9 януари 1996


София, 9 януари 1996 година
Брой 6 /1561/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА 6 ЯНУАРИ 1996 Г. В СОФИЯ.


На 5 януари 1996 Изпълнителния съвет на Политически клуб /ИС на ПК/ "Екогласност" разгледа обстоятелствата и мотивите за искания вот на недоверие към Министерския съвет от страна на опозицията.

ИС реши да препоръча на народните представители от ПК "Екогласност" да подкрепят правителството и да отхвърлят искания вот. Сред мотивите на това решение са, че все още не е изяснен напълно т.нар."зърнен проблем" и че в никакъв случай ПК "Екогласност" няма да допусне дори при доказана вина на правителството такъв важен акт да стане със съдействието на с нищо незаслужилата го опозиция!

Демократичната левица, на която е гласувано доверие от избирателите, сама може да реши проблемите за властта и управлението.

На народните представители бяха дадени конкретни препоръки за тактическо поведение.

ИС е на мнение, че възникналите проблеми в управлението на демократичната левица трябва да се решават вътре в коалицията. За целта ИС ще има специално заседание, на което да се анализират едногодишните резултати от управлението на левицата. След това ще искаме съвместно с ръководството на Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Ал.Стамболийски" с Българската социалистическа партия /БСП/ да се очертаят нови и коригирани насоки в цялостната политика през следващите три години.

София, 6 януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ КЪМ НАЦИЯТА НА ИЗТЪКНАТИ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, УЧАСТВАЛИ В РАБОТАТА НА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "В ЗАЩИТА НА СВОБОДНОТО СЛОВО". Документът е огласен и по Българската национална телевизия на 6 януари 1995 г.


Рефлективната самозащита на всяка гузна съвест е цензурната.

Както винаги, и днешната цензура е прикритие на настъпваща икономическа стагнация и прелюдия към политически репресии, нежен пролог към реставрация на диктатурата.

Както винаги, и днес първите жертви ca журналистите, след тях - писателите.

Нам, хората на словото, това е до болка познато и ясно. Но ние сме безсилни - ако сме сами.

Затова се обръщаме към гражданите на нашето отечество - към ония, за които словото не е професия, не е съдба; за които нашите протести може би звучат като интелигентски вопли; обръщаме се към всички, които си казват: "Това не се отнася до нас."

Слушайте!

Успеят ли да запушат днес нашите уста - утре наред сте вие!

Толкова ли скоро забравихте как манифестирахме като марионетки и как скандирахме като папагали чужди думи?

Толкова ли бързо забравихте страха и озъртането - да не ни подслушат какво си шепнем?

Толкова ли лесно забравихте - как мислехме едно, а говорехме друго;

как не смеехме дори на децата си да кажем какво мислим;

как в края на краищата бяхме забравили да мислим?

Обръщаме се към вас -

ако не искате да ни превърнат отново в покорен безсловесен добитък - изправете ce до нас, помогнете ни, съпротивлявайте се заедно с нас срещу онези, които посягат върху свободата на словото!

Без свобода на словото - няма никаква свобода.

София, 4 януари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИНЦИПИ /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИТЕ СЪБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРЕТАТА РЕДОВНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, НАСРОЧЕНА ЗА 27 И 28 АПРИЛ 1996 Г. СОФИЯ.


ІІ. ОБЩИНСКИ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Провеждат се от 1 февруари 1996 г. до 28 февруари 1996 г. под ръководството на Общинския съвет и член на Окръжния съвет на ДПС.

2. Общинският съвет представя предварително поименния списъчен състав на членовете на местната организация в Окръжния съвет на ДПС до Общинската конференция по установения образец.

3. Конференцията се провежда след приключване на общите събрания на местните организации на територията на общината и е легитимна, ако в работата й участват най-малко 2/3 от делегатите.

4. Прави се анализ на дейността на Общинската организация /МС, Общински съвет, членове на ДПС/ за периода от II Национална конференция до настоящия момент.

5. Избират се ръководни и контролни органи /Комисия по етика и Финансово-ревизионна комисия от 3 до 5 души и техните председатели, Общински съвет от 5 до 15 души, които се разпределят по ресори - организационно-политически, социален, икономически, образование и култура, селско стопанство и др./.

