПРАВЛЕНИЕ НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ДВЕ ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ. ПЪРВО, СДС ДА СКЪСА С ПАРТИЙНИТЕ РЪКОВОДСТВА, САМООБЯВИЛИ СЕ ЗА ИЗРАЗИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СТРЕМЕЖИ НА НАРОДА. И, ВТОРО, ДА БЪДАТ ПРЕСЕЧЕНИ ТЕНДЕНЦИИТЕ КЪМ ОЛЕВЯВАНЕ, КОИТО ПРЕВРЪЩАТ СДС В СМЕКЧЕН ВАРИАНТ НА БСП.

ПРИ ТАКА ОЧЕРТАЛИЯ СЕ ПСЕВДОДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС СТАВА ЯСНО, ЧЕ СЕ НАЛАГА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕДНА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, А ИМЕННО СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ /СДДС/. С НЕГОВОТО СЪЗДАВАНЕ НИЕ ЩЕ СЪЖИВИМ СДС В ГР. БУРГАС И ЩЕ ДАДЕМ ЛИЦЕ НА ТЕНДЕНЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОЯВИ И В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ.

БУРГАС, 6 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТ ЗА КОНЦЕПЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. ПРОЕКТЪТ Е РАЗРАБОТЕН ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И ВНЕСЕН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА СЪС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ПРИРОДА. СВОЕОБРАЗНОТО ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, НЕГОЛЯМАТА ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОБШИРНИТЕ НЕНАСЕЛЕНИ ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ И СРАВНИТЕЛНО РАННОТО НАЧАЛО НА ПРИРОДОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ ОБУСЛАВЯТ СЪХРАНЯВАНЕТО ДО ДНЕС НА ГОЛЯМО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕСТЕСТВЕНИ ПРИРОДНИ КОМПЛЕКСИ, УНИКАЛНИ ЗА ЕВРОПА И ЗА ЧАСТ ОТ СВЕТОВНОТО ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО. ЦЯЛОТО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДИВИ ЖИВОТНИ И РАСТЕНИЯ, НАСЕЛЯВАЩИ ПОСТОЯННО ИЛИ ВРЕМЕННО БЪЛГАРИЯ, ТЕХНИТЕ СЪОБЩЕСТВА И МЕСТООБИТАНИЯ, ХАРАКТЕРНИТЕ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ ПЕЙЗАЖИ И ОБЕКТИ ОТ НЕЖИВАТА ПРИРОДА СА ОБЩОЧОВЕШКО БОГАТСТВО И ТЯХНОТО ОПАЗВАНЕ Е ПЪРВОСТЕПЕННА ЦЕЛ ЗА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПО СИЛАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА НРАВСТВЕНИТЕ И ПРАВНИТЕ НОРМИ, НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НОСЯТ НАЙ-ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ТОВА ПРИРОДНО БОГАТСТВО.

ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ООН ОЩЕ ПРЕДИ 30 ГОДИНИ, КАТО "ИЗТОЧНИК НА ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ЧОВЕКА, СПОСОБСТВАЩИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НЕГОВАТА КУЛТУРА И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НЕГОВОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ” И "КАТО ФОРМА НА КОМПЛЕКСНА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЗА РАЗУМНО ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА", ИМАТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕАЛНОТО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБРАЗЦИ ОТ ПРИРОДНИ ЕКОСИСТЕМИ, МЕСТООБИТАНИЯ НА РЕДКИ И ЗАСТРАШЕНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И СЪОБЩЕСТВА, ХАРАКТЕРНИ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ПЕЙЗАЖИ И ОБЕКТИ НА НЕЖИВАТА ПРИРОДА.

СИСТЕМАТА ОТ ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ ИМА ПРАВНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, НАУЧНИ, ПРОСВЕТНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, МЕЖДУНАРОДНИ И ДРУГИ АСПЕКТИ, ОТ ЧИЕТО ПРАВИЛНО РАЗВИТИЕ ЗАВИСИ НЕЙНОТО ДЪЛГОВЕЧНО ФУНКЦИОНИРАНЕ.


ПЪРВО - ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ СЕ НАЛАГАТ С ОГЛЕД ПРАВНИТЕ НОРМИ ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ СЪС СЪВРЕМЕННАТА СВЕТОВНА ПРИРОДОЗАЩИТНА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА И ДА БЪДЕ ОСИГУРЕН ПРИОРИТЕТ НА ПРИРОДОЗАЩИТНИЯ ЗАКОН СПРЯМО СПЕЦИАЛНИТЕ ЗАКОНИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ /ГОРИ, ДИВЕЧ, РИБА, БИЛКИ, ВОДИ, ПЛАНИНСКА СРЕДА, МОРСКИ ШЕЛФ И ДР./.

В НОВИЯ ЗАКОН НА ОСНОВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ И СЪОБРАЗЕНИ С КРИТЕРИИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЪЗПРИЕТИ ТАКИВА КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ И КРИТЕРИИ ЗА ТЯХ, КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СТЕПЕН НА СЪХРАНЕНОСТ ЕКОСИСТЕМИ.


ВТОРО - НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

1. НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОСТОРНИ ТЕРИТОРИИ /ОПТИМАЛНА ПЛОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ 50-100 ХИЛ.ХА/, ЗА ДА МАГАТ ДА СЕ ОПАЗЯТ ДЪЛГОСРОЧНО И БЕЗ СЪЩЕСТВЕНО ЧОВЕШКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ САМОВЪЗПРОИЗВЕЖДАЩИ СЕ КОМПЛЕКСИ ОТ ПРИРОДНИ ЕКОСИСТЕМИ, ХАРАКТЕРНИ И РЕДКИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ И СЪОБЩЕСТВА,ТЕРЕННИ ФОРМИ И ПЕЙЗАЖИ, КОИТО ИМАТ ГОЛЯМА ЕСТЕТИЧЕСКА, КУЛТУРНА И РЕКРЕАЦИОННА СТОЙНОСТ.

В НЯКОИ ОТ ВИСОКИТЕ БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНИ ВСЕ ОЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ. ПРЕДВИД УСКОРЕНОТО УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНИНСКАТТА СРЕДА ОТ ЧОВЕКА, ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ:

- ОБЯВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ "РИЛА" И "ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН";
- РАЗШИРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ПИРИН" И РЕЗЕРВАТНАТА МУ ТЕРИТОРИЯ;
- РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК "ВИТОША" - 1991 Г.;
- ПРОЕКТИРАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК "ЗАПАДНИ РОДОПИ”
- 1991/1992 Г.;
- В ТЕЗИ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ РЕЗЕРВАТИТЕ ДА ОБХВАЩАТ ОТ 20 ДО 30 НА СТО ОТ ПЛОЩТА ИМ.

НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ, БЕЗ РЕЗЕРВАТИТЕ В ТЯХ, ДА ОБХВАНАТ ОКОЛО 2 НА СТО ОТ ДЪРЖАВНАТА ТЕРИТОРИЯ.

2. ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТИ

В ПРИРОДНИТЕ РЕЗЕРВАТИ СЪС СТРОГ РЕЖИМ СЕ ОПАЗВАТ ОБРАЗЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ПРИРОДНИ ЕКОСИСТЕМИ. ЗА ДЪЛГОСРОЧНОТО ОПАЗВАНЕ НА ТЯХНОТО ВИДОВО И ГЕНОТИПНО РАЗНООБРАЗИЕ НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА СЛЕДВА ДА СЕ ИЗГРАДИ ОТ РЕЗЕРВАТИ С ПЛОЩ НАД 1000 ХА /И В ПО-МАЛКА СТЕПЕН ОТ РЕЗЕРВАТИ С ПЛОЩ 500-1000 ХА/.

ПРИ ДОИЗГРАЖДАНЕТО НА МРЕЖАТА ОТ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТИ ПРИОРИТЕТ ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ НА СЛЕДНИТЕ ТИПОВЕ ЕКОСИСТЕМИ:

- ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ /ГЛАВНО ОТ СМЪРЧ, БЯЛ БОР И ЕЛА/;
- КОМПЛЕКСИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ В СУБАЛПИЙСКИЯ И АЛПИЙСКИЯ ПОЯС;
- ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ /ГОРИ В РАВНИННИТЕ РАЙОНИ, ГОРИ ОТ ЮЖНОЕВКСИНСКИ ТИП, ГОРИ В ПРЕДПЛАНИНИТЕ И ПЛАНИНСКИ БУКОВИ ГОРИ/.

РАЙОНИТЕ, В КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА НАЙ-ГОЛЯМА РЕЗЕРВАТНА ПЛОЩ, СА ГРУПИРАНИ ПО ПРИОРИТЕТ, КАКТО СЛЕДВА:

- ЗАПАДНИ РОДОПИ;
- ПИРИН, РИЛА И СРЕДНА СТАРА ПЛАНИНА;
- ЗАПАДНА И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА, ИЗТОЧНИ РОДОПИ, ЛУДОГОРИЕ, ПРЕДБАЛКАН, СТРАНДЖА И СРЕДНА ГОРА.

МРЕЖАТА ОТ ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТИ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗГРАДИ УСКОРЕНО, КАТО ДО 1995 Г. ДА ОБХВАНЕ 0,9-1 НА СТО ОТ ДЪРЖАВНАТА ТИРИТОРИЯ /ПОНАСТОЯЩЕМ 0,55 НА СТО/ И ДО 2000 Г. - 1,1 - 1,2 НА СТО.

3. ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ

В ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ Е ПРЕДВИДЕНА КАТЕГОРИЯ "ПРИРОДЕН ПАРК" /ИЗПОЛЗУВАНА В РЕДИЦА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ/, КОЯТО ПОДОБНО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ СЪХРАНЯВА ЦЕННИ ПРИРОДНИ КОМПЛЕКСИ, ОБАЧЕ СЪЩЕСТВЕНО ПРОМЕНЕНИ ОТ МИНАЛИ ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ, КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВАТ УРБАНИЗИРАНИ ЗОНИ, ПОЧИВНИ ИЛИ СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ И ДР., КАТО СЕ ЗАПАЗВА ТРАДИЦИОННОТО ПОЛЗВАНЕ НА НЯКОИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ.

ПОВЕЧЕТО ОТ СЕГАШНИТЕ БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПАРКОВЕ ВСЪЩНОСТ ОТГОВАРЯТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА "ПРИРОДНИ", А НЕ СА "НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ" И ПРОУЧВАНИЯТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЪСТА МРЕЖА ОТ "ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ" /УСЛОВНО НАИМЕНОВАНИЕ/, КОЯТО ЩЕ ДОПЪЛВА СИСТЕМАТА ОТ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ И ЧИЯТО ОПТИМАЛНА ПЛОЩ МОЖЕ ДА ОБХВАНЕ ОКОЛО 4 НА СТО ОТ ДЪРЖАВНАТА ТЕРИТОРИЯ /КЪМ 2000 ГОДИНА/. ПРЕЗ 1991 Г.
СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОРГАНИЗИРАНИ ТАКИВА ПАРКОВЕ В ПРЕСПА-ДОБРОСТАН /РОДОПИТЕ/ И В РАЙОНА НА СЕГАШНИЯ НАРОДЕН ПАРК "РОПОТАМО". ПРЕЗ СЪЩАТА ГОДИНА СЛЕДВА ДА ЗАПОЧНЕ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ "ШИПЧЕНСКИ БАЛКАН", "МУРСАЛИЦА", "ОСОГОВО", "БЕЛАСИЦА", "КОНЯВСКА ПЛАНИНА", "ТЕТЕВЕНСКИ БАЛКАН","ПЛАНА - ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА", РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАРКА "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" И ДР.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНИТЕ НАСОКИ /ЧАСТ ПЪРВА/, НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ", ПРИЕТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /КОНФЕРЕНЦИЯ/, ПРОВЕДЕНО НА 5 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА. НАСОКИТЕ СА ЗА ПЕРИОДА ОТ 5 ЯНУАРИ 1991 Г. ДО 1 ЯНУАРИ 1993 ГОДИНА.


НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /НООГ ДФ/ Е ОБЩОНАЦИОНАЛНА ФОРМАЦИЯ С ДЯСНА ОРИЕНТАЦИЯ. НООГ ДФ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СТИМУЛИРА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ДЯСНОНАСОЧЕНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.

ДЕМОКРАТИЧНИЯТ ФРОНТ Е РЕШИТЕЛЕН ПРОТИВНИК НА ВСИЧКИ ТОТАЛИСТИЧНИ И ПОПУЛИСТКИ ТЕНДЕНЦИИ И АМБИЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.

НАЙ-БЛИЗКАТА ЗАДАЧА В ДЕЙНОСТТА НА ДФ Е ПРОМЯНА НА СИСТЕМАТА.
ЦЕЛТА В ПОЛИТИКАТА НА ДФ Е ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

НАШИЯТ ДЕВИЗ В ТОЗИ СМИСЪЛ Е: "ДЕМОКРАЦИЯ - ХРИСТИЯНСТВО - НАЦИЯ”.

