9 януари 1990

СОФИЯ, 9 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 6 /24/

София, 9 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Демократическата партия на България, учредена на 7 януари 1990 г. със седалище в Пловдив.

Демократическата партия на България смята, че внесеният в Народното събрание законопроект от парламентарната група на БКП за отменяне ал.2 и 3 от член първи на Конституцията на Народна република България не решава напълно отменянето на принципа за ръководната роля на БКП в управлението на държавата.

Оставащите преамбюл - "твърдо решени да изградим под ръководството на Българската комунистическа партия и в изпълнение на нейната програма развито социалистическо общество у нас..." и алинея първа на член първи, която определя ръководната роля на работническата класа, а според устава си БКП е неин челен отряд, ще продължават конституционно да регламентират ръководната роля на БКП в обществото.

Демократическата партия    на България смята, че на 13-тата сесия на Народното събрание трябва    изцяло да бъде отменен член първи и да бъде променен преамбюлът на Конституцията и предлага до изработването на нова конституция, член първи да придобие следната редакция:

ЧЛЕН ПЪРВИ
 - Народна република България е държава на всички българи без разлика на религиозни убеждения или етнически произход.
 - Територията на Народна република България е единна и неделима.
 - Официален език в Народнв република България е българският.

От името на своите членове, Демократическата партия на България внася за разглеждане в Народното събрание това свое предложение.


Пловдив, 7.1.1990 г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОТВОРЕНОТО ПИСМО на Комитета на българските емигранти в Швеция, адресирано до държавния глава на Народна република България, до гражданите на България и до български средства за масова информация.

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЮ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ,
ГРАЖДАНИ,

Трагедията на съседна Румъния, разиграла се преди няколко дни пред ужасения поглед на света, накара сърцата ни да спрат за миг - това, което стана отвъд Дунава, можеше да се случи и у нас! Общото между режима на Чаушеску и режима на Живков бе очевадно - разликата бе не прииципна, а само в степента на политическо безумие на двамата най-стари и дългогодишни диктатори на Европа. Техните традиционно интимни и редовни контакти за "обмяна на опит" не правят картината на    риска по-пастелна.

Живков си отиде, първоначално е благодарности, по-късно без благодарности, но все пак засега "по живо - по здраво", за разлика от своя побратим. Отидоха ли си с него душевадните инструменти и атрибути на неговата усъвършенствана в течение на 34 години невидима, но осезаема репресивна машина? Днес представители на необременената от престиж и доверие комунистическа партия с воденичния камън на живковото наследство на врата си ще седнат с представители на новородената и неукрепнала опозиция за първи път около "кръглата маса", за да се опитат да дадат верен и за първи път от близо половин век насам, може би, непредрешен отговор на мъчителния въпрос "накъде сега?". Ако се постигне евентуално съгласие, как ще го приемат тези, чиито задни джобове Живков напълни с револвери, вътрешни джобове - е всевъзможни властни карти, а портфейлите с пари, за да му служат вярно и да имат самочувствието на вице-фюрери. Тези колеги на чаушесковата синя гвардия, които слухтяха и в спалните ни, които се препитаваха със записване и прослушване на телефонните ни разговори! Тези, които четяха нашите любовни писма и търсеха враговете в нашите най-интимни слова! Как ще реагират тези закърмени с власт и насилие рицари на безделието, когато властта започне да им се изплъзва, но в ръцете си все още имат своите страшни играчки? Ще приемат ли с примирение да се препитават с обикновен непривилегирован труд вместо със "задачи"? Имаме ли гаранции за да изключим, че някои луди или побесняли глави няма да се изкусят да опитат чаушесковото решение от нашата страна на Дунава? Знаем ли как е набъбнал репресивният апарат у нас през последните години, когато тронът на диктатора започна да се клатушка? Знаем ли колко нови "Джеймс бондовци" бяха въоръжени? Знаем ли какви модерни оръжия и технически средства им бяха доставени с оглед на "нарастващата опасност? Знаем ли дали сметките - кой какво е получил - не излетяха и не излитат и в момента във форма на сажди през комините на техните крепости? Знаем ли дали револверите, с които се обзаведе или запаси всеки уважаващ севе си борец против фашизма и капитализма през "мирните" първи петилетки не преминаха в наследство заедно с останалите привилегии? Забравихме ли, че партийни функционери на средно-високо ниво, за които безбройните телохранители на Димитров, зет му Червенков, Югов и накрая Живков не достигаха, получаваха по някой и друг пищов за да бранят идеите си и най-вече себе си? Днес ръждясали ли са те или се смазват акуратно за "зор-заман"? Има ли днес някой доблестта и знанието, за да ни отговори колко картопритежатели има между нас?