6. Избират се делегати за Окръжна конференция по нормативи, определени от Окръжния съвет. Централният съвет препоръчва председателя на Общинския съвет - на 20, 30 членове по 1 делегат от списъчния състав на местната организация.

7. Списъчният състав на присъствалите на конференцията, избраните за Окръжната конференция делегати и копие от всички работни документи на конференцията /протоколът, отчетните доклади от ръководните органи, решения, списъкът на избраните в ръководството/ да се представят в окръжните съвети в срок до 1 седмица след провеждането й.


ІІІ. ОКРЪЖНИ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. Провеждат се от 18 февруари 1996 г. до 17 март 1996 г. с изключение на окръг Кърджали - до 22 март 1996 г., под ръководството на Окръжния съвет и член на ЦОБ на ДПС.

2. Окръжните конференции се провеждат след приключване на всички общински конференции на територията на окръга и са легитимни, ако в работата им вземат участие най-малко 2/3 от делегатите.

3. Прави се анализ за работата на Окръжната организация /МС, Общински съвет и членове на ДПС/ за периода от II Национална конференция до настоящия момент.

4. Избират се ръководни и контролни органи /Окръжен съвет от 9 до 21 души, които се разпределят по ресори - организационно-политически, социален, икономически, образование и култура, селско стопанство и др., Комисия по етика и Финансово-ревизионна комисия и техните председатели/.

5. Избор на делегати за Национална конференция.

Квотата ще се определи на заседание на ЦС на ДПС на 17 февруари 1996 г.

6. Списъчният състав на делегатите, присъствали на Окръжната конференция, новоизбраните членове на Окръжния съвет и контролните органи, списък на избраните делегати за Националната конференция и копие от всички работни документи на Окръжната конференция /протоколът, отчетни доклади от ръководните органи, решения, предложения и др./ се представят в ЦОБ в срок до 1 седмица след провеждането й.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 9 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА 27 МАЙ 1995 Г. В СОФИЯ.


VI. РАЗДЕЛ
ВИСШИ ОРГАНИ НА СКБ

Чл. 24. Върховен орган на СКБ е конгресът.

Редовен конгрес се свиква на две години, а извънреден - при необходимост.

Редовният конгрес се свиква от Политическия съвет. А извънредният се свиква по решение на политическия съвет, по искане на Секретариата или по искане на 1/3 от делегатите на последния конгрес.

При възникване на въпроси, които могат да се решат без свикване на конгрес, се свиква Общопартийна съюзна конференция от органа, свикващ конгреса.

Общопартийната конференция няма права да взема решения по промени в устава, представителството, седалището и ръководството на съюза.

Чл. 25. Конгресът:
а/ Изслушва и утвърждава отчетите на Политическия съвет и на ЦКРК.
б/ Променя устава и програмата на съюза, когато това е наложително.
в/ Определя тактическата линия на съюза по основните въпроси на текущата политика и решава приоритетите на съюза в неговата стратегия.
г/ Избира централни ръководни органи на СКБ: Политически съвет и ЦКРК в състав, определен от конгреса. Същите не могат да бъдат подменяни от никакъв друг ръководен орган или форум.
д/ Определя продължителността и броя на мандатите за Политическия съвет и ЦКРК и на местните съюзни ръководни и контролни органи.
е/ Обсъжда и приема символите на СКБ.
ж/ Всички решения конгресът взема с обикновено мнозинство, при явно гласуване, освен когато се касае за прекратяване на неговата дейност, за обединение, сливане или вливане в други съюзи и движения, при което решенията се взимат с квалифицирано мнозинство от две трети.
з/ Конгресът предоставя правото на Политическия съвет на свой пленум да има правото да намалява, увеличава и освобождава до 1/4 от своя състав, когато нуждите и интересите на СКБ налагат това.

Чл. 26. На своя първи пленум Политическият съвет /ПС/ избира:
а/ Председател на СКБ, първи заместник-председател, и заместник-председатели, броят на които зависи от целите и задачите на съюза.
б/ Председател на Политическия съвет, първи заместник-председател и заместник-председатели.
в/ Първи секретар и секретари, посочени от него.

Чл. 27. Политическият съвет е най-висшият ръководен орган на съюза след конгреса и неговите решения са задължителни за всички ръководства и членове на съюза. Секретариатът на съюза е длъжен да дава своя отчет за своята работа и за състоянието на съюза най-малко един път в три месеца пред Политическия съвет.