НАШАТА ПОЛИТИКА ЩЕ СЛЕДВА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНТЕГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ.
ДФ УВАЖАВА ПРАВОТО НА САМООРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ОБЩИ ИЛИ КОНКРЕТНИ ПРОБЛЕМИ.

ДФ ЩЕ ПОДПОМАГА ВСИЧКИ ИНИЦИАТИВИ НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО СА В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА.

ДФ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ НА БАЗАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ И ХРИСТИЯНСКИТЕ ИДЕАЛИ.

В НООГ ДФ НЕ МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ХОРА, КОИТО СА БИЛИ ЧЛЕНОВЕ НА ЛЯВООРИЕНТИРАНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ.

ДФ Е ЗА НЕЗАБАВНИ РАЗГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНСЕНСУС ПО РЕШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНОВАЖНИЯ ПРОБЛЕМ ЗА СТРАНАТА - ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ.

ХРИСТИЯНСКИЯТ МОРАЛ ПРИЗНАВА РАВНОПРАВИЕТО НА ХОРАТА.

НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ С ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА СРЕЩУ СЕГАШНОТО И ВСЯКО СЛЕДВАЩО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ПРИНЦИПИТЕ НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ.


ПЪРВО - НРАВСТВЕНА НАСОКА

СПОРЕД НАС ОСНОВОПОЛАГАЩ ПРИНЦИП Е: "НЕ СИ СЪЗДАВАЙ КУМИРИ, ЗАШОТО ВСЯКО ПОКЛОННИЧЕСТВО Е ГРЯХ.”

НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ НРАВСТВЕНИТЕ КАЧЕСТВА У ЧОВЕКА ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛЯТ И ЛИЧНОСТНИТЕ КАЧЕСТВА НА ПОЛИТИКА И ДЪРЖАВНИКА.

ЗА МОМЕНТА НА НАШАТА ДЪРЖАВА СА НЕОБХОДИМИ НЕ САМО "СПЕЦИАЛИСТИ", А ХОРА С ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА И МОРАЛ, ОРГАНИЗАТОРИ И НЕПРИМИРИМИ ДЕМОКРАТИ, ХОРА С ХРИСТИЯНСКИ МИРОГЛЕД И ЕТИКА. ЕТО ЗАЩО ДФ СЧИТА, ЧЕ КРИТЕРИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНСКА ПРИГОДНОСТ И НАРОДНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СА ПРЕДИ ВСИЧКО НРАВСТВЕНОСТ, ИНФОРМИРАНОСТ, ИНТЕЛИГЕНТНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ.

НА БЪЛГАРИЯ СА НЕОБХОДИМИ СИЛНИ ДУХОМ, НО ЧЕСТНИ ЛИДЕРИ, СВЪРЗАНИ С ГРАДИВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЧОВЕШКАТА ДУХОВНОСТ, С ХРИСТИЯНСКИ МИРОГЛЕД И ЕТИКА, ИДЕИ, ДОКАЗАЛИ СВОЯТА УНИВЕРСАЛНОСТ ПРЕЗ ХИЛЯДОЛЕТИЯТА.

НАШИЯТ ПРИНЦИП В НРАВСТВЕНА НАСОКА Е:

ПО ВРЕМЕ НА БЕДА ЗА НАЦИЯТА ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА ВЗЕМЕ ОТ БОГАТИЯ /СПЕКУЛАНТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ, СОЦИАЛНИ И НРАВСТВЕНИ ПРЕСТЪПНИЦИ/, ДА ПОДПОМОГНЕ В ДЕЙНОСТТА СПОСОБНИЯ И ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ, ДА ДАДЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО НА БЕДНИЯ, ЗА ДА МОЖЕ СЛЕД ВРЕМЕ ДА СИ ВЪРНЕ ПОВЕЧЕ ОТ ВСИЧКИ.


ВТОРО - ИКОНОМИЧЕСКА НАСОКА

ДФ Е КАТЕГОРИЧНА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ, ДОВЕЛИ СТРАНАТА ДО ПЪЛНА РАЗРУХА.

ТАЗИ ПРИЧИНА Е ПРЕСТЪПНАТА ПОЛИТИКА, ВОДЕНА БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК ОТ БКП, СЕГА БСП, И ТАЗИ ПАРТИЯ ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ПОЕМЕ ЦЯЛАТА ТЕЖКА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАСТОЯЩОТО ТРАГИЧНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНАТА.
ПРЕЗ ЦЯЛАТА 1990 Г. ТЯ НЕДОСТОЙНО ЛЪЖЕШЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕЩАТА В ИМЕТО НА СПЕЧЕЛВАНЕ НА ИЗБОРИТЕ.

ЕТО ЗАЩО ДФ НАСТОЯВА, ЧЕ Е СПРАВЕДЛИВО И МОРАЛНО ТЕЖЕСТТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ ОТ РАМЕНЕТЕ НА БЕДСТВУВАЩИТЕ И МИЗЕРСТВУВАЩИТЕ, КОИТО И БЕЗ ТОВА БЯХА ОБЕКТ НА 45-ГОДИШНА СВРЪХЕКСПЛОАТАЦИЯ и ОГРАБВАНЕ ОТ СТРАНА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ, ВЪРХУ ИСТИНСКИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАЦИЯТА - БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА /СОЦИАЛИСТИЧЕСКА/ ПАРТИЯ И ЦЯЛАТА НЕЙНА НОМЕНКЛАТУРА.

ЗАТОВА ПРЕДЛАГАМЕ:

1. ЕКСПРОПРИАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БИВШАТА СРЕДНА И ВИСША ОБЩОПАРТИЙНА И МЕСТНА КОМУНИСТИЧЕСКА НОМЕНКЛАТУРА НАД 25 ХИЛ. ЛВ. НА СЕМЕЙСТВО.

2. БЕЗУСЛОВНА ЕКСПРОПРИАЦИЯ НА ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА ВСЕКИ ЗАЛОВЕН СПЕКУЛАНТ.

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ОБРИЧА ХОРАТА НА ПЪЛНА МИЗЕРИЯ, НЕДОЯЖДАНЕ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ БОЛЕСТИ И СМЪРТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДЕЦАТА. ЗАТОВА НАСТОЯВАМЕ:

1/ ПЪЛНА ЗАБРАНА НА ДВИЖЕНИЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЦЕННОСТИ, ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА С ЦЕЛ:

- ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА АВОАРИТЕ, ИМУЩЕСТВАТА И ДРУГИТЕ ЦЕННОСТИ У НАС И В ЧУЖБИНА НА ВСЯКАКВИ ФИРМИ /ЧАСТНИ, СМЕСЕНИ, АКЦИОНЕРНИ И ДР./, ФОНДАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ С БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ ОТ М. МАЙ 1989 ГОД.
- ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ИМУЩЕСТВА НА БСП /БКП/, КАЗИОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОФ /ОС/, ДКМС /БДМ/, БЗНС И ДРУГИ ФОРМИРОВАНИЯ, ЗАГРАБЕНИ ОТ БЪЛГАРИТЕ.