От телевизионните екрани видяхме лабораториите на смъртта на чаушесковите сатрапи. Дали чадърената отрова, от която вкусиха Георги Марков и Владимир Костов беше румънско или родно производство? Как и къде върви производството днес и кои бяха или все още са производителите? Дали и в момента, когато се пишат тези редове, неудобни папки не топлят вилите на "най-доблестните" служители, докато душите на милиони покойни и живи българи продължават да се притискат в безбройните мухлясали политически досиета, като се започне от МВР и се свърши с касата на прилежния началник на "Личен състав". Там където с труда си създавахме блага за незаслужаващите ги?

След кошмара на Букурещ, Клуж, Сибиу и Тимишоара никой честен и отговорен политик не може да даде пренебрежително-успокоителен отговор на тези и безброй други парещи въпроси. Днес не бива да се самозалъгваме, че има по-важни и належащи въпроси от тези, не защото се съмняваме в окончателното фиаско на сполетялата ни диктатура, а защото не бива да допуснем евентуални нечии последни лудории да костват живота на невинни българи. Но... дали не е опасно точно сега да "разлайваме кучетата"? Не, категорично не. Сега тези "кучета" са измръзнали и изплашени. Сега може би те искрено желаят да се освободят по някакъв начин от компрометиращите ги дрънкулки и да започнат честно да работят за пенсия. Добре би било да получат днес този шанс. Утре, когато промените започнат да се чувстват по-осезателно, някои могат да се изкушат да опитат по старому. И друго, без заовикалки, можем ли да вярваме, че някои от днешното ръководство не желаят да имат стария арсенал налице, като "стимулация" за партньорите си около "кръглата маса" или като резервно решение? Може би тази мисъл е несправедливо и оскърбително изказана по отношение на държавни мъже /и жени/, които днес искрено желаят да сторят добрини на отечеството ни. Ако е така, простете ни. Cамо преди два месеца тази мисъл бе повече истина, отколкото неистина по отношение на ваши съратници.

Днес, г-н Председателю на Държавния съвет, Вие имате възможността и дълга да опровергаете нашите най-мрачни опасения!

Вие и вашите съмишленици трябва да дадете доказателство, че желаете именно започнатите преговори, независимо от това, че те могат да дадат нежелан за вас резултат, да бъдат политическа практика на утрешна България. Сложете началото на края на беззаконието в България. Направете го гласно и безрезервно. За добро или за зло, Държавният съвет все още може да издава укази. Поискайте няколко дни прекъсване на започналите предварителни разговори с опозицията и обсъдете в Държавния съвет серия от укази за стриктно съвлюдаване от безусловно всички на несъблюдавани досега от някого несъвършени, но в сила Конституция и закони. Конкретно:
1.  Обявете за незаконно притежаването, носенето и употревата на каквото и да е оръжие и муниции от всички с изключение на:
а/ Въоръжените сили в казармите и по време на учения и служба извън тях;
в/ Низшия униформен редови състав на Народната милиция;
в/ Ограничен цивилен състав на Народната милиция, необходим за специални операции на органите за сигурност, само по време на служба.

Органите за сигурност на държавата днес действат с оръжие в ръка само в долнокачествени видеофилми, в действително изостанали страни или там, където дейността им е принизена до телохранители на диктатора. Работата на органите на сигурността в една правова държава се свежда до събиране, обработка и анализ на информация.

г/ Цивилен състав на Народната милиция, само по време на служба, непринадлежащ към органите за сигурност и използван за охрана на:
- Ограничен и точно дефиниран кръг граждани, чийто живот и сигурност са от значение за важни демократични институции на обществото.
- Граждани, по една или друга причина нуждаещи се временно или дългосрочно от охрана.
Обявете незабавно кратък срок за деклариране и последващ кратък срок за предаване на всякакво незаконно притежавано оръжие без правни последици. След този срок незаконното притежаване на оръжие ще се наказва съгласно закона.

