9 ноември 1993


София, 9 ноември 1993 година
Брой 219 /1007/


София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ГЛАСУВАНИЯ ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЕСЕННАТА СЕИТБА.


Политически клуб "Екогласност" не одобрява гласуваното положение в Закона за кредитиране на есенната сеитба, според което не могат да се финансират земеделски кооперации, членовете на които нямат документи за собственост върху земята.

ПК "Екогласност" смята, че така се затруднява значително селскостопанското производство, тъй като значителна част от ефективното земеделие и скотовъдство се организира в момента от кооперации, които са арендовали земя или са на основата на временен въвод за земя и други фондове.

ПК "Екогласност" ще постави тези проблеми пред своите партньори от Съвета за сътрудничество, които имат парламентарно представителство /Движението за права и свободи, Алтернативната социаллиберална партия и Движението "Гражданска инициатива"/, за обяснение.

София, 2 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ГАБРОВО ОТ ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ПОВОД НА ЗАБРАНА ДА СЕ ПРЕДАВА ПО ОБЩИНСКАТА РАДИОУРЕДБА СРЕЩАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА.


ДОСТОЙНИ ГАБРОВСКИ ЖИТЕЛИ,

Изминаха четири години от началото на либерално-демократичните промени. Самите комунисти разбраха, че времето им е изтекло. Преди две години те бяха свалени.

За съжаление мястото на комунистите заеха авторитаристите. Не вярвахме, че синият габровски кмет Иван Ненов използва в кметската си дейност авторитарни методи. Днес ние, членовете и лидерите на Партия Либерален конгрес - Янко Янков, Юлиян Коцев, Тошо Пейков и Мариана Цанкова, се уверихме, че демократът Иван Ненов е задминал комунистите. Защото той забрани нашата среща с габровската общественост да се предава по общинската радиоуредба.

Забрани на ПЛК, но разреши преди време на червената Елена Поптодорова.

Защото слугите са по-старателни от господарите си. Защото някои новопокръстени са по католици от папата.

След 1989 година и комунистите дори не забраняваха.

Но Савовите хора забраняват.

Защото не са питали Стефан Савов и Андрей Луканов.

Омразата на демократите и на комунистите към ПЛК може скоро да ги обедини.

Защото интересите им вече са единни.


София, 4 ноември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В АСОЦИАЦИЯТА НА РОДОПСКИТЕ ОБЩИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ В РЕГИОНА.


КОЛЕГИ,

Състоянието на общинските бюджети в условията на настъпващата зима е изключително тревожно.

Няма средства за изплащане на социални помощи и лекарства, заплати и осигурителни вноски. Нямаме готовност за нормално функциониране на здравни и просветни заведения. Пътищата и улиците ще останат непроходими при зимни условия. На фона на неразплатените досега общински дейности ние квалифицираме това положение като бедствено.

В същото време смятаме, че Народното събрание бездейства и не предприема съответни законодателни мерки за нормално функциониране на местната власт.

Правителството също бездейства, не изплаща редовно и в нужния размер субсидиите за общините и не гарантира пълния размер на данъчните приходи.


Колеги, ние не можем да поемаме отговорността за това бедствено положение, а това се внушава като обществено мнение.

Предвид на гореизложеното кметовете от Асоциацията на родопските общини предлагат провеждането на среща между кметовете на общини, от една страна, и председателя на Народното събрание, председателя на Бюджетната парламентарна комисия, председателя на Министерския съвет и Министерството на финансите, от друга страна. Целта на подобна среща ще бъде чрез диалог да се обсъдят всички аспекти на визираните от нас проблеми и в крайна сметка да активизираме инициативи за тяхното решаване.

Колеги,

Надяваме се на подкрепа на нашия призив и ви приканваме да вземете участие в исканата от нас среща, която ще се проведе след съгласуване с всички заинтересувани страни.

Смолян, 3 октомври 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СТАЧКАТА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ - ВАРНА, И ОТ МОРЯШКИЯ ПРОФСЪЮЗ - ВАРНА. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Министерството на транспорта, до Министерството на финансите, до генералния директор на Параходство "Български морски флот” - АД и до средства за масово осведомяване.


На 29 октомври 1993 г. се проведе работна среща между представители на Министерството на финансите, Министерството на транспорта и на Ръководството на стачката. На срещата присъства и заместник-председателят на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ Иван Нейков.

Срещата беше полезна и ще спомогне за намиране на вярната формула за удовлетворяване на исканията ни. Възможността по пътя на сериозни преговори да се реши проблемът, поставен от нас в декларацията ни от 26 август 1993 г., е реална.

Поискано бе време от Министерството на финансите за подготовка на решение, което да задоволява всички страни. Достигна се до устно джентълменско споразумение това да стане възможно по-скоро, така че до 15 ноември 1993 г. да бъде гледан нашият проблем на заседание на Министерския съвет. Предвид създаване на нормални условия за решаване на спора по пътя на преговори Ръководството на стачката реши временно да преустанови ефективните стачни действия до 15 ноември 1993 г. Това е още едно доказателство за конструктивния подход на синдикатите и израз на желанието ни спорът да се реши по пътя на преговорите.