2/ ЕКСПРОПРИАЦИЯ В ПОЛЗА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА /ФОНД, АГЕНЦИИ ИЛИ ДР. ОРГАН/, ВСИЧКИ НЕДОКАЗАНИ БОГАТСТВА ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НАДХЪРЛЯЩИ ЕДИН РАЗУМЕН РАЗМЕР /ПО ПРЕЦЕНКА ОТ НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ/.

3/ ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНИТЕ ВЛОГОВЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ БЕЗ ПРИВИЛЕГИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НАПРАВЕНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОД.

4/ ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА 1 ГОДИНА НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /ПО СПИСЪК/ ОТ КОМИСИЯ, ВКЛЮЧВАЩА И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ.

5/ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРИЧНА РЕФОРМА С ОБМЯНА НА ПАРИТЕ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОД. С ЦЕЛ ИЗЗЕМАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА С ПОЛИТИЧЕСКАТА И ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, СПЕКУЛАТИВНА ДЕЙНОСТ И СТОПАНСКИ МАШИНАЦИИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НАД ОПРЕДЕЛЕН РАЗМЕР /ОТ КОМИСИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМИРОВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА" /ЧАСТ ПЕТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТ ЧАРЛС Е.МАКЛЮЪР-МЛАДШИ.


ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ НОМИНАЛНИЯ ДОХОД

ПОСТОЯННОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗМЕРА НА ИНФЛАЦИЯТА И ВКЛЮЧВАНЕТО МУ В ДАНЪКА ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ КАПИТАЛИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНО. ВЪВЕЖДАНЕТО МУ СИЛНО ЗАВИСИ ОТ ОЧАКВАНАТА СТЕПЕН НА ИНФЛАЦИЯ И ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ГОТОВНОСТ НА ДАНЪЧНИТЕ ВЛАСТИ И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ. ТАЗИ ИНАЧЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОТ КОНЦЕПТУАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА ДАНЪЧНА СИСТЕМА МОЖЕ БИ НЯМА ДА БЪДЕ ОСЪШЕСТВИМА В БЪЛГАРИЯ В БЛИЗКО БЪДЕШЕ.

ПО-РЕАЛЕН РЕЗЕРВЕН ВАРИАНТ НА ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА Е ОСНОВАН НА НОМИНАЛНИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ. ТАКА НЯМА ДА ИМА ИНФЛАЦИОННИ КОРЕКЦИИ ПРИ ОТЧИТАНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО /И ДРУГИ ПОДОБНИ ОТСТЪПКИ/, АМОРТИЗАЦИИТЕ, ДОХОДИТЕ ОТ КАПИТАЛ, ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ЛИХВИТЕ.

КАКТО БЕ ПОСОЧЕНО ПО-РАНО, ТАКАВА СИСТЕМА ЩЕ СЪЗДАДЕ ДЕФОРМАЦИИ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ В УСЛОВИЯТА НА СИЛНО ИНФЛАЦИОННА ИКОНОМИКА, НО НЕ И В УСЛОВИЯТА НА СТАБИЛНИ ЦЕНИ /ДОКОЛКОТО ОБЛАГАЕМИЯТ ДОХОД НЕ СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДОХОД, НАПРИМЕР ПО ПРИЧИНИ НА НЕПРАВИЛНА ОЦЕНКА НА ФАКТОРА ВРЕМЕ/. НО ТЯ ЩЕ ИЗБЕГНЕ БРЕМЕТО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ, СПОМЕНАТИ ПО-ГОРЕ.

С НЯКОИ МАЛКИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ РАЗВИТИТЕ ЗАПАДНИ СТРАНИ ИЗПОЛЗВАТ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА, БАЗИРАНИ НА НОМИНАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ. ТОВА ОТРАЗЯВА ТЯХНАТА СРАВНИТЕЛНО НИСКА СТЕПЕН НА ИНФЛАЦИЯ. /ЗА СРАВНЕНИЕ ПОВЕЧЕТО СТРАНИ СЪС СИЛНИ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА ИМАТ ДАНЪЧНИ СИСТЕМИ, ОТЧИТАЩИ ИНФЛАЦИЯТА/.

ОТКАЗЪТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФЛАЦИОННИ КОРЕКЦИИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ДОХОДА ПРЕДСТАВЛЯВА СЕРИОЗЕН КОМПРОМИС С КОНЦЕПТУАЛНАТА ЧИСТОТА В ПОЛЗА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ПРИЛОЖИМОСТ. ВЪПРЕКИ ЧЕ В НАИМЕНОВАНИЕТО НА ТОЗИ ПОДХОД ТОВА НЕ Е ОТРАЗЕНО, МОГАТ ДА СЕ НАЛОЖАТ И ДРУГИ КОМПРОМИСИ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ФАКТОРИ, ЗАВИСЕЩИ ОТ ВРЕМЕТО. В НЯКОИ СЛУЧАИ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО, МОГАТ ДА БЪДАТ ЛЕСНО ПРЕОДОЛИМИ, ДАЖЕ С РИСК ОТ ПОЯВАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕФОРМАЦИИ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, А ДРУГИ МОГАТ ДА ОСТАНАТ ВЪОБЩЕ НЕЗАСЕГНАТИ, КАТО СЕ ДАДАТ ВЪЗМОЖНСТИ НА САМИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ ДА ТЪЛКУВАТ ЗАКОНА ПО УДОБЕН ЗА ТЯХ НАЧИН. ВСЕ ПАК ИЗГЛЕЖДА ПОЧТИ НЕИЗБЕЖНО ТЕЗИ СИСТЕМИ ДА БЪДАТ МОДИФИЦИРАНИ ТАКА, ЧЕ ДА СТАНАТ ПО-СЛОЖНИ, ЗА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ АНОМАЛИИТЕ, КОИТО ЩЕ ПРЕДИЗВИКВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАТРУДНЕНИЯ.

ТАКА НАПРИМЕР РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОЕКТИ ЗАСЕГА МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЗВОЛЕНИ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ДОХОДИТЕ СЕ ПРИЗНАВАТ САМО ПРИ ОКОНЧАТЕЛНОТО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА. В КРАЙНА СМЕТКА С УСЛОЖНЯВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ХОРАТА В ОПИТНИ ДАНЪКОПЛАТЦИ ТОЗИ ЛИБЕРАЛЕН ПОДХОД ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗМЕНЕН С ЦЕЛ ДА СЕ ИЗБЕГНАТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИТЕ, РАЗЛИЧИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ.


ПОДОХОДЕН ДАНЪК "ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ"

ПОВЕЧЕТО ПОДОХОДНИ ДАНЪЦИ, ПРИЛАГАНИ В СВЕТА, КАКТО В РАЗВИТИТЕ, ТАКА И В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, ЗНАЧИТЕЛНО СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ТОКУ-ШО ОПИСАНИТЕ ДВА МОДЕЛА НА ЕДИННА СИСТЕМА НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. ИЗГЛЕЖДА, НЯКОИ СТРАНИ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕХОДА ОТ СОЦИАЛИЗЪМ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, СЪЩО ВЪЗПРИЕМАТ ДАНЪЧНИ СИСТЕМИ, КОИТО ДАЛЕЧ НЕ СА ВСЕОБХВАТНИ И РАЦИОНАЛНИ. В БЪЛГАРИЯ ТОВА СЕ ИЗЯВЯВА В ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОПРОЩАВАНЕ НА ДАНЪЦИ. ВСЕ ПАК ТРЯБВА ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ НАПОСЛЕДЪК ПО ЦЯЛ СВЯТ СЕ НАБЛЮДАВА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ В ИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ДОХОДИТЕ, ДОНЕСЛИ НА ТАЗИ ДАНЪЧНА СИСТЕМА ИМЕТО "ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ". /11/

НЕ Е ТРУДНО ДА БЪДЕ РАЗБРАНО ОТКЪДЕ ИДВА УЗАКОНЯВАНЕТО НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДОХОД. СМЯТА СЕ, ЧЕ НЯКОИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОДКРЕПАТА НА ВЛАСТИТЕ И ТАКА СЕ ДАВАТ ДАНЪЧНИ СТИМУЛИ КАТО ОТСТЪПКИ ПРИ ИНВЕСТИЦИИТЕ, УСКОРЕНА АМОРТИЗАЦИЯ, ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ И ДРУГИ ОБЛЕКЧЕНИЯ. СМЯТА СЕ, ЧЕ УСКОРЕНАТА АМОРТИЗАЦИЯ И ОТСТЪПКИТЕ ПРИ ИНВЕСТИЦИИТЕ СА НАЧИН ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА, БЕЗ ДА СЕ ВЪВЕЖДА СЛОЖНА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕТО Й.

ТОЗИ ПОДХОД КЪМ ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НАЛАГА НЯКОИ ЗАБЕЛЕЖКИ. ПЪРВО, ОПИТЪТ ДА СЕ ВЪВЕДЕ РАЗДЕЛЕНИЕ НА "ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ", КАКТО ПРИ ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ПЛАНИРАНЕ, ПОСТАВЯ НА ПРЕДЕН ПЛАН БЮРОКРАТИТЕ И ПОЛИТИЦИТЕ, А НЕ ПАЗАРНИТЕ СИЛИ. ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ ТАКЪВ ПОДХОД Е СПРАВЕДЛИВ. ДОКОЛКОТО ПРИ ПОДОБНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА НЕ Е ОПРАВДАН ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИЯТ ПОДХОД, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ СЕ ПРЕНАСОЧВАТ НЕПРАВИЛНО КЪМ ОБЛАСТИ С НИСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.

ВТОРО, В РЕЗУЛТАТ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА БАЗАТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ СТЕПЕНТА НА ОБЛАГАНЕ ТРЯБВА ДА Е ПО-ВИСОКА, ОТКОЛКОТО ПРИ ЕДИННИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА. ТОВА ИМА ОБРАТЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ СПЕСТЯВАНИЯТА, ИНВЕСТИЦИИТЕ И ГОТОВНОСТТА ДА СЕ ПОЕМЕ РИСК.

ТРЕТО, ПРЕФЕНЦИАЛНИЯТ ПОДХОД КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ УВЕЛИЧАВА СЛОЖНОСТТА И ВОДИ ДО НАРАСТВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАРУШЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБЯГНАТИ САМО ЧРЕЗ РАЗШИРЕНИЕ НА НЕГОЛЕМИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ РЕСУРСИ. /НАПРИМЕР ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ДАНЪК НА НЯКОИ СЕКТОРИ ИЛИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ СЪЗДАВАТ ТРУДНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОДХОДЯЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА ТРАНСФЕРНИ ПРОДАЖБИ НА СУРОВИНИ И ПРОДУКЦИЯ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ/.

ЧЕТВЪРТО, СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДАНЪЧНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ СЪЗДАВА ВПЕЧАТЛЕНИЕТО ЗА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ И ПОДКОПАВА ДОВЕРИЕТО НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА, А ТО Е НУЖНО И ЦЕННО В СТРАНА С ОБОСНОВАНО СКЕПТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО. ТОВА ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ, РАЗБИРА СЕ, ЧЕСТО ИМА РЕАЛНА ОСНОВА.

ПЕТО, ДАНЪЧНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ УСЛОЖНЯВАТ ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДАНЪЦИ И ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ПРИХОДА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ОБЩОПРИЕТО Е СТАНОВИЩЕТО ДА НЕ СЕ ДАВАТ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА КОМПАНИИ, КОИТО НА ПРАКТИКА НЕ ПЛАШАТ ДАНЪЦИ. ПОВЕЧЕТО СТРАНИ, КОИТО ДАВАТ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ВЪРХУ ДИВИДЕНТИТЕ, ИМАТ ДОСТА СЛОЖНИ СХЕМИ ЗА ОГРАНИИЧАВАНЕ НА ТЕЗИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ДО РАМКИТЕ НА ПЛАЩАНИТЕ ОТ КОМПАНИЯТА ДАНЪЦИ.

ШЕСТО, ИНФЛАЦИОННИТЕ КОРЕКЦИИ AD НОС, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ТАКИВА МЕРКИ КАТО УСКОРЕНА АМОРТИЗАЦИЯ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ПОДХОД КЪМ ПРИХОДА ОТ КАПИТАЛ, СА ПРАВИЛНИ САМО ПРИ ЕДНО НИВО НА ИНФЛАЦИЯТА. ПРИ ВСЯКО ДРУГО НИВО ТЕ СА ИЛИ ТВЪРДЕ ЩЕДРИ, ИЛИ ВЪОБЩЕ НЕ СА ОБЛЕКЧЕНИЕ.