 Обявете незабавно за невалидни всички карти, легитимации и подобни, с изключение на необходимите за категориите в т. б, в и г от предишния пункт. Обявете незававно кратък срок за предаване на всички циркулиращи невалидни карти. След изтичане на този срок притежаването или употребата на такива карти да се наказва от закона. Категориите по т. в и г на предишния пункт ще имат правото да употребяват картите си само по време на служба.

2.  Обявете незабавно за незаконно придобиването, притежаването и употребата на средства за подслушване и за контрол на кореспонденцията без писмено разрешение и надзор от страна на прокуратурата. Всички притежаващи, употребяващи, инсталирали някога или знаещи за наличието на такива средства в обявен кратък срок трябва да декларират това. В последващ кратък срок трябва да демонтират и предадат без правни последствия тези средства. След изтичането на този срок придобиване, притежаване и употреба на такива средства ще се наказва от закона. Прокуратурата ще издава разрешения само при образувани следствия за изключително тежки престъпления, ще контролира материалите, ще дава достъп до тях само на минимален брой лица срещу задължение за служебна тайна и ще следи за незабавното унищожаване на неинтересните материали.

3.  Обявете незабавно за незаконно съставянето, притежаването и употребата на регистри и досиета от каквато и да е форма, съдържащи информация за политическите възгледи на гражданите. Определете срок, до който всички, притежаващи такива регистри, да декларират това и в кратък срок да извлекат необходимата им неполитическа информация от тези регистри и досиета. В последващ кратък срок всички тези регистри и досиета да се предадат на централна инстанция, в която ограничен кръг хора под служебвна тайна да преценят историческата стойност на тези регистри и досиета, след което да ги унищожат.

4. Обявете незабавно за престъпно евентуалното съществуване на лаборатории за изследване и производство на терористични оръжия, средства, отрови и прочие. Задължете всички живи бивши и настоящи висши служители от системата на МВР и сигурността да декларират под клетва знанието си за всичко в тази област. Приканете всички други граждани, които имат информация в тази област, за да я известят на органите на Прокуратурата.

5. Задължете всички живи бивши и настоящи висши служители от системата на МВР и сигурността да декларират под клетва знание на планове за саботаж и терор, наличие на тайни комуникации и подобни в случаи на криза на предишни режими.

6.  Обявете незабавно за престъпно самоволното унищожаване на каквито и да са архиви на държавни институции и призовете гражданите за следят за това.
Наредете на органите на МВР и Прокуратурата след изтичане на съответните срокове да започнат систематична проверка на базата на всякакви достъпни данни дали лицата, длъжни да предприемат действия са го сторили.

С оглед на възстановяване на силно разклатения международен престиж на страната:

1. Въведете строг правителствен контрол и ограничения над търговията с оръжие, независимо от валутните нужди на страната. Наредете незабавно спиране и разследване на дейността на компрометираното предприятие "Кинтекс" или приемника му. Забранете безусловно производството и продажбата на специално предназначено за терористични действия оръжие и наредете контролирано унищожаване на евентуални налични количества.

2. Наредете незабавно разследване и прекратяване на евентуални връзки на всички български институции с международния тероризъм. Предайте незабавно на заинтересувани правителства и Интерпол налична информация от евентуални предишни връзки.

Доведете всички горни пунктове до знанието на посолствата и гражданите, намиращи се извън страната.

Описаните действия не са една безусловна рецепта, а смисъла на това, което ще възстанови сигурността, достойнството и честта на българите в страната и в чужбина. Всякакви отлагания, например с неуточнени обяснения, че "моментът не е подходящ" само ще засилят съмнението, че има желание за водене на преговори от продължаващата позиция на силата или безсилието. Продължаване на предварителните разговори от страна на представителите на обединената опозиция, без безусловно и незабавно възстановяване на горните елементарни конституционни и законни гаранции, ще внесе безспорно съмнения за тяхната декларирана решимост да преговарят от позиция на равен партньор с всички последици от това.

Напълно естествен е въпросът - защо комитетът ни от далечна Швеция се ангажира с тези "чувствителни" въпроси? Отговорът е прост. Защото никой /поне по наше знание/ не го стори досега. В еуфорията на мечтите за бъдеше, отприщени на 10.11.1989 г., и в теоретични дискусии, изглежда, че забравихме за купа отровен боклук, който някой трябва да разчисти незабавно, ако не искаме той отново да ни покрие. Правим го и заради нашите близки и приятели в Отечеството. Правим го и за самите нас.

