8 януари 1993

София, 8 януари 1993 година    
        Брой 5 /792/ 
                   

Главен редактор: Стефан Господинов


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


Чл. 21 /1/ Висш оперативен орган на Управителния съвет е Постоянното присъствие. То се състои от единадесет души, включително от главния секретар. Постоянното присъствие може да определя от състава си секретари и ръководители на отдели, които да ръководят определени дейности.
/2/ Постоянното присъствие:
1. организира изпълнението на решенията на конгреса, Върховния съюзен съвет и Управителния съвет;
2. осъществява връзки с централните държавни органи и изразява пред тях становищата на съюза;
3. осъществява връзки и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, синдикални и други организации. Договорените политически споразумения подлежат на утвърждаване от Управителния съвет;
4. при изборни и правителствени коалиции договаря представителите на съюза съобразно предложените от Управителния съвет и становищата на коалиционните партньори;
5. осъществява международните връзки на съюза;
6. организира образователната, издателската, културната и други подобни дейности на съюза и контролира политическата линия на съюзните издания;
7. утвърждава щатното разписание на служителите към общосъюзните органи;
8. упражнява бюджета на съюза.
/3/ Постоянното присъствие може да възлага на секретари и на ръководители на отдели от състава му да изпълняват някои от дейностите по предходната алинея.
/4/ Заседанията на Постоянното присъствие могат да се състоят, ако присъства повече от половината от състава му. Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от целия състав на Постоянното присъствие.

Чл. 22 /1/ Главният секретар представлява съюза пред другите физически и юридически лица, доколкото това не е предоставено на други съюзни органи.
/2/ Главният секретар:
1. осъществява текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и другите религиозни общности;
2. осъществява връзки с чуждестранните правителствени, политически, стопански, културни и религиозни представители;
3. издава заповеди от административен и трудовоправен характер;
4. председателства заседанията на Постоянното присъствие;
5. докладва за политическото положение, прави анализи и дава предложения за решения;
6. докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на съюза, прави анализи и оценки и предлага решения.
/3/ Главният секретар може да сключва писмени гражданскоправни договори, с които се поемат имуществени задължения само след предварително решение на Постоянното присъствие.
/4/ Главният секретар е длъжен да приема и провежда решенията на Управителния съвет и на Постоянното присъствие.
/5/ При отсъствие на главния секретар той се замества от определен от Постоянното присъствие негов член.

Чл.23 /1/ Върховният контролно-ревизионен съвет се състои от по един представител на всеки окръг, избран на окръжно делегатско събрание. Съветът избира измежду членовете си председател, двама заместник-председатели и секретар.
/2/ Върховният контролно-ревизионен съвет:
1. контролира изпълнението на устава и на Програмата на съюза;
2. контролира изпълнението на решенията на конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет и Постоянното присъствие;
3. контролира правилното стопанисване на съюзното имущество;
4. осъществява методична помощ на контролно-ревизионните комисии на дружбите;
5. разглежда и се произнася по жалби в съответствие с този устав.
/3/ На заседания с участието на юристите, членове на Експертния съвет, Върховният контролно-ревизионен съвет дава задължителни тълкувания на устава.
/4/ При установени нарушения Върховният контролно-ревизионен съвет уведомява нарушителя, както и органа, компетентен да вземе съответните мерки съгласно този устав и действащото законодателство.

Чл.24 /1/ Експертният съвет към Постоянното присъствие на БЗНС разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти за нормативни актове.
/2/ Експертният съвет работи по правилник, приет от Постоянното присъствие.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 23 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. ОТ СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/ И ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ДРУГАРИ,

Повече от два месеца Съветът на представителите води активна разяснителна и организаторска работа, за да създаде най-благоприятни условия за обединение на всички комунисти от страната ни в единна БКП, както и създаването на обединена марксистка левица, които да са в състояние наистина да защитават интересите на работниците и селяните, на трудовата интелигенция, на студентите и безработните и най-вече на изпадналите в особено тежко положение над 2 милиона пенсионери, хората, които посветиха целия си съзнателен живот за изграждането на справедливо социалистическо общество.