Очакваме предложеният от нас компромисен вариант за окончателно решение на нашето искане на 15 ноември 1993 г., че ще даде резултат.

Варна, 2 ноември 1993 г.

ЗА РЪКОВОДСТВО НА СТАЧКАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ: Кр. Вълчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ: Ив. Велков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" - МОНТАНА. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет,до главния прокурор на Републиката, до президента на Конфедерацията на труда "Подкрепа", до районния прокурор - Монтана, и до средствата за масово осведомяване.


Точно една година Синдикалният регионален съюз /СРС/ "Подкрепа" - гр. Монтана, е без помещения за синдикална дейност, които му се полагат съгласно чл. 46 от Кодекса на труда /КТ/.

Опитите по законен път да се реши този въпрос чрез кмета, Общинския съвет и областния управител останаха без резултат. В момента регионалната организация е на улицата.

Бездействието на ръководствата на тези институции и проявеният ярък антисиндикализъм ни принуждават да предприемем окупационни действия, за да подсигурим условия за нормално функциониране на СРС "Подкрепа".

Всички последствия от окупационните действия ще носят общинската и областната администрация в гр. Монтана.

Монтана, 3 ноември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радка Костадинова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "НОВ ИЗБОР ЗА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ СЕДМА/, ПРОЧЕТЕН ОТ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕД ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23-24 ОКТОМВРИ 1993 Г./. На форума присъстваха 376 делегати от 183 клуба на ГОР.


ПРОГРАМА НА ГОР ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Първата национална конференция на Гражданското обединение за републиката трябва да утвърди принципната ни позиция по въпроса за приватизацията. Това е сърцевинната част на структурната реформа.

Сега приватизацията буксува по няколко основни причини: свръхполитизиране на проблема, липса на стратегия и обвързаност на приватизацията със структурните реформи, несъвършенство на законовата база, неизяснени докрай правомощия на държавните органи, липсата на регламентация за ролята на банките в процеса на приватизация.

Гражданското обединение за републиката разполага с модел и програма, осигуряваща ускоряване на приватизацията в страната, реализъм в прилагането на различните й форми и пряка обвързаност с другите елементи на икономическата реформа. Кои са основните черти на нашето виждане по този въпрос?

Първо. Ние смятаме за най-важен приоритет в приватизационния процес т.нар. малка приватизация. Това е най-бързата и лесна мярка, която можем да предприемем. Над хиляда предприятия, цехове и работилници са в състояние да бъдат приватизирани в много кратки срокове. Стотици складови бази, здания, подходящи за търговия, помещения, дребен промишлен и селскостопански инвентар и др. биха могли също да бъдат приватизирани.

Разбира се, трябва да признаем, че малката приватизация особено на общинско равнище, се сблъсква с редица трудности. Във връзка с това Гражданското обединение за републиката предлага да се измени правилото от Закона, според което само 50 на сто от приходите от приватизацията остават в общинските бюджети. В закона също така трябва да се предвидят средства за самофинансиране на процеса на приватизация, в това число за извършване на правни анализи, оценки, програми и др. Сега общините нямат бюджетни средства за тези дейности и предпочитат да отдават оборотите под наем, отколкото да ги разпродават.

Второ. Гражданското обединение за републиката приема по принцип идеята за масова приватизация.

Тази наша позиция е следствие на желанието ни да преразпределим държавната собственост съгласно концепцията за равновесното развитие и същевременно да се отнесем справедливо към труда на всички тези, които създадоха през изминалия половин век огромната част от сегашната държавна собственост. От друга страна обаче, ние искаме да предупредим обществеността, че предложените досега проекти за масова приватизация няма да доведат до съществени промени и няма да донесат доходи на гражданите, докато не бъдат законово регламентирани капиталовият пазар, търговията с ценни книжа и вторичният капиталов пазар. Само по себе си издаването на бонове още не означава нищо.

Поради това ние се отнасяме позитивно, но същевременно и много критично към моделите, представени от кабинета на проф. Любен Беров. Готови сме да предложим по-ефективни и по-опростени варианти чрез използването на други техники за масова приватизация, каквато е техниката ESOP, при едновременни кредитни облекчения.

Трето. Поради голямото задържане на процеса на приватизация и поради финансовата дестабилизация на банките сега е много важно да се използват операциите дълг срещу собственост, чрез които ГОР предлага да се реши и въпросът за така наречените лоши кредити. Централният момент на нашата идея в проекта с лошите кредити е да се създаде мощен приватизационен ресурс, който ще има значение както за малката, така и за приватизацията на големите предприятия. За разлика от абстрактните бонове държавните облигации, емитирани срещу дълг, ще бъдат "живи" ценни книжа, с които техният притежател ще може да участва в приватизацията. Ние сме убедени, че ако парламентът подкрепи това наше предложение и ако правителството добре отработи техниката на прилагането му, ефектът за страната ще бъде изключително голям.

