"БСИ Минералбанк"

 

ДВ, бр. 93 от 20.10.1995 г.
Софийски градски съд
 
Софийският градски съд на основание чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 316, т. 7, стр. 181, по ф.д. № 14460/92 на 3 състав промени за "БСИ Минералбанк" - АД: вписва двустепенна ситема на управление; освобождава като
членове на съвета на директорите Асен Димитров Запрянов, Банкова консолидационна компания, Божидар Василев Данев, Владимир Петров Ташков, Кирил Стоянов Николов, Петко Василев Праматаров и Румен Нейчев Касабов; вписва надзорен съвет в състав: Банкова консолидационна компания - АД - председател, представлявана от Белчо Антонов Белчев, Димитър Илиев Митков, Светла Бориславова Тошкова - зам.-председател; вписва управителен съвет в състав: Владимир Петров Ташков - председател, и членове: Живко Генадиев
Стоименов, Филип Минчев Алев, Мария Стефанова Войникова, Христо Александров Ковачев; дружеството ще се представлява от двамата изпълнителни директори

Владимир Петров Ташков и Живко Генадиев Стоименов заедно.