В това сложно и разделно време само усилията на Съвета на представителите не са достатъчни.

За постигане на голямата цел Съветът на представителите още един път предлага:

1. Там, където на този етап е невъзможно обединението на комунистите в единна БКП, да се потърси друга подходяща форма на единение, при която отделните комунистически формации да запазят своята самостоятелност, но да решават общите задачи заедно и в интерес на общата цел: недопускане възраждането на фашизма и унищожаване на социалистическите завоевания.

2. В хода на контактите и преговорите между ръководствата на отделните структури, ако различията се преодолеят, може да се пристъпи направо към обединение в единна БКП на съответното равнище.

3. Организациите, които не желаят да членуват в нито една от съществуващите партии, могат да изпратят протоколите си директно в Съвета на представителите и временно да бъдат на негово подчинение.

Такива са замисълът и целта на Политическото споразумение, което подписахме.

Нежелание да се присъедини към Политическото споразумение прояви единствено Владимир Спасов, страхувайки се, че в една единна авторитетна БКП за него и обкръжението му няма да има място, поради което споразумението беше подписано от другаря Иван Цветанов, член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП. Поради тази причина Владимир Спасов продължава да използва "Комунистическо дело” за най-груби манипулации, фалшификации и т.н., доказвайки по този начин, че той единствен е против обединението на комунистите в България.

Подписаното Политическо споразумение в тази сложна политическа обстановка е първата стъпка към създаването на единна комунистическа партия и обединена марксистка левица, защото въпросът с фактическото обединение има изключително сложна юридическа страна, поради което издигането му в самоцел при действащия Закон за политическите партии е много рисковано и може да нанесе непоправими щети на комунистическата партия, като доведе до нейното юридическо ликвидиране. Поради това Съветът на представителите осъжда и се разграничава от действията на отделни лица и групи, по-голяма част от които са нелегитимни, организиращи прибързани "пленуми" и "конгреси" под предлог, че обединяват комунистите, дублирайки дейността на Съвета на представителите, защото по този начин те доказват истинските си намерения - разкол и ликвидация на единството на комунистите в България.

Съветът на представителите ще продължава да приема всички предложения, мнения и идеи и най-вече информации за организациите, пред които има най-сериозни пречки за осъществяване на обединителния процес.

ОТ СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ:

За БКП - Иван Цветанов
        За БКП /м/ - Борис Петков
        За ОБКП - Гено Влахов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КМЕТОВЕ ОТ ЛОВЕШКИЯ РАЙОН ПО ВЪПРОСА ЗА УВОЛНЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА НА РАЙОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ЛОВЕЧ.
Документът е адресиран до Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обезпокоени сме, че още от първите дни на своето управление новото правителство и в частност министърът на вътрешните работи полковник Виктор Михайлов пристъпват към немотивирани уволнения на служители, доказали своите много добри професионални качества. Става реч за подполковник Богдан Кръстев, директор на РДВР - Ловеч. Имаме убеждението, че това е политически акт и изцяло лично отношение към полицейския служител.

Като изказваме своето задоволстзо от съвместната ни работа, ние. кметовете от Ловешки регион, настояваме за неговото възстановяване на длъжността директор на РДВР - Ловеч.

Декларираме, че ако не бъде взето мнението на кметовете от Ловешки регион, запазваме правото си да предприемем всички законови и мирни средства за възстановяване на подполковник Богдан Кръстев.


КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ: М.Диков

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ: д-р В. Василев

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА: Р.Петров

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН: Ц.Цанков

КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН: М.Монова

КМЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ: Ст.Иванов

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА: Й.Цончев

Ловеч, 6 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 януари - Следва предоставеният за разпространие пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПЛЕВЕН, ЗА СНЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ДОВЕРИЕ ОТ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ. Документът е адресиран ло Парламентарната група на СДС в Народното събрание.


На свое редовно заседание Регионалният координационен съзет на Съюза на демократичните сили /РКС на СДС/ - Плевен, сне политическото си доверие от народния представител проф. Марин Димитров Тодоров - к.м.к., избран с листата на XV Плевенски избирателен район.

Плевен, 7 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


08.01.1993 г.    
10:30:00    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!