Упсала, Швеция, 3.1.1990 година            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 9 януари - Следва пълният текст на предоставената да разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Териториалната профсъюзна организация на Независимата федерация на труда "Подкрепа" в Кърджали.

Ние, членовете на Териториалната профсъюзна организация на Независимата федерация на труда "Подкрепа" в Кърджали, изразяваме с настоящето изявление своето отношение към бурните събития, разтърсили нашия град и предизвикали широк отзвук и напрежение в цялата страна.

Като свободна, независима и демократична организация ние потвърждаваме отново своята привързаност към основните демократични принципи и клаузите на Всеобщата декларация за правата на човека. Основните човешки права и свободи, залегнали в нея, не могат да бъдат поставени под съмнение и да бъдат предмет на обсъждане или референдум. Като български граждани ние считаме, че имаме пълно право да участвуваме с мнения и предложения в процеса на създаване на такова законодателство, което да гарантира териториалната ни цялост и суверенитет, да утвърждава българския облик на нашата страна и да осигури човешки права и достойнство на всеки български гражданин.

Ние категорично отхвърляме обвиненията в предателство и приписваната на Независимата федерация на труда "Подкрепа" отговорност за създалата се напрегната обстановка. Причината за това е дългогодишната непостоянна и волунтаристична политика на тоталитарния режим, чиито структури засега са практически непокътнати.

Ние вярваме в демокрацията, вярваме в нейните сили и възможности да постигне вътрешно единство и просперитет на нашата страна. Осъждаме всякакви крайни националистически искания и от двете страни.

Призоваваме всички български граждани да прекратят стачките и демонстрациите и в условията на спокоен и културен диалог при плурализъм на мненията да постигнем истинско национално единство и да пристъпим към изграждане на обновена, демократична и правова държава. Настояваме за разследване и възмездие на всички случаи на подклаждане и раздухване на национална вражда от страна на местната и висшата номенклатура и органите на сигурността.

Кърджали, 8.1.1990 г.        /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО на Общото събрание на секция ЕКОГЛАСНОСТ-3 към Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ, адресирано до средствата за масова информация.

След работа ходим на митинги, след митингите гледаме телевизия. И се чудим ние ли сме тези, които сами себе си гледаме по телевизията. Толкова камери ни заснеха, когато викахме "Оставка"! и "Долу член първи!". Така и не видяхме тези, които са викали или носили лозунга "Смърт на комунистите" в нашата "жива верига" около Народното събрание на 14 декември. Кои бяха те?

Но веднъж завинаги заклеймени като "екстремисти", и нашите въпроси, и думите на хората от Инициативния ни комитет потънаха в хилядите писма от трудови колективи и отделни трудови хора. А Антон Вергиев, който само дето не ни се извини по телевизията едната вечер, на другата ни направи на "прах и пепел". Кой поиска от него това?

Както се пише в театралната драматургия, минаха няколко дни или седмици. НФТ "Подкрепа" призова към символична двучасова и към еднодневна обща политическа стачка - без медицинските работници, които да бъдат със сини ленти и без работниците, заети в непрекъснато производство. Но ни обясниха, как един ден е нужен, за да бъде хвърлена страната в пропастта на икономическата криза, на ръба на която тя толкова години успешно се крепи. Българска телевизия не обясни обаче, че политическа стачка означава и изпълнение на служебните задължения, и доработване на времето на стачка. Защо?

И ето че в сняг и студ в "неблагодарната" столица пристигнаха колони от коли с хора, които ни дадоха урок за твърдо въздействие върху средствата за масова информация и националните чувства на населението с патриотарските си лозунги: "С турски имена в Турция!", "Не потурчвайте България!". Те вече стачкуват, и не символично, а икономически. Вестник "Рабтническо дело" в броя си от 6 януари т.г. пише:    "своята    отрицателна позиция към    решението /на ЦК на БКП - бел.авт./ недвусмислено заявяват и работниците от Обшинския комитет на БКП в Кърджали" и още "около 500 секретари на първични партийни организации и редови комунисти".