ОБЩО ВЗЕТО, ИМА МАЛКО ПРИЧИНИ ЗА ПРЕПОРЪЧВАНЕ НА ТОЗИ ПОДХОД ЗА ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ВСЕКИ ЕДИН ОТ ЕДИННИТЕ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА /ДОРИ ТОЗИ, ОСНОВАН НА НОМИНАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ/, ОПРОСТЕНИЯТ АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК /ОАД/, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕН ПО-ДОЛУ ИЛИ ХИБРИДНИЯТ ДАНЪК. ТОВА Е ОСОБЕНО ВЯРНО /С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НОМИНАЛНИТЕ ДОХОДИ/ В УСЛОВИЯ НА ИНФЛАЦИОННА ИКОНОМИКА.


ОПРОСТЕН АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК /ОАД/

СЪЩЕСТВУВА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР, КОЯТО ЗАСЛУЖАВА СЕРИОЗНО ПРОУЧВАНЕ ОТ ВСЯКА СТРАНА, КОЯТО Е В ПРЕХОД ОТ СОЦИАЛИЗЪМ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ЗАЩОТО ТЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩА В ТАКИВА СЛУЧАИ. /12/ ВЪПРЕКИ ЧЕ ТАЗИ СИСТЕМА НЕ Е ВЪЗПРИЕТА В НИТО ЕДНА СТРАНА, ТЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ ПРЕДИЗВИКВА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДАНЪЧНАТА РЕФОРМА. /13/ ТОЗИ ПОДХОД, НАРЕЧЕН ОПРОСТЕН АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК, Е ЕДНОВРЕМЕННО ПО-ПРОСТ /ЗАЩОТО ИЗБЯГВА ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ФАКТОРА ВРЕМЕ И ИНФЛАЦИОННИ КОРЕКЦИИ/ И ПО-НЕУТРАЛЕН ОТ ВСЕКИ ЕДИН ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ВИДОВЕ ДАНЪЦИ. ТОЙ ОСИГУРЯВА ОБОБЩЕНИ СТИМУЛИ ЗА СПЕСТЯВАНИЯТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ И ПО ТАКЪВ НАЧИН ИЗБЯГВА ДЕЛЕНИЕТО НА "ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ". НАКРАЯ ТОЙ НАЛАГА ПО-МАЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ ОТ КОЙТО И ДА Е БИЛО ДРУГ ВАРИАНТ В СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ.

ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА ТАЗИ ДАНЪЧНА СИСТЕМА СА ОТНОСИТЕЛНО ПРОСТИ. ТЯ ПРЕДВИЖДА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДВА САМОСТОЯТЕЛНИ ВИДА ДАНЪЦИ: ИНДИВИДУАЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАДНИЦИ, ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ И ДАНЪК ВЪРХУ ОБЛАГАЕМИЯ ДОХОД ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ЗАПЛАТИТЕ И НАДНИЦИТЕ ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ ЩЕ БЪДЕ /БЕЗ ДА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО/ ПРОГРЕСИВЕН И ЩЕ СЕ СЪБИРА ОСНОВНО ЧРЕЗ УДРЪЖКИ; НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕГИСТРИРАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ДОХОДИ ЗАВИСИ ОТ ТОВА КАК ЩЕ СЕ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ, ПОВДИГНАТИ В ЧАСТ 4, ОТНОСНО СЪВМЕСТНОТО ИЛИ ИНДИВИДУАЛНОТО ПОПЪЛВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ, ЛИЧНИТЕ ОТСТЪПКИ И ЦЕЛЕВИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ.

БИЗНЕС ДАНЪКЪТ СЕ ОТНАСЯ ДО ВСИЧКИ ФОРМИ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОНЕЗИ, В КОИТО ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА СА ОТДЕЛНИ ИНДИВИДИ. ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ЕДНАКЪВ ЗА ВСИЧКИ И ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ ЩЕ СЪОТВЕТСТВА НА НАЙ-ВИСОКИЯ ДАНЪК ВЪРХУ НАДНИЦИ И ЗАПЛАТИ. НЯМА ДА ИМА НИКАКВИ ОТСТЪПКИ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ ОТ НЕГО. СОБСТВЕНИЦИТЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА СИ ОСИГУРЯТ ПРЕДИМСТВОТО ДА ПЛАЩАТ ПО-НИСЪК ДАНЪК, КАТО ИЗПЛАЩАТ САМИ НА СЕБЕ СИ ЗАПЛАТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРИСПАДАНИ ОТ ПРИХОДА ИМ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЩЕ БЪДАТ ОБЛАГАНИ КАТО ИНДИВИДУАЛЕН ДОХОД. ТОЗИ ПОДХОД Е СЪВМЕСТИМ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ.

ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ Е ДА СЕ ДОПУСНЕ ТРЕТИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КАТО ПРЯК РАЗХОД /ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА/ ВМЕСТО КАТО АМОРТИЗАЦИЯ. ТОВА ЩЕ ПРЕДОТВРАТИ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ФАКТОРА ВРЕМЕ, КАТО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЕЗНИЯ ЖИВОТ И СТЕПЕН НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА ИМОТИТЕ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕНТАРНО СЧЕТОВОДСТВО. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТО ПРЕМАХВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОРЕКЦИИ НА ОТСТЪПКИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ И ИНФЛАЦИОННИТЕ КОРЕКЦИИ. НИТО ЛИХВИТЕ, НИТО ДИВИДЕНТИТЕ СЕ ОБЛАГАТ, НЕ СЕ НАМАЛЯВА И ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ ОТ ЛИХВИТЕ И ДИВИДЕНТИТЕ, ТАКА ЧЕ СЕ ИЗБЯГВА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТРУДНОСТ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДА ОТ ЛИХВИ. НЯМА ДА ИМА НУЖДА ДА СЕ ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИТЕ /ОБИКНОВЕНО ПРИСПАДАЕМИ ПРИ ОБЩИЯ ПОДОХОДЕН ДАНЪК/ И ПЛАЩАНИЯТА НА ДИВИДЕНТИ /ОБИКНОВЕНО НЕПРИСПАДАЕМИ ПРИ ПОДОХОДНИЯ ДАНЪК/. ОТПАДА НУЖДАТА ОТ ИНФЛАЦИОННИ КОРЕКЦИИ ПРИ ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ, ЗА ДА БЪДАТ ПРИВЕДЕНИ КЪМ РЕАЛНИТЕ ЦИФРИ, КАКТО И ПРИ СЪЩИНСКИЯ ПОДОХОДЕН ДАНЪК. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ТОЙ Е СЪВМЕСТИМ С ПОДХОДА КЪМ ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ И ВЗЕМАНИЯ ПО СЕГАШНИЯ ЗАКОН ЗА ПОДОХОДЕН ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ.