Чл. 28. СКБ се представлява от председателя на Съюза на комунистите в България, от председателя на Политическия съвет и от първия секретар на съюза.

Председателят на СКБ, председателят на Политическия съвет, първият секретар и Секретариатът по различни поводи, имат право да излизат от името на СКБ пред средствата за масова информация, пред държавните органи и през обществеността /събрания, митинги, диспути и др./

Чл. 29. Политическият съвет провежда по един пленум на три месеца и се свиква от неговия председател.

Извънреден пленум Политическият съвет /ПС/ свиква по негова преценка, по искане на председателя на СКБ, по искане на председателя на Политическия съвет, по искане на Секретариата или на първия секретар или по искане на ЦКРК.

Чл. 30. ПС чрез Секретариата организира политическата работа и ръководството на организационната работа на съюза, а текущата работа се организира и ръководи от първия секретар на съюза.

Решенията на Секретариата подлежат на утвърждаване от Политическия съвет и могат да бъдат отменяни само от него.

Чл. 31. ПС на СКБ е отговорен за организацията и ръководството на цялостната работа на съюза.

Чл. 32. Секретариатът на СКБ организира и ръководи работата на централните печатни партийни издания и разрешава издаването на местните печатни партийни издания.

Вестник "Работническо дело" е месечно издание за анализи и прогнози на съюза.

Чл. 33. Главните редактори и директорите на централните печатни партийни органи се назначават от председателя на Политическия съвет, а първият секретар утвърждава редакторите и директорите на местните печатни партийни издания.

Съюзният печат е трибуна на всеки член на СКБ.

Чл. 34. ПС е длъжен редовно да информира съюзните органи и организации за своята и на съюза работа, за вътрешното и международното положение на страната и отношението на ръководството на съюза към тях.

Към Политическия съвет и по места могат да се създават следните отдели:
- Организационен
- Административно-стопански
- Идеологически
- Обществено-политически
- Външен /само за Политическия съвет/
- За връзки с другите партии и организации и движения
- За работа с младежта и студентите

По решение на Политическия съвет могат да се създават и други отдели или да се закриват вече създадени такива.

Към Политическия съвет задължително се формират консултативни съвети по различни направления. Секретариатът формира консултативните съвети и ги предлага на Политическия съвет за утвърждаване.

Чл. 35. ЦКРК на своето първо заседание избира председател, заместник-председател, секретар.

ЦКРК:
- Следи за спазване на устава и програмата на СКБ.
- Контролира изпълнението на решенията на конгреса и на висшите съюзни контролни органи.
- В едномесечен срок разглежда жалбите, молбите, сигналите, отправени към нея, и взема отношение към тях.
- Произнася се окончателно при налагане на наказанието "изключване"
- Взима решение по партийното положение на провинили се комунисти, по който случай ОСО не са взели отношение въпреки постъпилите сигнали.
- Периодично проверява работата на ПС, Секретариата, на областните и на градските /общинските/ ръководни органи на съюза и набелязва мероприятия за подобряване на работата, за което писмено съобщава в Политическия съвет /ПС/.
- ЦКРК провежда своите заседания при необходимост, но не по-рядко от един път на три месеца.

Решенията на ЦКРК са окончателни и могат да се отменят само от конгреса. За своята дейност тя се отчита само пред конгреса.

Чл. 36. Не се допуска избирането на едно и също лице за повече от два мандата, в един и същи ръководен съюзен орган, а продължителността на мандатите се определя само от конгреса.


  VII. РАЗДЕЛ
 НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА СКБ

Чл.37. На провинили се комунисти се налагат следните наказания:
а/ за ОСО: предупреждение, порицание и разпускане /разформироване/
б/ за отделни членове: бележка, мъмрене, порицание, строго мъмрене с предупреждение за изключване и изключване.
Изключването подлежи на утвърждаване от ЦКРК.

Чл.38. Право да налага наказание има само ОСО. Решението влиза в сила веднага, ако наказаният комунист не заяви, че ще обжалва наказанието.