"Протегнатата ръка за изграждане на демократично овщество не се разбра от турски говорещите", казва членът на Политбюро на ЦК на БКП и първи секретар на Областния партиен комитет в Пловдив. Над 10 000 души, също против решението на ЦК на БКП, са дошли от Пловдивска област в Асеновград. Има във вестник "Работническо дело" уверения и за подписа на първия секретар на Общинския комитет на партията в Стара Загора Тотьо Нанев "против подхода и решението на пленума на ЦК на БКП". И още - отхвърляне на това решение от Общинския комитет на БКП в Търговище, от многохилядни митинги в Хасково, Разград, Шумен, Русе, Смолян, Благоевград. "Спонтанна" реакция и в Перник, Ямбол, Кюстендил... А всъщност научихме снощи от телевизията, че не всички в Благоевград отхвърлят решението. Кой кого манипулира и защо? Общинските и областните партийни комитети нарочно ли подчертават, че протестират срещу решението ка ЦК на своята партия? Това пример за вътрешнопартийна демокрация ли е? Koй беше човекът, който рецитира част от стихотворението "Обесването на Васил Левски" от Христо Ботев? Защо телевизията не го представи?

Във вестник "Земеделско знаме" от 6 януари т.г. пише: "На следобедния митинг /в Разград - бел.авт./ беше прочетено открито писмо от името на партийната организация в Областното управление на МВР, с което се уверява населението, че милицията се присъединява към общото настроение". Към кое настроение? На хората с лозунг "Мръсникът Тренчев на бесилото!"? И още от същия брой, вече в София - множеството "аплодира младеж с червена барета и... маскировъчно облекло, който издигайки националния трибагреник, крещи: "Ние сме с вас! "

След като в цитирания вече брой на вестинк "Работническо дело" под рубриката "Митинги и стачки в цялата страна", Владимир Жеглов, специален кореспондент в Русе, пише:    "Бяха разпространени слухове, че в Кърджали вече се лее кръв, че в Русе ножовете са изкупени от магазините", ние, членовете на ЕКОГЛАСНОСТ-3 питаме: КОИ СТЕ ВИЕ И ЗАЩО НИ ПЛАШИТЕ? ИЗЛЕЗТЕ НАЙ-ПОСЛЕ ОТ ВАШАТА АНОНИМНОСТ! В Наказателния кодекс на НРБ няма ли защита срещу насилието и срещу хорета, призоваващи към него?

Присъединяваме се към декларацията на Комитета за национално помирение от 31 декември 1989 г. и още веднъж апелираме да преодолеем "болката и обидата, да обърнем поглед и надежда към онова благородство, доброта и красота, което живее във всеки от нас".

София, 7.1.1990 год.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 9 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение УЧРЕДИТЕЛНО РЕШЕНИЕ на Независимия съюз за защита на паметта на загиналите в борбата против фашизма и капитализма и за защита на социализма в България.

Днес, 19.12.1989 г., ние, граждани на Народна република България, се събрахме и решихме да образуваме "Независим съюз за защита на паметта на загиналите в борбата против фашзма и капитализма и за социализъм в България"

1. Цел на съюза:

а. Решителна борба за защита на паметта на загиналите в борбата против фашизма и капитализма и за социализъм в България;
б. Настойчива борба против опитите да бъдат реабилитирани участниците, помагачите и вдъхновителите на убийствата на борците против фашизма и капитализма и за социализъм;
в. Всестранна поддръжка на социалистическото преустройство в различните области на общественополитическия, стопанския и духовния живот в НРБ върху основата на марксизма-ленинизма.