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТАЗИ СИСТЕМА ЗАСЛУЖАВАТ ПО-СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ. ПРИ НЯКОИ ОСОБЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЗДРЪЖКАТА Е ЕКВИВАЛЕНТ НА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ, ПРАВЕНИ ВЪРХУ ДОХОДА ОТ ИНВЕСТИЦИИ. /14/ ТОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯСНЕНО С ПРИМЕРА НА ДАНЪКОПЛАТЕЦ, ВЛАГАЩ ИНВЕСТИЦИИ, ОБЛАГАЕМИ С 40 ПРОЦЕНТА ДАНЪК. КОГАТО ТОЙ НАПРАВИ ИНВЕСТИЦИИЯ ОТ 100 ЛВ., ЧИСТИТЕ МУ РАЗХОДИ СА 60 ЛВ., ТЪЙ КАТО СПЕСТЯВА 40 ЛВ. В РЕЗУЛТАТ НА ПРИСПАДАНЕТО ИМ ОТ СУМАТА НА ДАНЪКА. АКО ИНВЕСТИЦИЯТА ДАДЕ ПРИХОД ОТ 10 НА СТО ИЛИ 10 ЛЕВА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕТО Й С ДАНЪК, ДЪРЖАВАТА ВЗЕМА 40 ПРОЦЕНТА ОТ ТОЗИ ПРИХОД, ИЛИ 4 ЛВ., А ИНВЕСТИТОРЪТ ПОЛУЧАВА 60 ПРОЦЕНТА, ИЛИ 6 ЛВ. ОТ ПРИХОДА. СЛЕД КАТО ЗА ИНВЕСТИТОРА КОЕФИЦИЕНТЪТ НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ВЛОЖЕНИТЕ СУМИ Е ЕДНАКЪВ ПРЕДИ И СЛЕД ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ /ПРИХОД ОТ 6 ЛВ. ЗА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ 60 ЛВ./, ЕФЕКТИВНАТА БАЛАНСОВА ДАНЪЧНА ТАРИФА НА ТАЗИ ИНВЕСТИЦИЯ Е НУЛЕВА. /АКО ПРИХОДЪТ БЕ 15 НА СТО, ИЛИ 15 ЛВ. ПОРАДИ МОНОПОЛНО ВИСОКА ПЕЧАЛБА, ЩЕШЕ ДА БЪДЕ СЪЩОТО:    ЧИСТИЯТ    ПРИХОД НА ИНВЕСТИТОРА СЛЕД ОБЛАГАНЕТО ЩЕШЕ ДА БЪДЕ 9 ЛВ. ЗА ИНВЕСТИЦИЯ ОТ 60 ЛВ., ИЛИ ОТНОВО 15 ПРОЦЕНТА/. ТОВА ОСИГУРЯВА СИЛЕН И ПРИВЛЕКАТЕЛЕН СТИМУЛ ЗА СПЕСТЯВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ. ВСЪЩНОСТ ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ПАРТНЬОР В ИНВЕСТИРАНЕТО. /15/

ОАД ИЗБЯГВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАЗДЕЛЯНЕ НА "ПЕЧЕЛИВШИ И ГУБЕЩИ", КАТО ОСИГУРЯВА ЕДНАКВО ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ. ТОЙ Е НЕУТРАЛЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕФЕКТА ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ В РАЗЛИЧНИ СЕКТОРИ.

ПРИЛАГАНЕТО НА ОАД ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕЦЕНИ И В НЯКОИ ДРУГИ АСПЕКТИ, ПЪРВО, ЗАРАДИ ИЗДРЪЖКИТЕ ТОЗИ ДАНЪК НОСИ ПО-МАЛКО ПРИХОД В БЮДЖЕТА ПРЕЗ НАЧАЛНИЯ ПЕРИОД, ОТКОЛКОТО ПОДОХОДНИЯ ДАНЪК, ПОЗВОЛЯВАЩ САМО ПРИСПАДАНЕ НА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО. ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ СЕРИОЗЕН АРГУМЕНТ ЗА СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ, КОЯТО СРЕЩА СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ.

ВТОРО, СКРИТИТЕ ОТСТЪПКИ ВЪРХУ ДОХОДА ОТ КАПИТАЛИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ СМУЩЕНИЯ В ОБЩЕСТВО, КОЕТО ДОСКОРО БЕ ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕНО КЪМ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И КОЕТО Е ПОДКРЕПЯЛО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕГАЛИТАРЕН ПОДХОД ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДОХОДИТЕ. ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ БИ БИЛА УНИИВЕРСАЛНА СИСТЕМА, КОЯТО ДАВА ТАКИВА РЕЗУЛТАТИ ЗА ВСИЧКИ ИНВЕСТИЦИИ, ВМЕСТО ДРУГА, КОЯТО ОСИГУРЯВА СТИМУЛИ НА СЕЛЕКТИВНА ОСНОВА. ОТ ДРУГА СТРАНА, В СРАВНЕНИЕ СЪС СИТУАЦИЯТА В ЕДНО ЗАПАДНО КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО, ПРИ КОЕТО ОБЩЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО Е КОНЦЕНТРИРАНО, СКРИТИТЕ ОТСТЪПКИ ВЪРХУ ДОХОДА ОТ КАПИТАЛИ БИХА ПРЕДИЗВИКАЛИ ДАЛЕЧ ПО-МАЛКО ВЪЗРАЖЕНИЯ, ОТКОЛКОТО В ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ОБЩЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО СЕГА Е ПО-РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНО И В КОЕТО ПО ПЪТЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНА ВНИМАТЕЛНО И ЧЕСТНО, ПОВЕЧЕТО ГРАЖДАНИ БИХА ИМАЛИ ПО-ГОЛЯМ ИЛИ ПО-МАЛЪК ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНОСТТА, КОЯТО Е БИЛА ДЪРЖАВНА ДО ТОЗИ МОМЕНТ.