Решението за изключване се взема с квалифицирано мнозинство и ако на събранието присъстват най-малко две трети от членовете на ОСО. Въпросът с изключването на член на градски /общински/, областен и централен ръководен орган се решава от ОСО, след като получи от съответния партиен орган писмено съобщение, че е снето политическото доверие от дадения комунист, с предложение за неговото изключване. Така се постъпва и когато се налагат по-малки наказания на такива комунисти.

В случаите, когато ОСО откаже да изключи такъв комунист въпреки писменото предложение на съответния ръководен партиен орган, ЦКРК извършва обстойна проверка на мотивите и фактите, които налагат да се приложи такова наказание и ако те се потвърдят, тя потвърждава изключване и същевременно прави предложение за разпускане /разформироване/ на дадената ОСО.

Политическият съвет взема решение за разпускането /разформироването/ на дадената ОСО и нарежда на "Орготдела" да я заличи от списъците на СКБ.

Чл.39. Всеки наказан комунист има право в едномесечен срок, след като е заявил това, да обжалва наказанието до по-горната инстанция, включително и до ЦКРК.

Ако впоследствие изключеният комунист докаже своята невинност, неговото членство в СКБ се възстановява и се смята за непрекъснато.


VIII. РАЗДЕЛ
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СКБ

Чл.40. Паричните средства на СКБ се набират от:
а/ От встъпителен членски внос, който е равен на стойността на членската книжка.
б/ От редовен членски внос, който е един процент от чистия доход.
в/ От дарения, спонсорство, стопанска дейност и от други постъпления, които не противоречат на закона за политическите партии.


  IX. РАЗДЕЛ
 СИМВОЛИ НА СКБ

Чл.41. Символите на СКБ са: червено знаме с петолъчка, сърп и чук и под тях надпис "Съюз на комунистите в България" с бели букви.


 X. РАЗДЕЛ
 ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА СКБ

Чл.42. Парламентарната дейност на СКБ се осъществява чрез неговите представители в парламента.

СКБ е отделен от държавата. Той отстоява позициите си както в Народното събрание, така и в правителството, съветите и кметствата, в органите на самоуправление и синдикатите чрез своите членове.


  XІ. РАЗДЕЛ
 МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СКБ

СКБ се смята за част от международното комунистическо и работническо движение. Той е за сътрудничество с комунистическите, социалистическите и всички партии и движения в другите страни, които работят или се борят за социалистическо или комунистическо строителство на своите страни и в света и е против тоталитаризма, фашизма, тероризма, екстремизма и експлоатацията на човек от човека.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Документите, излизащи от името на СКБ и от името на ПС, се подписват от председателя на съюза, от председателя на Политическия съвет и от първия секретар. Същите се заверяват с печата на СКБ.

2. Не могат да се издават документи от името на даден ръководен орган на съюза, ако същият не е заседавал и няма протоколно решение за това.

При неотложни случаи /декларации, обръщения, призиви и др./, които не търпят отлагане, съгласието на останалите членове на ПС и Секретариата се взема по телефона или по друг начин, но още на първото заседание ПС или Секретариатът потвърждава това с протоколно решение.

3. Документи, излизащи от името на даден отдел, се подписват от съответния завеждащ отдел, но задължително се заверяват с печата на СКБ.

4. Личната кореспонденция на членовете на ПС и Секретариата не се заверява с печат.

5. За лични декларации, обръщения, призиви и др. не се иска протоколно решение на дадения ръководен съюзен орган, но комунистът носи личната отговорност за съответните последици.

6. Работниците и служителите в апарата на ПС, които не са на изборни длъжности, се назначават от председателя на СКБ.

Назначаването на такива лица по места се възлага на съответния първи секретар.

7. Бюджетът на ПС и на ЦКРК се определя на съвместен пленум.

8. Функционалните задължения на работещите в апарата на ПС и ЦКРК се определят от специална инструкция, приета на пленум на ПС.

Такава инструкция се подработва и от ръководствата по места.

Подработката на инструкцията и внасянето й за утвърждаване от ПС и от другите компетентни органи по места е задължение на орготделите.

Инструкциите не могат да противоречат на устава и на програмата на СКБ и на законите в страната, нито на нарежданията на висшестоящите ръководни партийни органи на съюза.

/Пресслужба "Куриер"/


12:20:00
09.01.1995 г.


Редактор: Лилия Томова - деж. редактор
Технически изпълнител: Цвета Борисова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!