2. Тъй като въпросът за дейността и отговорността на фашистките правителства от 9.6.1923 г. до 1.9.1944 г. е ясен и само открити фашисти се опитват да ги оневинят, то тревога будят опитите да се оневини правителството, управлявало България от 2 до 8 септември 1944 г. Затова особено внимание в своята дейност съюзът ще обръща на недопускането на реабилитацита на участниците, помагачите и вдъхновителите на убийствата. на борци против фашизма и капитализма и за социализъм по времето на управлението на правителството на Константин Муравиев от 2 до 8 септември 1944 г., защото:
а. Правителството на К. Муравиев дойде на власт по благоволението на фашисткото държавно ръководство на България - фашистките регенти княз Кирил, Богдан Филов и генерал Никола Михов, пред които правителството и неговите министри положиха клетва за вярност;
б. Това правителство, с изключение на някои обещания, дадени под натиска на борешия се народ, които то не изпълни или започна да изпълнява едва, когато народът, обединен от Отечествения фронт, сам започна да завзема властта в свои ръце, продължи да води противонародната политика на фашистките регенти на България:
 - обяви, че ще разоръжи немските войски в България, но ги остави безпрепятствено да се изтеглят от страната, което продължи до 8.9.1944 г., като по този начин даде възможност да се хвърлят тези войски срещу Българската армия в Отечествената война;
 - обеща да скъса дипломатическите връзки с фашистка Германия, но направи това едва след обявяването на война на България от Съветския съюз на 5 септември, т.е. след полунощ на 6 септември 1944;
 - обеща да обяви война на фашистка Германия, но направи това едва на 6 септември с влизане в сила от 18 ч. на 8 септемри;
 - по такъв начин то направи всичко, което зависеше от него за запазването на интересите на фашистка Германия и във вреда на България;
 - обеща да даде амнистия на участниците в борбата против фашизма, която дълго протака и въстаналият народ, и вдигналите се затворници на 7 и 8 септември разбиха затворите и освободиха затворниците, освен това, амнистията се отнасяше еднакво и за убийците на народните борци;
 - обяви разпускането на жандармерията едва на 7 септември, но тя продължи да действа до 9 септември, когато въстаналият народ я помете;
 - не направи нищо за да спре продължаващият от Багряновото фашистко управление поход на войската, жандармерията, полицията и другите държавни органи против борещия се народ, вследствие на което на 4 септември на Милеви скали, южно от Пазарджик, бяха убити 11 партизани, включително и Методи Шаторов - член на ЦК на БКП и командир на 3 ВОЗ, а други ранени; пак на същия ден западно от Модър връх, южно от Пловдив, бяха убити 2 партизани, а други ранени; на 7 септември край с. Константин, Еленско, бяха убити от засада 7 партизани, включително секретарят на Еленския районен комитет на БКП Христо Станев и политическият ръководител на Еленската партизанска чета Пенчо Цонев, а други ранени; пак на същия ден в София, под носа на правителството, беше убит на мирния митинг пред Майчин дом ораторът Петър Топалов - Шмидт и т.н.;
  правителството до 8 септември с въоръжена сила се противопоставяше на легализирането на Отечествения Фронт, който чрез народното въстание, под ръководството на БКП, дойде на власт на 9.9.1944 г.;
 - искаше чрез преговори с англо-американците да избегне участието на Съветския съюз в решаването на въпросите на мира с България и да спаси буржоазния строй в страната, заедно с фашисткото му наследство.

3.  Реабилитацията на правителството на К. Муравиев и неговите министри означава реабилитация на неговото управление, въпреки някои обещания, които то не можа или не пожела да осъществи продължи да управлява със силите, средствата, способите и начините на предшестващото го фашистко управление. Това от своя страна означава реабилитация на фашисткото държавно ръководство в лицето на княз Кирил, Богдан Филов и генерал Никола Михов, под чието ръководство то управлява страната.

4.  По такъв начин реабилитацията на управлението на правителството на К. Муравиев от 2 до 8 септември отрича историческата заслуга на народното въстание, извършено под ръководството на БКП на 9 септември 1944 г., като въстание, освободило страната от фашизма и открило пътя на социалистическото строителство в България.

5.  Реабилитирането на участниците, помагачите и вдъхновителите на убийствата на борците против фашизма и капитализма и за социализъм от Народната власт, изградена върху гибелта, кръвта, костите и подвига на народните борци, ще бъде позор за Народната власт и гавра с паметта на загиналите борци против фашизма и капитализма и за социализъм.

6.  Средствата, с които ще си служи Съюзът за постигане на своите цели, са словесната, печатната, кино- и видео- разяснителната дейност, включително възвания, позиви, писма и свикване на събрания на граждани на закрито и открито в селищата на страната.

7.  В Съюза могат да членуват всички, желаещи да работят за постигане целите на Съюза, без оглед на партийно членство, пол, националност и вероизповедание пълноправни граждани.

8.  Поделения-дружества на Съюза със същите цели, средства и съдържание могат да се изграждат във всички селища на страната, където граждани пожелаят да работят за постигане целите на Съюза.

9.  Членски внос не се събира.

10.  За покриването на разходите по печатната дейност и други нужди съюзът ще ползува доброволни помощи на съчувстващи на целите му граждани.

11.  Ръководството на съюза се осъществява от председател, заместник-председател, секретар и двама членове.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/