ЗАГРИЖЕНОСТ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА И ВЪПРОСЪТ ДАЛИ САЩ ЩЕ РАЗРЕШАТ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ЗАДГРАНИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ НА СВОИ ГРАЖДАНИ ПОРАДИ ОАД. ОПАСЕНИЯТА ВЪЗНИКВАТ ОТ ФАКТА,ЧЕ В ПРОТИВЕН СЛУЧАИ АМЕРИКАНСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ЩЕ БЪДАТ ОБЕЗКУРАЖЕНИ ДА ВЛАГАТ КАПИТАЛИ В БЪЛГАРИЯ. ОТГОВОРЪТ НА ТОЗИ ВЪПРОС Е НЕЯСЕН, ТЪЙ КАТО НИТО ЕДНА СТРАНА ОЩЕ НЕ Е ВЪВЕЛА ОАД. ВАЖНОСТТА НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ НЕ БИВА ДА БЪДЕ ПРЕУВЕЛИЧАВАНА. В МОМЕНТА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ЗАДГРАНИЧНИТЕ ДОХОДИ НА АМЕРИКАНСКИТЕ МНОГОНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ФИРМИ, КОИТО ПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЗАДГРАНИЧЕН ДАНЪК. ЗА ТЯХ Е ОТ МАЛКО ПРАКТИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ БЪЛГАРИЯ ЩЕ ВЪВЕДЕ ПОДОХОДЕН ДАНЪК, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ КРЕДИТИРАН ИЛИ НЕКРЕДИТИРУЕМ ДАНЪК ОТ ДРУГО ЕСТЕСТВО; В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НИТО ЕДИН ОТ ТЯХ НЯМА ДА БЪДЕ КРЕДИТИРАН. /16/ ТОЗИ АСПЕКТ ИЗИСКВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНЕ ЗАГРИЖЕНОСТ, ЧЕ ЦЕНАТА НА ЧУЖДИЯ КАПИТАЛ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧИ ДО НЕПРИЕМЛИВО РАВНИЩЕ, АКО НЯМА ОТСТЪПКИ В ЛИХВЕНИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ. В ДОПЪЛНЕНИЕ ЛИПСАТА НА ОТСТЪПКА ЗА ЛИХВИ Е ОСНОВНА ПРЕЧКА ПРЕД ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА ДАНЪКА. ВЕРОЯТНО ИМА НАЧИНИ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА ПОДХОДА КЪМ ЛИХВЕНИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, КОЙТО ЕДНОВРЕМЕННО ЩЕ ПРЕДОТВРАТИ ЕДНО НЕПРИЕМЛИВО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНАТА    НА КАПИТАЛА, ЩЕ ОСИГУРИ ПРИЕМЛИВОСТ НА ДАНЪКА И В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЩЕ ЗАПАЗИ ПРОСТОТАТА НА ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИХВИТЕ. НАЙ-ПРОСТ Е ХИБРИДНИЯТ ПОДХОД, ОПИСАН ПО-ДОЛУ.

ТРЯБВА ДА СМЕ ПРЕДПАЗЛИВИ ПРИ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ЕДНА СТРАНА ДА ВЪВЕДЕ ОАД ВМЕСТО ЕДННИЯ ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА, ИЛИ ВАРИАНТА "ШВЕЙЦАРСКО СИРЕНЕ". ДА БЪДЕШ ПИОНЕР В ДАНЪЧНАТА, КАКТО И В ДРУГИ СФЕРИ, Е РИСКОВАНО. ЕСТЕСТВЕНО, ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО В БЪЛГАРИЯ БЕЗ ПО-НАТАТЪШЕН ОБСТОЕН АНАЛИЗ НА КОНКРЕТНАТА СИТУАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪПРОСИТЕ НА ПРЕХОДА. НО ТОВА Е ВЪЗМОЖНОСТ, КОЯТО НАИСТИНА ЗАСЛУЖАВА ВНИМАНИЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА - НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

КАТО ДЕКЛАРИРАМЕ ПРЕД ВАС, ЧЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ, А САМО ОТ ТРАЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО НЕМИНУЕМО ЩЕ СТИГНЕ ДО НАШЕТО МНЕНИЕ, И АКО НАПРАВИТЕ ТЪЙ, ЧЕ ДА Е КЪСНО ЕДНО СПОКОЙНО ПРЕРЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ, ТО КРИЗАТА В ОБЩЕСТВОТО НИ ЩЕ Е С НЕПРЕДСКАЗУЕМИ РЕЗУЛТАТИ.

ЕТО ЗАЩО ПРЕДЛАГАМЕ:

ПЪРВО: ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА - СГРАДИ И МАШИНИ, ОЦЕНЕНИ ЗА НАД СТО И ДВАДЕСЕТ МИЛИАРДА ЛЕВА, СА СОБСТВЕНОСТ ДЕЙСТВИТЕЛНО НА ЦЕЛИЯ НАРОД И ТРЯБВА ДА СИ ГИ ПОЛУЧИ ПОД ФОРМАТА, УДОБНА ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ В АКЦИИ, РАЗБИРА СЕ БЕЗПЛАТНО, ОТ ЕДНОДНЕВНОТО БЕБЕ ДО НАЙ-СТАРИЯ БЪЛГАРИН.

ВТОРО: ВРЕМЕТО ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. И ДО ДНЕС ВЪПРЕКИ НАСИЛИЯТА И ДОБРОВОЛНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАДРАСКА ОТ ИСТОРИЯТА НА НАРОДА И ТОЗИ НАРОД И В НАЙ-МАЛКАТА СИ ЧАСТ НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ ИСТОРИЧЕСКИ ИЗМАМЕН В СТРЕМЕЖА СИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ. ЕТО ЗАЩО Е НУЖНО ВСИЧКИ БЕЗИМОТНИ И МАЛОИМОТНИ ДА ПОЛУЧАТ ПО ПЕТ ДЕКАРА ЗЕМЯ НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО /КОИТО СА СВЪРЗАЛИ ЖИВОТА СИ СЪС ЗЕМЯТА/ БЕЗПЛАТНО И С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОКУМЕНТ С ПРАВО ЗА ПРЕДАВАНЕ В НАСЛЕДСТВО И СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ ОБРАБОТВАНЕ И С ПРАВО ЗА ПРОДАЖБА. ЗЕМЯТА ДА СЕ ОСИГУРИ КАКТО СЛЕДВА:

ОТ ДЪРЖАВНИЯ /ОБЩИНСКИЯ/ ФОНД, ЗЕМЯ НА СЕЛЯНИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ ПРЕКИ НАСЛЕДНИЦИ. В КРАЕН СЛУЧАЙ КАТО ПОСЛЕДНО ОТ БОГАТИТЕ СЕЛЯНИ.

СОФИЯ, 8 ЯНУАРИ 1991 Г.                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА


09:57:00    08-02-1991