Четвърто. Гражданското обединение за републиката се обявява за по-голяма децентрализация и дебюрократизация на процеса на приватизация. Времето ни показа, че сегашната централизация, заложена в закона, е вредна и фактически спъва процеса. По същество това води до бюрократизация и силна политическа зависимост при вземането на решения. Ние се обявяваме за по-голяма самостоятелност на Агенцията за приватизация, на общините и на самите предприятия при инициирането на приватизационни проекти, обявяваме се също така и за по-голяма децентрализация при вземането на решения от страна на държавните органи.

Пето. Гражданското обединение за републиката смята, че се налагат промени в Закона за приватизация с оглед регламентиране на ролята на банките в този процес. Изключването на банките от процеса ограничава неговата пазарна основа и по същество го блокира.


ГОР Е ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИЯ БИЗНЕС И НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ

Гражданското обединение за републиката застава твърдо на позицията на умерения протекционизъм, съобразен с условията, налагани ни от ГАТТ и асоциирането ни от Европейската общност. Смятаме обаче, че тези условия не препятстват много по-активната защита на националните производители и търговци от евтин и като правило нискокачествен чужд внос.

Нашата оценка е, че последните български правителства имат неориентирана и неясна политика в тази област, което води до тежки проблеми за много български производители, особено в сферата на индустрията.

Поради това ГОР се обявява за умерена протекционистка политика, провеждана особено в селското стопанство, хранително-вкусовата и леката промишленост. Непростимо е нашето селско стопанство да се разпада, животните да се изнасят и същевременно да внасяме млечни и месни продукти. Такива примери има изключително много в текстилната и шивашката промишленост, в машиностроенето и редица други.

Гражданското обединение за републиката смята за необходимо и провеждането на специфична политика за стимулиране на износа чрез предоставяне на инвестиционни, кредитни и данъчни облекчения на предприятия и отрасли, които могат да получат значителни отстъпления от износа на стоки и услуги.

Ние смятаме също така, че държавните органи са задължени да предприемат активни действия за завоюване на нови пазарни ниши за българските предприятия, особено на платежоспособните пазари. Непростимо е да се отстъпват наши традиционни пазари на други източноевропейски страни в Русия и арабския свят.

Гражданското обединение за републиката смята за реалистично да се започне работа за създаване на търговски и митнически улеснения в търговията ни с нашите съседи, доколкото това не противоречи на поети международни задължения. Подобно улеснение би могло да се търси и по отношение на някои източноевропейски държави. От трибуната на нашата конференция ние изразяваме дълбоката си неудовлетвореност от слабата и неефективна външноикономическа политика, която водят последните две български правителства - както по отношение на българските производители, така и по отношение на стабилизирането на наши позиции на чужди пазари.


ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА Е КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ НИХИЛИСТИЧНОТО И ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАРАЖДАЩИЯ СЕ БЪЛГАРСКИ ЧАСТЕН БИЗНЕС.

Сега делът на частния бизнес в България е един от най-ниските в Източна Европа. На него се падат около 7 на сто от кредитния ресурс, около 57 на сто от търговията и не повече от 15-17 на сто от съвкупния обществен продукт. Независимо от спекулациите десетината най-големи частни производители в България не контролират повече от 2-3% от брутния вътрешен продукт.

Следвайки концепцията за равновесното развитие, ГОР е против монополизацията на България от 50 или 100 семейства. Но ГОР убедено смята, че тази позиция не означава да се отрича правото на частния бизнес да се развива, а частниците да бъдат уважавани за законно постигнатото си богатство.

Каква е нашата позиция по повод на частния бизнес?

Първо. Преди всичко ние смятаме за недопустимо да се продължава кампанията срещу частните бизнесмени в някои средства за масова информация и сред някои политически сили, те да бъдат третирани като експлоататори или мафиоти.

Второ. Ние се обявяваме за законодателни стимули за малкия и за средния частен бизнес, изразяващи се в инвестиционни, кредитни и данъчни облекчения.

Трето. Гражданското обединение за републиката е за разширяване на частния сектор в банковото дело като условие за преодоляване на сегашното тежко състояние на държавните банки.

Четвърто. Ние смятаме, че всички мерки за защита на националния бизнес трябва да бъдат валидни и за частния бизнес.

ГОР се обявява за подпомагане и развитие на частния бизнес, включително чрез възлагане на държавни поръчки на частни предприятия. В някои отрасли, какъвто е селското стопанство, би могло да се помисли и за разработването на специална програма за развитие и подпомагане на частния бизнес.

ГОР подкрепя идеята на групи частни бизнесмени за създаване на Съюз на българските индустриалци. Това ще даде възможност за легитимна защита на интересите на бизнеса и същевременно ще осигури по-голяма прозрачност на техните действия.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
09.11.1993 г.


Редактор: Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!