19 юни 2024г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Меморандум между Европейската комисия и правителството на Република Бьлгария

   По повод срещата между г-н Иван Костов, министър- председател на Република Бьлгария, и г-н Гюнтер Ферхойген, член на Европейската Комисия, отговарящ за разширяването, двете страни стигнаха до следното разбиране по въпроса за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй, елементите на което образуват едно неразделно цяло:

Българското правителство напълно подкрепя заключенията на Европейския съвет в Кьолн относно значимостта на високите стандарти за ядрена безопасност в контекста на разширяването на ЕС.

Правителството се позовава и на националната стратегия за развитие на енергийния сектор и енергийната ефективност до 2010 г., одобрена от Народното сьбрание през м. март 1999г., както и на решението на Народното събрание от 4 ноември 1999 г. Бьлгарското правителство се ангажира окончателно да затвори блокове 1-4 на АЕЦ Козлодуй в най-ранните възможни срокове.

В този контекст и въз основа на ангажирането на Европейската Комисия за предоставяне на финансвова помощ, както е заявено по-долу, българското правителство се ангажира окончателно да затвори блокове 1-2 на АЕЦ преди 2003 г.

В случай на актуализиране на енергийната стратегия, което ще бьде завършено през 2002 г. България ще вземе решение, съгласувано с Комисията и взимайки предвид Споразумението за ядрена безопасност и други релевантни фактори, за дати за окончателно затваряне на блокове 3 и 4, което ще стане преди сега предвидените дати за затваряне на блоковете, съответно 2008 г. и 2010 г. Позицията на Комисията е, че окончателното затваряне на тези блокове ще стане най-късно през 2006 г.

Правителството  на България ще предприеме подходящите мерки, за да може тези решения, както и ангажиментите на Комисията за предоставяне на помощ, да бъдат отразени в енергийната стратегия и планиране на страната.

Комисията приветства тези решения на българското правителство, които тя вижда като знак за задълбочаване на усилията, насочени към европейската интеграция на Бьлгария, и като отговор на условие за започване на преговори за присъединяване на България, заявено в 1999 Commission`s Composite Paper. Комисията също така счита, че тези данни за затваряне, описани по-горе, съответстват на реалистичния график за затваряне на блоковете, съобразен, по искане на ЕС, сьс Споразумението за ядрена безопасност.

Като се вземат предвид финансовите последици от ранното затваряне на блоковете, както нуждата от конкурентен енергиен сектор, Комисията ще предложи многогодишен пакет за помощ за България енергиен сектор, който включва:

А/ Помощ под формата на грант от Програма Фар от 200 млн. евро за периода 2000-2006 г. Осигуряването на втората половина от този грант ще бьде потвърдено от Комисията през 2002 г. в зависимост от потвьрждаване на дати за окончателното затваряне на блокове 3 и 4.

Тази помощ под формата на грант може да включва:                                            

-Изграждане на хранилище за сьхранение на радиоактивни отпадъци                                   

-Други проекти, свързани с ядрената безопасност (вкл. извеждане от експлоатация)  

-Взимане под внимание на социалните последици от затварянето                                      

-Мерки за подобряване на енергийната ефективност   

-Модернизация на електроенергийния подсектор                                                                                

-Проекти за междусистемно свързване на електроенергийните мрежи                                         

- Екологични проекти, свързани с конвенционалния енергиен сектор до степен, до която те не могат да бъдат финансирани от ISPA

Б/ ЗАЕМ до 250 млн. евро за модернизация и безопасно усъвършенстване на работата на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй, който ще бьде подписан през 2000 г. Комисията също ще поеме инициативата през 2000 г. да мобилизира международните финансови институции и други международни донори за предоставяне на допълнителни средства.

Горепосоченият финансов пакет оставя отворена вьзможността финансовата подкрепа за българския енергиен сектор да продьлжи и след 2006 г. в съответствие с действащите тогава финансови разпоредби.

София, 29 ноември 1999г.

За Република Бьлгария   

Надежда Михайлова

За Европейската Комисия     

Гюнтер Ферхойген